Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 36-717/2021, stran 2425 DATUM OBJAVE: 12.3.2021

VELJAVNOST: od 27.3.2021 / UPORABA: od 27.6.2021

RS 36-717/2021

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 27.6.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 36/21

Časovnica

Na današnji dan, 8.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 27.6.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

717. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1A)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 3. marca 2021.
 
Št. 003-02-3/2021-5
 
Ljubljana, dne 11. marca 2021
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N  
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PRIJAVI PREBIVALIŠČA (ZPPreb-1A)

 

1. člen

 
V Zakonu o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16) se v 2. členu v 4. točki na koncu besedila dodata vejica in besedilo »oziroma začasno prebivališče, če je določeno v skladu s petim odstavkom 19. člena tega zakona«.
 
Na koncu 18. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 19. točka, ki se glasi:
 
»19.
»uporabna površina dela stavbe« je tisti del površine dela stavbe, ki ustreza namenu in uporabi stanovanjske rabe oziroma nastanitve in je evidentirana v nepremičninskih evidencah Geodetske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava).«.
 

2. člen

 
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
 
»(1) Za prijavo stalnega prebivališča, prijavo začasnega prebivališča in določitev naslova za vročanje v Republiki Sloveniji je pristojna upravna enota, na območju katere posameznik prijavlja stalno ali začasno prebivališče.«.
 
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
 
»(2)
Za prijavo in odjavo začasnega prebivališča iz 9. člena tega zakona je pristojna upravna enota, na območju katere stanodajalec posamezniku prijavlja oziroma odjavlja začasno prebivališče.
 
(3)
Za odjavo začasnega prebivališča, spremembo naslova za vročanje v Republiki Sloveniji, prijavo stalnega naslova v tujini, prijavo in odjavo začasnega naslova v tujini ter spremembo naslova v tujini je pristojna upravna enota, ne glede na to, kje ima posameznik prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.«.
 
Dosedanji drugi do sedmi odstavek postanejo četrti do deveti odstavek.
 

3. člen

 
V 5. členu se v prvem odstavku za besedo »prebivanje« doda besedilo »oziroma potrdilom o prijavi stalnega prebivanja (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za stalno prebivanje)«.
 
V petem odstavku:
 
-
se za 2. točko doda nova 3. točka, ki se glasi:
 
»3.
otroku prijavlja stalni naslov v tujini, pa je drugi od staršev tujec, ki nima prijavljenega prebivališča v Republiki Sloveniji;«;
 
-
dosedanje 3. do 6. točka postanejo 4. do 7. točka;
 
-
se dosedanja 7. točka, ki postane 8. točka, spremeni tako, da se glasi:
 
»8. mu je odvzeta starševska skrb;«;
 
-
se v dosedanji 8. točki, ki postane 9. točka, besedilo »roditeljsko pravico« nadomesti z besedilom »starševsko skrb«.
 
V devetem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Če starša ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti zastopnik novorojenčka v 30 dneh od rojstva prijavi na drug naslov, kjer stalno prebiva, se šteje, da ima novorojenček na prijavljenem naslovu stalno prebivališče ali stalni naslov v tujini od datuma rojstva.«.
 
Za devetim odstavkom se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
 
»(10)
Prijava od datuma rojstva novorojenčka velja, če je vpisan v matični register, ki se vodi po zakonu, ki ureja matični register, v enem letu od rojstva.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window