Navigacija

Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 83-3572/2016, stran 12270 DATUM OBJAVE: 23.12.2016

VELJAVNOST: od 20.1.2017 / UPORABA: od 20.1.2017

RS 83-3572/2016

Verzija 6 / 6

Čistopis se uporablja od 1.6.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 13.8.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 83/16, 23/17, 69/17, 72/18, 35/19

Časovnica

Na današnji dan, 13.8.2020 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.6.2019
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

3572. Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev

 
 
Na podlagi 145. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 

P R A V I L N I K 
o registru kmetijskih gospodarstev

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta pravilnik določa način vodenja registra kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG), podrobnejše podatke, način sporočanja podatkov in sprememb, vsebino izpisov iz RKG, obseg in vrste sprememb, ki bistveno ne spreminjajo prijavljenih podatkov, ter podrobnejša pravila v zvezi z identifikacijskim sistemom za zemljišča za izvajanje:
 
-
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/891 z dne 13. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kaznimi, ki se uporabijo v teh sektorjih, in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 (UL L št. 138 z dne 25. 5. 2017, str. 4);
 
-
Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1183 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pošiljanja informacij in dokumentov Komisiji (UL L št. 171 z dne 4. 7. 2017, str. 100);
 
-
Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU), in
 
-
Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1242 z dne 10. julija 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 178 z dne 11. 7. 2017, str. 4).
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Posamezni izrazi v tem pravilniku pomenijo:
 
1.
brežina je pas zemljišča s strmim nagibom, ki leži na pobočjih, urejenih v terasah, zaradi zmanjšanja nagiba in erozije kmetijskih zemljišč;
 
2.
hitro rastoči panjevec je način vzgoje dreves, za katero je značilna gosta rast vej iz posekanega panja;
 
3.
naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG) je lokacija, na kateri je pretežni del kmetijskih zemljišč, rejnih živali ali objektov in naprav za izvajanje kmetijske dejavnosti. Če je naslov ali sedež KMG na lokaciji, ki je ni mogoče opredeliti s hišno številko, se navedejo podatki o občini, naselju in geografskih koordinatah lokacije;
 
4.
obračališče je, gledano v smeri obdelave, zemljišče, namenjeno manevriranju s kmetijsko mehanizacijo in ne vključuje ceste v javni uporabi;
 
5.
premena je obdobje med krčitvijo in ponovno zasaditvijo hmelja v hmeljišču;
 
6.
sadilna razdalja med vrstami je razdalja med vrstami sadik znotraj trajnega nasada;
 
7.
sadilna razdalja v vrsti je razdalja med posameznimi sadikami v vrsti;
 
8.
zatravljenost trajnega nasada pomeni, da je trajni nasad trajno zatravljen v medvrstnih prostorih;
 
9.
G-MID je identifikacijska številka gospodarstva, kot jo določajo predpisi s področja živinoreje.
 

II. VPIS IN IZBRIS KMG V RKG

 

3. člen

(vpis KMG v RKG)

 
(1)
KMG se vpiše v RKG na podlagi vloge za vpis v RKG, ki jo nosilec vloži na upravni enoti na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
 
(2)
Člani kmetije, ki imajo stalno prebivališče na istem naslovu kot nosilec, se vpišejo v RKG po uradni dolžnosti, preostali člani kmetije pa na podlagi vloge za vpis v RKG, ki jo nosilec vloži na obrazcu iz priloge 1 tega pravilnika.
 
(3)
Ne glede na prejšnji odstavek se v primeru, da ima nosilec kmetije stalno prebivališče prijavljeno na naslovu zavoda ali gospodarske družbe, člani kmetije, pripisani po uradni dolžnosti, lahko izbrišejo s kmetije na predlog nosilca.
 
(4)
Če se v skladu z drugim odstavkom tega člena po uradni dolžnosti na kmetijo pripiše več kot 15 članov kmetije, se ti člani po uradni dolžnosti izbrišejo s kmetije. Člani kmetije se v tem primeru vpišejo na predlog nosilca, če izpolnjujejo pogoje za člana kmetije v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
 
(5)
Nosilec ali član kmetije sta lahko pripisana na več KMG le, če:
 
-
je oseba hkrati tudi nosilec KMG v postopku izbrisa v skladu s 6. členom tega pravilnika ali
 
-
je oseba s sklepom sodišča do dokončanja zapuščinskega postopka določena kot začasni skrbnik ene ali več kmetij.
 
(6)
Vlogo za vpis zaposlenega na kmetiji v RKG vloži nosilec kmetije na obrazcu iz priloge 1 tega pravilnika. Pogoj za vpis zaposlenega na kmetiji v RKG je prijava v obvezna socialna zavarovanja (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti).
 
(7)
Če ima KMG v uporabi kmetijska zemljišča, se ob vpisu KMG v RKG vpišejo tudi zemljišča v skladu s tem pravilnikom. Za vpis trajnih nasadov je treba sporočiti tudi podatke o trajnih nasadih iz 16. do 22. člena tega pravilnika na obrazcih iz prilog 3, 4, 5, 6 in 7, ki so sestavni del tega pravilnika. Za planino oziroma skupni pašnik je treba sporočiti tudi podatke o planini oziroma skupnem pašniku iz 25. člena tega pravilnika na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window