Navigacija

Zakon o spremembah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 9-220/2014, stran 748 DATUM OBJAVE: 5.2.2014

RS 9-220/2014

 
 

220. Zakon o spremembah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1A)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1A)

 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o Radiotelevi­ziji Slovenija (ZRTVS-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Repub­like Slovenije na seji dne 28. januarja 2014.
 
Št. 003-02-1/2014-3
 
Ljubljana, dne 5. februarja 2014
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA (ZRTVS-1A)

 

1. člen

 
V Zakonu o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 - ZDavP-1B, 105/06 - odločba US in 26/09 - ZIPRS0809-B) se v drugem odstavku 16. člena beseda »šeste« nadomesti z besedo »sedme«.
 
V tretjem odstavku se beseda »sedme« nadomesti z besedo »osme«.
 
V četrtem odstavku se beseda »osme« nadomesti z besedo »devete«.
 
V petem odstavku se besedilo »šeste in osme« nado­mesti z besedilom »sedme in devete«.
 

2. člen

 
Besedilo 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(1)
Mesečni prispevek se plačuje RTV Sloveniji v naslednji višini:
 
1.
za zasebno rabo:
 
a)
zavezanci - fizične osebe plačujejo za vse televizij­ske in radijske sprejemnike ter druge naprave, ki omogočajo sprejem radijskih oziroma televizijskih programov, ki jih upo­rabljajo osebno ali skupaj s člani družine, 12,75 eura;
 
b)
če ima zavezanec za zasebno rabo le enega ali več radijskih sprejemnikov, nima pa drugih naprav, ki bi mu omo­gočale sprejem televizijskih programov, plačuje 3,77 eura;
 
c)
prispevek v višini iz prejšnjih dveh točk velja tudi za pravne osebe, državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in samostojne podjetnike posameznike, vendar za vsak sprejemnik, če je sprejemnik namenjen iz­ključno osebni rabi zaposlenih ali samostojnega podjetnika posameznika;
 
2.
za javno rabo:
 
a)
pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sprejemnike v svojih poslovnih prostorih, kot so: go­stinski lokali, hoteli, turistična naselja, trgovine, restavracije in podobno, in so namenjeni javni rabi, plačujejo v primeru ene poslovne enote, v kateri so taki sprejemniki, pavšalni mesečni prispevek v višini 36,13 eura, v primeru večjega števila takih poslovnih enot pa za vsako prispevek, zmanjšan za 30 odstotkov;
 
b)
če ima poslovna enota iz prejšnje točke samo radij­ske sprejemnike, nima pa drugih naprav, ki bi omogočale sprejem televizijskih programov, znaša pavšalni mesečni prispevek 13,54 eura;
 
c)
hoteli in druga turistična podjetja plačujejo za prvih deset televizijskih sprejemnikov oziroma naprav, ki omo­gočajo sprejem televizijskega programa v hotelskih sobah, pavšalni mesečni prispevek v znesku 54,19 eura, za vsak nadaljnji tovrstni sprejemnik pa 2,69 eura. Če hotelsko pod­jetje v posameznem mesecu ne doseže 60 odstotkov zase­denosti kapacitet ali če obratuje sezonsko, je upravičeno do olajšave v višini 50 odstotkov mesečnega zneska prispevka za te mesece.
 
(2)
Plačila prispevka so oproščene naslednje skupine zavezancev:
 
-
socialno ogroženi;
 
-
invalidi s 100 odstotno telesno okvaro;
 
-
invalidi z manj kot 100 odstotno telesno okvaro, če jim je priznana tudi pravica do dodatka za pomoč in postrežbo;
 
-
osebe, ki so trajno izgubile sluh;
 
-
vzgojno izobraževalni zavodi, ustanove za varstvo otrok, bolnišnice, izvajalci socialno varstvenih dejavnosti znotraj javne mreže in invalidske organizacije - za spre­jemnike, ki so namenjeni vzgojnemu ali učnemu procesu oziroma razvedrilu varovancev, učencev oziroma pacientov;
 
-
diplomatska in konzularna predstavništva na podlagi vzajemnosti.
 
(3)
Za socialno ogrožene iz prve alineje prejšnjega odstavka štejejo prejemnice oziroma prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke.
 
(4)
Osebe iz prejšnjega odstavka lahko dokazujejo upravičenost do oprostitve plačevanja prispevka le s pravno­močno odločbo organa, s katero je ugotovljena upravičenost do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka.
 
(5)
Zavezanci iz druge do četrte alineje drugega od­stavka tega člena lahko uveljavljajo oprostitev prispevka le na podlagi pravnomočne odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali drugega organa, s ka­tero je ugotovljena stopnja invalidnosti.«.
 

Prehodne in končne določbe

 

3. člen

 
Nadzorni svet RTV Slovenija v šestih mesecih od uve­ljavitve tega zakona uskladi Statut javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija (Uradni list RS, št. 106/06 in 9/12) z določbami tega zakona.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window