Navigacija

Dopolnitve Poslovnika državnega zbora (PoDZ-1F)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 46-745/2020, stran 2061 DATUM OBJAVE: 8.4.2020

VELJAVNOST: od 9.4.2020 / UPORABA: od 9.4.2020

RS 46-745/2020

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 9.4.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 46/20

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 9.4.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

745. Dopolnitve Poslovnika državnega zbora (PoDZ-1F)

 

D O P O L N I T V E    P O S L O V N I K A  
državnega zbora (PoDZ-1F) 

 

1. člen

 
V Poslovniku državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) se za 93. členom dodajo naslov novega oddelka ča) ter nova 93.a in 93.b člen, ki se glasijo:
 

»ča) Seja na daljavo

 

93.a člen

 
(1)
V primeru naravne ali druge hujše nesreče (izredne okoliščine), če izvedba seje z osebno navzočimi poslanci predstavlja tveganje za zdravje in varnost poslancev, in je to nujno zaradi sprejetja odločitev, s katerimi ni mogoče odlašati, lahko predsednik državnega zbora na podlagi odločitve kolegija skliče sejo na daljavo.
 
(2)
O obstoju izrednih okoliščin iz prejšnjega odstavka tega člena ter sklicu in izvedbi seje na daljavo na podlagi 58. člena tega poslovnika odloča kolegij. Odločitev je sprejeta, če predlog podpirajo vodje poslanskih skupin, katerih člani predstavljajo najmanj dve tretjini vseh poslancev v državnem zboru. Kolegij ob odločitvi o izvedbi seje določi potek seje, roke za obravnavanje zadev, rok, v katerem mora matično delovno telo pripraviti in predsedniku državnega zbora poslati poročilo o obravnavi posamezne zadeve, ter čas za razpravo in način glasovanja. Za sejo kolegija, na kateri se odloča o sklicu in izvedbi seje državnega zbora na daljavo, ne veljajo roki iz petega odstavka 21. člena ter osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek 21. člena tega poslovnika. Seja kolegija se skliče najpozneje dan prej.
 
(3)
Seja na daljavo je seja, na kateri del poslancev sodeluje izven sedeža državnega zbora s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki omogoča razpravo in glasovanje na daljavo. Odločitev o tem, ali bo sodeloval na seji izven sedeža državnega zbora, sporoči poslanec predsedniku državnega zbora v roku, ki ga določi kolegij pri odločitvi o izvedbi seje. Če tega ne stori v določenem roku, lahko na seji sodeluje samo na sedežu državnega zbora. Če poslanec sodeluje izven sedeža državnega zbora, mora zagotoviti, da je njegova komunikacijska naprava povezana v omrežje, ki omogoča prenos slike in zvoka ali samo zvoka.
 
(4)
Dnevni red seje državnega zbora na daljavo se določi s sklicem.
 
(5)
Seja na daljavo se izvede z uporabo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki omogoča prenos in snemanje slike in zvoka ali samo zvoka v takšni kvaliteti, da je mogoče brez vsakega dvoma ugotoviti identiteto poslanca, ki na seji sodeluje izven sedeža državnega zbora. Seja na daljavo se snema.
 
(6)
Pri ugotavljanju sklepčnosti se za prisotne štejejo poslanci, ki so osebno prisotni na sedežu državnega zbora, in poslanci, ki na seji sodelujejo z uporabo varne informacijsko- komunikacijske tehnologije.
 
(7)
Državni zbor na seji na daljavo odloča le o zadevah, o katerih se glasuje z javnim glasovanjem. Poslanci, ki na seji sodelujejo na sedežu državnega zbora, glasujejo v skladu s 87. in 88. členom tega poslovnika. Poslanci, ki na seji sodelujejo izven sedeža državnega zbora, glasujejo z uporabo glasovalne naprave, če take naprave ni, pa z izrekanjem »za«, »proti«, »vzdržan«, z dvigom zelenega (ZA) ali rdečega (PROTI) kartončka ali na drug dogovorjen način, iz katerega je jasno razvidna volja poslanca.
 
(8)
Gradiva upravičenih predlagateljev oziroma evidence o glasovanju se, če je bila seja izvedena z uporabo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije in informacijskega sistema državnega zbora, takoj objavijo na spletnih straneh državnega zbora.
 
(9)
Po zaključeni seji predsednik državnega zbora sestavi zapisnik, ki se objavi v informacijskem sistemu in na spletnih straneh državnega zbora. Zapisnik obsega podatke o udeležbi na seji, imenih poslancev, ki so pred sejo napovedali sodelovanje na seji izven sedeža državnega zbora, sprejetih odločitvah državnega zbora, izidih posameznih glasovanj in glasovanjih posameznih poslancev.
 

93.b člen

 
(1)
Predsednik delovnega telesa skliče sejo na daljavo samo za obravnavo zadev, ki jih na seji na daljavo obravnava državni zbor.
 
(2)
Predsednik delovnega telesa skliče in izvede sejo na daljavo v roku iz drugega odstavka prejšnjega člena.
 
(3)
Za sejo delovnega telesa na daljavo ne veljajo določbe 43., 44., 46., 49., drugega odstavka 51., drugega odstavka 52. in 119. člena tega poslovnika. Za sklic in izvedbo seje delovnega telesa na daljavo se smiselno uporabljajo določbe tega poslovnika o seji na daljavo državnega zbora.«.
 

KONČNA DOLOČBA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window