Navigacija

Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 7-209/2019, stran 399 DATUM OBJAVE: 1.2.2019

VELJAVNOST: od 2.2.2019 / UPORABA: od 2.2.2019

RS 7-209/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 2.2.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 14.7.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 7/19

Časovnica

Na današnji dan, 14.7.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 2.2.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

209. Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 3. redni seji dne 24. 1. 2019 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Šempeter - Vrtojba za leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
   
v eurih
Skupina / Podskupina kontov
Proračun leta 2020
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
8.311.227,11
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.240.143,91
70
DAVČNI PRIHODKI
4.317.916,91
 
700 Davki na dohodek in dobiček
3.302.436,00
 
703 Davki na premoženje
962.880,91
 
704 Domači davki na blago in storitve
52.600,00
 
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.922.227,00
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.379.027,00
 
711 Takse in pristojbine
3.500,00
 
712 Denarne kazni
24.500,00
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
200,00
 
714 Drugi nedavčni prihodki
515.000,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
50.000,00
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
50.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.021.083,20
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
719.441,20
 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
301.642,00
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.153.104,87
40
TEKOČI ODHODKI
2.570.226,87
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
764.696,86
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
121.114,58
 
402 Izdatki za blago in storitve
1.654.415,43
 
403 Plačila domačih obresti
10.000,00
 
409 Rezerve
20.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
2.268.078,00
 
410 Subvencije
264.244,00
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
309.900,00
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
252.567,00
 
413 Drugi tekoči domači transferi
1.441.367,00
 
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.231.800,00
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.231.800,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
83.000,00
 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
10.000,00
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
73.000,00
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
158.122,24
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750+751+752)
0
 
750 Prejeta vračila danih posojil
0
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
 
752 Kupnine iz naslova privatizacije
 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
24.838,89
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
24.838,89
 
440 Dana posojila
0
 
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
24.838,89
 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
–24.838,89
C
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
36.353,00
50
ZADOLŽEVANJE
36.353,00
500
Domače zadolževanje
36.353,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
251.681,00
55
ODPLAČILA DOLGA
251.681,00
 
550 Odplačila domačega dolga
251.681,00
IX.
SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
–82.044,65
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.–IX.)
–215.328,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII-IX.=-III.)
–158.122,24
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. LETA 
82.045,00
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konto.
 
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma se je med letom izkazalo, da konto ne ustreza ekonomskemu namenu porabe. Sredstva se razporedijo na novo odprti konto. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke, ki jo je sprejel občinski svet.
 
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window