Navigacija

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 43-2127/2018, stran 6944 DATUM OBJAVE: 22.6.2018

VELJAVNOST: od 7.7.2018 / UPORABA: od 7.7.2018

RS 43-2127/2018

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 23.7.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 6.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 43/18, 59/19, 99/22 - odl. US

Časovnica

Na današnji dan, 6.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 23.7.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2127. Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju

 
 
Na podlagi drugega, tretjega in šestega odstavka 17. člena, šestega odstavka 20. člena, prvega in drugega odstavka 23. člena, šestega odstavka 70. člena in trinajstega odstavka 74. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta uredba določa zaradi varstva okolja pred hrupom:
 
1.
stopnje varstva pred hrupom,
 
2.
mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju,
 
3.
ukrepe varstva pred hrupom,
 
4.
ocenjevanje kazalcev hrupa,
 
5.
podrobnejšo vsebino vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja,
 
6.
podrobnejšo vsebino okoljevarstvenega dovoljenja,
 
7.
vsebino strokovne ocene skladnosti obratovanja virov hrupa in
 
8.
vsebino ocene obremenjenosti okolja s hrupom.
 

2. člen

(uporaba)

 
(1)
Določbe te uredbe se uporabljajo za hrup v okolju, ki ga povzročajo stalne ali občasne emisije hrupa enega ali več virov obremenjevanja okolja s hrupom.
 
(2)
Ne glede na prejšnji odstavek se določbe te uredbe ne uporabljajo za emisije hrupa strojev v skladu s predpisom, ki ureja emisije hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem, in za hrup v okolju, ki:
 
1.
ga povzroča izpostavljeni človek sam,
 
2.
nastaja zaradi del v gospodinjstvih,
 
3.
ga povzročajo prebivalci v sosednjih stanovanjih oziroma stanovanjskih stavbah,
 
4.
ga povzročajo domače živali,
 
5.
nastane na delovnem mestu,
 
6.
nastane znotraj prevoznih sredstev,
 
7.
ga povzročajo ladje,
 
8.
nastane zaradi vojaških, obrambnih ali zaščitnih dejavnosti na območjih za potrebe obrambe ter območjih za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, določenih v skladu s predpisi, ki urejajo prostor,
 
9.
nastane zaradi izvajanja nalog v zvezi z obrambo države ali izvajanja zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah in
 
10.
nastane pri izvajanju medicinske, policijske in druge pomoči.
 

3. člen

(izrazi)

 
(1)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
 
1.
celotna obremenitev okolja s hrupom je obremenitev okolja zaradi virov hrupa, ki prispevajo k obremenitvi posameznega območja iz 4. člena te uredbe s hrupom;
 
2.
ekvivalentna raven hrupa Leq je za določen časovni interval izračunana stalna raven hrupa, ki je po energiji zvočnega valovanja enaka energiji izmerjenega hrupa (v nadaljnjem besedilu: ekvivalentna raven hrupa);
 
3.
gradbišče je gradbišče v skladu z zakonom, ki ureja graditev;
 
4.
heliport je heliport v skladu s predpisi, ki urejajo letalstvo;
 
5.
industrijski kompleks je ena ali več naprav na istem kraju, ki jih upravlja ena fizična ali pravna oseba;
 
7.
kraj je zemljepisna lega industrijskega kompleksa;
 
8.
letališče je letališče v skladu s predpisi, ki urejajo letalstvo;
 
9.
linijski vir hrupa je cesta ali železniška proga, vključno z vsemi objekti pripadajoče infrastrukture, ki je potrebna za njihovo obratovanje;
 
10.
nov vir hrupa je vsak nov vir hrupa ali vir hrupa s spremenjeno zmogljivostjo ali vrsto procesa, zaradi katerega nastaja emisija hrupa v okolje, do začetka obratovanja oziroma do pridobitve uporabnega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;
 
11.
območje podrobnejše namenske rabe prostora je območje, prikazano v občinskem prostorskem načrtu v skladu s predpisom, ki ureja vsebino, obliko in način priprave prostorskega načrta občine;
 
12.
obstoječi vir hrupa je vir hrupa, ki na dan uveljavitve te uredbe obratuje, oziroma ko je zanj pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev;
 
13.
površina podrobnejše namenske rabe prostora je površina na območju podrobnejše namenske rabe prostora, določena s predpisom, ki ureja vsebino, obliko in način priprave prostorskega načrta občine;
 
14.
pristanišče je pristanišče v skladu s pomorskim zakonikom;
 
15.
ukrepi varstva pred hrupom so:
 
-
prostorsko načrtovanje in graditev objektov, ki so vir hrupa,
 
-
prostorsko načrtovanje območij varstva pred hrupom, prostorsko načrtovanje območij in graditev stavb z varovanimi prostori,
 
-
ukrepi za zmanjšanje emisije hrupa, povezani z načinom obratovanja vira hrupa,
 
-
ukrepi za zmanjšanje emisije hrupa na viru hrupa,
 
-
ukrepi preprečevanja širjenja hrupa v okolje iz vira hrupa (aktivna zaščita) in
 
-
ukrepi zmanjšanja vplivov hrupa na varovane prostore stavb (pasivna zaščita), v skladu s predpisom, ki ureja zaščito pred hrupom v stavbah;
 
16.
varovani prostor je prostor v stavbi, v katerem se opravlja vzgojno-varstvena ali izobraževalna dejavnost ali dejavnost zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj, bolnišnic ali klinik v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, in prostori v stanovanjih, v katerih se ljudje zadržujejo dlje časa (npr. spalnice, dnevne sobe, otroške sobe, bivalne kuhinje ipd.);
 
17.
vir onesnaževanja okolja s hrupom (v nadaljnjem besedilu: vir hrupa) je:
 
-
cesta, na kateri letni pretok presega 1 000 000 vozil,
 
-
železniška proga z letnimi prevozi več kot 10 000 vlakov,
 
-
letališče, heliport ali pristanišče,
 
-
skladišče ali druge odprte površine za pretovor blaga, če letna masa tega blaga presega 10 000 ton (v nadaljnjem besedilu: objekt za pretovor blaga),
 
-
odprto parkirišče, na katerem letni pretok vozil presega 1 000 000 vozil, razen tistih, ki so v skladu s predpisom, ki ureja javne ceste, del avtoceste, hitre ceste, glavne ceste ali regionalne ceste,
 
-
naprava, katere obratovanje zaradi izvajanja industrijske, obrtne, proizvodne, storitvene in podobnih dejavnosti ali proizvodne dejavnosti v kmetijstvu ali gozdarstvu povzroča v okolju stalen ali občasen hrup. Naprava je tudi naprava za obdelavo odpadkov, vetrna elektrarna, objekt za izkoriščanje ali predelavo mineralnih surovin, strelišče ali poligon za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev, objekt za športne ali druge javne prireditve, gostinski ali zabaviščni lokal, ki zunaj stavbe uporablja zvočne naprave, in zabaviščni objekt (npr. avtodrom, vrtiljak ali športno strelišče),
 
-
industrijski kompleks,
 
-
gradbišče, na katerem se izvaja poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja,
 
-
obrat;
 
18.
vplivno območje vira hrupa je območje, v katerem je na podlagi vrednotenja kazalcev hrupa na podlagi priloge 4, ki je sestavni del te uredbe, ocenjeno, da je hrup zaradi obratovanja vira hrupa na tem območju višji od mejnih vrednosti za III. stopnjo varstva pred hrupom.
 
(2)
Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kot ga določa predpis, ki ureja ocenjevanje in urejanje hrupa v okolju.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window