Navigacija

Pravilnik o načinu dostopa do svetovalcev za begunce, nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce ter merilih za izračun povrnitve stroškov od osebe, ki ima zadostna lastna sredstva

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 162-3098/2021, stran 9298 DATUM OBJAVE: 8.10.2021

RS 162-3098/2021

 
 

3098. Pravilnik o načinu dostopa do svetovalcev za begunce, nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce ter merilih za izračun povrnitve stroškov od osebe, ki ima zadostna lastna sredstva

 
 
Na podlagi šestega odstavka 11. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo in 54/21) minister za notranje zadeve izdaja
 

P R A V I L N I K
o načinu dostopa do svetovalcev za begunce, nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce ter merilih za izračun povrnitve stroškov od osebe, ki ima zadostna lastna sredstva

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik določa način dostopa oseb, ki so stranke v postopkih po Zakonu o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo in 54/21; v nadaljnjem besedilu: zakon), (v nadaljnjem besedilu: oseba) do svetovalcev za begunce (v nadaljnjem besedilu: svetovalec), merila za določitev nagrade za opravljeno delo in povračilo stroškov svetovalcem za opravljeno pravno pomoč v zvezi s postopki po zakonu na Upravnem sodišču Republike Slovenije in Vrhovnem sodišču Republike Slovenije ter merila za izračun povrnitve stroškov svetovalcev za begunce od osebe, ki ima zadostna lastna sredstva za preživljanje.
 

2. člen

(način dostopa do svetovalca)

 
(1)
Oseba lahko za podporo in pravno pomoč izbere le enega svetovalca iz imenika svetovalcev in ga pooblasti za zastopanje.
 
(2)
Če oseba svetovalca ne izbere po postopku iz prvega odstavka tega člena ali če je izbrani svetovalec zavrnil nudenje podpore in pravne pomoči, lahko za podporo in pravno pomoč svetovalca v ustni ali pisni obliki zaprosi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Ministrstvo osebi dodeli svetovalca po abecednem vrstnem redu priimkov svetovalcev iz imenika svetovalcev.
 
(3)
Za potrebe dodelitve svetovalca iz prejšnjega odstavka ministrstvo vzpostavi dnevnik, v katerega se po zaporednih številkah vpisuje datum in ura vpisa v dnevnik, osebno ime dodeljenega svetovalca ter osebno ime osebe, ki ji je bil svetovalec dodeljen.
 
(4)
S svetovalcem, dodeljenim v skladu z drugim odstavkom tega člena, vzpostavi prvi stik ministrstvo in svetovalca obvesti o dodelitvi, ta pa mora ministrstvu podporo in pravno pomoč v dodeljenem primeru v roku 24 ur oziroma v roku osem ur, kadar gre za pravno sredstvo zoper ukrep omejitve gibanja, od vzpostavljenega stika potrditi pisno po elektronski pošti. Ministrstvo obvesti osebo o dodeljenem svetovalcu z obvestilom iz Priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.
 
(5)
Če dodeljeni svetovalec zavrne nudenje podpore in pravne pomoči, ministrstvo to zabeleži v dnevniku iz tretjega odstavka tega člena ter osebi dodeli svetovalca, ki je naslednji po vrstnem redu v imeniku svetovalcev iz drugega odstavka tega člena.
 
(6)
Svetovalcu se zagotovi dostop do oseb, katerim nudi podporo in pravno pomoč na ozemlju Republike Slovenije in na meji ali v tranzitnem območju na letališču ali na ladji, ki je na sidrišču luke ali pristanišča, v pogojih, ki spoštujejo zasebnost teh oseb.
 
(7)
Če se svetovalec ne odziva na obvestila ministrstva iz četrtega odstavka tega člena, ministrstvo o tem obvesti ministrstvo, pristojno za pravosodje, ki lahko svetovalca pozove, da navede razloge za svoje ravnanje. Če svetovalec opravičljivih razlogov ne navede, se šteje, da je svetovalec za vsak primer ne odzivanja na pozive ministrstva zavrnil nudenje podpore in pravne pomoči.
 
(8)
Če svetovalec, ki si ga za pravno pomoč in podporo izbere oseba, ali svetovalec, ki ga dodeli ministrstvo, neupravičeno zavrne nudenje podpore in pravne pomoči ali če dodeljeni svetovalec dela neredno ali nevestno ali če se svetovalec ne odziva na pozive osebe oziroma ne obvešča osebe oziroma njenega zakonitega zastopnika o postopku, oseba o tem pisno ali ustno obvesti ministrstvo. V primeru ustnega obvestila se napiše uradni zaznamek. Ministrstvo o tem obvesti ministrstvo, pristojno za pravosodje, ki lahko svetovalca pozove, da navede razloge za svoje ravnanje.
 
(9)
Svetovalci ministrstvo ažurno obveščajo o daljših odsotnostih.
 

3. člen

(izvajanje pooblastila)

 
(1)
Svetovalca lahko pri posameznih dejanjih zastopanja nadomešča drug svetovalec, če ga ta svetovalec pooblasti kot svojega substituta.
 
(2)
Oseba lahko med postopkom zamenja svetovalca. O tem nemudoma pisno obvesti ministrstvo in navede razloge za zamenjavo. Izjavo osebe ministrstvo posreduje ministrstvu, pristojnemu za pravosodje.
 
(3)
Svetovalec lahko odpove pooblastilo v posamezni zadevi, če svoje dolžnosti ne more več opravljati. O odpovedi pooblastila in razlogih za odpoved svetovalec nemudoma pisno obvesti ministrstvo in osebo. Izjavo svetovalca o odpovedi pooblastila ministrstvo posreduje ministrstvu, pristojnemu za pravosodje.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window