Navigacija

Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 105-2603/2022, stran 7913 DATUM OBJAVE: 3.8.2022

VELJAVNOST: od 18.8.2022 / UPORABA: od 18.8.2022

RS 105-2603/2022

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 18.8.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 105/22

Časovnica

Na današnji dan, 4.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 18.8.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2603. Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP)

 
Razglašam Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. 7. 2022.
 
Št. 003-02-1/2022-156
 
Ljubljana, dne 29. julija 2022
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
ZA ZMANJŠANJE NEENAKOSTI IN ŠKODLJIVIH POSEGOV POLITIKE TER ZAGOTAVLJANJE SPOŠTOVANJA PRAVNE DRŽAVE (ZZNŠPP)

 

PRVI DEL

SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina)

 
S tem zakonom se spreminjajo in dopolnjujejo določbe:
 
1.
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 - popr., 25/17 - ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21);
 
2.
Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo, 6/16 - popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21 in 186/21);
 
3.
Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 - ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 79/18, 66/19 in 172/21);
 
4.
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 - ZDU-1F, 47/12, 15/13 - ZODPol, 47/13 - ZDU-1G, 48/13 - ZSKZDČEU-1, 19/15, 23/17 - ZSSve, 36/19, 139/20 in 54/21);
 
5.
Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 8/10 - ZSKZ-B, 46/14, 21/18 - ZNOrg, 31/18, 82/20 in 3/22 - ZDeb);
 
6.
Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 85/09 in 125/21);
 
7.
Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 - ZDZ, 200/20 in 172/21);
 
8.
Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 91/21 - uradno prečiščeno besedilo in 95/21 - popr.);
 
9.
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 - ZNOrg in 3/22 - ZDeb);
 
10.
Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 - uradno prečiščeno besedilo, 67/19, 94/21 in 54/22);
 
11.
Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21).
 

DRUGI DEL

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV

 

1. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

 

2. člen

 
V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 - popr., 25/17 - ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) se v 46. členu prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
 
»Svet javnega vrtca oziroma šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.
 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, svet javne poklicne oziroma strokovne šole, gimnazije in javnega dijaškega doma sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki staršev in dva predstavnika dijakov.«.
 

2. Kazenski zakonik

 

3. člen

 
V Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo, 6/16 - popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21 in 186/21) se v 132. členu drugi odstavek črta.
 
Dosedanji tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
 
»(2) Pregon se začne na predlog.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window