Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-F)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 123-2630/2021, stran 7701 DATUM OBJAVE: 27.7.2021

VELJAVNOST: od 11.8.2021 / UPORABA: od 11.8.2021

RS 123-2630/2021

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 11.8.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.6.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 123/21

Časovnica

Na današnji dan, 16.6.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 11.8.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2630. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-F)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-F)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. julija 2021.
 
Št. 003-02-3/2021-171
 
Ljubljana, dne 24. julija 2021
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA (ZPrCP-F)

 

1. člen

 
V Zakonu o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 68/16, 54/17, 69/17 – popr., 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B in 92/20) se v 3. členu v prvem odstavku za 15. točko doda nova 15.a točka, ki se glasi:
 
»15.a
»lahka motorna vozila« so invalidski vozički in vozila na motorni pogon, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, niso širša od 80 cm in so izvzeta s področja uporabe Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L št. 60 z dne 2. 3. 2013, str. 52);«.
 
V 29. točki se za besedo »inšpektorji« dodata vejica in besedilo »pooblaščene uradne osebe finančne uprave«.
 
30. točka se spremeni tako, da se glasi:
 
»30. »posebna prevozna sredstva« so invalidski vozički, prevozna sredstva ter pripomočki in naprave, ki jih uporabnik poganja z lastno močjo in omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, kot so: skiro, kotalke, rolke, rolerji, otroško kolo s pomožnimi kolesi, monokolo in po namenu uporabe podobna prevozna sredstva, ki niso vozila po zakonu, ki ureja motorna vozila;«.
 
V 52. točki se črta besedilo »kolesa s pomožnim motorjem,«.
 

2. člen

 
V 15. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
 
»(1) Občinski redarji na cestah v naselju (vključno z nekategoriziranimi cestami, ki se uporabljajo za javni cestni promet), na občinskih cestah zunaj naselja in nekategoriziranih cestah zunaj naselja, ki se uporabljajo za javni cestni promet, izvajajo nadzor nad določbami tega zakona:
 
-
5. člena (varstvo okolja),
 
-
7. člena (odgovornost staršev, skrbnikov oziroma rejnikov),
 
-
prvega in drugega odstavka 16. člena (listine, ki jih morajo imeti pri sebi udeleženci cestnega prometa, razen listine o tovoru in pri opravljanju prevoza skupine otrok, potrdila o poklicnih vozniških izkušnjah),
 
-
17. člena (izločitev vozila iz prometa),
 
-
18. člena (čas trajanja izločitve iz prometa),
 
-
19. člena (odstranitev nepravilno parkiranega in zapuščenega vozila),
 
-
27. člena (dolžnost upoštevanja pravil),
 
-
31. člena (območje umirjenega prometa),
 
-
31.a člena (območje skupnega prometnega prostora),
 
-
32. člena (območje za pešce),
 
-
33. člena (varnostni pas),
 
-
34. člena (zaščitna čelada),
 
-
35. člena (prepoved uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanje vozila),
 
-
37. člena (vožnja z vozilom po cesti),
 
-
41. člena (vožnja z vozilom na prehodu za pešce),
 
-
46. člena (najvišje dovoljene hitrosti),
 
-
47. člena (najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil),
 
-
57. člena (približevanje križišču in razvrščanje pred križiščem),
 
-
61. člena (odpiranje vrat vozila),
 
-
62. člena (zapustitev vozila),
 
-
63. člena (označitev ustavljenih vozil),
 
-
65. člena (ustavitev in parkiranje),
 
-
67. člena (parkiranje na parkirnem mestu označenem za invalide),
 
-
68. člena (območja kratkotrajnega parkiranja),
 
-
69. člena (izjeme parkiranja na prostoru, kjer to ni dovoljeno),
 
-
77. člena (pogoji za nalaganje in razlaganje tovora na cesti),
 
-
78. člena (pogoji za opravljanje gospodarske vožnje),
 
-
83. člena (udeležba pešcev v cestnem prometu),
 
-
84. člena (označitev pešcev),
 
-
petega in šestega odstavka 87. člena (varstva otrok),
 
-
88. člena, razen nad določbo sedmega in devetega odstavka tega člena (prevoz oseb),
 
-
92. člena (jahač, gonič in vodič živali v prometu ter pogoji za udeležbo živali v cestnem prometu),
 
-
93. člena (pogoji za udeležbo koles v cestnem prometu),
 
-
94. člena (vožnja voznikov koles z licenco),
 
-
95. člena (pogoji za udeležbo mopedov, motornih koles, trikoles, lahkih štirikoles in štirikoles v cestnem prometu),
 
-
97. člena (pogoji za uporabo posebnih prevoznih sredstev v cestnem prometu),
 
-
97.a člena (pogoji za udeležbo lahkih motornih vozil v cestnem prometu),
 
-
98. člena (prometna signalizacija),
 
-
99. člena (svetlobni prometni znaki),
 
-
100. člena (prepoved vožnje na križišče pri zeleni luči na semaforju).«.
 

3. člen

 
V 15.a členu se v sedmi alineji beseda »tretjega« nadomesti z besedilom »prvega, tretjega«.
 
Za sedmo alinejo se dodajo nove osma do deseta alineja, ki se glasijo:
 
»-
osmega, enajstega, petnajstega, šestnajstega, sedemnajstega, osemnajstega, devetnajstega in dvajsetega odstavka 30. člena,
 
-
98. člena,
 
-
šestega odstavka 99. člena,«.
 
Dosedanja osma alineja postane enajsta alineja.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window