Navigacija
Portal TFL

Gradbeni zakon in Zakon o urejanju prostora po novem za občine, komunalne službe in občinske inšpekcije

 • IZOBRAŽEVANJE

  Gradbeni zakon in Zakon o urejanju prostora po novem za občine, komunalne službe in občinske inšpekcije

 • KOTIZACIJA

  380 EUR + DDV

 • DATUMI

  torek, 20. 3. 2018, od 9.00 do 14.15 (1.dan) in
  sreda, 21. 3. 2018, od 9.00 do 15.00 (2. dan)

 • LOKACIJA

  CPU, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana, parkiranje brezplačno!

 • Prijava na seminar

  Interno izobraževanje:
  V kolikor bi želeli, da se izobraževanje organizira izključno za vašo občino, komunalno službo ali občinski inšpektorat, prosimo pokličite nas na 01 432 42 43 ali pa nam pišite.

Gradbeni zakon in Zakon o urejanju prostora po novem za občine, komunalne službe in občinske inšpekcije

Gradbeni zakon in Zakon o urejanju prostora, ki se bosta začela uporabljati s 1.6.2018 v veliki meri vplivata na delovanje občin, zato se morajo občine pravočasno seznaniti z novostmi, ki jih prinašata.

Oba zakona bosta predstavljena za potrebe občine in komunalnih podjetij, režijskih obratov ter krajevnih skupnosti. Ob predstavitvi zakona bodo predstavljene tudi pomembne določbe Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti in vplivi na javna naročila.

Občina nastopa v vlogi:

 • pripravljavca prostorskih aktov,
 • nosilca urejanja prostora,
 • izvajalca ukrepov zemljiške politike,
 • lastnika nepremičnin,
 • upravljalca komunalne infrastrukture,
 • pristojnega organa za podajanje informacij o pogojih za izvajanje gradnje z vidika pogojev prostorskih aktov,
 • mnenjedajalca glede skladnosti s prostorskimi izvedbenimi akti in prepisi komunalne oskrbe v vseh postopkih pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter legalizacij na teritoriju svoje občine,
 • izvajalca oziroma naročnika vzdrževalnih del, vzdrževalnih del v javno korist,
 • investitorja:
  • za lastne potrebe (za svoje objekte) pridobiva gradbena in uporabna dovoljenja,
  • v odnosu investitor – nadzorni,
  • v odnosu investitor – izvajalec
 • občinske inšpekcije.

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJEN?

Izobraževanje je namenjeno občinam, komunalnim službam in občinskim inšpekcijam.

PROGRAM

1. dan
Urejanje prostora po novem: Tomaž Černe

9.00 – 10.30
Zakon o urejanju prostora:
 • Uvod:
  • Razlogi za sprejem zakona in ozadje temeljnih rešitev
  • Temeljni pojmi, načela in pravila urejanja prostora
  • Udeleženci urejanja prostora
 • Prostorsko načrtovanje in prostorski akti:
  • Prostorski akti: namen, vsebina, postopki sprejema, elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja
  • Sodno varstvo zoper prostorske izvedbene akte
  • Začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora
10.30 – 11.00
Odmor s pogostitvijo
11.00 – 12.15
 • Zemljiška politika in ukrepi zemljiške politike:
  • Razvojne stopnje stavbnih zemljišč
  • Načrt preskrbe z zemljišči
  • Gradbena parcela (opredelitev, nastanek, spreminjanje)
  • Soglasje za parcelacijo stavbnih zemljišč
  • Opremljanje zemljišč za gradnjo in komunalni prispevek
  • Akontacija komunalnega prispevka
  • Komasacija stavbnih zemljišč
  • Predkupna pravica
  • Razlastitev in omejitev lastninske pravice
  • Taksa za neizkoriščenost zemljišč
  • Ukrepi pri prenovi
  • Grajeno javno dobro
12.15 – 12.30
Krajši odmor
12.30 – 14.15
 • Prostorski informacijski sistem:
  • Prostorske evidence
  • Monitoring posegov v prostor
  • Spremljanje stanja prostorskega razvoja
 • Vsebina in vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč ter njena vloga na področju urejanja prostora

2. dan
Novi Gradbeni zakon: Aleksandra Velkovrh

9.00 – 10.30
 • Gradnja, vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno korist in posegi v prostor brez gradbenega dovoljenja
 • Rekonstrukcija, novogradnja, dovoljenje spremembe med gradnjo z gradbenim dovoljenjem
 • Hranjenje projektov, dokazil, gradbenih in uporabnih dovoljenj pred uvedbo PIS
 • Uvedba elektronskega prostorskega informacijskega sistema PIS
 • Evidentiranje objektov po uradni dolžnosti
 • Predstavitev bistvenih in drugih zahtev in uporabo popisov, standardov, predpisov pri projektiranju, gradnji in uporabi objektov
10.30 – 11.00
Odmor s pogostitvijo
11.00 – 12.15
 • Projektiranje s pogoji za projektante in posameznike in predpisana projektna dokumentacija
 • Informacija o pogojih za izvajanje gradnje – pristojni organi
 • Na istem zemljišču je mogoče pridobiti več predodločb, kdaj je smiselno pridobiti predodločbo? Kaj je predodločba, z vsebino odločbe?
 • Neobvezno pridobivanje projektnih pogojev
 • Obvezna soglasja nadomeščajo mnenja, kakšna je razlika
12.15 – 12.30
Krajši odmor
12.30 – 15.00
 • Gradbeno dovoljenje, postopek, pogoji, veljavnost
 • Integralni postopek
 • Pridobitev uporabnega dovoljenja
 • Poskusno obratovanje
 • Objekti pred letom 1968
 • Postopek legalizacije objektov daljšega obstoja zgrajenih pred letom 1998
 • Postopek legalizacije objektov zgrajenih do 17.11.2017
 • Uporabno dovoljenje za objekte z dovoljenimi odstopanji
 • Občina kot investitor in njegove obveznosti
 • Prijava pričetka gradnje
 • Pogoji za izvajalca, vodjo del in njihove obveznosti
 • Pogoji za nadzornika, vodjo nazora in njihove obveznosti
 • Nadzor občinskega inšpektorja
 • Nadzor gradbene in ostalih pristojnih inšpekcij s kazenskimi določbami, kazenske določbe po novem določajo globe tudi za odgovorne osebe v samoupravni lokalni skupnosti

KDO BO Z VAMI

Tomaž Černe Tomaž Černe je diplomiral na prostorski smeri geodezije na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo leta 2001 ter na isti fakulteti leta 2009 pridobil naziv magister znanosti komunalne smeri gradbeništva. Od leta 2001 je zaposlen v podjetju IGEA d.o.o., kjer vodi projekte s področja urejanja prostora, urbane ekonomike, zemljiške politike ter investicijskega inženiringa za javni in zasebni sektor. Od leta 2006 do 2012 je bil asistent na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo (FGG) na področju komunalnega gospodarstva, urbane ekonomike in urejanja prostora in na teh področjih še vedno sodeluje s fakulteto kot vabljeni predavatelj, ki prenaša praktične izkušnje v študijski proces. Trenutno je tudi predavatelj višje šole za predmete Urbanizem, Varstvo okolja in zakonodaja ter Okoljske dajatve in financiranje. Od leta 2006 je predsednik Sekcije za urejanje prostora pri Zvezi geodetov Slovenije. Je predstavnik Zveze geodetov Slovenije v partnerstvu Odgovorno do prostora! in od leta 2014 tudi koordinator partnerstva. sodeluje Na področjih povezanih z urejanjem prostora in zemljiško politiko sodeluje tudi z Inženirsko zbornico Slovenije.

Aleksandra Velkovrh Aleksandra Velkovrh, dip. ing. gr., spec., je končala podiplomski specialistični študij na Fakulteti za upravo s področja gradbenega inšpiciranja z aktualno problematiko uvajanja ZGO-1. Leta 2004 si je z nazivom Specialist javne uprave pridobila znanje glede vodenja ter opravljanja najbolj zahtevnih nalog v državni upravi. Je avtorica številnih strokovnih člankov in predava na seminarjih in konferencah s področja gradbene zakonodaje. Vodila je Inšpektorat RS za okolje in prostor, zaposlena je kot gradbena inšpektorica svetnica. Je tudi avtorica Priročnika za gradbene izvajalce, ki je bila izdana že v 4. izdaji.

Prijava na seminar

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window