27. januar 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Slovenci uspešni v Braziliji

Družba Duol, ki je s svojimi baloni pot v tujini začela v državah nekdanje Sovjetske zveze in katere vodilni trg je Skandinavija, je decembra prodrla v Južno Ameriko. V Čilu je namreč postavila 4.000 kvadratnih metrov veliko skladišče. Z Dušanom Olajem, direktorjem Duola in podjetnikom leta 2013, smo se lani imeli priložnost pogovarjati za naš TFL Glasnik. Uspeh v Čilu je Duolu dal zagon za načrtovanje vrste novih projektov, najprej v Čilu, nato pa tudi v preostalih delih celine. Ob doslej najbolj donosnih trgih Skandinavije ter Rusije in nekdanjih držav Sovjetske zveze naj bi se Duol tako v prihodnje ciljno usmeril prav na trge Južne Amerike in Bližnjega vzhoda.

Društvo izbrisanih prebivalcev Slovenije je na ustavno sodišče vložilo pobudo za oceno ustavnosti zakona o odškodninski shemi za izbrisane. Trdijo namreč, da je zakon neskladen s slovensko ustavo in sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice v primeru izbrisanih, kot sporno pa navajajo zlasti višino odškodnin. Minister za notranje zadeve Gregor Virant pričakuje ugotovitev ustavnega sodišča, da zakon ni v neskladju z ustavo, je navedel v odzivu za STA.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v petek na spletni strani objavilo osnutek novele zakona o vodah ter osnutek novele zakona o ohranjanju narave. Z obema novelama želi ministrstvo predvsem odpraviti administrativne ovire. Pripombe in predloge na predlagano vsebino novel zakonov sprejemajo do 7. februarja na naslov ministrstva ali na e-naslov gp.mko@gov.si.

S poslanskimi vprašanji premierki Alenki Bratušek in ministrom se bo danes začela redna januarska seja državnega zbora, ki bo potekala vse do 4. februarja. Poleg interpelacije zoper ministra Sama Omerzela je na dnevnem redu tudi 17 zakonskih predlogov. Zaradi plenarnega zasedanja bo teden prinesel manj sej delovnih teles - zaenkrat so sklicali le tri. Dnevni red januarske seje prinaša tudi nekaj odmevnih zakonskih predlogov, kot so novela zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, zakon o Slovenskem državnem holdingu, zakon o finančni upravi in novela zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Pravni center za varstvo človekovih pravic je za Piranom in Koprom z januarjem začel nuditi brezplačne pravne nasvete socialno ogroženim tudi v Izoli, in sicer ob sredah med 8. in 16. uro v prostorih Kluba izolskih študentov. Za ta korak so se odločili zaradi povečanega obiska Izolanov v koprski in piranski pisarni. Od začetka delovanja Pravnega centra za varstvo človekovih pravic aprila lani so pravni svetovalci zavoda pomagali preko 400 socialno ogroženim osebam iz vseh treh obalnih občin, ki so se soočale s težavami s področja družinskega, delovnega, izvršilnega prava in prava socialne varnosti, so pred dnevi sporočili iz centra.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
27.1.2014 Obrtni zakon (ObrZ) (RS 50-1868/1994) Sprememba
25.1.2014 Poslovnik Državnega sveta (PoDS-1) (RS 70-3028/2008) Sprememba
25.1.2014 Pravilnik o ocenjevanju in razvrščanju trupov ovc, jagnjet in sesnih jagnjet na klavni liniji (RS 28-1682/2001) Preneha veljati
25.1.2014 Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o ocenjevanju in razvrščanju trupov ovc, jagnjet in sesnih jagnjet na klavni liniji (RS 6-124/2014) Začne veljati
25.1.2014 Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (RS 7-212/2010) Sprememba
25.1.2014 Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (RS 67-2957/2005) Sprememba
25.1.2014 Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (RS 35-1177/2005) Sprememba
25.1.2014 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (RS 6-165/2014) Začne veljati
25.1.2014 Pravilnik o spremembi Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (RS 6-126/2014) Začne veljati
25.1.2014 Pravilnik o spremembi Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (RS 6-125/2014) Začne veljati
25.1.2014 Pravilnik o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture ter o preprečevanju in nadzoru določenih bolezni vodnih živali (RS 54-2274/2008) Sprememba
25.1.2014 Pravilnik o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture ter o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in obvladovanje določenih bolezni vodnih živali (RS 6-123/2014) Začne veljati
25.1.2014 Sklep o kriterijih, merilih in postopku za določanje višine sredstev za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev ter usposabljanja za zaposlitev za delovne invalide (RS 34-1415/2006) Se preneha uporabljati
25.1.2014 Sklep o merilih in postopku za določanje višine sredstev za kritje stroškov prilagoditve prostorov in delovnih sredstev ter usposabljanja za ohranitev zaposlitve delovnega invalida (RS 6-131/2014) Začne veljati
25.1.2014 Sklep o soglasju Vlade Republike Slovenije za odprtje Konzulata Republike Litve v Republiki Sloveniji s sedežem v Mariboru, na čelu s častnim konzulom (RS 6-122/2014) Začne veljati
25.1.2014 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija (RS 6-164/2014) Začne veljati
25.1.2014 Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija (RS 55-2607/2011) Sprememba
25.1.2014 Spremembe Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1C) (RS 6-116/2014) Začne veljati
25.1.2014 Tarifa o vrednosti točke za leto 2013 in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture (RS 6-132/2014) Začne veljati
25.1.2014 Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016 (RS 6-162/2014) Začne veljati
25.1.2014 Uredba o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (RS 6-118/2014) Začne veljati
25.1.2014 Uredba o izvajanju Uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo (RS 6-161/2014) Začne veljati
25.1.2014 Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (RS 118-5188/2005) Sprememba
25.1.2014 Uredba o prostovoljnem služenju vojaškega roka (RS 81-3871/2003) Sprememba
25.1.2014 Uredba o spremembah Uredbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka (RS 6-163/2014) Začne veljati
25.1.2014 Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (RS 6-120/2014) Začne veljati
24.1.2014 Odločba o razveljavitvi 8. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto, kolikor kategorizira javno pot "Črešnjice–Rupe" v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 623/1 in 624/2, obe k. o. Črešnjice (RS 6-129/2014) Začne veljati
24.1.2014 Odredba o določitvi datuma, od katerega se odvetnikom in izvršiteljem v postopkih izvršbe in zavarovanja vroča po elektronski poti (RS 6-128/2014) Začne veljati
24.1.2014 Seznam gozdnih semenskih objektov – stanje na dan 1. 1. 2014 (RS 6-133/2014) Začne veljati
24.1.2014 Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kazahstan (RS 6-117/2014) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 27.1.2014 - 27.1.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 4 novosti 1 novost       3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 2 novosti   1 novost      
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost   1 novost   3 novosti
5. JAVNE FINANCE   3 novosti 1 novost      
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 12 novosti 4 novosti   2 novosti   1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7 novosti   1 novost 2 novosti   1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti   1 novost     1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE 25 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odredba o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih za leto 2014
Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana uprave banke in hranilnice
Sklep o izvajanju Uredbe (EU) o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja glede izvrševanja opcij in diskrecijskih možnosti ter drugih nalog pristojnega organa za kreditne institucije
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba VIII Ips 107/2013 - družinska pokojnina - sorazmerni del pokojnine - zavarovalna doba - mednarodni sporazum o socialnem zavarovanju
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1674/2012 - inšpekcijski postopek – ukrep gradbenega inšpektorja - neskladna gradnja – nadomestna gradnja – inšpekcijski zavezanec - investitor
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 19. decembra 2013. Alfred Hirmann proti Immofinanz AG. Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Handelsgericht Wien - Avstrija. Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Podjetniško pravo - Druga direktiva 77/91/EGS - Odgovornost delniške družbe za kršitev njenih obveznosti na področju razkritja javnosti - Netočnost informacij v prospektu za vpis - Obseg odgovornosti - Ureditev države članice, s katero je določeno, da se pridobitelju povrne znesek, ki ga je plačal za nakup delnic. Zadeva C-174/12.
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba IV Cp 1835/2013 - preživnina – otrokove potrebe – zmožnosti staršev – neevidentirani prihodki – nematerialni prispevek
VSL sodba I Cpg 726/2013 - javno predvajanje fonogramov – avtorska pravica – skupni sporazum o višini nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja zavoda IPF – uporaba ...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika (KZ-1C), redni postopek, EPA 1740-VI
Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o davku na nepremičnine (ZDavNepr-A), skrajšani postopek, EPA 1742-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Analiza vzdržljivosti javnega dolga