24. oktober 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Dva zakona uspešno mimo veta

DZ je po odložilnem vetu državnega sveta pričakovano znova potrdil zakon o ukrepih za krepitev stabilnosti bank, ki predvideva ustanovitev t.i. slabe banke. Naslednja ovira na poti k uveljavitvi te rešitve za sanacijo slabih bančnih terjatev je sedaj referendumska pobuda Sindikata kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije.

Poslanci so prav tako pričakovano znova potrdili zakon o Slovenskem državnem holdingu, na katerega je državni svet izglasoval odložilni veto. Tudi pri tem zakonu je naslednja ovira na poti k uveljavitvi referendumska pobuda Sindikata delavcev v energetiki.

Predsednik republike Danilo Türk kandidatov za varuha človekovih pravic državnemu zboru ne bo predlagal pred volitvami. Zakonski rok za podajo predloga se izteče nekje do konca leta in tako ni nobenega razloga, da bi se s tem ukvarjal že zdaj, je pojasnil za Radio Slovenija. Na poziv predsednika republike za zbiranje predlogov možnih kandidatov za novega varuha človekovih pravic je prispelo 25 predlogov.

DZ je sprejel novelo zakona o davku na dodano vrednost. Ta za poenostavitev administrativne obveznosti davčnih zavezancev ter za zmanjšanje administrativne obremenitve davčne uprave določa, da se bo prag obdavčljivega letnega prometa za male zavezance zvišal s 25.000 na 50.000 evrov, kar mora sicer potrditi še EU.
Zakon uvaja posebno pravilo glede kraja opravljanja storitev pri dajanju prevoznih sredstev in čolnov, namenjenih za razvedrilo, v dolgoročni najem osebi, ki ni davčni zavezanec, določa enakovredno obravnavo papirnatih in elektronskih računov ter spreminja pravila za izdajo računov, poroča STA.

Policija zaradi nadaljevanja trenda vdorov v informacijske sisteme podjetij in posameznikov, ki uporabljajo elektronsko bančništvo, ponovno opozarja uporabnike na samozaščitno ravnanje in varno uporabo spletnih storitev. Opozorilo je še toliko bolj namenjeno podjetjem in podjetnikom, ki imajo lahko v določenem trenutku na računu večje količine denarja, zato je lahko škoda oz. višina odtujenih sredstev še toliko višja, poudarja policija.

Predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša je predsedniku DZ Gregorju Virantu poslal dopis, v katerem ga je opozoril na negativne posledice predloga proračuna na delovanje sodišč ter za doseganje takšnega stanja pravne države, ki bo trden temelj izboljšanja delovanja gospodarstva in celotne države. V dopisu DZ, ki je bil posredovan tudi vsem poslanskim skupinam, je ponovno izpostavil, da predlog vrhovnega sodišča temelji na stvarnih ocenah potreb sodstva, ki je že do sedaj poslovalo do skrajnosti gospodarno.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 24.10.2012 - 24.10.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti 3 novosti   9 novosti 6 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost 2 novosti      
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     3 novosti   3 novosti 2 novosti
5. JAVNE FINANCE   1 novost     7 novosti 15 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti 2 novosti   10 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost 9 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost 4 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost 3 novosti   10 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN)
Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Kopru
Kontni okvir za društva in invalidske organizacije
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep VIII Ips 234/2011 - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – zloraba bolniške odsotnosti - odpotovanje iz kraja bivanja - odobritev zdravnika – nemožnost nadaljeva...
Sodba III Ips 102/2009 - menica - neveljavnost menice
Sodba in sklep III Ips 167/2009 - odškodninska odgovornost občine za delo svojih organov – podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost ravnanja v postopku izdaje odločbe – dov...
Sodba in sklep II Ips 655/2009 - dovoljenost revizije – naknadna kumulacija tožbenih zahtevkov – objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov – zavrženje revizije – vračilo darila – do...
Odločbe Upravnega sodišča sodba II U 174/2012 - brezplačna pravna pomoč - prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči - navajanje neresničnih podatkov - lastništvo vrednostnih papirjev - iz...
sodba I U 146/2012 - dohodnina od dohodka iz dejavnosti – DDV – odbitek vstopnega DDV – tovorno ali osebno vozilo
sodba I U 1533/2011 - DDV – dodatna odmera DDV – dohodnina od dohodkov iz dejavnosti – davčna ocena – prodaja štirikolesnikov
sodba II U 71/2011 - komunalni prispevek - odmera komunalnega prispevka - pogoji za odmero komunalnega prispevka
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba I Cpg 898/2011 - izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj – subjektivni pogoj izpodbojnosti – dolžno vedenje o tožnikovi insolventnosti – standard profesionalne skrb...
VSL sodba I Cpg 1428/2011 - ponudba – molk naslovnika – ustna pogodba – sklenitev pogodbe po telefonu – uporaba ZVPot – pravdni stroški – odmera po stroškovniku
VSL sodba II Cp 3229/2011 - bianco menica – pooblastilo za izpolnitev – nepogojni nalog za plačilo – zavrnitev dokaznega predloga – informativen dokaz
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), prva obravnava, EPA 730-VI
Predlog Sklepa o imenovanju članov Nadzornega sveta RTV Slovenija, EPA 732-VI
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju pri gradnji in delovanju plinovoda na ozemlju Republike Slovenije (BRUPOS-A), EPA 1622-V
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o vojnih grobiščih (BROVG), EPA 1611-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Trezor