23. december 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Jamstvo za mlade v začetku januarja

Vlada naj bi po pričakovanjih ministrstva za delo program Jamstvo za mlade sprejela v začetku januarja. Predstavniki mladih pa pravijo, da njihove pripombe iz javne razprave v dokumentu niso zajete. Upajo, da bo večje sadove obrodil današnji sestanek s predstavniki ministrstva.

Davčna uprava RS (Durs) ustanavlja posebno službo, katere naloga bo tudi centralizacija obravnave prejetih prijav in drugih informacij o davčnih zavezancih. Najbolj tvegane zavezance bodo po novem določili na ravni države in ne več v okviru posameznega davčnega urada, med katerimi se kriteriji za določitev tveganosti razlikujejo. S tem bo omogočeno, da se bodo uslužbenci, ki vodijo postopke davčnega nadzora, lažje osredotočili na opravljanje nalog, ki jih glede na svoja znanja in kompetence lahko opravljajo le oni, so pojasnili na Dursu.

Predsednik republike Borut Pahor je pred dnevi sprejel člane iniciativnega odbora peticije proti davku na nepremičnine. Kot je poudaril, je več kot 80.000 zbranih podpisov pod peticijo impresivno in zavezujoče število, ne glede na to, ali se nekdo s peticijo strinja ali ne. Člani odbora so Pahorju predstavili svoje argumente in načrte za v prihodnje.

Računsko sodišče v reviziji izvajanja nacionalnega načrta za informatizacijo zdravstvenega sistema eZdravje ugotavlja, da ministrstvo za zdravje ni bilo uspešno pri izvajanju projekta. Od ministrstva zahteva izvedbo popravljalnih ukrepov za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in podaja več priporočil. Ministrstvo je do decembra 2012 za projekt eZdravje porabilo vsaj 8,8 milijona evrov, toda ni imelo celovitega pregleda nad izdatki v okviru projekta. Tako v nekaterih pogodbah za izdelke in storitve ni jasno opredelilo predmeta naročila in pričakovanih izdelkov.

V letu 2012 se je po podatkih državnega statističnega urada v Slovenijo priselilo 15.022 prebivalcev, od tega jih je bilo dve tretjini starih med 25 in 64 let. Med njimi je bilo višje- ali visokošolsko izobraženih 15 odstotkov. Iz Slovenije se je iz enake starostne skupine izselilo 14.378 prebivalcev, 18 odstotkov takšnih z enako stopnjo izobrazbe.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
21.12.2013 Akt o načinu zagotavljanja učinkovitosti v železniškem prometu (RS 108-3962/2013) Začne veljati
21.12.2013 Navodilo za izvršitev določb 2. in 3. člena Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (RS 108-3964/2013) Začne veljati
21.12.2013 Navodilo za vpis v register pokojninskih načrtov (RS 35-1620/2002) Preneha veljati
21.12.2013 Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje (RS 108-3947/2013) Začne veljati
21.12.2013 Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj (RS 108-3945/2013) Začne veljati
21.12.2013 Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor (RS 108-3948/2013) Začne veljati
21.12.2013 Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto (RS 108-3949/2013) Začne veljati
21.12.2013 Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja (RS 108-3946/2013) Začne veljati
21.12.2013 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (RS 112-5088/2009) Sprememba
21.12.2013 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (S 117-5692/2002) Preneha veljati
21.12.2013 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (RS 108-3953/2013) Začne veljati
21.12.2013 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (RS 45-1836/2005) Sprememba
21.12.2013 Pravilnik o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu (RS 24-1215/2007) Sprememba
21.12.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (RS 108-3956/2013) Začne veljati
21.12.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (RS 108-3958/2013) Začne veljati
21.12.2013 Pravilnik o spremembi Pravilnika o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu (RS 107-3886/2013) Začne veljati
21.12.2013 Pravilnik o vpisu v register pokojninskih načrtov (RS 108-3955/2013) Začne veljati
21.12.2013 Sklep o določitvi najnižjega in najvišjega zneska odškodnine v regresnih zadevah (RS 107-3889/2013) Začne veljati
21.12.2013 Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero rudarske koncesnine (RS 108-3950/2013) Začne veljati
21.12.2013 Splošni akt o vpisovanju, zbiranju in dostopu do podatkov o omrežnih priključnih točkah iz evidence infrastrukturnih omrežij in objektov (RS 107-3890/2013) Začne veljati
21.12.2013 Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (RS 91-3985/2009) Sprememba
21.12.2013 Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (RS 108-3963/2013) Začne veljati
21.12.2013 Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Kladje na Golteh (RS 54-2893/2007) Sprememba
21.12.2013 Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (RS 98-5089/2010) Sprememba
21.12.2013 Uredba o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (RS 95-4105/2011) Sprememba
21.12.2013 Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (RS 61-2892/2011) Sprememba
21.12.2013 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (RS 88-3745/2011) Sprememba
21.12.2013 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (RS 73-3249/2005) Sprememba
21.12.2013 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (RS 41-1727/2012) Sprememba
21.12.2013 Uredba o spremembah Uredbe o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (RS 108-3942/2013) Začne veljati
21.12.2013 Uredba o spremembah Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (RS 108-3941/2013) Začne veljati
21.12.2013 Uredba o spremembah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (RS 108-3940/2013) Začne veljati
21.12.2013 Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za graditev sedežnice Kladje na Golteh (RS 108-3944/2013) Začne veljati
21.12.2013 Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (RS 108-3943/2013) Začne veljati
21.12.2013 Uredba o spremembi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (RS 108-3939/2013) Začne veljati
21.12.2013 Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (ZDDDČPNO) (RS 78-3386/2009) Sprememba
21.12.2013 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) (RS 96-3693/2012) Sprememba
21.12.2013 Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (RS 40-1700/2012) Sprememba
20.12.2013 Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (RS 40-1703/2012) Sprememba
20.12.2013 Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND) (RS 18-682/1991-I) Sprememba
20.12.2013 Odločba o razveljavitvi 12. člena Zakona o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (RS 107-3888/2013) Začne veljati
20.12.2013 Odločba o razveljavitvi II., III., IV. točke sodbe in sklepa Vrhovnega sodišča (RS 108-3960/2013) Začne veljati
20.12.2013 Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča (RS 108-3961/2013) Začne veljati
20.12.2013 Odločba o ugotovitvi, da so prvi odstavek 188. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ v zvezi z enajstim odstavkom 429. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, drugi, tretji in četrti odstavek 188. člena ter 246. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ, kolikor se nanašajo na javne uslužbenke kot ženske zavarovanke, ki še niso izpolnile enakih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, kot veljajo za moške zavarovance, v neskladju z Ustavo, in o ugotovitvi, da je bil prvi odstavek 188. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ, kolikor se je nanašal na javne uslužbenke kot ženske zavarovanke, ki še niso izpolnile enakih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, kot so veljali za moške zavarovance, v neskladju z Ustavo, ter o ugotovitvi, da navedene določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ v preostalem delu niso oziroma niso bile v neskladju z Ustavo (RS 107-3887/2013) Začne veljati
20.12.2013 Popravek Splošnega akta o načrtu oštevilčenja (RS 107-3938/2013) Začne veljati
20.12.2013 Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v novembru 2013 (RS 108-3959/2013) Začne veljati
20.12.2013 Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND) (RS 107-3891/2013) Začne veljati
20.12.2013 Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Pittsburghu, v Združenih državah Amerike (RS 108-3952/2013) Začne veljati
20.12.2013 Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Nižnjem Novgorodu, v Ruski federaciji (RS 107-3883/2013) Začne veljati
20.12.2013 Sklep o imenovanju generalne konzulke Republike Slovenije v Trstu (RS 107-3881/2013) Začne veljati
20.12.2013 Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Nižnjem Novgorodu, v Ruski federaciji (RS 107-3882/2013) Začne veljati
20.12.2013 Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Pittsburghu, v Združenih državah Amerike (RS 108-3951/2013) Začne veljati
20.12.2013 Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji študentske organizacije Slovenije in študentskih klubov oziroma zavodov (RS 107-3892/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 23.12.2013 - 23.12.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 8 novosti 10 novosti 1 novost   1 novost  
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 1 novost        
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost          
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4 novosti 3 novosti 1 novost   6 novosti  
5. JAVNE FINANCE 6 novosti 5 novosti     1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9 novosti 15 novosti     1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10 novosti 8 novosti     1 novost 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 8 novosti 5 novosti       1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 45 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o razveljavitvi 12. člena Zakona o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize
Pravilnik o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu
Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND)
Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (ZDDDČPNO)
Zakon o ratifikaciji Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, o financiranju pomoči Evropske unije v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2014-2020 v skladu s Sporazumom o partnerstvu AKP-EU in o dodelitvi finančne pomoči čezmorskim državam in ozemljem, za katere se uporablja četrti del Pogodbe o delovanju Evropske unije (MNSFP14-20)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 30/2012-204 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - nedovoljen dokaz - hišna preiskava - policijsko preiskovanje - uradni zaznamek o zbranih obve...
Sodba IV Ips 93/2013 - bistvena kršitev določb postopka o prekršku – nerazumljivi razlogi – pravice obrambe – izvajanje dokazov – zavrnitev dokaznega predloga – k...
Sodba VIII Ips 209/2003 - disciplinska odgovornost - disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja - zloraba pravice do bolezenskega dopusta
Odločbe Upravnega sodišča sodba II U 29/2013 - državljanstvo - ugotavljanje jugoslovanskega državljanstva - sklenitev zakonske zveze
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji za leto 2010, EPA 1658-VI
Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji za leto 2011, EPA 1668-VI
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu priporočila v zvezi s sanacijo milijardne »bančne luknje« v slovenskih bankah, EPA 1659-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik Denarna odmena za neupravičeno uporabo tuje stvari