9. november 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Gen-I na tujih trgih

Družba Gen-I, ki je oktobra na slovenskem trgu vstopila na trg z zemeljskim plinom in povzročila verižno reakcijo pri ostalih ponudnikih v znižanju cen, načrtuje širitev tudi na tuje trge. "Delamo na tem," je včeraj poudaril prvi mož družbe dr. Robert Golob, ki o podrobnostih še ni želel govoriti. Širitve letos sicer še ne bo, mogoče prihodnje leto.

Naj vas spomnimo, da smo intervju z dr. Robertom Golobom objavili v torek v TFL Glasniku.

V Portorožu se je včeraj popoldne začela 21. letna konferenca Slovenskega združenja za kakovost in odličnost, ki se osredotoča na pomen teh dveh pojmov v uspešnosti poslovanja gospodarskih podjetij in organizacijskih oblik v javni upravi. Kot je poudaril predsednik DZ Gregor Virant, bi bilo mogoče v javnem sektorju z majhnimi vložki narediti še veliko.

Svetovalka Evropske komisije Maria Joao Rodrigues meni, da krize še zdaleč nimamo pod nadzorom. Obstaja veliko resnih groženj evru, je menila na okrogli mizi v Ljubljani in predstavila več možnih scenarijev razvoja dogodkov do leta 2020. Lahko denimo pride do razpada območja evra, ali pa manjša skupina držav oblikuje ožjo fiskalno unijo. Okroglo mizo o prihodnosti območja evra je Ljubljani organiziral Evro-atlantski svet Slovenije v sodelovanju z ustanovo Friedrich Ebert Stiftung iz Zagreba in Slovenskim društvom za mednarodne odnose. Udeležili so se je tudi nekateri slovenski ekonomisti.

Vlada se je seznanila s prvim poročilom o poplavah v Sloveniji med 4. in 7. novembrom. Za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči za zagotovitev osnovnih razmer za življenje na prizadetih območjih je vsem sodelujočim, zlasti pa občanom in prostovoljnim gasilcem, izrekla posebno priznanje.
Za najbolj nujne ukrepe po poplavah je treba nemudoma zagotoviti 10 milijonov evrov, skupna škoda pa bo po oceni obrambnega ministra Aleša Hojsa presegla znesek, ki je pogoj za prošnjo za solidarnostno pomoč EU.

Evropska komisija je včeraj predstavila akcijski načrt Cars 2020, s katerim želi do leta 2020 okrepiti konkurenčnost in trajnost avtomobilske industrije in se odzvati na pereče probleme tega sektorja. Bruselj želi industrijo usmeriti predvsem v proizvodnjo energetsko učinkovitih in varnih vozil.
Avtomobilska industrija kot celota je strateškega pomena za evropsko gospodarstvo. Neposredno ali posredno namreč zagotavlja 12 milijonov delovnih mest, štiri odstotke bruto domačega proizvoda (BDP) in 90 milijard evrov trgovinskega presežka, poudarjajo v Evropski komisiji.

Predsednica Združenja upraviteljev Slovenije Melita Butara, za katero je pravosodni minister Senko Pličanič zahteval uvedbo disciplinskega postopka, je po poročanju časnika Finance odstopila z mesta predsednice. Vzrok za odstop naj bi bila preobremenjenost zaradi velike količine dela, uradno pa naj bi bila razrešena na januarski skupščini. Na Zbornici upraviteljev Slovenije za STA še niso komentirali navedb o odstopu.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 9.11.2012 - 9.11.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   3 novosti 2 novosti   2 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost     1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost 1 novost   2 novosti  
5. JAVNE FINANCE   3 novosti 5 novosti   5 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   9 novosti 2 novosti   8 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti 1 novost   7 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM     1 novost   5 novosti 2 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI         2 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (BMKSVN)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Azerbajdžanske republike o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BAZSKIZ)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (BBHSVN)
Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2012–2016 (ReNPPZK12-16)
Pravilnik o pridobitvi potrdila o izpolnjevanju pogojev dobre poskusne prakse
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi
Pravilnik o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev
Pravilnik o določitvi mejnih prehodov za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi in postopkih nadzora pri njihovem vnosu
Odredba o prepovedi prometa in uporabe določenih fitofarmacevtskih sredstev na ozemlju Republike Slovenije
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Kp 51393/2010-61 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - razlogi o odločilnih dejstvih – izvajanje dokazov – branje zapisnika o izpovedbi priče - prep...
Sodba II Ips 1001/2008 - potrošniška prodajna pogodba – garancija za brezhibno delovanje stvari – obvezna garancija – razveza pogodbe – zahteva za zamenjavo stvari – nepome...
Sodba II Ips 730/2005 - povrnitev nepremoženjske škode – višina denarne odškodnine - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi zmanj...
Sodba IV Ips 18/2012 - prisilna izterjava globe - globa, določena s plačilnim nalogom - nadomestitev globe z opravo določene naloge v splošno korist ali korist sa...
Sodba I Ips 12285/2010-102 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka – nasprotja med izrekom in razlogi sodbe – razlogi o odločilnih dejstvih – pravice obrambe – od...
Sodba XI Ips 31925/2012-118 - pripor - odreditev pripora - begosumnost - državljanstvo EU - presoja pritožbenih navedb – prosta presoja dokazov – sprememba pravne kvalif...
Sodba I Ips 10284/2009-87 - kršitev kazenskega zakona - kazenska odgovornost – dejanska zmota – zahteva za varstvo zakonitosti – zmotna ali nepopolna ugotovitev dejans...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 2264/2011 - nadomestilo za odmero stavbnega zemljišča – pogoji za odmero nadomestila – nezazidano stavbno zemljišče – višina nadomestila – večkratnik izrač...
sodba IV U 138/2011 - pripadnik rezervne sestave Slovenske vojske – odložitev usposabljanja – pogoji za odložitev usposabljanja – nega matere
sodba in sklep IV U 42/2011 - obnova upravnega postopka – stroški postopka – uspeh v postopku
sodba I V U 26/2011 - ugasnitev in izbris hipoteke – javna korist – načelo sorazmernosti – stranka v postopku
sodba IV U 170/2011 - brezplačna pravna pomoč – odmera stroškov in nagrade odvetniku – stroškovnik – sprememba stroškovnika
sodba II U 426/2011 - inšpekcijski ukrep - pritožba zoper sklep o zavrženju pritožbe - ponovno odločanje o isti stvari
sodba II U 287/2011 - gradbeno dovoljenje pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja - stranka v postopku - priznanje lastnosti stranke v postopku - pravna korist
sodba II U 350/2011 - javni razpis - neprofitno stanovanje - dodelitev neprofitnega stanovanja v najem - premoženjski pogoj - vrednost premoženja prosilca
sodba II U 122/2011 - gradbeno dovoljenje - pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja - nezahtevni objekt - skladnost objekta s prostorskim aktom - odmiki objekta od pa...
sodba II U 145/2012 - brezplačna pravna pomoč - vračilo stroškov prejete brezplačne pravne pomoči - sprememba finančnega stanja prosilca
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba II Cp 549/2012 - odškodninska odgovornost organizatorja prireditve - objektivna odgovornost – vezanost na kazensko obsodilno sodbo – soprispevek oškodovanca – sokri...
VSL sodba in sklep I Cpg 601/2011 - poslovni prostor – solastnina – zahtevek na izpraznitev poslovnega prostora v solastnini – nesklepčnost tožbe
VSM sodba II Kp 12224/2012 - pravnomočno razsojena stvar – bistveno isto kaznivno ravnanje - ista dejstva v kazenskem postopku in postopku zaradi prekrška – prepovedan preh...
Odločitve Ustavnega sodišča U-I-75/12, Up-371/12 - Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 1137/2011 z dne 1. 2. 2012 v zvezi s sklepom Okrožnega so...
Up-197/12 - Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 5778/2011 z dne 19. 1. 2012, sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani, Centralni oddelek za vero...
P-7/12 - Spor o pristojnosti
P-8/12 - Spor o pristojnosti
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (DP2013), EPA 692-VI
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti - z dopolnjenim predlogom zakona (ZJNPOV), EPA 628-VI
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu zakona o javnem naročanju - z dopolnjenim predlogom zakona (ZJN-2D), EPA 629-VI
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (DP2014), EPA 693-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Prodaja osnovnega sredstva v drugo članico EU
Pojasnila DURS Plačevanje davčnih obveznosti za delavca iz Slovenije