19. november 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Izbira najuglednejših ni bila težka

V sredo bomo na slovesnosti, ki ji bo sledila okrogla miza, razglasili Najuglednejšega davčnega, finančnega in pravnega strokovnjaka za leto 2012. Po izboru uporabnikov portala Tax-Fin-Lex so to: mag. Ivan Simič, dr. Jožko Peterlin in dr. Miro Cerar.

Danes bo začel teči 35-dnevni rok za zbiranje podpisov za referendum o slabi banki. Pobudo za referendum je vložil sindikat KNG, ki se je v preteklih dneh o umiku pobude neuspešno pogajal z ministrstvom za finance. Obe strani sta sicer še vedno pripravljeni na pogovore, a sindikat zahteva popolnoma novo rešitev.

Več kot polovica sedanjih državnih svetnikov se bo v sredo in četrtek potegovala za še en mandat. Od 22 predstavnikov lokalnih interesov jih znova kandidira 13, med 18 predstavniki funkcionalnih interesov pa 11. Kot kaže, tudi tokratne volitve niso izjema, ko gre za slabšo udeležbo žensk, saj jih je med skupno 127 kandidati le 13.

Kongresni trg v Ljubljani so v soboto za dobri dve uri preplavili demonstranti, ki nasprotujejo varčevalnim ukrepom, ki poslabšujejo kakovost življenja prebivalstva, od vlade pa zahtevajo, naj ne ruši socialne države. Demonstracij se je po ocenah organizatorjev udeležilo okoli 30.000 ljudi, minile pa so brez incidentov.

Socialni partnerji v skupini za reformo trga dela so imeli v petek na mizi agencijsko delo. Strinjali so se, da bi veljalo zaostriti pogoje delovanja in ustanavljanja agencij za posredovanje dela ter da mora biti to preglednejše. O omejevanju zaposlovanja agencijskih delavcev niso govorili, tako da pri tem vprašanju ostajajo na nasprotnih bregovih.

Korupcija je izjemno škodljiva, saj zmanjšuje konkurenčnost gospodarskega prostora in krni demokratičnost družbe, opozarjajo v Združenju Manager. Zato pozivajo k preiskavi povezav med bančniki in politiki z organi, neodvisnimi od politike. Izvršna direktorica GZS za zakonodajo in politike Alenka Avberšek pa poziva k pregonu sistemske korupcije. Komisija za preprečevanje korupcije je minuli teden predstavila raziskavo Gospodarsko okolje v RS kot dejavnik vzdrževanja sistemske korupcije, ki kaže na močno povezavo med bančniki in politiko, pri čemer državna podjetja hromijo zasebni sektor.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
17.11.2012 Odlok o gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtih območij (2011–2020) (RS 87-3449/2012 ) Začne veljati
17.11.2012 Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska filharmonija (RS 87-3450/2012 ) Začne veljati
17.11.2012 Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska filharmonija (RS 50-2440/2003 ) Sprememba
17.11.2012 Uredba o izvajanju uredbe (ES) o aditivih za živila (RS 12-548/2011) Sprememba
17.11.2012 Uredba o izvajanju Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (RS 60-3338/2010 ) Sprememba
17.11.2012 Uredba o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013 (RS 14-638/2010) Sprememba
17.11.2012 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (RS 87-3447/2012 ) Začne veljati
17.11.2012 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (RS 87-3445/2012 ) Začne veljati
17.11.2012 Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju uredbe (ES) o aditivih za živila (RS 87-3448/2012) Začne veljati
17.11.2012 Uredba o spremembi Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013 (RS 87-3446/2012) Začne veljati
17.11.2012 Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (RS 28-1369/2011 ) Sprememba

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 19.11.2012 - 19.11.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 5 novosti         3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 2 novosti   1 novost      
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost 1 novost        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 3 novosti 1 novost       5 novosti
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 1 novost       2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 5 novosti   1 novost 1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 1 novost   1 novost   1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           7 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost          
10. MEDNARODNI ODNOSI     1 novost      
11. OBČINE 31 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Uredba o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013
Uredba o izvajanju uredbe (ES) o aditivih za živila
Sklep o razpisu ponovnega glasovanja na volitvah predsednika republike
Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za poslovne in upravne vede Novo mesto
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba II Ips 528/2009 - privatizacija stanovanj – pravica do odkupa stanovanja - sklenitev pogodbe – izbrisani – prekluzivni rok za vložitev zahteve za odkup
Sodba I Ips 2773/2010-96 - kršitev kazenskega zakona - kazniva dejanja zoper čast in dobro ime - razžalitev – svoboda izražanja – uresničevanje in omejevanje pravic -...
Sodba I Ips 55124/2010-55 - kršitev kazenskega zakona - obstoj kaznivega dejanja – ogrožanje varnosti - zakonski znaki kaznivega dejanja - resna grožnja - precejšen dv...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 42/2011 - industrijska lastnina – blagovna znamka – razveljavitev mednarodne blagovne znamke zaradi neuporabe – zainteresirana oseba – razlaga pojma z...
sodba I U 1836/2010, enako tudi I U 1838/2010, ... - spletne igre na srečo – prirejanje spletnih iger na srečo brez koncesije vlade – omejitev dostopa do spletnih strani - skrajšani ugotovitve...
sodba I U 663/2011 - industrijska lastnina – blagovna znamka – registracija blagovne znamke – ugovor zoper registracijo znamke – relativni razlogi za zavrnitev ...
sodba I U 681/2011 - institucija za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave - pogoji za imenovanje institucije – pogoji glede kontaktne osebe - kršitev dol...
sklep IV U 7/2011 - upravni spor - procesne predpostavke za tožbo - pravni interes - zavrženje tožbe - predhodno vprašanje
sodba II U 192/2010 - rezidentski status - ugotavljanje rezidentskega statusa - središče osebnih interesov – ista upravna zadeva - drugačno dejansko stanje zadeve
sodba III U 68/2011 - kulturnovarstveno soglasje - razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici - aktivna legitimacija - stranski udeleženec
sodba II U 89/2012 - brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - verjetni izgled za uspeh
sodba in sklep III U 78/2012 - imenovanje državnega tožilca - postopek imenovanja - mnenje državnotožilskega sveta - obrazložitev odločbe
sodba I U 2030/2011 - denarna socialna pomoč – odpis neupravičeno prejete denarne socialne pomoči – merila za odpis
sodba II U 101/2011 - odpis davčnega dolga - pogoji za odpis davčnega dolga - ugovor zastaranja - uporaba zakona
sodba I U 1109/2011 - inšpekcijski postopek – ukrep inšpektorja za varstvo kulturne dediščine – poseg v kulturni spomenik – pridobitev kulturnovarstvenega soglasja
sodba I U 1864/2011 - komunalni prispevek – odmera komunalnega prispevka – pravna podlaga za odmero – nezakonitost predpisa lokalne skupnosti – exceptio illegalis
sodba III U 45/2011 - neposredna plačila v kmetijstvu - plačilne pravice - dejanska raba kmetijskih zemljišč - neskladje med prijavljeno in ugotovljeno površino ...
sodba I U 134/2012 - gradbeno dovoljenje – pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja - legalizacija objekta – vodno soglasje – veljavnost vodnega soglasja
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba II Cp 2786/2011 - odškodnina zaradi neupravičenega pripora – predpostavke odškodninske odgovornosti – vzročna zveza – škoda – vrsta škode – pomanjkljiva trditvena po...
VSL sodba II Cp 3832/2011 - razmerja med starši in otroki – preživljanje – preživnina – povrnitev izdatkov za preživljanje – verzijski zahtevek
VSL sodba II Cp 126/2012 - življenjsko zavarovanje – mesečna renta – akontacija dohodnine – izpolnitev obveznosti – plačnik davka – zavezanec za plačilo
VSL sodba II Cp 4092/2011 - padec – nepremoženjska škoda – odškodninska odgovornost – krivdna odgovornost – odmera odškodnine – telesne bolečine in nevšečnosti med zdravljenje...
VSL sodba I Cp 3924/2011 - nezgodno zavarovanje – izplačilo zavarovalnine – začetek teka zakonskih zamudnih obresti – sodna poravnava – stroški postopka
VSL sodba I Cp 170/2012 - preložitev naroka – izostanek z naroka – opravičljiv razlog – zdravniško potrdilo – zdravstvene težave
VSL sodba II Cp 251/2012 - terjatev za plačilo nepremoženjske škode – cesija –odškodnina zaradi neupravičenega izbrisa iz registra prebivalstva – zastaranje – izostanek z nar...
VSL sodba II Cp 4224/2011 - pogodba o trgovskem zastopanju – ponudba – prekoračitev pooblastila – solidarna odgovornost
VSL sodba II Cp 541/2012 - padec na poledenelih stopnicah – krivdna odgovornost – opustitev dolžne skrbnosti – soprispevek oškodovanca
VSL sodba I Cp 374/2012 - lastninsko pravni režim javne ceste – občinska cesta – javna cesta – občinski odlok – exceptio illegalis – neskladnost občinskega odloka z zakonom ...
VSL sodba in sklep I Cp 395/2012 - uporaba fonogramov – civilna kazen – obveznost poročanja – nepopolna tožba – zapadlost obveznosti
VSL sklep IV Cp 1978/2012 - zakonska zveza – razmerje med zakoncema po razvezi – preživljanje zakonca – izvršljiv notarski zapis – sporazum o preživnini pred razvezo zakonske ...
VSL sodba I Cp 221/2012 - prekoračitev tožbenega zahtevka – sprememba tožbe – vznemirjanje lastninske pravice – protipravnost vznemirjanja – potrebnost ukrepa – stroški post...
VSL sodba I Cp 4159/2011 - pogodba o bančnem depozitu – hrvaški varčevalci – vprašanje nasledstva nekdanje SFRJ – zastaranje – razmerje z mednarodnim elementom – statusno pre...
VSL sodba I Cp 1063/2012 - uporabnina – višina uporabnine – dokazovanje višine uporabnine – splošno znano dejstvo – razpravno načelo – pravdni stroški – kilometrina – materia...
VSL sodba II Cp 3600/2011 - odškodnina zaradi neupravičenega odvzema prostosti – pogojni odpust – način izvršitve zaporne kazni – protipravno ravnanje pravosodnih organov
VSL sodba I Cp 252/2012 - rezervni sklad – obveznost etažnega lastnika – plačilo prispevka v rezervni sklad – ugovori etažnega lastnika
Odločitve Ustavnega sodišča U-I-19/12 - Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo) (ZDIJZ), 1. čl. in 5. čl.
Up-635/12 - Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah št. ZSV 137/2011 z dne 22. 3. 2012
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za zunanjo politiko k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BSEIMVTP), EPA 1301-V
Poročilo Odbora za zunanjo politiko k Predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji (BBHZD), EPA 905-V
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik Dopustnost izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi t. i. »žvižgaču«
I. državno tekmovanje Prav(n)a rešitev
Mediacija v teoriji in praksi
Proti ukinitvi manjših sodišč