5. november 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Varuhinja se sprašuje o socialni državi

Varuhinji človekovih pravic Zdenki Čebašek-Travnik se februarja prihodnje leto izteče mandat in za to funkcijo vnovič ne kandidira. V pogovoru za STA je med drugim opozorila na pasti, ki jih prinašata kriza in varčevanje. Sprašuje se, ali je Slovenija še pravna in socialna država. Kot pravi, bo slednje zdaj še redko kdo lahko zagovarjal.

Po mesecu in pol pogajanj med socialnimi partnerji ostajajo odprta skoraj vsa ključna vprašanja pokojninske reforme, opozarja sindikalna stran. Zbližali so stališča o obdobju za izračun pokojninske osnove, nekoliko bližje so si glede poklicnih pokojnin, še vedno pa so razhajanja zaradi padanja pokojnin, načina usklajevanja in prehodnih obdobij.

V tem tednu bodo v DeSUS nadaljevali z razčiščevanjem razmer v stranki. V sredo bodo tako na klavzuri na Ptuju govorili o prihodnosti stranke in začeli s pripravami na redni kongres, ki naj bi pokazal tudi, ali v DeSUS obstaja večinska volja za spremembo vodstva. Na dnevnem redu klavzure bo tudi pokojninska reforma.

Direktorat za javno premoženje in finančni sistem pri ministrstvu za finance je v svojem dopisu Mestni občini Maribor precej kritično do pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, ki je bila podlaga za postavitev novih radarjev za meritev hitrosti na območju Maribora. V direktoratu občini svetujejo celo ustrezno korekcijo pogodbe, je poročal Večer.
Mariborski mestni svet bi se moral na zahtevo opozicije v petek zbrati na izredni seji in razpravljati o radarjih za merjenje hitrosti na cestah, ki so močno razburili javnost. A so sejo na občini tik pred zdajci prestavili na 12. november, ker naj bi opozicija ne pripravila ustreznega gradiva.

Poslanke in poslanci se bodo ta teden sešli na izredni seji, na kateri bodo bodisi razpisali referendum o zakonu o Slovenskem državnem holdingu bodisi odločali o zahtevi za ustavno presojo tega referenduma. Potem ko je 30 opozicijskih poslancev zahtevalo referendum, je namreč premier Janez Janša napovedal zahtevo za ustavno presojo. Predsednik DZ Gregor Virant je v petek sporočil, da je referendumska zahteva o slabi banki neveljavna, saj po njegovih besedah ni bila vložena v skladu z zakonom in poslovnikom DZ. Tako bo DZ v torek odločal le o referendumu o holdingu; ali bo razpisal referendum ali sprejel zahtevo za presojo ustavnosti tega referenduma.

V Ciudad de Mexicu se je začelo dvodnevno srečanje finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank skupine 20 največjih svetovnih gospodarstev (G20). V središču pogovorov bodo negotove razmere v svetovnem gospodarstvu in dolžniška kriza v območju evra, ki ne pojenja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 5.11.2012 - 5.11.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 6 novosti       2 novosti 7 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     1 novost   1 novost 9 novosti
5. JAVNE FINANCE     1 novost   1 novost 5 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost          
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost          
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           3 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE 40 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre)
Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
Uredba o upravljanju z vojaškimi nepremičninami
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
Uredba o obveznem organiziranju varovanja
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja katastra lovsko upravljavskih območij, lovišč in lovišč s posebnim namenom
Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 40888/2010-74 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka – pravice obrambe – pravica do obrambe z zagovornikom – navzočnost na glavni obravnavi
Sodba I Ips 51341/2010-62 - zahteva za varstvo zakonitosti – obseg preizkusa – precejšen dvom o resničnosti odločilnih dejstev – zmotna ali nepopolna ugotovitev dejans...
Sodba XI Ips 1036/2012-479 - pripor - podaljšanje pripora – neogibnost pripora – milejši ukrep – zahteva za varstvo zakonitosti – obseg preizkusa
Sodba X Ips 420/2010 - industrijska lastnina - varstvo blagovne znamke – zavrnitev registracije znamke - podobnost znamk – relativni razlog za zavrnitev znamke – verjetno...
Sodba III Ips 5/2010 - pogodba v korist tretjega – nastanek obveznostnega razmerja
Sodba II Ips 137/2009 - odgovornost pri nesreči, ki jo povzročijo premikajoča se motorna vozila – škoda tretjega – solidarna odgovornost
Sodba II Ips 1203/2008 - odgovornost države – nepravilna hramba zaseženega predmeta – povrnitev premoženjske škode
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1125/2011 - brezplačna pravna pomoč - odmera nagrade in stroškov odvetniku - kilometrina - obrazložitev odločbe
sodba II U 256/2012 - brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - finančni pogoj – premoženje prosilca
sodba II U 277/2012 - brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - finančni pogoj - lastni dohodek prosilca - periodični dohodek
sodba in sklep I U 30/2012 - koncesija – podelitev koncesije – izvajanje dimnikarskih storitev – javni razpis – razpisni pogoji – minimalno število kadrov
sodba I U 40/2012 - nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – merila za odmero – namembnost zemljišča – zapuščeni objekt - nezakonitost določb občinskega odlo...
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba II Cp 63/2012 - prenos lastninske pravice na premičninah – davčna izvršba - komisijska prodaja – vpis v register vozil
VSM sodba I Cpg 262/2011 - skupna lastnina – nujno sosporništvo skupnih lastnikov – preoblikovanja družbene lastnine – lastninjenje družbene lastnine pravnih oseb – i...
VSM sodba I Cp 214/2012 - objektivna odgovornost lastnika nevarne stvari – avtomobil – ekskulpacija – višina soprispevka oškodovanke – kolesarka brez čelade – višina o...
VSM sodba I Cp 394/2012 - izpodbijanje pravnih dejanj dolžnika – navidezna pogodba – neodplačno razpolaganje dolžnika – oblikovalni zahtevek
VSM sodba in sklep I Cp 518/2012 - odstop od pogodbe – delna neizpolnitev pogodbe (neplačilo celotne kupnine) - razveza pogodbe – ugotovitvena tožba – pravni interes – oblikova...
Odločitve Ustavnega sodišča U-I-102/12 - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 10/97, 2/99, Uradne objav...
U-I-98/11 - Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06) (ZEN), 1. in 2. odst. 114. čl., 117. čl. Pravilnik o vrstah in vsebini p...
U-I-190/12 - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/12) (ZPos), 4. čl.
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Mandatno-volilne komisije k Obvestilu Okrožnega sodišča v Mariboru, Preiskovalni oddelek, o uvedbi kazenskega postopka zoper poslanca mag. Ivana Vogrina, EPA 725-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (ZRLI-E), skrajšani postopek, EPA 744-VI
Zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH), EPA 516-VI