2. januar 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Drugačno financiranje strank

Z letom 2014 se začenja uporabljati novela zakona o političnih strankah, ki prinaša novosti pri financiranju političnih strank, med drugim popolno prepoved donacij pravnih oseb. Spremenjen je tudi kriterij za delitev sredstev, ki strankam pripadajo iz državnega proračuna. Po novem se bo namreč v enakih deležih med stranke, ki so na volitvah dosegle najmanj odstotek podpore, razdelilo 25 odstotkov proračunskih sredstev, 75 odstotkov pa sorazmerno s številom glasov volivcev, ki so jih stranke dobile v vseh volilnih enotah. Doslej se je linearno delilo 10 odstotkov sredstev, glede na volilne izide pa 90 odstotkov.

Globa za prekrške s področja dela in zaposlovanja na črno bo za posameznika odslej lahko tudi dvakrat višja od splošno predvidene. To namreč določa novela zakona o prekrških, ki je začela veljati včeraj. Kazen bo tako odslej lahko tudi bistveno višja od zakonsko predvidene globe, ki se za posameznika giblje med 40 in 5000 evrov. Novela sicer zakon tudi usklajuje z novelama zakona o političnih strankah ter zakona o volilni in referendumski kampanji.

Ženske, ki se želijo starostno upokojiti letos, morajo biti stare 58 let in štiri mesece ter imeti 38 let in osem mesecev pokojninske dobe, toda brez dokupa. Moški se lahko upokojijo, če so stari 58 let in osem mesecev ter imajo 40 let pokojninske dobe, a prav tako brez dokupa. Po pokojninski reformi, ki je začela veljati natanko pred letom dni, za upokojitev velja prehodno obdobje. Ta postopoma zvišuje zahtevano upokojitveno starost ter podaljšuje pokojninsko dobo in število zaporednih let, ki jih upoštevajo pri izračunu pokojninske osnove.

Agencija za pošto in telekomunikacije RS (Apek) je zadnji dan minulega leta objavila sklep o uvedbi javnega razpisa za dodelitev frekvenc za mobilno tehnologijo, na podlagi katerega bo izbrala ponudnike, ki se bodo predvidoma marca udeležili paketne dražbe frekvenc. Izklicna cena za celoten paket je nekaj nad 100 milijonov evrov.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
1.1.2014 Akt o določitvi omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina (RS 86-3168/2013) Začne veljati
1.1.2014 Akt o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina za leto 2013 (RS 90-3545/2012) Preneha veljati
1.1.2014 Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina (RS 59-3297/2010) Sprememba
1.1.2014 Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina (RS 59-3297/2010) Sprememba
1.1.2014 Akt o spremembah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina (RS 47-1799/2013) Začne veljati
1.1.2014 Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina (RS 112-4289/2013) Začne veljati
1.1.2014 Dogovor o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 2012 do 1. januarja 2014 (RS 38-1639/2012) Preneha veljati
1.1.2014 Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (RS 110-4033/2014) Začne veljati
1.1.2014 Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (RS 109-4948/2011) Preneha veljati
1.1.2014 Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti (RS 94-4205/2004) Sprememba
1.1.2014 Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti za leto 2012 (RS 19-739/2012) Sprememba
1.1.2014 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (RS 52-1937/1994) Sprememba
1.1.2014 Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (RS 73-3228/2008) Preneha veljati
1.1.2014 Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (RS 92-3344/2013) Se začne uporabljati
1.1.2014 Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost (RS 110-4034/2014) Začne veljati
1.1.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2013 (velja od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013) (RS 89-3503/2012) Preneha veljati
1.1.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2014 (velja od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014) (RS 97-3484/2013) Začne veljati
1.1.2014 Navodilo o dopolnitvi Navodila o vsebini in načinu sporočanja podatkov o izplačanih plačah pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja (RS 114-4301/2013) Začne veljati
1.1.2014 Navodilo o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji (RS 109-3976/2013) Začne veljati
1.1.2014 Navodilo o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji (RS 107-4596/2008) Preneha veljati
1.1.2014 Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov o izplačanih plačah pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja (RS 93-4616/2007) Sprememba
1.1.2014 Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (RS 106-3864/2013) Se začne uporabljati
1.1.2014 Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Državno revizijsko komisijo za leto 2014 (OdRSPDRK14) (RS 102-3729/2013) Se začne uporabljati
1.1.2014 Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2014 (OdRSPODU14) (RS 101-3856/2012) Se začne uporabljati
1.1.2014 Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2014 (OdRSPODU14-1) (RS 102-3720/2013) Se začne uporabljati
1.1.2014 Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Računsko sodišče Republike Slovenije za leto 2014 (OdRSPRacS14) (RS 102-3727/2013) Se začne uporabljati
1.1.2014 Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije ter Državni zbor Republike Slovenije za leto 2014 (OdRSPUSDZ14) (RS 101-3858/2012) Se začne uporabljati
1.1.2014 Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije za leto 2014 (OdRSPUS14) (RS 102-3731/2013) Se začne uporabljati
1.1.2014 Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Varuha človekovih pravic za leto 2014 (OdRSPVČP14) (RS 102-3724/2013) Se začne uporabljati
1.1.2014 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (RS 30-1237/2003) Sprememba
1.1.2014 Pravilnik o arbitražnem postopku pred stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije (RS 49-2346/2000) Preneha veljati
1.1.2014 Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij (RS 111-4135/2013) Začne veljati
1.1.2014 Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij (RS 45-2266/2009) Se preneha uporabljati
1.1.2014 Pravilnik o določanju zavarovalne osnove (RS 89-3217/2013) Začne veljati
1.1.2014 Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2014 (RS 108-3954/2013) Začne veljati
1.1.2014 Pravilnik o monitoringu onesnaženosti okolja zaradi odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida (RS 57-2626/2000) Sprememba
1.1.2014 Pravilnik o monitoringu zoonoz in povzročiteljev zoonoz (RS 114-4298/2013) Začne veljati
1.1.2014 Pravilnik o monitoringu zoonoz in povzročiteljev zoonoz (RS 67-3024/2004) Preneha veljati
1.1.2014 Pravilnik o načinu izvajanja 104.a člena Zakona o elektronskih komunikacijah (RS 28-1303/2011) Se preneha uporabljati
1.1.2014 Pravilnik o načinu izvajanja 153. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (RS 73-2742/2013) Se začne uporabljati
1.1.2014 Pravilnik o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih (RS 33-1598/2011) Sprememba
1.1.2014 Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (RS 104-3779/2013) Sprememba
1.1.2014 Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (RS 129-5404/2004) Sprememba
1.1.2014 Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (RS 37-1845/2011) Sprememba
1.1.2014 Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine, o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem (RS 101-4336/2011) Sprememba
1.1.2014 Pravilnik o podrobnejših pravilih in minimalnih zahtevah, ki jih zavarovalnica ali pokojninska družba upoštevata pri izračunu pokojninske rente (RS 110-4031/2013) Začne veljati
1.1.2014 Pravilnik o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate, agencije in organe Evropske unije ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Republiko Slovenijo (RS 141-6167/2006) Sprememba
1.1.2014 Pravilnik o pogojih za izvajanje poskusov na živalih (RS 37-1429/2013) Sprememba
1.1.2014 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih (RS 69-2669/2013) Se začne uporabljati
1.1.2014 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate, agencije in organe Evropske unije ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo (RS 109-3974/2013) Začne veljati
1.1.2014 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena krmnih rastlin in pese (RS 85-3125/2013) Začne veljati
1.1.2014 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena žit (RS 85-3124/2013) Začne veljati
1.1.2014 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (RS 108-3957/2013) Začne veljati
1.1.2014 Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine, o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem (RS 114-4299/2013) Začne veljati
1.1.2014 Pravilnik o trženju semena krmnih rastlin in pese (RS 2-28/2005) Sprememba
1.1.2014 Pravilnik o trženju semena žit (RS 8-210/2005) Sprememba
1.1.2014 Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (RS 37-1527/2008) Sprememba
1.1.2014 Proračun Republike Slovenije za leto 2014 (DP2014) (RS 104-3989/2012) Začne veljati
1.1.2014 Sklep o dodatnem lastnem kapitalu izvajalca pokojninskega načrta (RS 33-1830/2007) Se preneha uporabljati
1.1.2014 Sklep o določitvi višine vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2014 (RS 103-3738/2013) Se začne uporabljati
1.1.2014 Sklep o določitvi višine žepnine za prosilce za mednarodno zaščito (RS 112-4287/2013) Začne veljati
1.1.2014 Sklep o letnem poročilu vzajemnega pokojninskega sklada (RS 98-4290/2009) Se preneha uporabljati
1.1.2014 Sklep o letnem poročilu vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada (RS 79-2851/2013) Se začne uporabljati
1.1.2014 Sklep o načinu vrednotenja knjigovodskih postavk vzajemnega pokojninskega sklada (RS 98-4291/2009) Se preneha uporabljati
1.1.2014 Sklep o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih postavk in analitičnem kontnem načrtu pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad (RS 79-2839/2013) Se začne uporabljati
1.1.2014 Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (RS 102-5242/2010) Preneha veljati
1.1.2014 Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (RS 106-3863/2013) Se začne uporabljati
1.1.2014 Sklep o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada (RS 27-1172/2002) Se preneha uporabljati
1.1.2014 Sklep o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada (RS 79-2852/2013) Začne veljati
1.1.2014 Sklep o računovodskih izkazih vzajemnega pokojninskega sklada (RS 98-4292/2009) Se preneha uporabljati
1.1.2014 Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v okviru deficitarne dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije (RS 103-3746/2013) Začne veljati
1.1.2014 Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v okviru deficitarne dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije (RS 79-2857/2013) Preneha veljati
1.1.2014 Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji študentske organizacije Slovenije in študentskih klubov oziroma zavodov (RS 105-3829/2013) Začne veljati
1.1.2014 Splošni akt o kakovosti univerzalne storitve (RS 79-4107/2007) Se preneha uporabljati
1.1.2014 Spremembe Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (DP2014-A) (RS 102-3718/2013) Se začne uporabljati
1.1.2014 Tarifa o taksah in nadomestilih (Tarifa – 1) (RS 89-4451/2002) Sprememba
1.1.2014 Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke (RS 132-5515/2006) Preneha veljati
1.1.2014 Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke (RS 98-3541/2013) Sprememba
1.1.2014 Uredba o določitvi zneska trošarine za cigarete (RS 98-3542/2013) Začne veljati
1.1.2014 Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob desnem bregu Kozarice v občini Šentjur (RS 20-775/2013) Se začne uporabljati
1.1.2014 Uredba o izvajanju uredbe (ES) o aromah za živila (RS 12-549/2011) Sprememba
1.1.2014 Uredba o organih v sestavi ministrstev (RS 58-2930/2003) Sprememba
1.1.2014 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (RS 73-3249/2005) Sprememba
1.1.2014 Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (RS 98-4198/2011) Sprememba
1.1.2014 Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (RS 38-1537/1994) Preneha veljati
1.1.2014 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom (RS 24-867/2013) Sprememba
1.1.2014 Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju uredbe (ES) o aromah za živila (RS 103-3736/2013) Začne veljati
1.1.2014 Uredba o spremembah Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (RS 113-4296/2013) Začne veljati
1.1.2014 Uredba o ureditvi trga z vinom (RS 6-239/2012) Sprememba
1.1.2014 Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (RS 113-5147/2009) Sprememba
1.1.2014 Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (RS 56-2173/2013) Preneha veljati
1.1.2014 Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) (RS 117-5018/2006) Sprememba
1.1.2014 Zakon o davkih občanov (ZDO) (SRS 36-1922/1988) Sprememba
1.1.2014 Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) (RS 117-5012/2006) Sprememba
1.1.2014 Zakon o davku na nepremičnine (ZDavNepr) (RS 101-3676/2013) Začne veljati
1.1.2014 Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) (RS 117-5014/2006) Sprememba
1.1.2014 Zakon o dedovanju (ZD) (SRS 15-645/1976) Sprememba
1.1.2014 Zakon o dohodnini (ZDoh-2) (RS 117-5013/2006) Sprememba
1.1.2014 Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP) (SRS 41-1621/1983) Sprememba
1.1.2014 Zakon o financiranju občin (ZFO-1) (RS 123-5268/2006) Sprememba
1.1.2014 Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1) (RS 83-3287/2012) Sprememba
1.1.2014 Zakon o gozdovih (ZG) (RS 30-1299/1993) Sprememba
1.1.2014 Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) (RS 110-5387/2002) Sprememba
1.1.2014 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314) (RS 104-3990/2012) Sprememba
1.1.2014 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (RS 101-3675/2013) Se začne uporabljati
1.1.2014 Zakon o javnih financah (ZJF) (RS 79-3758/1999) Sprememba
1.1.2014 Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) (RS 111-4125/2013) Sprememba
1.1.2014 Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ) (RS 81-3709/2000) Se preneha uporabljati
1.1.2014 Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ) (RS 111-5504/2007) Sprememba
1.1.2014 Zakon o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) (RS 15-436/2013) Sprememba
1.1.2014 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) (RS 96-3693/2012) Sprememba
1.1.2014 Zakon o političnih strankah (ZPolS) (RS 62-2110/1994) Sprememba
1.1.2014 Zakon o prekrških (ZP-1) (RS 7-238/2003) Sprememba
1.1.2014 Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV) (RS 5-277/1996) Sprememba
1.1.2014 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (RS 56-2760/2002) Sprememba
1.1.2014 Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH) (RS 105-3999/2012) Sprememba
1.1.2014 Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) (RS 61-3350/2010) Sprememba
1.1.2014 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2G) (RS 111-4127/2013) Začne veljati
1.1.2014 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-E) (RS 99-3550/2013) Se začne uporabljati
1.1.2014 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1G) (RS 9-318/2011) Sprememba
1.1.2014 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1H) (RS 21-786/2013) Sprememba
1.1.2014 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1I) (RS 111-4126/2013) Začne veljati
1.1.2014 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-C) (RS 99-3549/2013) Se začne uporabljati
1.1.2014 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-C) (RS 99-3548/2013) Se začne uporabljati
1.1.2014 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP) (RS 97-4794/2001) Sprememba
1.1.2014 Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ) (SRS 18-932/1984) Preneha veljati
1.1.2014 Zakon o štipendiranju (ZŠtip) (RS 59-3157/2007) Se preneha uporabljati
1.1.2014 Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) (RS 56-2139/2013) Se začne uporabljati
1.1.2014 Zakon o trošarinah (ZTro) (RS 84-4323/1998) Sprememba
1.1.2014 Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG) (RS 114-4833/2006) Sprememba
1.1.2014 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) (RS 62-3387/2010) Sprememba
1.1.2014 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) (RS 9-459/1992) Sprememba
1.1.2014 Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (RS 40-1700/2012) Sprememba
31.12.2013 Odločba o ugotovitvi, da 61. člen Zakona o mednarodni zaščiti ni v neskladju z Ustavo, o razveljavitvi 60. člena in prvega odstavka 62. člena Zakona o mednarodni zaščiti in o ugotovitvi, da je prvi odstavek 63. člena Zakona o mednarodni zaščiti v neskladju z Ustavo (RS 114-4300/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 2.1.2014 - 2.1.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 2 novosti       1 novost  
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost         1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV            
5. JAVNE FINANCE 1 novost         3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost          
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost         1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           3 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 9 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti
Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost
Sklep o določitvi višine žepnine za prosilce za mednarodno zaščito
Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2014
Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314)
Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1)
Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU)
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1G)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1H)
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba VIII Ips 153/2013 - pogodba o zaposlitvi za določen čas - začasno povečan obseg dela - transformacija pogodbe o zaposlitvi za določen čas - sodna razveza pogodbe...
Sodba I Ips 2862/2010-116 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka – dokazna ocena – kršitev kazenskega zakona - povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti - vz...
Sodba II Ips 168/2010 - povrnitev vlaganj v tujo nepremičnino - neupravičena pridobitev - superficies solo cedit - načelo povezanosti zemljišča in objekta - trditveno in d...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 664/2013 - otrok s posebnimi potrebami – odločba o usmeritvi - pritožba zoper odločbo o usmeritvi – pravni interes - občina
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2011, EPA 1682-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik dr. Ernest Petrič: »Vladavina prava je cilj, h kateremu težimo«