24. december 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Neustavne želje “velikega brata”?

Člani Zbora za republiko so na novinarski konferenci spregovorili o namenu vlade, da bi s spremembo zakona o kazenskem postopku dovolila policiji oddaljen nadzor nad računalniki in nameščanje programske opreme za spremljanje elektronske pošte, Skypa in Facebooka. Predlagane spremembe so po njihovem mnenju ustavno nedopustne. Preiskovalci bi lahko takšne programe prikrito namestili na sumljive računalnike, mobilnike in druge elektronske naprave. Če jih ne bi bilo možno namestiti na daljavo, bi jim spremenjeni zakon omogočil tudi tajni vstop v stanovanje in fizično namestitev. Spremembe zakona so trenutno v medresorskem usklajevanju.

Vrhovno sodišče RS je ob včerajšnji obsodilni sodbi celjskega sodnika v suspenzu Milka Škoberneta za STA ocenilo, da kakšni dodatni ukrepi, ki bi preprečili primere, kot je Škobernetov, niso potrebni. Navajajo tudi, da sodnikovo delo med opravljanjem funkcije nenehno spremljajo skozi izdelavo ocen sodniške službe in službeni nadzor. Okrožno sodišče v Ljubljani je Škoberneta nepravnomočno spoznalo za krivega zlorabe položaja in prejemanja podkupnine in mu dosodilo pet let in šest mesecev zapora ter 19.622 evrov kazni.

Četudi je bilo sprva dogovorjeno drugače, vsebinskih pogajanj o socialnem sporazumu za izhod iz krize še ne bo. Krovna skupina socialnih partnerjev se je namreč po petkovem zapletu na Ekonomsko-socialnem svetu (ESS) včeraj dogovorila le za pripravo novih naborov ukrepov in za novo srečanje 16. januarja. Tedaj naj bi bilo tudi znano, kako naprej.

Vlada je na včerajšnji dopisni seji prerazporedila sredstva splošne proračunske rezervacije na postavko za dodatne obveznosti do pokojninskega zavoda, uporabnik pa je ministrstvo za finance. Prerazporejena sredstva so v višini nekaj več kot 87,1 milijona evrov, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Španska agencija za varstvo podatkov je Googlu prejšnji teden naložila kazen v višini 900.000 evrov zaradi "resne kršitve" zasebnosti uporabnikov. Španija je tako postala prva država, ki je ameriškemu podjetju zaradi sporne zasebnostne politike, ki jo je Google objavil v začetku lanskega leta, zaračunala kazen.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
26.12.2013 Uredba o merilih in pogojih za določitev prostorskih ureditev državnega pomena (RS 103-3734/2013) Začne veljati
26.12.2013 Uredba o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (RS 95-4739/2007) Se preneha uporabljati
24.12.2013 Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (RS 109-3971/2013) Začne veljati
24.12.2013 Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (RS 109-3970/2013) Začne veljati
24.12.2013 Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (RS 67-3705/2010) Preneha veljati
24.12.2013 Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (RS 41-2229/2007) Sprememba
24.12.2013 Pravilnik o pogojih in postopkih, ki jih morajo izpolnjevati in izvajati pooblaščeni nadzorni organi za redno pregledovanje naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (RS 12-567/2000) Se preneha uporabljati
24.12.2013 Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščene uradne osebe Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (RS 101-3678/2013) Začne veljati
24.12.2013 Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščene uradne osebe Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence (RS 18-660/2009) Preneha veljati
24.12.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav (RS 109-3975/2013) Začne veljati
24.12.2013 Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (RS 109-3973/2013) Začne veljati
24.12.2013 Pravilnik o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav (RS 111-4686/2006) Sprememba
24.12.2013 Pravilnik o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov (RS 101-3679/2013) Začne veljati
24.12.2013 Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih (RS 105-3828/2013) Začne veljati
24.12.2013 Tarifa o taksah in nadomestilih (Tarifa – 1) (RS 89-4451/2002) Sprememba
23.12.2013 Sklep o imenovanju članice izbirne komisije za izbiro primernih kandidatov za imenovanje predsednika in namestnikov predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (RS 109-3969/2013) Začne veljati
23.12.2013 Sklep o imenovanju osmih članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (RS 109-3965/2013) Začne veljati
23.12.2013 Sklep o imenovanju petih članov Nadzornega sveta RTV Slovenija (RS 109-3967/2013) Začne veljati
23.12.2013 Sklep o imenovanju petih članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (RS 109-3966/2013) Začne veljati
23.12.2013 Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstvena mesta (RS 109-3977/2013) Začne veljati
23.12.2013 Sklep o razrešitvi članice Državne revizijske komisije (RS 109-3968/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 24.12.2013 - 24.12.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 3 novosti 3 novosti     15 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost 1 novost     1 novost 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 5 novosti     11 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE 6 novosti 9 novosti     1 novost 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 32 novosti     8 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 4 novosti   1 novost 9 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost     1 novost 1 novost 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   6 novosti     2 novosti  
10. MEDNARODNI ODNOSI   7 novosti        
11. OBČINE 49 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov
Navodilo za izvršitev določb 2. in 3. člena Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero rudarske koncesnine
Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Kladje na Golteh
Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
Uredba o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba in sklep G 23/2011, G 29/2011, G 31/2011,... - varstvo konkurence - prepoved izvedbe prenosa lastništva delnic - prepoved uresničevanja premoženjskih pravic - postopek presoje koncentracije - po...
Sklep VIII Ips 150/2008 - medicinska sestra - plačilo razlike v plači – pravnomočno določena obračunska osnova – plačilo za dejansko
Odločbe Upravnega sodišča sodba IV U 50/2012 - dovoljenje za stalno prebivanje tujca - izbris iz registra stalnega prebivalstva - dejansko življenje v RS - poskus vrnitve v RS
sodba II U 516/2012 - odpis davčnega dolga - pogoji za odpis dolga - dohodki davčnega zavezanca - na podlagi zavarovanja prejeta izplačila - katastrski dohodek
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za pravosodje k Poročilu o delu Državnega pravobranilstva Republike Slovenije za leto 2012, EPA 1226-VI
Poročilo Odbora za pravosodje k Letnemu poročilu Informacijskega pooblaščenca za leto 2012, EPA 1213-VI
Poročilo Odbora za pravosodje k Letnemu poročilu o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2012, EPA 1266-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Stalna poslovna enota - zaprosilo za pojasnilo
Revija Odvetnik Odvetnikova etika pod drobnogledom