29. november 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Prva reforma gre pred poslance

Parlamentarni odbor za delo, ki se je dva dni prebijal skozi predlog pokojninske reforme in vložena dopolnila k več kot četrtini členov, je včeraj pozno popoldne končal obravnavo z devetimi glasovi za in nobenim proti. Tako gre lahko na izredno sejo državnega zbora, ki je sklicana za danes in petek. Proti koncu obravnave je odbor sledil predlogu ministra za delo Andreja Vizjaka, da se 408. člen, ki se nanaša na pokojnine, za katere niso bili vplačani prispevki, črta. "To vprašanje lahko rešimo kasneje," je dejal Vizjak.

Minister za finance Janez Šušteršič se zavzema za to, da država proda celoten delež v Novi Ljubljanski banki. Ocenjuje, da je to najboljši način, da pridejo do dodatnega kapitala, saj da se je usmeritev za ohranitev 25 odstotkov in ene delnice pokazala za "oviro" pri pogovorih z vlagatelji.

Člani odbora DZ za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo so zeleno luč prižgali prav vsem osmim obravnavanim točkam. Med drugim so v drugi obravnavi soglasno podprli noveli zakona o upravnem sporu in zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki ju bo sedaj na seji obravnaval državni zbor.

Člani Zveze društev pedagoških delavcev in Skupnosti vrtcev Slovenije so opozorili, da bodo spremembe na področju predšolske vzgoje oz. zakona o vrtcih zagotovo vplivale na kakovost predšolske vzgoje. Prepričani so, da so predlogi "zločinski", da nas vračajo 30 let nazaj, zato pozivajo pristojno ministrstvo, da jih umakne.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je v novembru prenovil spletne strani, ki so namenjene zavarovanim osebam. Kot so povedali na zavodu, so v sodelovanju z zavarovalnicami za prostovoljna zdravstvena zavarovanja razvili aplikacijo, ki uporabnikom omogoča neposredno preverjanje podatkov o urejenosti zdravstvenega zavarovanja.

Vlada je pooblastila pogajalske skupine za pogajanja z reprezentativnimi sindikati, ministre pa za sklenitev aneksov h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti ter h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Z aneksi bodo omejili število dni letnega dopusta v javnem sektorju.

Evropska komisija je v viziji poglabljanja evropske integracije, ki sicer ne prinaša kakšnih popolnoma novih zamisli, podprla vzpostavitev proračuna za območje evra in skupne evrske obveznice. Šef komisije Jose Manuel Barroso je ob tem voditelje članic EU pozval, naj izpolnijo obljube in naj se zavedajo, da je ukrepanje še vedno nujno.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
29.11.2012 Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (ZVDP) (SRS 16-140/1974) Se preneha uporabljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 29.11.2012 - 29.11.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU         1 novost 9 novosti
2. UPRAVNO PRAVO         2 novosti  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           2 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         1 novost 2 novosti
5. JAVNE FINANCE     5 novosti   4 novosti 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI         8 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         10 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         3 novosti 8 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost 2 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI         2 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Maroko o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (BKMAZTS)
Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije
Uredba o določitvi ureditvenega območja strateškega mejnega prehoda Ljubelj
Navodilo za opravljanje kratkotrajnega dela
Letni program statističnih raziskovanj za 2013 (velja od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 558/2011 - inšpekcijski postopek – ukrep gradbenega inšpektorja – nelegalna gradnja – narodni park – sanacijski PUP – gradnja počitniškega objekta
sodba I U 1567/2011 - okoljske dajatve za onesnaževanje okolja – oprostitev plačila okoljske dajatve – trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (prvi senat) z dne 15. novembra 2012(*). Evropska komisija, ki jo zastopajo P. Guerra e Andrade, A. Alcover San Pedro in S. Petrova, agenti, z naslovom za vročanje v Luxembourgu, tožeča stranka,proti Portugalski republiki, ki jo zastopata L. Inez Fernandes in M. J. Lois, agenta. Tožba zaradi neizpolnitve obveznosti na podlagi člena 258 PDEU.„Neizpolnitev obveznosti države – Nadzor nad onesnaževanjem – Mejne vrednosti koncentracij PM10 v zunanjem zraku“. Zadeva C-34/11.
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba in sklep Pdp 303/2012 - nesreča pri delu - odškodninska odgovornost - objektivna odgovornost - nevarna dejavnost - prispevek oškodovanca - nepremoženjska škoda
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Predloga sklepa o zahtevi Državnega zbora Republike Slovenije za presojo ustavnosti posledic, ki bi nastale z odložitvijo uveljavitve ali zaradi zavrnitve Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB, EPA 637 - VI) na referendumu - z dopolnjenim predlogom akta, EPA 773-VI
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BBGIMVTP), EPA 162-VI
Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o policijskem sodelovanju v Jugovzhodni Evropi (MKPS), EPA 791-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Neupravičeno odmerjeni DDV
Pojasnila DURS Obvestilo o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost (novela ZDDV-1G)
Revija Odvetnik Ali bo padel zadnji branik demokratičnosti družbe?
Analiza dneva odvetniške pravne pomoči pro bono