22. oktober 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Proračun na poslanskih klopeh

Poslanke in poslanci se bodo na redni oktobrski seji, ki se začenja danes, najprej posvetili državnemu proračunu za prihodnji dve leti (2013 in 2014). Predlog jim bosta predstavila premier Janez Janša in finančni minister Janez Šušteršič, zatem pa se bo razprava preselila na seje parlamentarnih delovnih teles. Po predlogu naj bi se leta 2013 v državno blagajno steklo 8,6 milijarde evrov, kar je približno 650 milijonov evrov več od ocene za letos, medtem ko se bodo odhodki zvišali za 600 milijonov evrov na 9,6 milijarde evrov.

Sicer se bodo poslanke in poslanci ta teden zbrali na oktobrski redni seji DZ. Največ časa bodo namenili prvemu branju predloga novele zakona o visokem šolstvu in opozicijskega predloga spremembe zakona za uravnoteženje javnih financ. DZ bo v torek po odložilnem vetu državnega sveta ponovno odločal o zakonu o Slovenskem državnem holdingu in o zakonu o ukrepih za krepitev stabilnosti bank. Za potrditev obeh zakonov, nad katerima sicer visi grožnja z referendumom, bo tokrat potrebna absolutna večina oziroma 46 poslanskih glasov.

Vrh EU je v noči s četrtka na petek v iskanju kompromisa med Nemčijo in Francijo na še enem maratonskem zasedanju dosegel dogovor, da bo pravni okvir za enotni bančni nadzor sprejet do 1. januarja 2013, nadzor pa se bo začel izvajati v prihodnjem letu. Dogovor o časovnem okviru za enotni bančni nadzor je sprožil niz različnih tolmačenj, kdaj bo mogoča neposredna dokapitalizacija bank iz stalnega reševalnega mehanizma. Natančnega datuma ni mogoče povedati, merila za neposredno dokapitalizacijo bodo dorekli finančni ministri, je pojasnil predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy.

Avgusta je bilo za izplačilo plač v javnem sektorju namenjenih nekaj več kot 279 milijonov evrov, kar je 10 milijonov manj kot v enakem mesecu lani in skoraj 17 milijonov manj kot maja letos. Od maja do avgusta se je za 1916 zmanjšalo tudi število javnih uslužbencev, kažejo podatki Ajpesa. "Zmanjšanje števila javnih uslužbencev v juliju in avgustu gre verjetno tudi na račun poletnih dopustov, ne glede na to pa je mogoče ugotoviti, da ukrepi vlade na področju zmanjševanja stroškov dela v javnem sektorju dajejo vidne rezultate," ob tem ugotavljajo na uradu vlade za komuniciranje. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
20.10.2012 Odredba o ukinitvi monografije Diflunisal (0818) iz Evropske farmakopeje (RS 79-3127/2012) Začne veljati
20.10.2012 Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN) (RS 47-2024/2006) Sprememba
20.10.2012 Zakon o ratifikaciji Konvencije o ustanovitvi Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi, Protokola o spremembah – Spremembe Konvencije o ustanovitvi Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi in Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropskim centrom za srednjeročne vremenske napovedi o pristopu Republike Slovenije h Konvenciji o ustanovitvi Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi in s tem povezanih pogojih (MKUECSVN) (RS (mednarodne) 11-66/2012) Začne veljati
20.10.2012 Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi Konvencije o mednarodnem železniškem prometu (COTIF) z dne 9. maja 1980 (Protokol 1999) (MPSKMŽP) (RS (mednarodne) 2-8/2004) Sprememba
20.10.2012 Zakon o spremembi Zakona o ratifikaciji Protokola o spremembi Konvencije o mednarodnem železniškem prometu (COTIF) z dne 9. maja 1980 (Protokol 1999) (MPSKMŽP-B) (RS (mednarodne) 11-67/2012) Začne veljati
20.10.2012 Zakon o spremembi Zakona o ratifikaciji Protokola o spremembi Konvencije o mednarodnem železniškem prometu (COTIF) z dne 9.maja 1980 (Protokol 1999) (MPSKMŽP-B) (RS (mednarodne) 79-67/2012) Začne veljati
19.10.2012 Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko (RS (mednarodne) 11-68/2012) Začne veljati
19.10.2012 Odločba o razveljavitvi prvega in drugega odstavka 114. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin, kolikor določata javnost zemljiškega katastra in katastra stavb v delu, ki se nanaša na podatke o lastniku, če gre za fizično osebo, o ugotovitvi, da niso v neskladju z Ustavo 117. člen ter prvi in drugi odstavek 114. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin v delu, v katerem določata javnost zemljiškega katastra in katastra stavb glede podatka o upravljavcu, peta alineja 13. točke prvega odstavka 6. člena, deseta alineja 2. točke prvega odstavka 7. člena, kolikor se nanaša na podatke o smrti lastnika ali solastnika, in 16. člen Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov ter o ugotovitvi, da tretja točka 2. člena in 8. člen Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov nista v neskladju z Ustavo in zakonom (RS 79-3085/2012) Začne veljati
19.10.2012 Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Kopru (RS 79-3084/2012) Začne veljati
19.10.2012 Odločba o ugotovitvi, da 203. in 214. člen Poslovnika Državnega zbora niso v neskladju z Ustavo (RS 79-3083/2012) Začne veljati
19.10.2012 Sklep o mirovanju funkcije poslanca (RS 79-3080/2012) Začne veljati
19.10.2012 Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2013–2017 (RS 79-3082/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 22.10.2012 - 22.10.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 2 novosti 1 novost 1 novost 1 novost 2 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost          
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost     1 novost    
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost   2 novosti     3 novosti
5. JAVNE FINANCE   4 novosti 1 novost     1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   7 novosti     1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 1 novost 2 novosti 1 novost 2 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost          
10. MEDNARODNI ODNOSI 3 novosti 2 novosti 1 novost      
11. OBČINE 42 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep VIII Ips 208/2011 - odpoved pogodbe o zaposlitvi - poslovni razlog – diskriminacija - bistvena kršitev določb pravdnega postopka – sprememba dokazne ocene pred sod...
Sodba VIII Ips 252/2011 - vrnitev stroškov šolanja - vračilo stroškov izobraževanja - rok za zaključek šolanja - prekoračitev pogodbenega roka - temeljna načela obliga...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1301/2011 - obračun uvoznih dajatev – carinski dolg – nastanek carinskega dolga – zaključek carinskega postopka – nezakonita odstranitev blaga izpod carins...
sodba I U 463/2012 - DDV – dodatna odmera DDV – neplačujoči gospodarski subjekti – navidezni pravni posli – fiktivni računi – opravljanje storitev – dobava blaga
Odločbe Višjih sodišč VSL sklep I Cpg 924/2012 - začasna odredba – obstoj nevarnosti – likvidnost dolžnika v času oprave izvršbe - ocena gospodarskega stanja dolžnika – blokada transakcijskih raču...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1E), skrajšani postopek, EPA 704-VI
Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD-A), prva obravnava, EPA 706-VI
Poročilo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje k Predlogu zakona o fitofarmacevtskih sredstvih z dopolnjenim predlogom zakona (ZFfS-1), EPA 586-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Postopek 42 in vpis podatkov v evidence za namene DDV