30. december 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Moratorij ustavil buldožerje

Veljati je začela novela zakona o graditvi objektov, ki predvideva moratorij na rušenje nedovoljenih gradenj, za katere so že izdane inšpekcijske odločbe za odstranitev objekta. Dopolnitev zakona predvideva enoletni moratorij na rušenje stanovanjskih stavb, v katerih bivajo ljudje, in gospodarskih stavb, v katerih se neprekinjeno opravlja gospodarska dejavnost in bi zavezanec v primeru rušitve izgubil edini vir dohodka oz. bi mu grozila hujša gospodarska škoda ali pa bi bila odločitev inšpekcije razlog za odpuščanje delavcev. V skladu z zakonom se lahko izvršba na podlagi predloga zavezanca odloži največ enkrat.

Vlada je na dopisni seji sprejela več sklepov o imenovanjih na ministrstvu za pravosodje. Tinko Teržan je imenovala za generalno sekretarko na ministrstvu, Evelin Pristavec Tratar za v. d. generalne direktorice direktorata za pravosodno upravo, Matijo Vidmarja pa za v. d. generalnega direktorja direktorata za zakonodajo s področja pravosodja.

V petkovem uradnem listu je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo razpis za sofinanciranje projektov programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in programa Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora 2009-2014. Predmet razpisa je izbor projektov za dodelitev nepovratnih sredstev obeh programov v skupni vrednosti 16,9 milijona evrov. Razpis je razdeljen na dva dela, od katerih vsak zajema več področij.

Prezadolženost slovenskih podjetij je po oceni vlade ena glavnih ovir za ponovni zagon gospodarske rasti in ustvarjanje delovnih mest. Zato se od novele insolvenčnega zakona, ki širi nabor ukrepov za prestrukturiranje, veliko pričakuje. Novela med drugim uvaja postopek preventivnega prestrukturiranja za srednje velike in velike družbe, za katere je verjetno, da bodo v roku leta dni postale insolventne.

Ministrstvo za notranje zadeve je po besedah ministra Gregorja Viranta že pripravilo predlog novele zakona o dostopu do informacij javnega značaja, po katerem bi bili osnovni podatki iz tistih posojilnih map, zaradi katerih je nastal kapitalski primanjkljaj v bankah, javni. Zakon je v koalicijskem usklajevanju, sprejet pa bi bil lahko že januarja.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
28.12.2013 Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (RS 103-5311/2010) Sprememba
28.12.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (RS 111-4136/2013) Začne veljati
28.12.2013 Pravilnik o spremembah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (RS 110-4032/2013) Začne veljati
28.12.2013 Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (RS 45-2321/2010) Sprememba
28.12.2013 Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) (RS 21-958/1995) Sprememba
28.12.2013 Zakon o dopolnitvi Zakona o graditvi objektov (ZGO-1E) (RS 110-4027/2013) Začne veljati
28.12.2013 Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) (RS 109-4315/2012) Sprememba
28.12.2013 Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) (RS 110-5387/2002) Sprememba
28.12.2013 Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) (RS 111-4125/2013) Začne veljati
28.12.2013 Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ) (RS 81-3709/2000) Preneha veljati
28.12.2013 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) (RS 96-3693/2012) Sprememba
28.12.2013 Zakon o rudarstvu (ZRud-1) (RS 61-3351/2010) Sprememba
28.12.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-F) (RS 110-4030/2013) Začne veljati
28.12.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1C) (RS 111-4132/2013) Začne veljati
28.12.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1A) (RS 110-4029/2013) Začne veljati
27.12.2013 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2013 (RS 111-4138/2013) Začne veljati
27.12.2013 Popravek Skupnega sporazuma o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji študentske organizacije Slovenije in študentskih klubov oziroma zavodov (RS 111-4205/2013) Začne veljati
27.12.2013 Poročilo o gibanju plač za oktober 2013 (RS 111-4137/2013) Začne veljati
27.12.2013 Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Finski (RS 111-4134/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 30.12.2013 - 30.12.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 3 novosti 4 novosti 1 novost     1 novost
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 1 novost 1 novost      
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 4 novosti   1 novost      
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4 novosti       4 novosti 2 novosti
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 4 novosti       1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti 14 novosti 3 novosti     1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti 6 novosti 1 novost   2 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 9 novosti 4 novosti 3 novosti      
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 1 novost 2 novosti   4 novosti  
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost     1 novost  
11. OBČINE 154 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)
Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1)
Uredba o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov
Pravilnik o vpisu v register pokojninskih načrtov
Pravilnik o podrobnejših pravilih in minimalnih zahtevah, ki jih zavarovalnica ali pokojninska družba upoštevata pri izračunu pokojninske rente
Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2014
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v novembru 2013
Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
Odločba o razveljavitvi II., III., IV. točke sodbe in sklepa Vrhovnega sodišča
Akt o načinu zagotavljanja učinkovitosti v železniškem prometu
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba II Ips 114/2010 - denacionalizacija - nadomestilo zaradi nemožnosti uporabe nepremičnine - pasivna legitimacija - dolgotrajnost denacionalizacijskega postopka - odda...
Sodba II Ips 176/2012 - skupno premoženje – uporaba skupne nepremičnine - uporabnina – trditveno in dokazno breme
Sodba II Ips 281/2012 - prodajna pogodba – prodaja plovila – plačilo kupnine – neizpolnitev pogodbe - odstop od pogodbe – stvarne napake – jamčevalne sankcije - spremenjen...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1532/2011 - industrijska lastnina - blagovna znamka - registracija blagovne znamke - ugovor zoper registracijo znamke - podobnost med znakoma
sodba I U 1611/2011 - operater s pomembno tržno močjo - naložitev obveznosti operaterju s pomembno tržno močjo - nadzor nad izvajanjem obveznosti - obveznost...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o inšpekciji dela (ZID-1), redni postopek, EPA 1679-VI
Predlog zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, redni postopek (ZPDZC-1), EPA 1680-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (ZG-E), skrajšani postopek, EPA 1676-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Pojasnila glede 2.člena Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva - dopolnitev