12. januar 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Zakonodajni Supervizor: Mesečni pregled za december 2014

V tokratni številki Zakonodajnega Supervizorja boste našli celoten pregled vseh sprememb zakonodaje v decembru 2014. Veljati ali uporabljati se je začelo 145 predpisov, prenehalo veljati ali se uporabljati je 22 predpisov, spremenilo pa se je 81 predpisov. Tako je na zadnji dan decembra veljalo 798 zakonov in 18.257 podzakonskih predpisov. Vsi podatki o spremembah v slovenski zakonodaji, tudi za pretekla obdobja, so sicer vedno na voljo v Zakonodajnem Supervizorju.

Žrtvam nasilja, zlasti žrtvam nasilja v družini ali zalezovanja, je poslej z novimi pravili omogočena boljša zaščita v kateri koli članici EU, sporočajo iz Evropske komisije. Prepovedi približevanja, odredbe o zaščiti in odločbe o prepustitvi stanovanja v skupni rabi bodo s prenosom prepovedi oz. odločbe hitro in zlahka prepoznavne po vsej EU.

Po zatišju v preteklem poprazničnem tednu bodo prihodnji dnevi prinesli že dokaj živahno parlamentarno dogajanje. V tedenskem napovedniku je zaenkrat mogoče našteti 13 sej delovnih teles. Med odmevnejšimi bosta najverjetneje tudi seji odbora za finance in monetarno politiko ter mandatno-volilne komisije. Obe delovni telesi bosta zasedali v sredo.

V GZS predpraznične ukrepe vlade ocenjujejo kot napredek, saj ni več tolikšne neposredne ogroženosti delovnih mest. Ko se bodo pogajanja o socialnem sporazumu 2015-2016 končala, bodo v zbornici končno besedilo temeljito preučili, o samem podpisu sporazuma pa bo odločal upravni odbor, so sporočili iz GZS.

Ministrstvo za javno upravo je v sodelovanju z nevladno organizacijo Društvo Integriteta - Transparency International (TI) Slovenia pripravilo letak z naslovom Lobiranje - kako se pravilno odzvati. Kot so sporočili z ministrstva, letak predstavlja vodnik ravnanja za funkcionarje in javne uslužbence v primeru lobiranja. Ministrstvo za javno upravo je vodnik posredovalo vsem ministrstvom, vladnim službam in lokalnim skupnostim ter priporočilo njegovo objavo na spletnih straneh organov in siceršnjo čim širšo distribucijo in uporabo v okviru posameznega organa.

Vlada je ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za leto 2015 zagotovila dodatnih 8.000.000 evrov za javna dela. Prerazporeditev sredstev bo omogočila izvajanje programa javnih del v letu 2015 v podobnem obsegu, kot se je izvajal v letu 2014. Skupaj z obstoječimi sredstvi bo tako za javna dela v letu 2015 namenjeno 33,6 milijona evrov, kar bo zadoščalo za okoli 6000 vključitev.

V Rigi so uradno odprli evropsko leto za razvoj, ki poteka pod geslom naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost. EU je največja donatorica razvojne pomoči na svetu, a biti mora ne le največja, temveč tudi najboljša, ne le plačnica, temveč tudi igralka, je poudaril evropski komisar za mednarodno sodelovanje in razvoj Neven Mimica. To bo prvič, da bo evropsko leto osredotočeno na zunanji vidik evropske politike, je še izpostavil Mimica ter spomnil na javnomnenjsko raziskavo Eurobarometra, da več kot 80 odstotkov Evropejcev želi, da EU ohrani vlogo največje donatorice razvojne pomoči.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
10.1.2015 Hierarhija pravil ocenjevanja vrednosti (RS 106-5504/2010) Sprememba
10.1.2015 Odlok o razglasitvi javnega spomenika Primožu Trubarju za kulturni spomenik državnega pomena (RS 2-53/2015) Začne veljati
10.1.2015 Odvetniška tarifa (RS 2-24/2015) Začne veljati
10.1.2015 Pravilnik o dodelitvi plačilnih pravic iz nacionalne rezerve (RS 19-827/2010) Preneha veljati
10.1.2015 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bovec (2014–2023) (RS 2-11/2015) Začne veljati
10.1.2015 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Brkini I (2014–2023) (RS 2-16/2015) Začne veljati
10.1.2015 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kolpska dolina (2014–2023) (RS 2-13/2015) Začne veljati
10.1.2015 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Krško (2014–2023) (RS 2-15/2015) Začne veljati
10.1.2015 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljane (2014–2023) (RS 2-14/2015) Začne veljati
10.1.2015 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljanska dolina (2014–2023) (RS 2-12/2015) Začne veljati
10.1.2015 Pravilnik o podrobnejših podatkih registra plačilnih pravic (RS 45-2234/2010) Preneha veljati
10.1.2015 Pravilnik o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov (RS 2-55/2015) Začne veljati
10.1.2015 Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv v Novi Gorici (RS 2-54/2015) Začne veljati
10.1.2015 Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv v Novi Gorici (RS 67-3237/2003) Sprememba
10.1.2015 Sprememba Hierarhije pravil ocenjavanja vrednosti (RS 2-26/2015) Sprememba
10.1.2015 Uredba o neposrednih plačilih v kmetijstvu (RS 113-5144/2009) Preneha veljati
10.1.2015 Uredba o shemah neposrednih plačil (RS 2-50/2015) Začne veljati
10.1.2015 Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (RS 89-3638/2014) Sprememba
10.1.2015 Uredba o spremembah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (RS 2-51/2015) Začne veljati
10.1.2015 Zakon o odvetništvu (ZOdv) (RS 18-817/1993) Sprememba
10.1.2015 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) (RS 12-567/1996) Sprememba
9.1.2015 Odločba o ugotovitvi kršitve človekove pravice (RS 2-21/2015) Začne veljati
9.1.2015 Odločba o ugotovitvi, da je prvi stavek drugega odstavka 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, v delu, ki se nanaša na javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, v neskladju z Ustavo (RS 2-20/2015) Začne veljati
9.1.2015 Popravek Sprememb in dopolnitev Slovenskih računovodskih standardov (2006) (RS 2-57/2015) Začne veljati
9.1.2015 Ukaz o pomilostitvi obsojenca (RS 2-10/2015) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 12.1.2015 - 12.1.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 3 novosti         1 novost
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 3 novosti 1 novost        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4 novosti 3 novosti     1 novost  
5. JAVNE FINANCE 1 novost 3 novosti     2 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 11 novosti 4 novosti 2 novosti      
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 1 novost        
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 24 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex