13. november 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Učitelj mora biti s starši odkrit

Mira Brezovar, ravnateljica osnovne šole dr. Pavla Lunačka v Šentrupertu na Dolenjskem, ki se je za nami pogovarjala za današnji TFL Glasnik je prepričana, da je »temelj vsega v cilju, da bi otroci stvari čim bolj zavestno sprejemali, ker je učenje oblikovanje nekih novih spoznanj – ne samo kopičenje novega znanja. Znanje lahko pozabiš,« pravi Brezovarjeva, »mi pa moramo v sodelovanju z otroki in starši pripraviti otroka na življenje.«

Izredna seja DZ, na kateri bodo poslanci opravili splošno razpravo o paketu reformnih zakonov, med njimi o pokojninski reformi in reformi trga dela, se bo začela danes in bo trajala do četrtka, je sklenil kolegij predsednika DZ Gregorja Viranta. Reformni predlogi sicer še niso usklajeni s socialnimi partnerji, kljub temu pa koalicija zahteva, da DZ o njih opravi splošno razpravo na izredni seji.
Na včerajšnji seji kolegija predsednika DZ so se tako opozicijskih PS in SD spraševali, kaj je razlog za sklic izredne seje, če zakoni še niso usklajeni. Predsednik DZ Virant pa pričakuje, da bo pristojni minister poslance na seji obvestil o stanju socialnega dialoga.

Obdavčitev finančnih storitev, ki jo predlaga vlada, bi imela po oceni Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) vrsto negativnih posledic. Občutno bi povečala administriranje, vodila v višje stroške poslovanja in izgubo časa ter povzročila izpad prihodkov iz naslova provizij za opravljene storitve posredovanja oz. zastopanja. S predlogom zakona o davku na finančne storitve, ki predvideva sprejem dodatne obveznosti plačevanja davka na finančne storitve v višini 6,5 odstotka od davčne osnove, se bo DZ seznanil na izredni seji, ki se začne danes.

Nemški davčni inšpektorji so po Nemčiji izvedli vrsto preiskav pri strankah švicarske banke UBS, osumljenih davčnih utaj. Šlo naj bi za več tisoč nemških davčnih zavezancev, ki naj bi prek ene od dveh največjih švicarskih bank utajevali davke. V UBS zatrjujejo, da od leta 2009 ne sodelujejo več pri poskusih izogibanja davčnim obveznostim.

Na severozahodu Hrvaške, v Varaždinu in Ludbregu, poteka velika protikorupcijska operacija hrvaškega tožilstva, poimenovana Hipokrat, med katero so prijeli celotno upravo ludbreškega farmacevtskega podjetja Farmal, poroča Slobodna Dalmacija na svoji spletni strani. Kot dodaja, Farmal posluje v okviru velike nemške družbe Dermapharm. Hrvaški minister za zdravje Rajko Ostojić je novinarjem v Splitu medtem potrdil, da je osumljenih 350 zdravnikov splošne prakse z vse Hrvaške. Ob tem je poudaril, da morajo biti zdravniki absolutno neodvisni od farmacevtske industrije in interesa zasebnikov.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
13.11.2012 Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo (RS 105-5222/2002) Sprememba
13.11.2012 Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (RS 109-5737/2010) Sprememba
13.11.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo (RS 85-3369/2012) Začne veljati
13.11.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (RS 85-3370/2012) Začne veljati
13.11.2012 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Semič (kraj Semič) (RS 81-3197/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 13.11.2012 - 13.11.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 1 novost         2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost   1 novost      
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti       2 novosti  
5. JAVNE FINANCE         5 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI           1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost     1 novost    
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost         1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM     1 novost   2 novosti  
10. MEDNARODNI ODNOSI     4 novosti      
11. OBČINE 20 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR)
Pravilnik za izvajanje zakona o javnih zbiranjih
Pravilnik o skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb neposrednih uporabnikov proračuna Republike Slovenije
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2012
Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen
Odločba o delni razveljavitvi drugega odstavka 92. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih z odložnim rokom
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba XI Ips 31403/2012-266 - pripor – podaljšanje pripora - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - razlogi o odločilnih dejstvih – presoja pritožbenih navedb – b...
Sodba VIII Ips 72/2012 - kolektivni delovni spor – sodelovanje delavcev pri upravljanju - volitve v svet delavcev - volitve članov sveta delavcev - zakonitost volitev
Sodba VIII Ips 184/2011 - odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog
Sodba VIII Ips 254/2011 - bivši vojaški zavarovanec - vojaška pokojnina – starostna pokojnina - Sporazum o vprašanjih nasledstva
Sodba VIII Ips 153/2011 - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – hujša kršitev delovnih obveznosti - kršitev z znaki kaznivega dejanja - nemožnost nadaljevanja delovne...
Sodba VIII Ips 289/2011 - invalidska pokojnina - pravica do invalidske pokojnine – začetek izplačevanja
Sodba VIII Ips 143/2011 - invalidska pokojnina – zavarovanje za ožji obseg pravic - zavarovanje za širši obseg pravic
Sodba VIII Ips 217/2011 - odškodninska odgovornost delodajalca – nesreča pri delu – objektivna odgovornost - nevarna dejavnost – rezanje žice
Sodba VIII Ips 237/2011 - priznanje zavarovalne dobe – obstoj elementov delovnega razmerja
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 575/2011 - denacionalizacija - ista upravna stvar - zavrženje vloge
sodba II U 129/2010 - neposredna plačila v kmetijstvu - izplačilne pravice - pogoji za izplačilo - vpis zemljišč v evidenci GERK - sprememba predpisa
sodba II U 37/2011 - nepovratna sredstva - pogoji za pridobitev nepovratnih sredstev - pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavn...
sodba II U 393/2011 - brezplačna pravna pomoč - uspeh v postopku - pridobitev premoženja - vračilo stroškov prejete brezplačne pravne pomoči
sodba II U 75/2011 - gradbeno dovoljenje – pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja – legalizacija poslovno stanovanjske stavbe – stranski udeleženec – ugovori strans...
sodba I U 1543/2011 - napredovanje sodnika – nadpovprečna delovna sposobnost - mnenje personalnega sveta
sodba I U 1718/2011 - inšpekcijski postopek – ukrep gradbenega inšpektorja – nelegalna gradnja – objekt – plavajoča naprava
sodba I U 1641/2011 - ravnanje z odpadki - okoljevarstveno dovoljenje za odlagališče odpadkov – nova dejstva in novi dokazi
sodba I U 1762/2011 - gradbeno dovoljenje – pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja – odmik objekta od parcele – meja med parcelama – geodetski načrt
sodba I U 2237/2011 - naravovarstveno soglasje – varstveno območje – varstveni režim - dovoljenost gradnje
sodba I U 36/2012 - soglasje k projektnim rešitvam – projektni pogoji – pristojnost soglasodajalca – reformatio in peius
sodba I U 122/2012 - gradbeno dovoljenje – pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja - legalizacija objekta
sodba I U 1876/2011 - popravni sklep – poprava pomot v odločbi – pomota pri označbi parcele
sodba I U 1934/2011 - gradbeno dovoljenje – pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja - skladnost projekta s prostorskim aktom – etažnost stavbe - vkopana klet – obve...
sodba I U 551/2012 - brezplačna pravna pomoč – pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči – objektivni pogoj – verjetni izgled za uspeh - obrazložitev odločbe
sodba II U 471/2011 - javni uslužbenec - direktor občinske uprave - imenovanje na mesto direktorja občinske uprave - pritožba - izpodbijani akt - nepopolna vloga
sodba IV U 264/2011 - pritožba v upravnem postopku – rok za vložitev pritožbe – zavrženje pritožbe – obnova postopka
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba I Cp 3737/2011 - imetnik stanovanjske pravice - izpraznitev stanovanja – nezakonito bivanje – sklenitev najemne pogodbe
VSL sodba I Cp 1803/2012 - objava popravka – žaljiva vsebina popravka članka – objektivna žaljivost
VSL sodba I Cpg 732/2011 - prekluzija – ugovor zastaranja – pretrganje zastaranja – vložitev tožbe s strani materialnopravno neupravičene osebe – cesija terjatve po vložitvi ...
VSL sodba I Cp 3414/2011 - povrnitev nepremoženjske škode – denarna odškodnina – duševne bolečine zaradi okrnitve osebnostnih pravic – razžalitev dobrega imena in časti – obj...
VSL sodba I Cpg 1043/2011 - prodajna pogodba – javnopravne značilnosti – prodaja kapitalskih naložb države – pogodbena kazen – razpolaganje države s svojim premoženjem
VSL sodba I Cpg 738/2011 - podizvajalska pogodba – dodatna dela – res iudicata – knjiga obračunskih izmer – izstavitev računa – pritožbena novota – zavrnitev dokaznega predlo...
VSL sodba I Cpg 7/2012 - plačilo računa – zavrnitev računa – naročilnica – ponudba – konkludentni sprejem ponudbe – sklenitev pogodbe – teorija realizacije
VSL sodba I Cpg 262/2011 - izpodbijanje pravnih dejanj – subjektivni pogoj izpodbijanja – preverjanje računovodskih izkazov – občasne zamude pri plačilih
VSL sodba I Cpg 716/2011 - odškodninska odgovornost države – delo izvršilnega sodišča – protipravnost ravnanja sodnika – načelo hitrosti postopka – razumen rok – vročanje skl...
VSL sodba in sklep I Cpg 96/2012 - pogodba o delu – pogodbena kazen – ustno uveljavljanje pogodbene kazni – izpodbijanje pravilnosti in obstoja pooblastila za postopek pred sodiščem
VSL sodba I Cp 3707/2011 - upravnik – stroški upravljanja – terjatev upravnika za stroške, ki jih je poravnal za etažnega lastnika – zastaranje terjatev upravnika – enoletni ...
VSL sodba I Cpg 1051/2011 - najemna pogodba – višina najemnine in obratovalnih stroškov – indeks cen – trditveno in dokazno breme
VSL sodba I Cp 4179/2011 - premoženjska škoda – skrbnost dobrega strokovnjaka – odgovornost vzdrževalca ceste
VSL sodba I Cpg 1225/2011 - pogodba o finančnem leasingu – neplačevanje obrokov leasinga - izpolnitev leasing pogodbe – odpoved leasing pogodbe – poslovna škoda – pozitivni po...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), EPA 637-VI
Predlog za izvolitev kandidatke za članico Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu, EPA 713-VI
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko o Zahtevi Državnega sveta, da Državni zbor RS ponovno odloča o Zakonu o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH), EPA 516-VI
Poročilo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin - z dopolnjenim predlogom zakona (ZdZPVHVVR), EPA 584-VI
Poročilo Mandatno-volilne komisije k Obvestilu Okrajnega sodišča v Lenartu o vloženem obtožnem predlogu zoper poslanca mag. Ivana Vogrina, EPA 733-VI
Poročilo Odbora za zdravstvo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti - z dopolnjenim predlogom zakona (ZZDej-J), EPA 598-VI
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju pri zaščiti prič (MSZP), EPA 115-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR 3. program ukrepov - "Uspeh ali zaton?"