3. oktober 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Nujnost pokojninske reforme

Pomembna izziva, ki čakata Slovenijo, sta tudi reformi pokojninskega sistema in trga dela. "Pokojninska reforma je nujna," je dejal vodja misije IMF Antonio Spilimbergo in dodal, da Slovenija za pokojnine trenutno porabi okoli 11 odstotkov BDP. "S trenutno demografsko dinamiko bomo za pokojnine do leta 2060 porabili okoli 18 odstotkov BDP, kar je po njegovem mnenju zelo veliko, zato se je s tem problemom treba soočiti takoj. Zelo pomemben je tudi trg dela, ki mora biti bolj fleksibilen, je dejal Spilimbergo in spomnil na že večkrat omenjeni problem dualizma.

Vladna stran pa bo danes, ko se bodo nadaljevala pogajanja o pokojninski reformi, predstavnikom sindikatov in delodajalcev predstavila kompromisni predlog reforme. Sindikati pričakujejo tudi računalniške izračune o tem, kako spreminjanje posameznih postavk vpliva na višino pokojnine.
Medtem ko delodajalci v času pogajanj ne dajejo izjav, pa sindikalna stran pričakuje računalniške simulacije o tem, kako spreminjanje posameznih upokojitvenih pogojev vpliva na višino pokojnine.

V Zvezi združenj borcev za vrednote NOB (ZZB NOB) načelno podpirajo predlagano pokojninsko reformo, saj je pokojninski sistem treba prilagoditi demografskim gibanjem in drugim spremembam v družbeno-ekonomskih razmerah. Nasprotujejo pa predvidenemu "čiščenju pokojninskega zavarovanja" oz. prenosu dela pokojnin na ministrstva.

Med vladnimi gradivi v obravnavi je bil med drugim objavljen tudi popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona. Poleg nomotehničnih popravkov so v popravljenem gradivu tudi vsebinski popravki.
Tako na primer se v 9. členu zaradi jasnejše vsebine urejanja domače in umetnostne obrti, spremeni besedilo člena na način, da člen izrecno določa, da Obrtno-podjetniška zbornica izda certifikat s katerim potrdi, da je določen izdelek mogoče šteti za domačo ali umetnostno obrt.
V novem 42. e členu se zaradi opozorila Evropske Komisije o kršitvi določb Direktive 2005/36/ES dodaja določba, ki določa da se od tujega ponudnika obrtne dejavnosti, ki v državi sedeža ni regulirana, ne sme zahtevati dokazilo, da obrtno dejavnost zakonito opravlja najmanj dve leti, če je v državi sedeža ponudnika regulirano izobraževanje oz. usposabljanje za ta poklic in opravljanje te obrtne dejavnosti (npr. javno priznana srednja strokovna šola).

Vodja misije IMF Antonio Spilimbergo je včerajšnji novinarski konferenci izrazil podporo slovenski vladi pri naporih za oblikovanje t. i. slabe banke in poudaril, da so predlagane vladne rešitve za krepitev stabilnosti bank dobre. 
Tako Spilimbergo kot tudi Janusz Lewandowski,evropski komisar za proračun, sta v svojih izjavah podprla reformna prizadevanja slovenske vlade.
Da je ustanavljanje slabe banke v Sloveniji transparentno in v skladu s prizadevanji EK, je poudaril tudi Lewandowski.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 3.10.2012 - 3.10.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU         6 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   2 novosti     1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV       1 novost 2 novosti 2 novosti
5. JAVNE FINANCE   2 novosti 1 novost   4 novosti 4 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti 1 novost 1 novost 13 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         6 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Uredba o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov
Uredba o izdelavi voznega reda omrežja javne železniške infrastrukture
Uredba o določitvi zneska trošarine za energente
Tarifa za izvajanje storitev Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije
Pravilnik o vpisih v kataster stavb
Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni modrikastega jezika
Pravila za izvajanje izravnalnega trga z električno energijo
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 502/2012 - davčna izvršba - pritožba zoper sklep o izvršbi - zadržanje davčne izvršbe - odločanje po uradni dolžnosti - zavrženje vlog...
sodba I U 1503/2011 - DDV – odmera DDV – neplačujoči gospodarski subjekt – navidezni pravni posel – fiktivni račun – načelo nevtralnosti – nabava rezkalnega stroja
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 5. julija 2005. D. proti Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen. Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Gerechtshof te 's-Hertogenbosch - Nizozemska. Davčna zakonodaja - Davek od premoženja - Pravica do olajšave- Različno obravnavanje rezidentov in nerezidentov - Konvencija o odpravi dvojnega obdavčevanja. Zadeva C-376/03.
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 95/2012 - terjatev iz delovnega razmerja - sprememba delodajalca - stečaj delodajalca - prijava terjatev - solidarna odgovornost - odšk...
VDSS sodba Pdp 210/2012 - nesreča pri delu - odškodninska odgovornost - zastaranje - subjektivni rok - zaključek zdravljenja - invalidnost - predhodno vprašanje - sodni izve...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank z dopolnjenim predlogom zakona (ZUKSB), nujni postopek, EPA 637-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2F), prva obravnava, EPA 663-VI