5. oktober 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Veto za državni holding

Državni svet je s 17 glasovi za in 15 proti na tajnem glasovanju izglasoval odložilni veto na zakon o Slovenskem državnem holdingu. O predlogu zakona bo tako moral znova odločati državni zbor, za sprejem zakona pa bo zdaj potrebna absolutna večina poslancev, torej 46.
Po mnenju svetnikov je holding neprimerna oblika upravljanja državne lastnine, da bo pri tem zakonu omejen vpliv parlamenta in javnosti na upravljanje z državno lastnino ter da zakon prinaša politično upravljanje.

Vlada je včeraj sprejela predlog novele zakona o dohodnini, od katere si obeta višje proračunske prihodke. Za gospodarstvo spodbudna pa je uvedba pavšalne obdavčitve za mikro podjetja in samostojne podjetnike, je na novinarski konferenci po seji vlade povedal finančni minister Janez Šušteršič. Pavšalna obdavčitev za samostojne podjetnike bo veljala za tiste z do 50.000 evrov letnimi prihodki, je povedal Šušteršič.

Vsakršno majhno, nesistemsko poseganje v sistem davka na dodano vrednost (DDV) je lahko občutljivo in ni priporočljivo, ker se začne po malem rušiti sistem, o vladni odločitvi, da predlaga dvig DDV za določeno blago in storitve, pravi generalni sekretar Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije Darko Končan.
Vlada je včeraj določila besedilo novele zakona o DDV, ki predvideva dvig DDV z 8,5-odstotne na splošno, 20-odstotno stopnjo za komunalne storitve, uporabo športnih objektov, časopise in revije, hrano za male živali, storitve čiščenja oken, frizerske storitve ter dobavo lončnic, sadik in rezanega cvetja.

Kranjsko okrožno sodišče je zavrnilo tožbo Republike Slovenije proti ljubljanski nadškofiji za ugotovitev ničnosti sporazuma o Blejskem otoku. Ta tako ostaja v dolgoročnem 45-letnem najemu blejske župnije. Blejski župnik je z izidom zadovoljen. Na sodbo je sicer še možna pritožba. "Državno pravobranilstvo bo skupaj s svojo stranko, ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, sodbo proučilo. Na podlagi tega se bo Republika Slovenija odločila glede morebitnih nadaljnjih aktivnosti," so pojasnili na pravobranilstvu.

Vlada je sprejela predloga odlokov o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave in pravosodne organe za naslednji dve leti. Za leto 2013 načrtuje okoli 1,9 milijarde prihodkov od prodaje stvarnega premoženja ali oddaje nepremičnega premoženja v najem in okoli 1,4 milijarde evrov stroškov za nakupe ali nove najeme.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
6.10.2012 Pravila borze (RS 88-4716/2010) Sprememba
6.10.2012 Sistemska obratovalna navodila za prenosno omrežje električne energije (RS 71-2744/2012) Začne veljati
6.10.2012 Sistemska obratovalna navodila za prenosno omrežje električne energije (RS 49-2638/2007) Preneha veljati
6.10.2012 Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (RS 71-2745/2012) Začne veljati
5.10.2012 Pravilnik o pomorski opremi (RS 24-1216/2007) Sprememba
5.10.2012 Pravilnik o spremembi Pravilnika o pomorski opremi (RS 47-1983/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 5.10.2012 - 5.10.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost 1 novost 1 novost 4 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     1 novost   1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         5 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE   2 novosti     13 novosti 9 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost     12 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost   6 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 2189/2011 - dohodnina - dohodnina od dobička iz kapitala - odsvojitev nepremičnine - glavno prebivališče – davčna oprostitev - pogoji za davčno oprostitev
sodba in sklep I U 2226/2011 - davčna izvršba – upravna izvršba - predlagatelj izvršbe - upravni spor – aktivna legitimacija - zavrženje tožbe - stroški neupravičene izvršbe
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 14. decembra 2006. Denkavit Internationaal BV in Denkavit France SARL proti Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Conseil d'État - Francija. Svoboda ustanavljanja - Davek od dohodka pravnih oseb - Izplačilo dividend - Oprostitev dividend, ki jih izplačajo družbe rezidentke - Pri viru odtegnjeni davek za dividende, ki jih izplačajo družbe nerezidentke - Sporazum o izogibanju dvojne obdavčitve - Možnost odbitka odtegnjenega zneska od davka, ki ga je treba plačati v drugi državi članici. Zadeva C-170/05.
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 163/2012 - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delavca - odpravnina - odškodnina za čas odpovednega roka - delovnopravna kontinuiteta
VDSS sklep Pdp 203/2012 - obstoj delovnega razmerja - študentsko delo - rok za vložitev tožbe - sodno varstvo
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1B), skrajšani postopek, EPA 665-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-C), prva obravnava, EPA 666-VI