14. februar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Reforma trga dela skorajda pod streho

Odbor bo obravnavo reforme trga dela nadaljeval danes, ko bo na sporedu drugo branje predloga novele zakona o urejanju trga dela. Na plenarno sejo DZ naj bi reforma trga dela romala v začetku marca.
Odbor DZ za delo je po več kot osmih urah druge obravnave potrdil predlog zakona o delovnih razmerjih. Poslanci so na koncu med drugim potrdili dopolnilo SD, ki predvideva minimalne standarde za ekonomsko odvisne delavce. DL pa je umaknila amandma, po katerem bi morali sindikati članarino pobrati sami.

Zavajajoče zdravstvene trditve se najpogosteje pojavljajo na prehranskih dopolnilih, žitih za zajtrk, na jogurtih in mastnih namazih. Včeraj so na tem področju v EU začela veljati tudi strožja pravila, je na mednarodni konferenci o uporabi zdravstvenih trditev na živilih in prehranskih dopolnilih povedal Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko. Wolfgang Gelbmann iz Evropske agencije za varnost hrane je pojasnil, da so morali v agenciji največ zdravstvenih trditev zavrniti, ker ni bilo verodostojnih znanstvenih dokazov iz raziskav ali pa so bili ti pomanjkljivi.

"Razmere v sodstvu se izboljšujejo, vendar še vedno niso zadovoljive," je na včerajšnji seji upravnega odbora GZS dejal predsednik Vrhovnega sodišča Branko Masleša. "Število nerešenih zadev se je zmanjšalo, skrajšali so se pričakovani časi rešitev teh zadev, vendar še vedno obstaja razhajanje med pričakovanji in dejanskim časom rešitve," je poudaril.

Vlada je na včerajšnji dopisni seji kot skupščina Slovenske odškodninske družbe (Sod) pooblastila upravo in nadzorni svet družbe, da izvedeta vse potrebne aktivnosti za povečanje osnovnega kapitala Soda za 20 milijonov evrov, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Vlada je sprejela tudi sklep o prerazporeditvi pravic porabe, s katerim se bodo zagotovila sredstva za dokapitalizacijo Soda. Ministrstvo za finance je tako zadolžila, da zagotovi pravice porabe v višini potrebnih 20 milijonov evrov.

Minister za infrastrukturo in prostor Zvone Černač je na novinarski konferenci v Metliki povedal, da bi se lahko dela na prvem odseku tretje razvojne osi, ki sega od Novega mesta od odcepa Maline, začela konec naslednjega leta. Premier Janez Janša pa je povedal, da Krka najverjetneje ne bo uvrščena med naložbe države, ki so predvidene za prodajo.

Evropska komisija je v okviru podnebne kampanje Svet, kot ti je všeč, s podnebjem, kot ti je všeč v teh dneh odprla natečaj za najboljši nizkoogljični projekt. Prijave uspešnih rešitev bodo sprejemali do približno sredine maja. Natečaj ponuja priložnost za javno predstavitev številnih praktičnih primerov nizkoogljičnega ravnanja, ki po Evropi že obstajajo in pomagajo varovati podnebje ter hkrati omogočajo večjo kakovost življenja. Kot primer so navedli električno kolo, inovativen proizvodni postopek, ki zmanjšuje izpuste toplogrednih plinov in stroške za energijo, ter trajnostne rešitve v gradnji in ogrevanju. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 14.2.2013 - 14.2.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti       1 novost
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   3 novosti     1 novost  
5. JAVNE FINANCE   1 novost        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti       2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost   5 novosti    
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA       1 novost   2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Uredba o seznamih naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje
Uredba o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku
Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti
Pravilnik o požarni varnosti v stavbah
Odredba o določitvi programa osnovnega strokovnega usposabljanja in programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja, ki izvaja fizično varovanje jedrskih objektov, jedrskih ali radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba in sklep II Ips 392/2009 - sporazum o razdelitvi skupnega premoženja – napake volje – zmota o vrednosti predmetu pogodbe – izpodbojnost - ničnost – odstop terjatve – odgovorn...
Odločbe Upravnega sodišča sodba II U 160/2010 - komunalni prispevek - odmera komunalnega prispevka - pogoji za odmero komunalnega prispevka - program opremljanja
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (tretji senat) z dne 31. januarja 2013(*).Belgische Petroleum Unie VZW in ostali proti Belgische Staat. Predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU. „Direktiva 98/70/ES – Kakovost motornega bencina in dizelskega goriva – Členi od 3 do 5 – Okoljske specifikacije za gorivo – Direktiva 98/34/ES – Postopek za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe – Člena 1 in 8 – Pojem ,tehnični predpis‘ – Obveznost priglasitve osnutkov tehničnih predpisov – Nacionalni predpisi, ki naftnim družbam, ki dajejo na trg motorni bencin in/ali dizelsko gorivo, nalagajo, da dajo v istem koledarskem letu na trg tudi določeno količino biogoriva“. Zadeva C 26/11.
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba in sklep IV Cp 2879/2012 - dodelitev otroka – onemogočanje stikov – predodelitev otroka – preživnina – metode razlage – otrokova korist – odločanje o stroških po prostem preu...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Državnem svetu (ZDSve-B), prva obravnava, EPA 979-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG-A), skrajšani postopek, EPA 992-VI
Klasifikacija naložb Slovenskega državnega holdinga, EPA 991-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Plačevanje prispevkov direktorjev in lastnikov
Revija Odvetnik Mediacija v praksi
Revija Poslovodno računovodstvo Primerjava nekaterih vrst poslovnih in denarnih izidov