29. oktober 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Pomembno priznanje za Vrhovno sodišče

Vrhovno sodišče je od Sveta Evrope in Evropske komisije prejelo posebno priznanje za projekt poslovnega skladišča podatkov, so sporočili z omenjenega sodišča. Posebno priznanje za projekt Poslovno skladišče podatkov - predsednikove plošče je sodišče prejelo v okviru podelitve nagrade kristalna tehtnica sodstva ob dnevu evropskega civilnega sodstva. Čeprav je projekt lani še potekal na interni ravni, se je v primerjavi z letom 2008 povprečno trajanje zadev skrajšalo za dva meseca, nerešene zadeve so se zmanjšale za 20 odstotkov, kategorija najstarejših nerešenih zadev pa kar za 40 odstotkov.

Parlamentarna delovna telesa bodo ta teden nadaljevala z obravnavo predlaganih proračunov za prihodnji dve leti. Državni svetniki pa bodo danes odločali o predlogu zahteve za naknadni zakonodajni referendum o zakonih o Slovenskem državnem holdingu in o ukrepih za krepitev stabilnosti bank, ki predvideva ustanovitev t.i. slabe banke.

Pogajanja o pokojninski in delovnopravni reformi se bodo v prihodnjih dneh nadaljevala, a hkrati bodo potekale tudi priprave na demonstracije. Te so nekateri sindikati tudi zaradi vložitve neusklajenih reform v zakonodajni postopek napovedali za sredino novembra. V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Konfederaciji sindikatov javnega sektorja (KSJS) bodo podrobnosti o demonstracijah proti načinu razreševanja krize v državi sporočili danes dopoldne. Po dosedanjih podatkih se jima bo pridružila še sindikalna konfederacija Neodvisnost. Neuradni datum demonstracij je 17. november.

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) upajo, da na vladi potrjena reforma pokojninske zakonodaje res ne pomeni konec pogajanj, saj se z vrsto predlaganih rešitev ne strinjajo niti delodajalci niti sindikalisti. Kakršnakoli dodatna obremenitev gospodarskih subjektov, ki prihodke pridobivajo na trgu, je popolnoma nesprejemljiva, so zapisali. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, bi povečevanje stroškov za prispevke pomenilo dodatno poslabšanje konkurenčnosti zlasti malega gospodarstva.

Koalicijski poslanci so vložili novelo zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katero predlagajo zaostritev pogojev za začetek postopka za razpis referenduma z zdajšnjih 2.500 podpisov, zbranih na ulici, na 5.000 podpisov, overjenih na upravni enoti. Če bo zakon, ki v DZ potrebuje podporo dveh tretjin navzočih poslancev, sprejet, bodo organi NSi premislili in ponovno obravnavali stališče stranke do 35-odstotnega kvoruma, ki naj bi bil potreben za veljavnost referenduma.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
27.10.2012 Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih (RS 35-1398/1994) Sprememba
27.10.2012 Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (RS 73-3540/2003) Sprememba
27.10.2012 Pravilnik o raziskovalnih nazivih (RS 126-5759/2008) Sprememba
27.10.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih (RS 80-3133/2012 ) Začne veljati
27.10.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (RS 80-3135/2012) Začne veljati
27.10.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o raziskovalnih nazivih (RS 80-3137/2012) Začne veljati
27.10.2012 Sklep o preoblikovanju Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo v Javno agencijo Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (RS 73-3255/2005) Preneha veljati
27.10.2012 Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (RS 80-3187/2012) Začne veljati
27.10.2012 Sklep o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije (RS 12-502/2004) Preneha veljati
27.10.2012 Uredba o neposrednih plačilih v kmetijstvu (RS 113-5144/2009) Sprememba
27.10.2012 Uredba o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (RS 84-3582/2011) Sprememba
27.10.2012 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu (RS 80-3186/2012) Začne veljati
27.10.2012 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (RS 80-3185/2012) Začne veljati
26.10.2012 Aneks št. 1 k Sporazumu med Policijskim sindikatom Slovenije, Sindikatom policistov Slovenije in Vlado Republike Slovenije (RS 80-3140/2012) Začne veljati
26.10.2012 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2012 (RS 80-3139/2012) Začne veljati
26.10.2012 Poročilo o gibanju plač za avgust 2012 (RS 80-3188/2012) Začne veljati
26.10.2012 Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v septembru 2012 (RS 80-3136/2012 ) Začne veljati
26.10.2012 Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (RS 92-4563/2007) Sprememba
26.10.2012 Sklep o določitvi kandidatke, ki v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanke namesto poslanca, ki opravlja funkcijo državnega sekretarja (RS 80-3129/2012 ) Začne veljati
26.10.2012 Sklep o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (RS 80-3130/2012) Začne veljati
26.10.2012 Sporazum med Policijskim sindikatom Slovenije, Sindikatom policistov Slovenije in Vlado Republike Slovenije (RS 41-1731/2012) Sprememba
26.10.2012 Spremembe in dopolnitve Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (RS 80-3189/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 29.10.2012 - 29.10.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 2 novosti 1 novost 2 novosti   7 novosti 4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 2 novosti 2 novosti        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4 novosti       1 novost 1 novost
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 1 novost   1 novost 2 novosti 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8 novosti 6 novosti     9 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8 novosti 1 novost     6 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti       2 novosti 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost     4 novosti  
10. MEDNARODNI ODNOSI         10 novosti  
11. OBČINE 45 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Poslovnik državnega zbora (PoDZ-1)
Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 11861/2010-283 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - nedovoljen dokaz - hišna preiskava - utemeljeni razlogi za sum - odredba o hišni preiskavi - ...
Sodba XI Ips 22066/2012-146 - pripor – podaljšanje pripora – predlog za podaljšanje – pravice obrambe – pošiljanje vlog - roki
Sodba VIII Ips 175/2011 - odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – ponudba nove pogodbe o zaposlitvi
Sodba VIII Ips 157/2011 - invalidnost - definicija poklica in invalidnosti - poklic zavarovanca - javna dela
Sodba IV Ips 50/2012 - zastaranje postopka o prekršku - zastaranje pregona – pretrganje zastaranja
Sodba II Ips 763/2009 - kmetijsko zemljišče – prodaja kmetijskega zemljišča – ponudba – pooblastilo za vložitev ponudbe – odobritev vložene ponudbe – vezanost na pon...
Sodba II Ips 105/2009 - najemnina – zapadlost obroka – izbris družbe iz sodnega registra po ZFPPIPP - zastaranje – pretrganje zastaranja – zavrženje tožbe – vložitev tožbe...
Sodba in sklep II Ips 432/2009 - povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode - višina odškodnine – soprispevek tožnika – prekoračitev hitrosti – vezanost civilnega sodišča na pr...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1818/2011 - gradbeno dovoljenje – pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja – obnova postopka izdaje gradbenega dovoljenja – sprememba zahtevka v obnovljene...
sodba in sklep II U 185/2011 - dodatek za pomoč in postrežbo - smrt upravičenca - prenos pravice do dodatka za pomoč in postrežbo
sodba I U 126/2012 - sofinanciranje iz javnih sredstev – pridobitev nepovratne finančne spodbude – zamenjava zunanjega stavbnega zemljišča
sodba I U 667/2012 - brezplačna pravna pomoč – pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči – pravna oseba – predujem za stroške stečajnega postopka - ugotavljanj...
Odločbe Višjih sodišč VSK sodba Cpg 58/2012 - verodostojna listina – razveljavitev sklepa o izvršbi – pravda – zakonske zamudne obresti – sprememba tožbe
VSL sodba I Cpg 1369/2011 - izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika – običajni rok izpolnitve – običajni način izpolnitve – objektivni pogoj izpodbojnosti – subjektivn...
VSL sodba I Cpg 128/2012 - spor majhne vrednosti – dopustni pritožbeni razlogi – pogajanja – poslovna škoda
VSL sodba I Cpg 1327/2011 - najemna pogodba – najem poslovnih prostorov- -odpoved najemne pogodbe – prenehanje opravljanja dejavnosti
Odločitve Ustavnega sodišča U-I-310/11 - Uredba o državnem prostorskem načrtu za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo ČHE - RTP Maribor (Uradni list RS...
U-I-134/12 - Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 - popr., 78/03, 84/04,...
U-I-176/12 - Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 23/07 -popr., 41/07 - popr. in 5...
Up-71/12, U-I-15/12 - Ustavna pritožba zoper odredbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Kpd 55384/2011 z dne 15. 11. 2011 Zakon o kazenskem postop...
U-I-204/12 - Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) (ZUJF), 176. čl. in 188. čl. v povezavi z 246. čl.
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog sklepa v zvezi z javnofinančno vzdržnostjo in stabilnostjo Republike Slovenije, EPA 709-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (ObrZ-E), prva obravnava, EPA 711-VI
Predlog zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-C), skrajšani postopek, EPA 712-VI
Poročilo Mandatno-volilne komisije k Obvestilu Okrajnega sodišča v Ljubljani, o vloženem obtožnem predlogu zoper poslanca Dragutina Mateja, EPA 726-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Svoboda pri ustanavljanju gospodarskih družb