25. oktober 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Sodišču zmanjkuje denarja

Okrajno sodišče v Ljubljani na spletni strani sporoča, da zaradi strogih varčevalnih ukrepov države in okrnjenih sredstev ni več likvidno, zato bo predvidoma do decembra prihajalo do zamud pri izplačilu stroškov sodnih postopkov. Kot so pojasnili na sodišču, za normalno poslovanje potrebujejo dodatnih 790.000 evrov za stroške sodnih postopkov. Za stroške sodnih postopkov so po besedah predsednice v letu 2011 prejeli skoraj 5,2 milijona evrov, v letošnjem letu pa so v ta namen prejeli le 4,6 milijona evrov in porabili že skoraj vse.

Slovenija je iz Bruslja dobila tri opomine: naj upošteva predpise o trajnostni rabi pesticidov, naj počisti odlagališča in naj prenese evropsko zakonodajo o interoperabilnosti železniškega sistema. V vseh treh primerih gre za druge opomine. Če v dveh mesecih ne bo ustrezno ukrepala, lahko Evropska komisija zadeve predloži Sodišču EU. Komisija zahteva popolno skladnost z okvirno direktivo o trajnostni rabi pesticidov, ki določa pravila, s katerimi naj bi se zmanjšala tveganja in vpliv uporabe pesticidov na zdravje ljudi in okolje.

Državni svet bo v državni zbor poslal predlog spremembe zakona o volitvah v državni zbor, s katero bi določili, da prosojne volilne skrinjice na voliščih znova zamenjajo kartonske. Pobudo je podal svetnik Vincenc Otoničar, ki je kot razlog navedel bistveno znižanje stroškov. Od začetka uporabe prosojnih volilnih skrinjic za izvedbo zgolj sedmih glasovanj je bilo porabljenih 510.895 evrov. Z uporabo skrinjic iz lepenke pa bi ta strošek znašal manj kot 6.000 evrov, izhaja iz obrazložitve zakonskega predloga.

Italijansko ministrstvo za zdravje je včeraj sporočilo, da je prepovedalo prodajo in uporabo več cepiv proti gripi, ki jih proizvaja švicarski Novartis, dokler ne bodo znani rezultati testov o morebitnih stranskih učinkih. Cepivo proti gripi, ki je na voljo v Sloveniji, je proizvedel francoski Sanofi Pasteur. Na Inštitutu za varovanje zdravja so medtem za STA pojasnili, da je cepivo proti gripi, ki je na voljo v Sloveniji za cepilno sezono 2012 in 2013, proizvedla farmacevtska družba Sanofi Pasteur iz Francije.

Ameriški računalniški velikan Microsoft ni upošteval zavez in uporabnikom ni ponudil izbirnega okna, prek katerega bi lahko enostavno izbrali brskalnik, ki ga želijo uporabljati, je v predhodnem stališču ocenila Evropska komisija. Mnenje komisije sicer ne bo vplivalo na izid preiskave o Microsoftovemu upoštevanju konkurenčne zakonodaje EU.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 25.10.2012 - 25.10.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU           3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost        
5. JAVNE FINANCE   1 novost     1 novost 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   8 novosti       5 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost   1 novost 1 novost 4 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA     1 novost     2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba VIII Ips 146/2011 - subvencioniranje neprofitne najemnine – dohodek prosilca – pravilnost podatkov
Sodba VIII Ips 119/2011 - odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – učitelj - javni zavod – sprememba programa vzgoje in izobraževanja – posebno varstvo pred od...
Sodba in sklep II Ips 7/2009 - dovoljenost revizije – opredelitev vrednosti spornega predmeta - podredni tožbeni zahtevki – pridobitev lastninske pravice - prenehanje pravice up...
Sodba III Ips 107/2009 - ugovor zoper sklep o izvršbi – opozorilo o neobstoju terjatve – rubež terjatve
Odločbe Upravnega sodišča sodba in sklep II U 224/2011 - sofinanciranje iz javnih sredstev – molk organa – obnova postopka – odločanje o pritožbi
sodba in sklep II U 365/2011 - določitev stikov z otrokom - sprememba zakona - stvarna pristojnost sodišča - ničnost odločbe
sodba II U 236/2011 - vrtec - plačilo za program vrtca - znižano plačila vrtca - pravočasnost pritožbe - obseg presoje v upravnem sporu
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (prvi senat) z dne 18. oktobra 2012(*). Evropska komisija, tožeča stranka, proti Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska. „Neizpolnitev obveznosti države – Onesnaženje in škodljivi vplivi – Čiščenje komunalne odpadne vode – Direktiva 91/271/EGS – Členi 3, 4 in 10 – Priloga I(A) in (B)“. Tožba zaradi neizpolnitve obveznosti na podlagi člena 258 PDEU. Zadeva C-301/10.
"SODBA SODIŠČA (tretji senat) z dne 18. oktobra 2012(*). TETS Haskovo AD proti Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto“ – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite. Predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU. „Obdavčitev − DDV − Pravica do odbitka − Stvarni vložek − Uničenje nepremičnin − Nove zgradbe – Popravek“. Zadeva C-234/11."
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba in sklep I Cpg 930/2011 - izpodbijanje pravnih dejanj – objektivni pogoj – običajen rok izpolnitve – poslovna praksa – zakonske zamudne obresti
VSL sodba I Cp 1826/2012 - zmanjšana vrednost nepremičnine – odškodnina za neuporabo – izgubljena korist - zakonske zamudne obresti
VSL sodba I Cp 3903/2011 - osebno vročanje fizičnim osebam – fikcija vročitve - vročilnica
VSL sodba IV Cp 1994/2012 - preživnina – upoštevanje v naravi danih dobrin – stvari dane otroku namesto preživnine
Odločitve Ustavnega sodišča U-I-145/12 - Priloga k Pravilniku o seznamu poklicnih bolezni (Uradni list RS, št. 85/03)
U-I-212/12 - Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) (ZUJF), 2. odst. 143. čl.
U-I-105/12 - Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo in 65/08) (ZJU), 8. odst. 83. čl.
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Letnemu poročilu Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2011, EPA 619-VI
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Poročilu o izvrševanju javnih pooblastil danih SID - Slovenski izvozni in razvojni banki, d.d., Ljubljana in poročilo o izvajanju Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov za leto 2011, EPA 642-VI
Predlog zakona o dopolnitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C), skrajšani postopek, EPA 734-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Obdavčitev družbenikov komanditne družbe