20. oktober 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Javna objava transakcij javnih podjetij

Uprava RS za javna plačila je v skladu z določbami 10.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) pripravila spletno aplikacijo, prek katere bodo dostopne informacije javnega značaja o transakcijah, ki jih opravijo javni gospodarski zavodi, javna podjetja, poslovni subjekti v 100-odsotni lasti oseb javnega sektorja in drugi proračunski uporabniki. Prvi podatki bodo objavljeni danes, in sicer  za transakcije v breme računov zavezancev za informacije javnega značaja z datumom valute 17. oktober.

Za vse nadaljnje objave pa velja, da bodo podatki o transakcijah praviloma objavljeni naslednji delovni dan po njihovi izvršitvi, pravijo na ministrstvu. Zaradi varovanja osebnih podatkov bo uprava pri objavi podatkov, ko je prejemnik fizična oseba, podatek o računu in prejemniku plačila prekrila z besedilom "fizična oseba", v primeru nakazil v tujino pa z "nakazilo v tujino".

Ustavno sodišče je do končne odločitve zadržalo določbe lani prenovljenega zakona o finančnih zavarovanjih, ki omogočajo notarsko prodajo nepremičnin na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Če je notarska prodaja že stekla, a pogodba še ni bila sklenjena, jo lahko hipotekarni upnik nadaljuje ali pa vloži predlog za izvršbo. Zadržanje izvrševanja omenjenih določb pomeni, da notarji do končne odločitve ustavnega sodišča ne morejo začeti notarske prodaje. Ker pa je za že začete postopke bistvenega pomena, da se upnikom omogoči priti do poplačila svojih terjatev čim prej, jim je ustavno sodišče dalo možnost, da od notarske prodaje odstopijo in vložijo predlog za izvršbo pri sodišču ali pa pri zahtevani notarski prodaji vztrajajo.

Ministri držav članic EU, pristojni za delo, so dosegli dogovor o vzpostavitvi platforme za izboljšanje sodelovanja pri preprečevanju dela na črno. Srečanja se je udeležila tudi slovenska ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak. Glede na raziskavo Evrobarometra približno vsak deseti Evropejec priznava, da je leta 2012 kupil dobrine ali storitve, povezane z delom na črno, vsak četrti pa je potrdil, da je delal neprijavljen.

Parlamentarna komisija za peticije se je na prvi seji seznanila s poročilom države za univerzalni pregled o človekovih pravicah, ki ga pripravljajo Združeni narodi. Poročilo bo po besedah državne sekretarke na ministrstvu za zunanje zadeve Dragoljube Benčina podlaga za poročanje države o stanju človekovih pravic v Sloveniji na zasedanju delovne skupine za periodični pregled novembra v Ženevi. Benčina največ vprašanj v Ženevi pričakuje na temo Romov, izbrisanih, manjšin, svobode medijev, dostopa do izobraževanja in zdravstvenih pravic.

Obseg obravnavane in s kazensko ovadbo zaključene gospodarske kriminalitete se je v Sloveniji v prvih devetih mesecih leta v primerjavi z letom 2013 povečal za 33 odstotkov na 15.206 kaznivih dejanj. Občutno, za 114 odstotkov, se je povečala premoženjska škoda, nastala kot posledica gospodarskih kaznivih dejanj, in sicer na 436,4 milijona evrov. NPU je letos s področja oškodovanja bank zaključil preiskavo 45 kaznivih dejanj, v katerih je nastala premoženjska škoda v višini 112,4 milijona evrov. Obravnava jih še 99, v okviru katerih obravnava najmanj 440-milijonsko škodo. Pri tem tesno sodeluje s strokovnjaki Banke Slovenije, s katerimi so odkrili tudi več modelskih nepravilnosti.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
18.10.2014 Pravilnik o razvidu izvajalcev javno veljavnih višješolskih študijskih programov (RS 74-3058/2014) Začne veljati
18.10.2014 Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih višješolskih študijskih programov (RS 42-1801/2006) Preneha veljati
18.10.2014 Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti (RS 74-3066/2014) Začne veljati
18.10.2014 Uredba o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine, in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 269/2014 (RS 59-2607/2014) Preneha veljati
18.10.2014 Uredba o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije v povezavi z razmerami v Ukrajini in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi (RS 74-3057/2014) Začne veljati
18.10.2014 Zakon o finančnih zavarovanjih (ZFZ) (RS 47-2235/2004) Sprememba
18.10.2014 Zakon o prekrških (ZP-1) (RS 7-238/2003) Sprememba
17.10.2014 Odločba o delni razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani (RS 74-3064/2014) Začne veljati
17.10.2014 Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča (RS 74-3063/2014) Začne veljati
17.10.2014 Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA FUNDACIJA ZA OHRANITEV DVORCA ŠTATENBERG (RS 74-3060/2014) Začne veljati
17.10.2014 Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA ZA SLOMŠKOVO CERKEV V KOŠAKIH (RS 74-3061/2014) Začne veljati
17.10.2014 Odločba o ugotovitvi, da je prvi stavek prvega odstavka 193. člena Zakona o prekrških v neskladju z Ustavo (RS 74-3062/2014) Začne veljati
17.10.2014 Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata poslanca (RS 74-3055/2014) Začne veljati
17.10.2014 Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 15.a do 15.t člena Zakona o finančnih zavarovanjih (RS 74-3065/2014) Začne veljati
17.10.2014 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 74-3056/2014) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 20.10.2014 - 20.10.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 6 novosti 6 novosti     1 novost 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 2 novosti          
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 5 novosti          
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost        
5. JAVNE FINANCE   4 novosti   3 novosti   1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 19 novosti   2 novosti    
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 2 novosti   1 novost    
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost          
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI   2 novosti        
11. OBČINE 55 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o disciplinskem postopku zoper izvršitelja
Pravilnik o razvidu izvajalcev javno veljavnih višješolskih študijskih programov
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS sodba in sklep II Ips 278/2012 - povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode - odškodnina - kršitev osebnostnih pravic - pravica do zdravega življenjskega okolja - prekomerne im...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 267/2014 - mednarodna zaščita - subsidiarna zaščita - resna škoda - individualna grožnja za življenje ali osebnost civilista zaradi samovoljnega nasilja - kri...
UPRS sodba IV U 224/2013, enako tudi IV U 226/2... - podpora električni energiji proizvedeni iz obnovljivih virov - finančno pomoč za tekoče poslovanje - višina podpore – za odločanje relevanten predp...
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 2. oktobra 2014. Spraylat GmbH proti Evropska agencija za kemikalije (ECHA). REACH - Pristojbina za registracijo snovi - Znižanja odobrena za mikro, mala in srednje velika podjetja - Napaka v izjavi o velikosti podjetja - Odločba, s katero je bila naložena upravna taksa - Sorazmernost. Zadeva T-177/12.
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba I Cpg 170/2014 - izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika – pasivna legitimacija – običajni pravni posli – asignacija – zmanjšanje čiste vrednosti premoženja
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Predlaganje popravkov in umik predloženih REK obrazcev