26. oktober 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Zlata gazela je Dewesoft

Družba Dnevnik je sinoči v Ljubljani razglasila najhitreje rastoča podjetja za leto 2012. Naziv zlata gazela si je prislužilo podjetje Dewesoft iz Trbovelj, kipec srebrne gazele je šel v last podjetja GMT iz Murske Sobote, za bronasto gazelo pa je bilo izbrano podjetje Lotrič iz Selc. Dewesoft je majhna kreativna skupina iz Zasavja, ki združuje strokovnjake računalništva, elektrotehnike in strojništva. Izdelujejo vrhunske programske in strojne rešitve v industriji, transportu in avtomobilizmu, vesoljski tehniki, energetiki in inženiringu.

Poslanke in poslanci včeraj niso podelili imunitete poslancema Ivanu Vogrinu in Dragutinu Mateju, ki sta se znašla v kazenskem postopku. Oba sta javno povedala, da se na imuniteto ne nameravata sklicevati, DZ pa je potrdil sklep mandatno-volilne komisije, da se jima je ne podeli. Zoper Vogrina so uvedli preiskavo zaradi suma poslovne goljufije. Poslanec očitke zanika. Okrajno sodišče v Ljubljani pa je DZ obvestilo o vloženem obtožnem predlogu zoper poslanca SDS Dragutina Mateja. Slednji je pred dnevi za STA pojasnil, da zgodba sega v čas njegovega ministrovanja na notranjem resorju.

Poslanci so na glasovanju v DZ z 49 glasovi za in 34 glasovi odločili, da je novela zakona o visokem šolstvu primerna za drugo obravnavo. Opozicija predlaganim spremembam očita predvsem nesoglasje s predstavniki visokošolske skupnosti in opozarja na politizacijo visokega šolstva. Koalicija trdi, da so spremembe dobre in nujne.

Evropski poslanci so v Strasbourgu pozvali k večji preglednosti finančnih trgov, strožji ureditvi in zmanjšanju zlorab s špekulacijami. Evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier se je v parlamentarni razpravi še posebej zavzel za omejitev visokofrekvenčnega trgovanja, ki po njegovem predstavlja sistemsko grožnjo trgom.

Poslanke in poslanci so s 50 glasovi za in 34 proti sprejeli novelo zakona o mednarodni zaščiti. Novela uvaja postopke ugotavljanja starosti za mladoletnike brez spremstva ter ukinja brezplačno pravno pomoč in podporo svetovalcev za begunce na prvi stopnji. Noveli so nasprotovali v opozicijskih poslanskih skupinah. Kot je dejal državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Robert Marolt, gre za prenos neobvezne določbe evropske direktive, na podlagi katere bi se v nacionalni zakonodaji vzpostavila podlaga za ugotavljanje starosti mladoletnika brez spremstva v primeru dvoma v dejansko starost. S tem naj bi preprečili zlorabo odraslih prosilcev za mednarodno zaščito, ki trdijo, da so mladoletniki brez spremstva.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 26.10.2012 - 26.10.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti       12 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   3 novosti       1 novost
5. JAVNE FINANCE   7 novosti       1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   5 novosti       3 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       2 novosti   3 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Zakon o ratifikaciji Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško Republiko in Republiko Finsko (MPUEMS)
Zakon o ratifikaciji Konvencije o ustanovitvi Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi, Protokola o spremembah – Spremembe Konvencije o ustanovitvi Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi in Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropskim centrom za srednjeročne vremenske napovedi o pristopu Republike Slovenije h Konvenciji o ustanovitvi Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi in s tem povezanih pogojih (MKUECSVN)
Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2013–2017
Odločba o razveljavitvi prvega in drugega odstavka 114. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin, kolikor določata javnost zemljiškega katastra in katastra stavb v delu, ki se nanaša na podatke o lastniku, če gre za fizično osebo, o ugotovitvi, da niso v neskladju z Ustavo 117. člen ter prvi in drugi odstavek 114. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin v delu, v katerem določata javnost zemljiškega katastra in katastra stavb glede podatka o upravljavcu, peta alineja 13. točke prvega odstavka 6. člena, deseta alineja 2. točke prvega odstavka 7. člena, kolikor se nanaša na podatke o smrti lastnika ali solastnika, in 16. člen Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov ter o ugotovitvi, da tretja točka 2. člena in 8. člen Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov nista v neskladju z Ustavo in zakonom
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba IV Ips 52/2012 - kršitev materialnih določb zakona - odločba o sankciji - kazenske točke v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja –...
Sodba in sklep II Ips 611/2009 - dovoljenost revizije – objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov – opredelitev vrednosti spornega predmeta – nediferencirana vrednost spornega predm...
Sodba II Ips 124/2012 - lastninska pravica na nepremičnini – denacionalizacija - poseg v pravnomočno odločbo upravnega organa – odločba Ustavnega sodišča
Sodba II Ips 1220/2008 - odgovornost države - odgovornost delodajalca – funkcionalna zveza med dejavnostjo delodajalca in ravnanjem delavca – igra nogometa – nevarna stvar ...
Sodba II Ips 226/2009 - poroštvo – dokazno breme
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1951/2011 - DDV – vodenje poslovnih knjig – emisijski kuponi – obrazložitev odločbe – bistvena kršitev pravil postopka
sodba I U 232/2012 - DDV – dodatna odmera DDV – neplačujoči gospodarski subjekt – navidezni pravni posel – fiktivni računi – izdelava študije
sodba I U 77/2012 - ukrep tržnega inšpektorja – kontrola cen – okoljska dajatev
sodba I U 1990/2011 - gradbeno dovoljenje – pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja – odmiki – stranski udeleženec – ugovori stranskega udeleženca – pravni interes – ...
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (osmi senat) z dne 25. oktobra 2012(*). Daimler AG (C-318/11), Widex A/S (C-319/11) proti Skatteverket. „Skupni sistem davka na dodano vrednost – Direktiva 2006/112/ES – Člena 170 in 171 – Osma direktiva o DDV – Člen 1 – Direktiva 2008/9/ES – Člen 3(a) – Podrobna pravila za vračilo davka na dodano vrednost davčnim zavezancem, katerih sedež ni na ozemlju države – Davčni zavezanec s sedežem v državi članici, ki v drugi državi članici opravlja le dejavnost tehničnega testiranja ali raziskovalno dejavnost“. Predloga za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU. Združeni zadevi C-318/11 in C-319/11.
SODBA SODIŠČA (šesti senat) z dne 25. oktobra 2012(*). Maria Kozak proti Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie. „DDV – Direktiva 2006/112/ES – Členi od 306 do 310 – Posebna ureditev za potovalne agente – Prevoz, ki ga opravi potovalna agencija, ki posluje v svojem imenu – Pojem enotne storitve – Člen 98 – Nižja stopnja DDV“. Predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU. Zadeva C-557/11.
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba in sklep I Cp 334/2012 - kupoprodajna pogodba – ničnost pogodbe – razveza pogodbe – ugotovitvena tožba – pravni interes za ugotovitveno tožbo – zahtevek na ugotovitev razve...
VSL sodba I Cp 4264/2011 - trditveno in dokazno breme - dokazovanje
VSL sodba I Cpg 1035/2011 - spor majhne vrednosti – listina v tujem jeziku – bistvena kršitev določb pravdnega postopka – pooblaščenec po zaposlitvi
VSL sodba II Cp 3923/2011 - stroški – brezplačna pravna pomoč – prehod terjatve na plačilo stroškov postopka na RS – krivdna odgovornost – objektivna odgovornost – soprispevek...
Odločitve Ustavnega sodišča U-I-23/10 - Zakon o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09 in 77/10) (ZPSto), 3. odst 45. čl.
U-I-220/12 - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 57/12) (ZPrCP), 66. čl.
U-I-79/11 - Poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 - uradno prečiščeno besedilo in 105/10) (PoDZ), čl. 203 do 214
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1A), skrajšani postopek, EPA 703-VI
Predlog zakona o spremembah Zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (ZUOPZP-B), skrajšani postopek, EPA 720-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2B), skrajšani postopek, EPA 719-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Šikaniranje Cipra se nadaljuje