30. oktober 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Referenduma o holdingu ne bo

Državni svet na tajnem glasovanju ni sprejel zahteve za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonih o Slovenskem državnem holdingu in o ukrepih za krepitev stabilnosti bank. Prvi naj bi prispeval k bolj preglednemu in učinkovitemu upravljanju državnega premoženja, drugi pa predvideva ustanovitev t.i. slabe banke.

Predlog za razpis referenduma bi morala podpreti absolutna večina svetnikov, torej vsaj 21. Zahtevo za razpis referenduma o holdingu je podprlo 16 svetnikov, proti jih je bilo 20, medtem ko je zahtevo za razpis referenduma o slabi banki podprlo 12 svetnikov, proti pa jih je bilo 24.

Državna volilna komisija je potrdila sezname elektorjev in kandidatur za 18 članov državnega sveta, predstavnikov funkcionalnih interesov. Člani komisije se sicer niso mogli povsem izogniti vprašanjem glede upravičenosti posameznih predlagateljev, kot pa je bilo slišati, je bilo teh dilem manj kot ob preteklih, sploh pa prvih volitvah v DS. 40 državnih svetnikov bodo na zborih elektorjev volili 21. in 22. novembra.

Francoska skupina Lactalis se je dogovorila za prevzem 50,3-odstotnega deleža v Ljubljanskih mlekarnah. Za posel, ki ga mora odobriti še varuh konkurence, so se dogovorili z NFD Holdingom, Factor banko, skladom KD Delniški Dohodkovni, KD Banko in Savo, so sporočili iz Lactalisa. Delničarji so delež ponujali že več let, v Lactalisu pa so sedaj ocenili, da je pravi čas, in se ob prevzemni ponudbi zadrug bolj angažirali glede pogovorov, so še povedali.

Pogajanja o pokojninski reformi so se včeraj nadaljevala z obravnavo odprtih vprašanj. Po dveh urah so se socialni partnerji razšli brez zbližanja stališč in vidnega napredka v pogajanjih. Predstavniki delodajalcev in delojemalcev so bili po koncu današnjega dela pogajanj brez komentarja, z ministrstva za delo pa so odhajali vidno razočarani. Vlada je reformo sicer že poslala v zakonodajni postopek, pri tem pa je zagotovila nadaljevanje pogajanj vse do njenega sprejetja v DZ. Predvidoma naj bi pokojninska reforma začela veljati s 1. januarjem 2013.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
1.11.2012 Uredba o organizaciji in delovanju upravnih zvez (RS 21-818/2003) Se preneha uporabljati
1.11.2012 Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS) (RS 58-2864/2009) Sprememba
30.10.2012 Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine (RS 81-3196/2012) Začne veljati
30.10.2012 Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine (RS 59-3296/2010) Preneha veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 30.10.2012 - 30.10.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 2 novosti 3 novosti 4 novosti   1 novost 6 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti 2 novosti 1 novost     4 novosti
5. JAVNE FINANCE   1 novost       5 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 7 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti       1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           3 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI   5 novosti 2 novosti      
11. OBČINE 40 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Sporazum med Policijskim sindikatom Slovenije, Sindikatom policistov Slovenije in Vlado Republike Slovenije
Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v septembru 2012
Poročilo o gibanju plač za avgust 2012
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2012
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 5753/2012-7 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka – nedovoljen dokaz – privilegirana priča – odpoved pričanju - pravice obrambe - izvajanje dokaz...
Sodba I Ips 14446/2010-56 - pravice obrambe – zavrnitev dokaznega predloga – kršitev kazenskega zakona – obstoj kaznivega dejanja – odvzem mladoletne osebe – zakonski ...
Sodba I Ips 11786/2009-60 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka – pravice obrambe - glavna obravnava - preložitev glavne obravnave - ponoven začetek glavne ob...
Sodba I Ips 55295/2010-95 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka – pravice obrambe – izvajanje dokazov – zavrnitev dokaznih predlogov obrambe - obrazložitev
Sodba I Ips 52536/2010-56 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka – pravice obrambe – vpliv na zakonitost – predhodno vprašanje – kršitev kazenskega zakona – zlo...
Sodba I Ips 17123/2010-62 - zahteva za varstvo zakonitosti – obseg preizkusa
Sodba VIII Ips 30/2012 - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – odpovedni razlog - hujša kršitev delovnih obveznosti – kršitev z znaki kaznivega dejanja – poslovodna ...
Sodba VIII Ips 41/2012 - odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – invalid – mnenje komisije - rok za odpoved
Sodba I Ips 40833/2010-56 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - pravice obrambe –dokazni predlog – odločanje o dokaznem predlogu – utemeljitev dokaznega pre...
Sodba VIII Ips 165/2011 - naknadna odmera starostne pokojnine – pravnomočna odmera pokojnine – pokojninska osnova – pravnomočnost – zavrženje zahteve za novo odmero – ...
Sodba I Ips 33281/2010-253 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka – nasprotje med izrekom in razlogi sodbe - pravice obrambe - seja pritožbenega senata - obvesti...
Odločbe Upravnega sodišča sodba II U 499/2011 - brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - finančni pogoj - lastni dohodek prosilca – ugotavljanje lastnega do...
sodba I U 1263/2011 - javni razpis – sofinanciranje iz javnih sredstev – preizkus izbire ponudnika
sodba I U 1597/2011 - gradbeno dovoljenje – pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja – skladnost projekta s prostorskim aktom – gozdno zemljišče
sodba II U 215/2012, enako tudi II U 142/2012 - izjemna brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev izjemne brezplačne pravne pomoči - finančni pogoj
sodba I U 174/2012 - gradbeno dovoljenje – pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja - gradnja večstanovanjskega objekta – urbanistično arhitekturna zasnova – nezak...
sodba I U 192/2012 - inšpekcijski postopek – ukrep gradbenega inšpektorja - neskladna gradnja - sprememba lege objekta – nelegalna gradnja
sodba I U 1892/2011 - gradbeno dovoljenje – rekonstrukcija objekta – možnost udeležbe v postopku - občina
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba I Cpg 1434/2011 - pobot – trditvena podlaga – sklepčnost – pogodbena kazen – rok za uveljavljanje pogodbene kazni – primopredaja izrednih del – preložitev naroka – p...
VSL sodba I Cpg 589/2011 - podjemna pogodba - odgovornost za napake – pravica zahtevati odpravo napak – odprava napak na stroške podjemnika - zahtevek na plačilo del po naspr...
VSL sodba I Cpg 6/2012 - obstoj najemne pogodbe – absolutna bistvena postopkovna kršitev – izpodbijanje dejanskega stanja - spor majhne vrednosti
VSL sodba I Cpg 1038/2011 - teorija o realizaciji – podpis pogodbe s strani osebe, ki ni zakoniti zastopnik – pogodba o posredovanju
VSL sodba in sklep I Cpg 691/2012 - izključitev družbenika – poslovni delež – skupno premoženje zakoncev – status družbenika – učinek dejanja proti imetnikom istega poslovnega deleža
VSL sodba II Cp 403/2012 - zavarovalne pravice – izguba zavarovalnih pravic – alkoholiziranost zavarovanca
VSL sodba in sklep I Cp 1799/2012 - dokazno breme - dokazni standard - razporeditev dokaznega bremena - selitev dokaznega bremena - ustavnoskladna razlaga – dokazovanje z indici
VSL sodba I Cpg 20/2012 - neupravičena pridobitev – odstop od pogodbe – nadomestitev vrednosti opravljene storitve – škoda – dogovorjen popust
VSL sodba II Cp 398/2012 - nalet divjadi – pojem divjadi – objektivna odgovornost RS – povrnitev škode – premoženjske škoda – nepremoženjska škoda – postopek uveljavljanja šk...
VSL sodba in sklep II Cp 1764/2012 - kršitev avtorske pravice – pravica do predelave avtorskega dela – primeren honorar – civilna kazen – izročitev nosilcev avtorskega dela
Odločitve Ustavnega sodišča U-I-60/12, Up-301/12 - Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 2. odst. 373. čl....
U-I-215/12 - Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) (ZUJF), 2. odst. 143. čl.
U-I-155/12 - Odlok o plakatiranju in obveščanju Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 27/12), 3., 6., 39., 41. in 43. čl.
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo k k Letnemu poročilu o uspešnosti in učinkovitosti sodišč za leto 2011, EPA 479-VI
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BSEIMVTP), EPA 1301-V
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-F), skrajšani postopek, EPA 746-VI
Predlog zakona o spremembah Zakona o ratifikaciji Konvencije o civilnopravnih vidikih mednarodne (MKCVMUO-A), EPA 255-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Pojasnila o uporabi davčnih zakonov