4. december 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Veto na denar za banke?

Državni svet bo jutri na izredni seji odločal o predlogu skupine svetnikov za odložilni veto na novelo zakona o javnih financah, ki daje pravno podlago za državno dokapitalizacijo bank po objavi stresnih testov. Predlagatelji veta menijo, da bi moral zakon predvideti pripravo načrta dokapitalizacij, ki bi ga potrdil DZ. Skupina svetnikov s prvopodpisanim Bojanom Kekcem pravi, da se zavedajo nujnosti dokapitalizacije in ji ne nasprotujejo, da pa bi ta morala biti izvedena na način, kot ga je z dopolnilom predlagala opozicija.

Med vladnimi gradivi je objavljen predlog novele zakona o elektronskih komunikacijah, ki odpravlja ugotovljene zakonske pomanjkljivosti za čim bolj gladko izvedbo paketne dražbe radijskih frekvenc za mobilno telefonijo. Apek naj bi razpis objavila sredi meseca, dražbo pa izvedla marca 2014. Odločbe o dodelitvi frekvenc bodo po novem veljale 20 let.

Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je včeraj s 14 glasovi za in nobenim proti sprejel sklep o prestavitvi druge obravnave zakona o enakosti žensk in moških na eno od prihodnjih sej odbora. Predlog za prestavitev obravnave je podal državni sekretar na ministrstvu za delo Dejan Levanič. Ministrstvo je tako pridobilo čas za odpravo pomanjkljivosti v zakonskem predlogu, na katere je opozorila parlamentarna zakonodajno-pravna služba. Levaničev predlog je naletel na podporo tako v koalicijskih kot opozicijskih vrstah.

Isti odbor je včeraj v drugi obravnavi z 12 glasovi za in nobenim proti potrdil vladni predlog zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Največ polemik je izzvalo dopolnilo o podaljšanju prehodnega obdobja za uskladitev statusa zavarovanca za nekatere skupine upokojencev.

Nadgradnja sedanjega sistema virtualnih davčnih blagajn bo, kakšna, pa bo vlada odločala jutri, je na seji upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) pojasnil minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan. Poleg tega naj bi ministri jutri potrdili še prepoved paragonskih blokov in omejitev gotovinskega poslovanja.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
4.12.2013 Dopolnitev Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (RS 99-3561/2013) Začne veljati
4.12.2013 Poslovnik Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (RS 55-2347/2012) Sprememba
4.12.2013 Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju Fakultete za poslovne vede (RS 99-3563/2013) Začne veljati
4.12.2013 Splošni akt o razčlenjenem računu (RS 99-3562/2013) Začne veljati
4.12.2013 Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (RS 72-3096/2006) Sprememba
4.12.2013 Uredba o ekološko pomembnih območjih (RS 48-2261/2004) Sprememba
4.12.2013 Uredba o spremembah Uredbe o ekološko pomembnih območjih (RS 99-3558/2013) Začne veljati
4.12.2013 Uredba o spremembi Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (RS 99-3559/2013) Začne veljati
4.12.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-C) (RS 99-3549/2013) Začne veljati
4.12.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-C) (RS 99-3548/2013) Začne veljati
3.12.2013 Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (RS 40-1706/2012) Sprememba
3.12.2013 Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (RS 15-570/1994) Sprememba
3.12.2013 Odločba o soglasju k spremembi imena ustanove in k čistopisu Akta o ustanovitvi ustanove »USTANOVA DOBRODELNI ŽUPANOV SKLAD POLZELA« (RS 99-3560/2013) Začne veljati
3.12.2013 Razlaga 101. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije v povezavi s 13. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (RS 99-3564/2013) Začne veljati
3.12.2013 Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 (ReNPK14–17) (RS 99-3551/2013) Začne veljati
3.12.2013 Sklep o imenovanju članice Državne revizijske komisije (RS 99-3553/2013) Začne veljati
3.12.2013 Sklep o soglasju k Dopolnitvi poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (RS 99-3552/2013) Začne veljati
3.12.2013 Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra (RS 99-3554/2013) Začne veljati
3.12.2013 Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra (RS 99-3555/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 4.12.2013 - 4.12.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 6 novosti   2 novosti   5 novosti 5 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 3 novosti          
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 2 novosti          
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost       5 novosti 2 novosti
5. JAVNE FINANCE 3 novosti 2 novosti 2 novosti   5 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 16 novosti     13 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti       8 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti       1 novost 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 3 novosti 11 novosti     2 novosti  
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 32 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost
Sklep o izjavi o naložbeni politiki pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad
Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013
Sklep o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad
Uredba o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep II Ips 1188/2008 - zamudna sodba - nepopolna tožba - sklepčnost tožbenega zahtevka - izdaja odločbe pred iztekom roka za odgovor - pravni interes za uveljavljanje bistvene kršitve določb pravdnega postopka - povrnitev nematerialne škode - duševne boleče zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - duševne boleče zaradi skaženosti
Sodba in sklep II Ips 116/2011 - pravica do enakega varstva pravic - pravica do kontradiktornega postopka - pravica do izjave v postopku - udeležba drugih oseb v pravdi - intervenc...
Odločbe Višjih sodišč VSM sodba I Cp 942/2013 - ugotovitev obstoja služnostne pravice - priposestvovanje - (ne)vpis v zemljiško knjigo - negativni publicitetni učinek - dobra vera kasnejšeg...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za zadeve Evropske unije k Predlogu deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2013 - junij 2014 z dopolnjenim predlogom deklaracije, EPA 856-VI
Poročilo Odbora za zunanjo politiko k Predlogu deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2013 - junij 2014 z dopolnjenim predlogom deklaracije, EPA 856-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Brošura - Obdavčitev motornih vozil in plovil
Revija Poslovodno računovodstvo Vloga analize posrednih stroškov pri odločanju