10. oktober 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Ni strahu za tožilske pristojnosti

Ministrstvo ne pripravlja sprememb tožilskega zakona, ki bi povečevale pristojnosti ministra pri kadrovanju na državnih tožilstvih in zmanjševale pristojnosti generalnega državnega tožilca. To so na ministrstvu za notranje zadeve zatrdili v odziv na izjave generalnega državnega tožilca Zvonka Fišerja.
V intervjuju za Večer, ki je bil objavljen v minulo soboto, je Fišer dejal, da je več kot jasno, da hoče minister dobiti tisto, česar nima - vlogo pri odločanju o kazenskem pregonu.

Predsednik Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS) Milan Lukić (intervju z njim smo včeraj objavili v TFL Glasniku) je v uvodnem nagovoru na kongresu ZDS v Ljubljani, namenjenem spremembam delovnopravne zakonodaje, opozoril, da so razmere v slovenskem gospodarstvu dramatične in da jih je mogoče izboljšati le s korenitimi reformami. V tej luči je izpostavil, da je rigidna delovnopravna zakonodaja za delodajalce velik problem.
Minister za delo Andrej Vizjak je na prvem letnem kongresu ZDS zavrnil očitke, da predlagana reforma trga dela prinaša le kozmetične popravke. Kot je dejal, prinaša več elementov v smeri večje prožnosti trga dela. Poudaril je tudi, da mora biti usklajena z vsemi socialnimi partnerji, sicer ji grozi referendum.

Socialni partnerji v pogajalski skupini za reformo trga dela so včeraj razpravljali o krajših odpovednih rokih in nižjih odpravninah ter povezavi teh vprašanj z nižjimi nadomestili za brezposelnost in krajšim časom njihovega prejemanja. Sindikati v tej luči pogrešajo varno prožnost. Vlada naj bi zato do četrtka v tem delu pripravila nove rešitve.
Kot je po pogajanjih povedal izvršni sekretar pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko, so včeraj nadaljevali s postopki odpuščanja in se ustavili pri vprašanjih, ki zadevajo odpovedne roke in odpravnine.

Po prenosu tožilstva pod pristojnost notranjega ministrstva je Fišer opazil, da se dogajajo stvari, "ki bi jih bilo treba presekati". Kot je pojasnil, je neprijetno delati, ko ti ministrstvo za notranje zadeve gleda pod prste.

Predstavniki sindikalnih central so se včeraj popoldne sestali na sestanku, na katerem so v dveh urah uskladili najosnovnejša stališča pred sredinim nadaljevanjem pogajanj o pokojninski reformi. Še pred sestankom je predsednik Pergama Janez Posedi pojasnil, da si bodo zgolj izmenjali mnenja. Do posameznih vprašanj se tako v Pergamu po besedah Posedija na včerajšnjem sestanku niso opredeljevali. "Dokončno se bomo odločali, ko bomo v pogajanjih prišli do konca zakona. Zdaj smo na prvi tretjini do polovici, zato se še težko opredeljujemo," je dejal.

V drugi obravnavi predloga zakona o fitofarmacevtskih sredstvih, s katerim se v slovenski pravni red prenaša evropska direktiva glede uporabe pesticidov, so člani odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje včeraj soglasno sprejeli dopolnila, ki so bila povečini redakcijske narave.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 10.10.2012 - 10.10.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU         3 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost     1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost     1 novost 2 novosti
5. JAVNE FINANCE   1 novost     4 novosti 3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti     11 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost 1 novost 1 novost 9 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         2 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov
Sklep o sistemu jamstva za vloge
Sklep o preizkusu znanja s področja trženja enot investicijskih skladov
Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško, kolikor kategorizira javno pot »Jurič F.–Topole J.« v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1144/4 in 1145/3, obe k. o. Rifengozd
Odločba o razveljavitvi 39. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep VIII Ips 51/2011 - vrnitev stroškov šolanja – rok za zaključek šolanja - prekoračitev pogodbenega roka - temeljna načela obligacijskega prava - dispozitivna nar...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1213/2010 - davek od dohodkov iz dejavnosti - cenitev davčne osnove - ocena davčne osnove - pogoji za cenitev - verjetna davčna osnova - dokazno breme
sodba I U 2190/2011 - dohodnina - dohodnina od dobička iz kapitala - odsvojitev nepremičnine - glavno prebivališče – davčna oprostitev - pogoji za davčno oprostitev
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (šesti senat) z dne 27. septembra 2012(*). Field Fisher Waterhouse LLP proti Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs. Predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU.„DDV – Oprostitev dajanja nepremičnin v najem – Dajanje poslovnih prostorov v najem – Storitve, ki so povezane s tem dajanjem v najem – Opredelitev transakcije za namene DDV – Transakcija, ki obsega eno storitev ali več samostojnih storitev“. Zadeva C-392/11.
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 205/2012 - plača - variabilni del plače - uspešnost poslovanja - božičnica - predsednik uprave - individualna pogodba o zaposlitvi - sodno varstvo
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Maroko o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (BKMAZTS), EPA 1003-V
Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-I), skrajšani postopek, EPA 680-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Avtomatska izposoja mestnih koles in izdaja računa v skladu z ZDDV-1
Obdavčitev posredovanja pri prodaji blaga izvoženega v državo izven EU
Postopek 42 in davčno zastopanje
Premik blaga iz carinskega skladišča v Sloveniji v carinsko skladišče na Poljskem