27. december 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Upravni okraji pred vlado

Izhodišča za prenovo delovanja upravnih enot in uvedbo upravnih okrajev po opravljenem krogu medresorskih usklajevanj čakajo na obravnavo na vladi. Gradivo omenja dve različici: uvedbo 8 oziroma 12 upravnih okrajev, pri čemer je v predloge sklepov, o katerih naj bi odločala vlada, vključena slednja, ki sledi številu statističnih regij. Prenova upravnih enot in uvedba okrajev je predvidena s 1. januarjem 2015. Od sedanjih 58 upravnih enot bi jih 8 oziroma 12 - odvisno od tega, katera možnost bo izbrana - preoblikovali v upravne okraje, preostale pa bi organizacijsko delovale kot njihove izpostave.

Okrajno sodišče v Ljubljani je razsodilo, da mora NLB vrniti denar potrošniku, ki mu je bil ukraden z zlorabo njegove spletne banke. Sodba okrožnega sodišča sicer še ni pravnomočna, saj se banka nanjo lahko pritoži. V Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) poudarjajo, da gre za pomembno zmago za pravice potrošnikov, ki so žrtve spletnih goljufov.

Leto 2013 je zaznamoval tudi prvi resen spopad s sivo ekonomijo. Pozitivnih učinkov ni mogoče zanikati, je v pogovoru za STA poudaril koordinator vladnih ukrepov za zajezitev tega pojava Dejan Židan, ki si leta 2014 od tega obeta 200 milijonov evrov. A dela ni in ne bo konec, saj mora biti boj zoper sivo ekonomijo način življenja, je dodal.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti dela zakona o mednarodni zaščiti na zahtevo varuha človekovih pravic odločilo, da 61. člen zakona ni v neskladju z ustavo, je pa po mnenju sodišča v neskladju z ustavo prvi odstavek 63. člena. Ustavno sodišče je sklenilo tudi, da se 60. člen in prvi odstavek 62. člena zakona razveljavita.

Evropska komisija je v minulih dneh sprejela dva osnutka direktiv o kloniranju živali ter osnutek uredbe o novih živilih. Prvi osnutek prepoveduje uporabo kloniranja pri rejnih živalih, drugi pa, da se živila, kot so meso ali mleko iz živalskih klonov, ne dajejo na trg EU. Prvi osnutek direktive torej prepoveduje uporabo tehnike kloniranja pri rejnih živalih v EU, uvoz teh živalskih klonov ter dajanje na trg živih živalskih in zarodkovnih klonov. Drugi osnutek direktive pa, kot omenjeno, zagotavlja, da se živila, kot so meso ali mleko iz živalskih klonov, ne dajejo na trg EU.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 27.12.2013 - 27.12.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU         2 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV           1 novost
5. JAVNE FINANCE       1 novost    
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost 1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       3 novosti    
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost 1 novost
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o ugotovitvi, da so prvi odstavek 188. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ v zvezi z enajstim odstavkom 429. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, drugi, tretji in četrti odstavek 188. člena ter 246. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ, kolikor se nanašajo na javne uslužbenke kot ženske zavarovanke, ki še niso izpolnile enakih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, kot veljajo za moške zavarovance, v neskladju z Ustavo, in o ugotovitvi, da je bil prvi odstavek 188. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ, kolikor se je nanašal na javne uslužbenke kot ženske zavarovanke, ki še niso izpolnile enakih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, kot so veljali za moške zavarovance, v neskladju z Ustavo, ter o ugotovitvi, da navedene določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ v preostalem delu niso oziroma niso bile v neskladju z Ustavo
Pojasnilo 1 – Podrobnejša vsebina pisnega poročila pooblaščenega ocenjevalca
Pravilnik o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo
Slovenski poslovnofinančni standard 1 – Ocenjevanje vrednosti podjetij
Slovenski poslovnofinančni standard 2 – Ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah
Slovenski poslovnofinančni standard 3 – Ocenjevanje vrednosti strojev in opreme ter ostalih premičnin
Slovenski poslovnofinančni standard 4 – Uporaba naziva pooblaščeni ocenjevalec vrednosti
Slovenski poslovnofinančni standard 5 – Dajanje mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v zvezi s 146. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
Slovenski poslovnofinančni standard 6 – Način izvajanja Uredbe o izvajanju ukrepov za stabilnost bank
Splošni akt o vpisovanju, zbiranju in dostopu do podatkov o omrežnih priključnih točkah iz evidence infrastrukturnih omrežij in objektov
Zakon o ratifikaciji Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani (MLSEUJR)
Zakon o ratifikaciji Pogodbe o trgovini z orožjem (MPTO)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 36901/2010-1011 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka – prikriti preiskovalni ukrepi - uporaba dobljenih dokazov zoper osebo, zoper katero ukrep ni b...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 413/2013 - inšpekcijski postopek - ukrep gradbenega inšpektorja - nelegalna gradnja - zemljišče v lasti Republike Slovenije - sklad kmetijskih zemlj...
sodba in sklep II U 535/2012 - davčna izvršba - izbrisana družba - aktivni družbenik izbrisane družbe - odgovornost aktivnega družbenika za obveznosti izbrisane družbe
sodba II U 98/2012 - doktorat znanosti - odvzem doktorata znanosti - pogoji za odvzem doktorata znanosti
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za pravosodje k Triindvajsetemu poročilu o izvajanju Zakona o ugotavljanju vzajemnosti, EPA 1199-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Informacija o novostih protokola med Slovenijo in Švico o spremembah Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davkom na dohodek in premoženje, sklenjene med državama
Revija Odvetnik Posledice razveljavitve sklepa o začetku stečajnega postopka in možnost uporabe začasnih odredb v stečajnem postopku