16. december 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Enajst zakonov v štirih dneh

Državni zbor ta teden čaka redna decembrska seja. Začela se bo danes s poslanskimi vprašanji, do četrtka pa bo na dnevnem redu 11 zakonskih predlogov. V petek se obeta izredna seja na temo bančne luknje, tega dne pa se bo Državni zbor sestal tudi na slavnostni seji ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Teden bo prinesel tudi več sej delovnih teles.

Državni zbor je v petek s 47 glasovi za in sedmimi proti potrdil novelo zakona o elektronskih komunikacijah. Ta odpravlja pomanjkljivosti za čim bolj gladko izvedbo paketne dražbe radijskih frekvenc za mobilno telefonijo, predvidene za prihodnje leto.

Prav tako v petek je Državni zbor s 50 glasovi za in 26 proti potrdil dopolnilo koalicijskih poslanskih skupin k novem energetskem zakonu, ki daje možnost, da dejavnost operaterja elektrike lahko opravlja več koncesionarjev. Temu so v SDS ostro nasprotovali, na njihov predlog je namreč matični odbor podprl rešitev le enega sistemskega operaterja za celotno državo.

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije poziva delodajalce, naj v skladu z novim zakonom o štipendiranju potrebo po kadrovskih štipendijah za leto 2014/15 oddajo preko spletne strani sklada do 31. januarja 2014. Po tem datumu bo sklad o razpisanih kadrovskih štipendijah obveščal dijake in študente, so sporočili iz sklada.

Vlogo za podaljšanje odločbe za znižano plačilo vrtca je treba oddati do konca leta. Starši, ki so že upravičenci do pravice in želijo podaljšati odločbo, lahko razen izjemoma vlogo oddajo na predpisanem obrazcu za enostavnejšo vlogo. V primeru nekaterih izjem pa starši oddajo vlogo na obrazcu Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Sodišče EU je v petek potrdilo 9,1 milijona evrov kazni, ki jo mora plačati Holding Slovenske elektrarne (HSE), saj je bilo njegovo nekdanje hčerinsko podjetje TDR Metalurgija v obdobju 2004-2007 vpleteno v nezakonito kartelno dogovarjanje o cenah v sektorju kalcijevega karbida. Kazen je HSE leta 2009 naložila Evropska komisija. Kot izhaja iz sodbe, je sodišče zavrnilo vse argumente v pritožbi HSE na odločitev Bruslja.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
14.12.2013 Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (RS 104-3779/2013) Začne veljati
14.12.2013 Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (RS 129-5404/2004) Preneha veljati
14.12.2013 Pravilnik o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (RS 28-1264/2009) Sprememba
14.12.2013 Pravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (RS 104-3774/2013) Začne veljati
14.12.2013 Pravilnik o spremembah Pravilnika o vozniškem izpitu (RS 104-3775/2013) Začne veljati
14.12.2013 Pravilnik o vozniškem izpitu (RS 38-1468/2013) Sprememba
14.12.2013 Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (RS 17-666/2012) Sprememba
14.12.2013 Sklep o spremembah Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (RS 104-3778/2013) Začne veljati
14.12.2013 Uredba o koncesiji za opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom (RS 6-240/2012) Sprememba
14.12.2013 Uredba o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb (RS 121-5176/2006) Sprememba
14.12.2013 Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom (RS 104-3816/2013) Začne veljati
14.12.2013 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb (RS 104-3815/2013) Začne veljati
13.12.2013 Popravek Dopolnitve Sklepa o vsebini in obliki diplomskih listin Univerze v Mariboru (RS 104-3817/2013) Začne veljati
13.12.2013 Razpored dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 9. 1. 2014 do 10. 7. 2014 (RS 104-3776/2013) Začne veljati
13.12.2013 Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanca (RS 104-3771/2013) Začne veljati
13.12.2013 Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (RS 104-3772/2013) Začne veljati
13.12.2013 Sklep o zavrženju ustavne pritožbe (RS 104-3777/2013) Začne veljati
13.12.2013 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 104-3773/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 16.12.2013 - 16.12.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 4 novosti 7 novosti 2 novosti   5 novosti 10 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost   1 novost     1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti 2 novosti 4 novosti   3 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE 1 novost 4 novosti     1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 9 novosti     1 novost 7 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 1 novost   1 novost 5 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA   1 novost   1 novost   2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 2 novosti       1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 1 novost         1 novost
11. OBČINE 35 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center
Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v okviru deficitarne dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije
Uredba o merilih in pogojih za določitev prostorskih ureditev državnega pomena
Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o pripravi državnega prostorskega načrta za izgradnjo RTP 110/20 kV Dobruška vas
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415)
Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH)
Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba in sklep VIII Ips 167/2013 - odpoved pogodbe o zaposlitvi - razlogi nesposobnosti - neutemeljen odpovedni razlog - trajna nezmožnost za delo - diskriminacija
Sodba I Ips 24952/2011-212 - kršitev kazenskega zakona – zastaranje kazenskega pregona – zahteva za varstvo zakonitosti – obseg preizkusa
Sodba VIII Ips 140/2013 - odškodninska odgovornost zavoda - priznanje invalidnosti - protipravnost ravnanja - protipravno ravnanje
Odločbe Upravnega sodišča sodba II U 352/2012 - zdravstveni delavec - strokovni izpit - oprostitev opravljanja strokovnega izpita - pogoji za oprostitev opravljanja izpita - obrazložitev odl...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za infrastrukturo in prostor k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih - Dopolnjen predlog zakona (ZDCOPMD-E), redni postopek, EPA 1545-VI
Predloga Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za kosovske varnostne sile Republike Kosovo o sodelovanju (BXKS), ratifikacija, EPA 1189-VI
Poročilo Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o elektronskih komunikacijah - dopolnjen predlog zakona (ZEKom-1A), nujni postopek, EPA 1636-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Upoštevanje finančnih storitev iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1, opravljenih v drugih državah članicah, v izračunu odbitnega deleža