21. november 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Študentje so si spisali zakon

ŠOS je včeraj v parlamentarni postopek vložil svoj predlog zakona o štipendiranju, za katerega je pred uradnim iztekom roka zbral več kot 7.600 overjenih podpisov državljanov. To je dober pokazatelj nestrinjanja študentov in širše javnosti s sedanjo ureditvijo štipendiranja, je ob predaji podpisov pred DZ ocenil predsednik ŠOS Mitja Urbanc.

Finančni direktorji velikih slovenskih podjetij so v povprečju najbolj pesimistični v srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi, kaže raziskava svetovalno-revizijske družbe Deloitte. Ta je letos prvič anketirala tudi slovenske finančne direktorje in ti tudi za prihodnje leto napovedujejo težak gospodarski položaj in nadaljevanje recesije.
V anketi so sodelovali finančni direktorji 30 velikih slovenskih podjetij in kar 78 odstotkov jih ocenjuje, da se bo tudi prihodnje leto nadaljevalo krčenje slovenskega bruto domačega proizvoda. Le 22 odstotkov jih meni, da se Sloveniji obeta stagnacija, prav nihče pa ni napovedal krepitve gospodarstva.

Predlogu novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki predvideva združitev območnih zavodov za zdravstveno varstvo in Inštituta za varovanje zdravja (IVZ), so na seji DZ podporo napovedale koalicijske poslanske skupine. Poslanci SD se bodo glasovanja vzdržali, poslanci Pozitivne Slovenije pa predlaganim spremembam niso naklonjeni.

Poslanci so šli tudi skozi drugo obravnavo predloga zakona o novelah določenih zakonov na področju varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin, s katero se združuje štiri organe znotraj ministrstva. Koalicija meni, da je novela nadgradnja sistema zagotavljanja varne hrane, opozicija pa, da se z njo prelaga odgovornost ob morebitnih aferah na DZ.

Evropski parlament je včeraj v Strasbourgu sprejel nove predpise, s katerimi bodo motorna kolesa postala varnejša in okolju prijaznejša. Če bodo nova pravila potrdile še države članice, bodo od leta 2016 veljala za vsa dvo- in trikolesna vozila, od mopedov do težkih motornih koles, ter za štirikolesnike. S tovrstnimi vozili se na evropskih cestah zgodi 16 odstotkov prometnih nesreč s smrtnim izidom, čeprav predstavljajo le dva odstotka cestnega prometa.

Evropska komisija je začela preiskavo, da bi ugotovila, ali je vrsta državnih ukrepov v korist slovenskega letalskega prevoznika Adria Airways v skladu s pravili EU o državni pomoči. Med temi državnimi ukrepi so tudi štiri dokapitalizacije, izvedene v letih od 2007 do 2011, v skupni vrednosti približno 85,5 milijona evrov, so sporočili iz Bruslja. Komisija namreč dvomi, da so bili ukrepi odobreni pod tržnimi pogoji.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
21.11.2012 Odredba o obveznem sodelovanju imetnikov pri zatiranju škodljivih organizmov na železniških objektih (RS 42-2046/1995) Preneha veljati
21.11.2012 Odredba o prepovedi prometa in uporabe določenih fitofarmacevtskih sredstev na ozemlju Republike Slovenije (RS 31-1490/2011) Preneha veljati
21.11.2012 Odredba o seznamu registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji (RS 14-538/2012) Preneha veljati
21.11.2012 Pravilnik o aktivnih snoveh, uvrščenih na Seznam, in preveritvi registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki takšne aktivne snovi vsebujejo (RS 114-4721/2004) Preneha veljati
21.11.2012 Pravilnik o dodatnih standardnih opozorilih in obvestilih za fitofarmacevtska sredstva (RS 28-957/2005) Preneha veljati
21.11.2012 Pravilnik o določitvi mejnih prehodov za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi in postopkih nadzora pri njihovem vnosu (RS 89-4032/2004) Preneha veljati
21.11.2012 Pravilnik o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev (RS 62-3038/2003) Preneha veljati
21.11.2012 Pravilnik o dovoljenjih za fitofarmacevtska sredstva (RS 36-1553/2003) Preneha veljati
21.11.2012 Pravilnik o embalaži in tržno informacijskem sistemu za oljčno olje (RS 60-2515/2012) Sprememba
21.11.2012 Pravilnik o enotnih načelih ocenjevanja in registracije fitofarmacevtskih sredstev (RS 50-2131/2006) Preneha veljati
21.11.2012 Pravilnik o načinu izpolnjevanja zahtevkov v zvezi z registracijo fitofarmacevtskih sredstev (RS 36-1552/2003) Preneha veljati
21.11.2012 Pravilnik o pogojih glede strokovne usposobljenosti ocenjevalcev aktivnih snovi in fitofarmacevtskih sredstev (RS 93-4172/2004) Preneha veljati
21.11.2012 Pravilnik o pogojih in kriterijih za določitev fitofarmacevtskih sredstev za prodajo brez predložitve dokazila o opravljenem strokovnem usposabljanju (RS 103-5137/2007) Preneha veljati
21.11.2012 Pravilnik o pogojih in postopkih, ki jih morajo izpolnjevati in izvajati pooblaščeni nadzorni organi za redno pregledovanje naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (RS 12-567/2000) Preneha veljati
21.11.2012 Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi (RS 68-3261/2002) Preneha veljati
21.11.2012 Pravilnik o prepovedi prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo določene aktivne snovi (RS 10-303/2005) Preneha veljati
21.11.2012 Pravilnik o pridobitvi certifikata o skladnosti za naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (RS 37-2122/2001) Preneha veljati
21.11.2012 Pravilnik o pridobitvi potrdila o izpolnjevanju pogojev dobre poskusne prakse (RS 63-2718/2006) Preneha veljati
21.11.2012 Pravilnik o ravnanju z zalogami fitofarmacevtskih sredstev po prenehanju registracije (RS 59-2979/2003) Preneha veljati
21.11.2012 Pravilnik o sestavi in načinu dela komisije za fitofarmacevtska sredstva (RS 74-3499/2002) Preneha veljati
21.11.2012 Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja iz fitomedicine (RS 36-1667/2002) Preneha veljati
21.11.2012 Pravilnik o vpisu in izbrisu iz registra pravnih in fizičnih oseb za trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi (RS 58-3063/2001) Preneha veljati
21.11.2012 Pravilnik o vrsti naprav za dezinsekcijo, dezinfekcijo in deratizacijo v skladiščih blaga rastlinskega izvora (SRS 22-1224/1980) Preneha veljati
21.11.2012 Pravilnik o vrsti naprav za dezinsekcijo, dezinfekcijo in deratizacijo v skladiščih blaga rastlinskega izvora (SFRJ 33-389/1991) Se preneha uporabljati
21.11.2012 Pravilnik o vsebini in načinu vodenja registra naprav certificiranih tipov, ki so uspešno oziroma neuspešno prestale redni pregled (RS 68-3129/1995) Preneha veljati
21.11.2012 Pravilnik o zahtevani dokumentaciji za oceno aktivnih snovi (RS 31-1343/2002) Preneha veljati
21.11.2012 Pravilnik o zahtevani dokumentaciji za registracijo in oceno fitofarmacevtskih sredstev (RS 31-1345/2002) Preneha veljati
21.11.2012 Pravilnik o zahtevani opremi in strokovni usposobljenosti delavcev organizacij združenega dela, ki opravljajo dezinsekcijo, dezinfekcijo ali deratizacijo tretjim osebam in o postopku pri opravljanju tega dela (SRS 22-1225/1980) Preneha veljati
21.11.2012 Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (RS 86-3710/2011) Sprememba
21.11.2012 Zakon o blagovnih rezervah (ZBR) (RS 60-2790/1995) Sprememba
21.11.2012 Zakon o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih ter o drugih nevarnih snoveh (ZES) (SRS 18-1145/1977) Sprememba
21.11.2012 Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS) (RS 11-663/2001) Preneha veljati
21.11.2012 Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1) (RS 83-3287/2012) Začne veljati
21.11.2012 Zakon o kemikalijah (ZKEM) (RS 36-1752/1999) Sprememba
21.11.2012 Zakon o lokalnih volitvah (ZLV) (RS 72-2630/1993) Sprememba
21.11.2012 Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ) (RS 111-5504/2007) Sprememba
21.11.2012 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (BBHSVN) (RS (mednarodne) 12-70/2012) Začne veljati
21.11.2012 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Azerbajdžanske republike o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BAZSKIZ) (RS (mednarodne) 12-72/2012) Začne veljati
21.11.2012 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (BMKSVN) (RS (mednarodne) 12-71/2012) Začne veljati
21.11.2012 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o blagovnih rezervah (ZBR-D) (RS 83-3289/2012) Začne veljati
21.11.2012 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-I) (RS 83-3291/2012) Začne veljati
21.11.2012 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-C) (RS 83-3290/2012) Začne veljati
21.11.2012 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-D) (RS 83-3292/2012) Začne veljati
21.11.2012 Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz) (RS 71-2577/1993) Sprememba

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 21.11.2012 - 21.11.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     2 novosti 1 novost 3 novosti 6 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         2 novosti  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     1 novost   2 novosti  
5. JAVNE FINANCE   3 novosti     6 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost     6 novosti 6 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         6 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           4 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM     1 novost   4 novosti 3 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost     4 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013
Uredba o državnem prostorskem načrtu za del rekonstrukcije daljnovoda 2 × 110 kV Brestanica–Hudo
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska filharmonija
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep III Ips 47/2009 - vinkulirane delnice – soglasje družbe za prenos delnic – določitev razloga za zavrnitev dovoljenja v statutu – prepoved neenakopravnega obravnavanj...
Sodba in sklep II Ips 56/2009 - poslovna odškodninska obveznost - predpogodba - kršitev predpogodbe – sklenitev glavne pogodbe – napake volje – bistvena zmota – podlage odškodnins...
Odločbe Upravnega sodišča sodba III U 19/2011 - naravovarstveno soglasje - presoja sprejemljivosti posega v naravo - mnenje Zavoda RS za varstvo narave - seznanitev Zavoda RS za varstvo n...
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba in sklep I Cp 729/2012 - funkcionalno zemljišče – neurejena lastninskopravna razmerja – etažni lastniki – primarni in podrejeni tožbeni zahtevek – dopolnilna sodba – spreme...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-A), skrajšani postopek, EPA 770-VI
Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o spremembah Konvencije o mednarodni hidrografski organizaciji (MPKMHO), EPA 768-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR (Ne)smisli sodobne ekonomske politike
Revija Odvetnik Odvetniki – lobisti
Odvetništvo v antičnem Rimu
Revija Poslovodno računovodstvo Diskriminantna analiza – razvrstitev podjetij v dve skupini