Številka 24, letnik VI
13. september 2011

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Kot smo napovedali v prejšnji, prenovljeni številki TFL Glasnika, bomo vsak torek predstavili intervju z najbolj kompetentnimi strokovnjaki iz davčnega, finančnega in pravnega področja ter iz gospodarstva. Danes je tako pred vami, spoštovani bralci, intervju z Ivanom Simičem, bivšim direktorjem DURS-a, ki je s svojimi reformami zagotovo najbolj zaznamoval slovensko davčno upravo.

V prejšnji številki TFL Glasnika smo v Temi tedna obravnavali davčne blagajne in danes bomo s tem nadaljevali. Podrobneje bomo predstavili vsebino Predloga zakona o davčnih blagajnah (v nadaljevanju Predlog zakona). Glede na dejstvo, da je predvidena uvedba davčnih blagajn povzročila kar nekaj negodovanja med bodočimi zavezanci in strokovno javnostjo, bomo opozorili tudi na pripombe k Predlogu zakona.

Mag. Ivan Simič o nujni davčni reformi

Slika

TFL Glasnik:
Poleti ste pripravili vaš predlog davčne reforme za Slovenijo. Kateri so njeni ključni poudarki?

Ivan Simič:
Bistvo vsake davčne reforme morajo biti davčne vzpodbude, ki bodo pripeljale do novega zagona, ne pa povišanje davkov, katerega davčni zavezanci ne sprejemajo z odobravanjem. Vem, da davčni zavezanci niso tisti, ki lahko odločajo o tem, so pa tisti, ki plačujejo davke in so tisti, ki bodo v primeru neustrezne davčne zakonodaje, prilagodili svoje poslovanje.

Pri pripravi predloga davčne reforme sem se zavedal dejstva, da se takšna davčna reforma lahko izvede le ob konsenzu vseh udeležencev, to je vseh političnih strank, delavcev (sindikatov) in delodajalcev. Da bi se izognili konfliktom, v predlogu davčne reforme ni povečanja DDV pri nižji davčni stopnji, kjer so večinoma nujno potrebe življenjske dobrine, kar bi lahko neugodno vplivalo na ljudi z nizkimi osebnimi dohodki. Po predlagani davčni reformi bodo v začetni fazi vsi dobili več, tako davčni zavezanci zaradi nižjih davkov, kot prodajalci zaradi višjih prihodkov, razen državnega proračuna, ki bo predvsem odvisen od dejstva, ali se bomo že izvili iz recesije, v začetni fazi bo imel nekoliko nižje prihodke, in to po moji oceni med 300 do 400 milijonov. Pozneje, po približno dveh letih, pa se bodo davčni prihodki povečali tudi zaradi tega, ker davčni zavezanci ne bodo iskali drugih poti.

Omenjeni izpad davčnih prihodkov je možno nadoknaditi z določenimi ukrepi, in to:

 1. S sprejemom zakona o enkratnem in časovno omejenem 10-odstotnem davku na neprijavljene dohodke oziroma gotovino, ki jo imajo davčni zavezanci shranjeno v sefih, doma ali na tujih računih. Šlo bi za neke vrste amnestijo. Podoben ukrep so nekajkrat že izvedli v Italiji, letos pa so podobno storili tudi v ZDA. Na ta način bi v državo oziroma v obtok prišla sorazmerno velika količina denarja, ki je sedaj, predvsem zaradi poostrene zakonodaje na področju preprečevanja pranja denarja in poostrene kontrole davčnega organa, neuporabna. Ocenjujem, da je tovrstne gotovine med tremi in štirimi milijardami evrov, kar pomeni, da bi davčni prihodki znašali med tristo in štiristo milijonov evrov.
 2. Z zmanjšanjem odhodkov v proračunu, predvsem zaradi racionalizacije poslovanja v državni upravi.
 3. Z uvedbo novega davčno informacijskega sistema in z nadzorom gotovinskega poslovanja. Obe zadevi sta že v teku.

Davčna reforma, ki sem jo poimenoval DAVČNA REFORMA 2014, je sestavljena iz naslednjih predlogov:

1. Povečanje števila davčnih pregledov

Povečanje števila davčnih pregledov, in to s poudarkom na inšpiciranju davčnih zavezancev z dohodki nad 50.000,00 evrov s tem, da morajo biti davčni pregledi krajši in hitrejši. Davčni pregledi morajo biti usmerjeni v povečanje javnofinančnih prihodkov in ne v povečanje davčnega dolga. Dopustiti bi morali možnost delnega dogovarjanja med davčnim zavezancem in davčnim organom o višini davčne obveznosti v davčnem pregledu, saj je tisto, kar šteje, le odmerjeni in plačani davek, ne pa zgolj odmerjeni davek. Dejstvo je, da davčni organ na leto pregleda približno štiri odstotke davčnih zavezancev, kar pa je absolutno premalo.

V tabeli 1 je prikazano število davčnih pregledov ter znesek odmerjenih davkov in plačanih davkov v teh davčnih pregledih in to v letih 2006 do 2010.

Tabela 1

LETO

ŠTEVILO

PREGLEDOV

ODMERJENI

DAVKI V EVRIH

PLAČANO PO ODLOČBI V EVRIH

2006

4.373

84.464.196,00

50.075.113,00

2007

5.069

69.058.738,00

51.574.111,00

2008

6.278

87.067.610,00

30.584.350,00

2009

7.827

90.549.332,00

55.916.915,00

2010

7.544

80.344.565,00

38.852.932,00

Žal pa je zaskrbljujoče dejstvo, da se vsako leto zmanjšuje število na novo vpisanih pravnih oseb v davčni register. Gre za razliko med novoustanovljenimi pravnimi osebami in pravnimi osebami, ki so na kakršenkoli način (zaprtje, stečaj, …) prenehale s poslovanjem. Podatki so razvidni v tabeli 2.

Tabela 2

LETO

ŠTEVILO

LETNO POVEČANJE

2006

103.805

4.063

2007

108.121

4.316

2008

111.694

3.573

2009

114.187

2.493

2010

114.217

30

Dejstvo je, da bo davčne prihodke možno povečati le s spodbudno davčno politiko, širitvijo davčne osnove in povečanjem števila davčnih zavezancev. Vse morebitne razbremenitve morajo biti strukturirane, tako da bodo ustvarile spodbudno davčno okolje za obstoječe davčne zavezance, pa tudi za nove. Slovenija ima idealen geostrateški položaj, saj predstavlja most med zahodom in jugovzhodom Evrope. Le izkoristiti ga mora.

2. Dohodnina

V zadnjem času nekateri razmišljajo, da bi se povišala stopnja dohodnine za zavezance z višjimi dohodki. Tako naj bi bila uvedena dva nova dohodninska razreda, in to 45 in 50 odstotkov. Menim, da je takšno razmišljanje napačno, saj višji dohodninski razredi in s tem višja davčna stopnja ne pomenijo tudi višjih davčnih prilivov. Potrebno je iti v nasprotni smeri, to je k zmanjšanju bremena pri plačilu dohodnine, in to z uvedbo nove dohodninske lestvice s petimi razredi, kot je to prikazano v spodnji tabeli.

V tabeli 3 je prikazan predlog nove dohodninske lestvice. Splošno znano je, da so po obstoječi dohodninski zakonodaji z najvišjo davčno stopnjo obdavčeni vsi dohodki, ki presegajo 15.268,77 evra davčne osnove. Zaradi tega je potrebno pripraviti tako dohodninsko lestvico, da bodo prehodi iz enega razreda v drugi razred bolj spodbudni. Tako je v predlagani dohodninski lestvici uvedena ena nižja davčna stopnja v višini 10 odstotkov, obstoječa 16-odstotna stopnja bi ostala, namesto sedanje stopnje 27 odstotkov predlagam novo, ki znaša 25 odstotkov, dodali bi še eno vmesno 35-odstotno stopnjo in ostala bi v veljavi sedanja 41-odstotna stopnja. Prehod v najvišji dohodninski razred bi bil po predlogu pri 40.000,00 evrov, namesto pri sedanjih 15.268,77 evra.

Tabela 3

Neto letna davčna osnova v evrih

Dohodnina v evrih in stopnja

do 3.000,00

10 %

od 3.001,00 do 10.000,00

300,00 + 16 % nad 3.000,00

od 10.001,00 do 20.000,00

1.420,00 + 25 % nad 10.000,00

od 20.001,00 do 40.000,00

3.920,00 + 35 % nad 20.000,00

nad 40.000,00

10.920,00 + 41 % nad 40.000,00

Samo za primerjavo si oglejmo dohodninsko lestvico v letu 2006:

Neto letna davčna osnova v evrih

Dohodnina v evrih in stopnja

do 5.538,72

16 %

od 5.538,72 do 10.821,52

886,20 + 33 % nad 5.538,72

od 10.821,52 do 21.899,27

2.629,61 + 37 % nad 10.821,52

od 21.899,27 do 44.011,56

6.728,27 + 41 % nad 21.899,27

nad 44.011,56

15.794,31 + 50 % nad 44.011,56


2.1. Splošna olajšava

Nadalje predlagam povišanje splošne davčne olajšave z današnjih 3.143,57 evra na 6.000,00 evrov, s čimer bi se odpravili tudi dosedanji dodatni splošni olajšavi za davčne zavezance:

- z dohodki do 10.342,80 evrov v znesku 3.062,11 evrov in

- z dohodki nad 10.342,80 evrov do 11.965,20 evrov v znesku 1.062,17 evrov.

2.2. Davčna spodbuda za priselitev

Pripraviti bi bilo potrebno predpise za ugodno davčno obravnavo fizičnih oseb, ki se iz tujine priselijo v Slovenijo ter katerih priselitev je v prid znanosti, raziskovanju, umetnosti in športu. Seveda pod pogojem, da letni obdavčeni prihodki te fizične osebe znašajo več kot en milijon evrov. Pristojnost za pavšalno obdavčitev teh oseb bi se prenesla na ministrstvo za finance.

3. Kapitalski dobički, obresti in dividende

Prav tako bi bilo smiselno razmisliti ob nespremenjenih določbah glede pokrivanja izgub o znižanju stopnje za obdavčitev kapitalskih dobičkov, obresti in dividend s sedanjih 20 odstotkov na 15 odstotkov. Posledično bi bilo smiselno pri kapitalskih dobičkih časovno obdobje obdavčitve kapitalskih dobičkov iz 20 let znižati na 15 let, kar bi bilo tudi v skladu z nižjo davčno stopnjo. Tako bi obdavčitev za prvih pet let imetništva kapitala znašala 15 odstotkov, za drugih pet let 10, za tretjih pet let 5 in po 15 letih 0 odstotkov.

4. Obdavčitev zaposlenih pri dobičku podjetij

Obdavčitev udeležbe zaposlenih pri dobičku podjetij bi lahko zelo enostavno uredili v zakonu, ki ureja dohodnino, tako da bi se izplačilo dobička zaposlenim (na podlagi skupščinskega sklepa) obdavčilo s 25-odstotno nespremenljivo stopnjo (družbeniki in delničarji s 15 odstotki) brez vodenja kakršnih koli drugih evidenc, shem ali obračunavanja obresti, kakor je to predvideno v Zakonu o udeležbi delavcev pri dobičku (Uradni list RS, št. 25/2008). Tovrstni način obdavčitve zelo poenostavi udeležbo zaposlenih pri dobičku podjetij, kar bi se prav gotovo odrazilo v večjem številu izplačil dobičkov zaposlenim. S tem bi se tudi povečali prihodki iz naslova davka na dividende.

5. Pavšalna obdavčitev in nadzor nad gotovinskim poslovanjem

V kombinaciji z uvedbo nadzora nad izdajanjem računov prek registrskih blagajn, bi bilo treba uvesti še pavšalno obdavčitev davčnih zavezancev (pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov), ki imajo manj od 50.000,00 evra prihodkov. Za vse te davčne zavezance bi se uvedel pavšalni davek od odhodkov pravnih oseb oziroma davek od dohodkov iz dejavnosti v letnem znesku 3.000,00 evrov oziroma 250,00 evrov mesečno.

6. Nadzor blagajniškega poslovanja

Čim prej je potrebno uvesti nadzor gotovinskega poslovanja oziroma nadzora nad izdajanjem računov prek registrskih blagajn in to s priključitvijo na nadzorni center Davčne uprave Republike Slovenije ter z elektronskim pošiljanjem podatkov o izdanih računih Davčni upravi Republike Slovenije.

7. Obdavčitev kmetijske dejavnosti

Pri obdavčitvi kmetijske dejavnosti je treba razmisliti o poenostavitvah in obdavčitvah le tistih, ki dejansko dosegajo visoke dohodke. Davčna uprava ima v postopkih obdavčenja kmetijske dejavnosti pri zavezancih z nižjimi dohodki, katerih je veliko, velike stroške z izdajanjem odločb, katerih zneski so zanemarljivi. Ti stroški velikokrat presegajo stroške dela davčnega organa pri izdaji odločb.

8. Obdavčitev pravnih oseb

Predlagam, da se stopnja davka od dohodkov pravnih oseb zniža z 20 odstotkov na 15 odstotkov. To znižanje bi znatno prispevalo k drugačnemu razmišljanju davčnih zavezancev in posledično bi dosegli višje prihodke iz davka od dohodkov pravnih oseb. V prilogi so navedene davčne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb v 41 evropskih državah.

Z znižanjem davčne stopnje bi dolgoročno privabili tudi tuje vlagatelje.

Znesek pobranega davka od dohodkov pravnih oseb se je v letih 2009 in 2010 zmanjšal v primerjavi z letoma 2007 in 2008, kar je razvidno iz tabele 4, v kateri je tudi znesek povprečnega plačila davka od dohodkov pravnih oseb po davčnem zavezancu – pravni osebi. Pri tem pa je treba poudariti, da so se po davčni reformi iz leta 2006, ko je bila stopnja davka od dohodkov pravnih oseb znižana s 25 odstotkov v letu 2006 na 23 odstotkov v letu 2007, davčni prihodki iz davka od odhodkov pravnih oseb (kljub znižanju davčne stopnje za dve odstotni točki) zvišali za 177.827.247,00 evra oziroma za 18,82 odstotka. Tako so v letu 2006 znašali 945.010.671,00 evra, v letu 2007 pa 1.122.837.918,00 evra.

Tabela 4

LETO

ZNESEK v EUR

ŠTEVILO ZAVEZANCEV

POVPREČNI

ZNESEK

2006

945.010.671,00

103.805

9.103,71

2007

1.122.837.918,00

108.121

10.385,01

2008

1.264.303.766,00

111.694

11.319,35

2009

712.550.291,00

114.187

6.240,20

2010

448.458.057,00

114.217

3.926,37

 

9. Skupinska obdavčitev

Predlagam uvedbo skupinske obdavčitev povezanih oseb, ki smo jo v Sloveniji že imeli pred leti.

10. Davčni postopek

Na podlagi moje dosedanje prakse in mojih dosedanjih izkušenj v davčnih postopkih bi bilo treba izvesti nekatere spremembe tudi v postopkovnem predpisu, in to predvsem v poenostavitvah davčnih postopkov. Na tem področju je še veliko možnosti, le vedeti je potrebno kako. V času, ko sem vodil Davčno upravo Republike Slovenije, smo uvedli veliko število poenostavitev.

11. Obdavčitev izvedenih finančnih instrumentov

Predlagam, da se davčna stopnja obdavčitve dobičkov, ustvarjenih z izvedenimi finančnimi instrumenti, zniža s 40 na 20 odstotkov ter se na ta način izenači z obdavčitvijo preostalih kapitalskih dobičkov. Prihodki iz naslova obdavčitve izvedenih finančnih inštrumentov so v letu 2010 znašali približno 200.000 evrov. Z znižanjem davčne stopnje se ti prihodki, ki so zanemarljivi, ne bi znižali, temveč bi se povečali, saj so davčni zavezanci do sedaj iskali in še zmeraj iščejo drugačne poti obdavčitve.

12. Socialni prispevki

Predlagam omejitev obračunavanja prispevkov za socialno varnost za zneske nad 6.000,00 evra bruto. To pomeni, da bi bile bruto plače nad tem zneskom obdavčene le z dohodnino.

13. Obdavčitev nepremičnin

Menim, da je potrebno čim prej sprejeti in uveljaviti zakon, ki ureja davek na nepremičnine.

14. Davek na dodano vrednost

Ker bodo zaradi predhodno predlaganih znižanj davčnih prihodkov v začetnem obdobju ti lahko nižji, bi bilo potrebno povečati splošno davčno stopnjo DDV za dve odstotni točki, to je z 20 na 22 odstotkov. Nižja davčna stopnja DDV ostane nespremenjena.

 

TFL Glasnik:
Znani ste kot zagovornik enostavnih rešitev, med drugim zagovarjate stališče, da naj bo obdavčljiva osnova čim širše zajeta, stopnja obdavčitve pa nizka. So take rešitve tudi konkretno predlagane v vaši reformi?

Ivan Simič:
Ja, v moji predhodno predstavljeni davčni reformi sem predlagal ravno to.

 

TFL Glasnik:
Kako povečati učinkovitost pobiranja davkov? Znan je podatek, da je četrtina DBP-ja, tj. 10 milijard € v Sloveniji siva ekonomija, kar pomeni, da 2 milijardi DDV-ja nista vplačani v proračun.

Ivan Simič:
Mislim, da nihče ne more zagotovo ugotoviti koliko točno znaša odstotek sive ekonomije. Z različnimi metodami izračunov se lahko pride do različnih rezultatov. Menim, da v Sloveniji nimamo nič več in nič manj sive ekonomije kot v nekaterih drugih evropskih državah. Dejstvo je, da nekateri s poveličevanjem sive ekonomije želijo zakriti druge težave, kot so na primer nižji davčni prihodki. Davčni prihodki se lahko povečajo in siva ekonomija zatre z nenehnimi davčnimi nadzori, za kar pa se potrebuje več zaposlenih v davčni upravi. In ravno tukaj vlada, oziroma kdorkoli že o tem odloča, dela največjo napako, ko v akciji zmanjševanja zaposlenih v državni upravi, zahteva tudi zmanjšanje zaposlenih v davčni upravi. To je skregano z zdravo kmečko pametjo. To je ravno tako kot, če bi kmet želel obdelati več kmetijskih zemljišč v čim krajšem času, istočasno pa bi moral zmanjšal število delavcev.

Davčna uprava je organ, ki skrbi za tekoče davčne prihodke. Od njegovega uspešnega dela je odvisen celoten proračun in zaradi tega bi to moral biti najbolj opremljen, najbolj usposobljen in najštevilčnejši državni organ. Prav gotovo bi davčna uprava z večjim številom davčnih inšpektorjev in davčni kontrolorjev pobrala veliko več davkov, kot bi znašali stroški njihovih plač. Že leta 2007 sem kot takratni generalni direktor povedal, da bi v davčni upravi morali dodatno zaposliti 800 davčnih inšpektorjev. Takrat sem bil deležen tudi posmehovanj. Dejstvo je, da se letno pregleda le 4 odstotke davčnih zavezancev, kar je premalo in bi se ta odstotek moral povečati na 10.

Poleg tega pa v svetu velja pravilo, da vsi stroški davčne uprave znašajo med 0,8 in 1,3 odstotke pobranih davkov. Kolikor vem je DURS pod enim odstotkom. Zaradi tega ga je potrebno pustiti, da dela v miru in mu omogočiti, da zaposli še dodatne ljudi.


TFL Glasnik:
Kako bi v treh stavkih opisali tujcu kakšne davke imamo v Sloveniji in ga prepričali, da se mu splača investirati pri nas?

Ivan Simič:
Predvsem je odvisno, iz katere države prihaja morebitni investitor. Tujci, ki se odločajo za investiranje v Sloveniji izhajajo predvsem iz njihove davčne zakonodaje. To pomeni, če k nam prihaja tujec iz države, ki ima visoko stopnjo obdavčitve pravnih oseb, je za njega prav gotovo zanimiva naša nižja stopnja. Žal pa je pri nas izredno visoka obdavčitev dela, poleg tega pa imajo tujci veliko težav s prepočasnim pridobivanje različnih dovoljenj. Zaradi tega se velikokrat odločajo za druge države. Tako je v EU zanimiva Slovaška, na območju nekdanje Jugoslavije pa s svojimi nizkimi obdavčitvami in cenejšo delovno silo izstopajo Srbija, Črna Gora in Makedonija. Zato je zadnji čas, da nekaj storimo na tem področju.

Predlog zakona o davčnih blagajnah – drugi del

Predlog Zakona o davčnih blagajnah je 8. septembra 2011 obravnavala Vlada Republike Slovenije in ga z nekaterimi popravki tudi sprejela. Če bo zakon sprejet tudi v Državnem zboru in bo dejansko začel veljati, bodo morali zavezanci začeti uporabljati davčne blagajne najpozneje do 1. decembra 2012.

Zavezanci za uporabo davčnih blagajn so, skladno z določili 3. člena Predloga zakona, pravne ali fizične osebe, ki v okviru opravljanja dejavnosti prodajajo blago ali storitve za plačilo z gotovino. Kaj predstavlja gotovino, opredeljuje 4. točka 2. člena Predloga zakona kot plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo, plačilo s plačilno kartico, čekom in drugim podobnim načinom plačila. Izvzeto je plačilo na transakcijski račun.

Predlog zakona predvideva sledeče izjeme, ki niso zavezane uporabljati davčnih blagajn:

 • Republika Slovenija in samoupravne lokalne skupnosti,
 • fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost, in niso samostojni podjetniki posamezniki,
 • pravne in fizične osebe, ki prodajajo vozovnice, karte in žetone v potniškem prometu, znamke, vrednotnice in obrazce v poštnem prometu ter
 • pravne in fizične osebe, ki sprejemajo vplačila za udeležbo v igrah na srečo, ki se izvajajo v skladu z zakonom, ki ureja igre na srečo.

Triletni odlog uporabe davčnih blagajn pa je predviden za srednje in velike družbe, kot jih opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah, Uradni list RS, št. 42/2006 do 33/2011 v 55. členu, če izpolnjujejo sledeče pogoje:

 • imajo urejene notranje kontrole, ki zagotavljajo varnost in nespremenljivost podatkov o poslovanju z gotovino in izdajanju računov na enaki ali višji ravni kot z uporabo davčnih blagajn,
 • vzpodbujajo plačevanje blaga in storitev z plačilnimi sredstvi, pri katerih je omogočena sledljivost plačil (več kot 60% vseh plačil) in
 • ne dajejo dodatnih gotovinskih popustov pri plačilu blaga ali storitev z bankovci in kovanci glede na ostale načine plačil.

Uporaba davčnih blagajn pri zavezancih je obvezna za vsako prodajo blaga ali storitev. Zavezanec mora namreč preko davčne blagajne izstaviti račun ob vsaki prodaji blaga in storitve. Uporabiti pa sme le davčno blagajno, ki izpolnjuje tehnične zahteve po obravnavanem zakonu. Davčne blagajne so skladne s predpisi, če je bila zanje ugotovljena:

 • skladnost tipa nadzorne enote in
 • skladnost tipa registrske blagajne.

Za tehnični nadzor davčnih blagajn je zadolžen Urad Republike Slovenije za meroslovje. Postopek ugotavljanja skladnosti davčnih blagajn bo predpisal minister, pristojen za finance.

Davčne blagajne je potrebno pred uporabo registrirati pri Davčni upravi Republike Slovenije. Registracija davčne blagajne je v bistvu vpis podatkov o zavezancu, davčni blagajni, njeni skladnosti s predpisanimi tehničnimi zahtevami, njenih delih in lokaciji njene uporabe v evidenco davčnih blagajn.

Podatki o poslovanju z davčno blagajno morajo biti posredovani davčni upravi v elektronski obliki na strežnik Davčne uprave Republike Slovenije. Podatki morajo biti kriptirani. Dinamika in oblika prenosa podatkov bosta določena s podzakonskim predpisom.

Zakon predvideva precej visoke kazni za posamezne prekrške za ne uporabo davčnih blagajn zavezancev, pa tudi za proizvajalce oziroma prodajalce, ki bi dali na trg tehnično neustrezno davčno blagajno.

Za zagotovitev načela sorazmernosti ukrepa in zmanjšanja dodatnega finančnega obremenjevanja dejavnosti Predlog zakona v 13. členu predvideva subvencioniranje nakupa prve enote davčne blagajne v višini 50% stroškov nabave, vendar ne več kot 200 EUR. Pravico do subvencije bo mogoče uveljaviti z vlogo ob registraciji davčne blagajne pri davčnem organu. Nakup in višino stroškov za davčno blagajno pa bo zavezanec moral izkazati s predložitvijo računa. O dodelitvi subvencije bo davčni organ odločil v skladu z določbami splošnega upravnega postopka in o svoji odločitvi izdal sklep, zoper katerega pritožba ne bo mogoča.

V času javne razprave so svoje pripombe na osnutek zakona o davčnih blagajnah podale različne inštitucije. Vabimo vas, da si pripombe Davčno izobraževalnega inštituta d.o.o. in pripombe šestih zbornic ogledate na našem portalu, v reviji Denar št. 402 v članku z naslovom Davčne blagajne.

Sam predlagatelj Predloga zakona je v gradivu izpostavil zahtevo odvetniške in notarske zbornice, ki želita, da davčne blagajne zanje ne bi bile obvezne zaradi zaupnosti razmerja med odvetnikom in njegovo stranko. Predlagatelj Predloga zakona pojasnjuje, da sistem davčnih blagajn ne bo beležil strank in zato ni razloga za omenjeno izjemo.

Tema bo vsekakor vroča tudi v bodoče. Tudi mi jo bomo spremljali in vas o zanimivostih sproti obveščali.

Mednarodna podjetja si pogosto izmenjujejo delavce znotraj svoje globalne skupine. Pri tem se ne pojavljajo le vprašanja o pravilni obravnavi z vidika dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb, temveč je potrebno posamezne storitve preučiti tudi z vidika DDV.

Podjetja iz različnih razlogov napotujejo svoje delavce na delo v druge države. Tako imenovani »expats« si na ta način izmenjujejo izkušnje, prinesejo (prenašajo) nove poslovne ideje, upravljajo lokalna podjetja, itd. Pri napotitvi delavca v drugo državo praviloma delodajalec pokrije tudi stroške preselitve in stroške nastanitve (najemnine). Podjetja v skupini se, odvisno od namena in cilja napotitve, dogovorijo, kdo nosi stroške plače in ostale stroške, povezane z napotitvijo. Pri tem se določeni stroški lahko štejejo kot stroški zasebne narave, zato se davčne uprave upravičeno sprašujejo, ali lahko zavrnejo pravico do odbitka DDV, povezanega s temi stroški in če da, v katerih okoliščinah.

Dajanje daril manjših vrednosti v okviru propagandnih akcij, ne šteje za dobavo blaga za plačilo, če se dajejo le občasno in če se ne dajejo istim osebam. Vrednost darila 20 evrov iz drugega odstavka 7. člena ZDDV-1 se nanaša na skupno vrednost blaga, ki ga kot darilo prejme določena oseba.

Za dobavo blaga, opravljeno za plačilo, se na podlagi 7. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 – UPB2 in 85/10) šteje tudi uporaba blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega zavezanca, za zasebne namene ali za zasebne namene njegovih zaposlenih, brezplačna odtujitev tega blaga ali kakršna koli uporaba blaga za druge namene kot za namene opravljanja njegove dejavnosti, če je za to blago ali sestavine tega blaga izkoristil pravico do celotnega ali delnega odbitka DDV. Izjema je brezplačno dajanje poslovnih vzorcev in daril manjših vrednosti.

Pripravlja se novi Slovenski računovodski standard 21, ki govori o listinah. Strokovni svet pri Inštitutu za revizijo je na svoji seji 21. decembra 2010 sprejel predlog SRS 21 in ga posredoval v javno razpravo, ki se je zaključila 31. marca 2011. Trenutno je predlog v fazi dokončnega sprejema. Vsekakor se pričakuje, da bo sprejet še v letošnjem letu, saj naj bi začel veljati s 1. januarjem prihodnjega leta, kot je bilo zapisano v predlogu, ki je šel v javno razpravo.

Pomembna sprememba v novem standardu je neobvezno podpisovanje knjigovodskih listin. S tem pa nastaja toliko večja obveznost podjetja, da sama zagotovijo način opredeljevanja verodostojnosti listin. Že do sedaj je veljalo, da podjetje v svojem splošnem aktu opredeli, katere notranje in zunanje knjigovodske listine bo vodilo ter kakšni bosta njihovi vsebina in oblika. Prav tako je dosedanji standard opredeljeval vlogo odgovornih oseb pri izpolnjevanju in nadziranju knjigovodskih listin.

Izkaz denarnih tokov je pomemben računovodski izkaz, ki vsebuje informacije o tem, iz katerih virov podjetje pridobiva denarna sredstva in za kakšne namene jih troši. V okviru posameznega obračunskega obdobja je seveda na voljo tudi podatek o začetnem in končnem stanju razpoložljivih denarnih sredstev.

Iz katerih dejavnosti podjetje pridobiva sredstva (iz poslovanja, financiranja oziroma naložbenja) in za katere dejavnosti jih namenja, gledano v daljšem časovnem razdobju nam pove, zakaj je finančni položaj podjetja takšen kot je, pa tudi kakšni so obeti za naprej. Trenutno še tako donosno podjetje ima lahko slabe obete za prihodnost, če denarna sredstva pridobiva iz virov, ki niso primerni za porabo, kakršno ima. Na primer najem kratkoročnih posojil ni primeren vir za investiranje v nakup deležev v drugem podjetju. Iz izkaza denarnih tokov bi bilo razvidno, da je podjetje najelo kratkoročna finančna posojila in ima posledično izkazan prebitek prejemkov pri financiranju, na drugi strani pa bi bili izkazani izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb in prebitek izdatkov pri naložbenju.

Odbor DZ za finance in monetarno politiko je potrdil več predlogov zakonov, ki sodijo v pristojnost tega delovnega telesa; med drugim novelo zakona o DDV, dopolnitve zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma ter predlog novega zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje.

Odbor je z nekaj dopolnili potrdil predlog novele zakona o davku na dodano vrednost (DDV), ki prinaša tri vsebinske sklope sprememb. Po besedah državne sekretarke na finančnem ministrstvu Mateje Vraničar se najpomembnejša sprememba nanaša na pravico znižanja davčne osnove oz. znižanje DDV na priznane terjatve, ki jih je davčni zavezanec prijavil v postopku prisilne poravnave oz. v stečajnem postopku.

Po zdaj veljavnem zakonu lahko zavezanec zmanjšanje davčne obveznosti izkaže šele po zaključenem postopku, skladno z novelo pa se bo del DDV, ki je obračunan od prijavljenih terjatev, upošteval že takoj ob uvedbi postopka, preostanek pa glede na dejanski uspeh insolvenčnega postopka. Vlada po besedah Vraničarjeve predlaga, da je to znižanje 30 odstotkov obračunanega DDV pri uvedbi postopkov prisilne poravnave in 60 odstotkov pri terjatvah, ki so vključene v stečajni postopek.

Znižanje davčne obveznosti za predlagane odstotke je, tako Vraničarjeva, finančno vzdržno z vidika državnega proračuna, saj je predviden izpad mogoče nadomestiti na druge načine. Tako naj bi se prihodki iz naslova DDV letos zmanjšali za 29 milijonov evrov, v 2012 za 30 milijonov evrov, v 2013 pa za 27 milijonov evrov.

Zakonska novela predvideva tudi tehnične spremembe, ki so pomembne zaradi uvedbe elektronskega davčnega informacijskega sistema, in nekaj administrativnih poenostavitev. Te spremembe skupaj bodo davčnim zavezancem prihranile skoraj 13 milijonov evrov, večinoma zaradi razbremenitve v zvezi z uvedbo elektronskega sistema komuniciranja.

Odbor je potrdil tudi dopolnjen predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, ki ga je v zakonodajno proceduro vložila SLS. Glavni cilj novele je zagotovitev javnosti podatkov o transakcijah, ki potekajo med Slovenijo ter državami oz. območji, ki veljajo za davčne oaze.

Do predloga dopolnitev omenjenega zakona je imela vlada v prvi obravnavi po besedah Vraničarjeve sicer odklonilno stališče, saj je že pred poletjem začela s pripravo nekoliko celovitejše novele. Ker pa je DZ ocenil, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, pa se je aktivno vključila v pripravo ustreznih dopolnil, s katerim zasleduje enake cilje kot predlagatelj, a preprečuje morebitne negativne posledice.

Podporo odbora je z nekaj dopolnitvami dobil tudi predlog dopolnitev zakona o upravljanju kapitalskih naložb države, ki ga je vložila skupina poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom (SDS) in za katerega je DZ že v prvi obravnavi določil, da je primeren za nadaljnjo obravnavo.

Skladno z zakonom državna podjetja ne smejo sklepati poslov z družbami, v katerih so člani organov vodenja hkrati tihi družbeniki, poleg tega pa se prepoveduje tudi ustanavljanje tihih družb s strani podjetij v večinski državni lasti, če pa tihe družbe na dan uveljavitve zakona že obstajajo, morajo v prehodnem obdobju svoje delovanje prilagoditi spremembam zakona.

Odbor je v drugi obravnavi z vrsto dopolnil potrdil tudi novi predlog zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje. Kot je pojasnila Vraničarjeva, gre za obširen zakon (vsebuje kar 530 členov), s katerim se v slovensko zakonodajo prenašajo evropske direktive s tega področja.

Zakon določa sedem sklopov: pogoje za ustanovitev družb za upravljanje, pogoje in način opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov, prenos storitev upravljanja investicijskih skladov na druge osebe, pogoje trženja enot skladov, vrste investicijskih skladov in pogoje za njihovo delovanje, nadzor nad upravljanjem storitev upravljanja skladov in njihovim poslovanjem ter sodelovanje med nadzornimi organi.

Bogdan Barovič (SNS) je sicer želel obravnavo predloga zakona prestaviti na eno izmed naslednjih sej odbora, saj je po njegovem tudi iz mnenja parlamentarne zakonodajno-prvane službe razvidno, da je zakon nepregleden in neskladen z zahtevami resolucije o normativni dejavnosti, a odbor njegovega proceduralnega predloga ni podprl.

Vraničarjeva je pojasnila, da je zakon nastajal v tesnem sodelovanju s strokovno javnostjo in da je korekten. Ob tem je opozorila, da je Slovenija zavezana v svoj pravni red prenesti evropske direktive s tega področja, zato pri sprejemanju zakona ne gre zamujati.

Z nekaj dopolnili je odbor potrdil tudi predlog novele zakona o trgu finančnih instrumentov in predlog novele zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih. Noveli sta vsebinsko povezani, z obema pa se v slovenski pravni red prenašajo določbe evropske direktive s tega področja.

Z novelo zakona o trgu finančnih instrumentov se po besedah Vraničarjeve zasledujejo trije cilji - uskladitev pravnih pravil, ki urejajo delovanje poravnalnih sistemov, in položaja KDD s pravili sistema Target2Securities; prenos določb direktive Omnibus 1 glede pristojnosti evropskega nadzornega organa; uskladitev položaja borze s položajem KDD glede odločanja o uvrstitvi vrednostnih papirjev na borzni trg.

Z novelo zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih se usklajujejo pravna pravila glede odškodninske odgovornosti, kjer se uvaja poslovna odgovornost za klirinško depotne družbe, in glede podlage za prenos vrednostnega papirja. Doslej se je prenos izvršil v okviru KDD na podlagi enostranske zahteve prenositelja papirja, z novelo pa se uvaja uparjanje, torej skupen predlog prenositelja in prejemnika posameznega vrednostnega papirja.

Obravnavo predloga sprememb zakona o posojilu Grčiji je odbor prestavil na eno od naslednjih sej. V času od predložitve zakonskega predloga v DZ je v pogajanjih med Evropsko komisijo in posojilojemalkami namreč prišlo do določenih dodatnih dogovorov, zaradi katerih je treba nekatere člene dopolniti.

Vir: STA

Vlada je sprejela predlog zakona o davčnih blagajnah, s katerim želi zmanjšati obseg sive ekonomije in davčno vrzel pri ponudnikih blaga in storitev, ki poslujejo z gotovino. Ti bodo morali najpozneje do 1. decembra 2012 začeti uporabljati posebne blagajne, prek katerih se bo evidentiral gotovinski promet.

Predlog zakona so na finančnem ministrstvu predstavili že konec avgusta, vlada pa je vanj vnesla le še nekatere redakcijske popravke, s katerimi pa se besedilo vsebinsko pomembno ne spreminja. Tako v osnutku ostajajo nekatere izjeme, ki jim v malem gospodarstvu nasprotujejo, zato v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) že napovedujejo sprožitev postopkov za zbiranje 40.000 podpisov, ki so potrebni za vložitev zahteve za razpis referenduma.

Ker kupci pogosto ne vzamejo računov, nekateri prodajalci naknadno zbrišejo podatke v blagajnah, prikazujejo manjše prihodke in plačujejo manj davkov. Po ugotovitvah davčnih inšpektorjev je ta problem posebej pereč v dejavnostih, za katere je značilno poslovanje z gotovino. Zato so se na finančnem ministrstvu odločili uvesti nov sistem davčnih blagajn, ki naj bi omogočal pregledno in zanesljivo evidentiranje gotovinskega prometa davčnih zavezancev.

Ideja davčnih blagajn temelji na boljši zaščiti vanje zapisanih podatkov. Kot določa predlog zakona, bodo imele davčne blagajne posebno nadzorno enoto, v katero bodo kopirani in shranjeni vsi izdani računi, uporabnik pa vanjo ne bo mogel posegati. Po izračunih jih bo dolžno uporabljati okoli 50.000 zavezancev, strošek nakupa, ki se začne pri 430 evrih za samostojno nadzorno enoto, pa jim bo po predlogu v višini do 200 evrov sofinancirala država.

Generalna direktorica direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov na ministrstvu za finance Alenka Kovač Arh je na novinarski konferenci 26. avgusta navedla, da so problematične zlasti male družbe iz dejavnosti gostinstva, frizerstva, zobozdravstva, prodaje vstopnic, ki se ukvarjajo s prodajo blaga in storitev končnemu potrošniku.

Pri tem pa davčnih blagajn začasno prva tri leta po uvedbi ne bo treba uporabljati srednjim in velikim podjetjem, ki zagotavljajo varnost in stalnost podatkov z lastnim sistemom notranjih kontrol. Poleg tega bodo morala ta podjetja izkazati, da spodbujajo negotovinsko plačevanje blaga in storitev ter da ne dajejo večjih gotovinskih popustov.

Izvzeti bodo tudi kmetje, ki niso registrirani kot samostojni podjetniki posamezniki, poleg teh pa še prodajalci izdelkov in storitev manjše vrednosti prek avtomatov ali drugih oblik, ki omogočajo sledljivost in nadzor.

V OZS se z uvedbo davčnih blagajn strinjajo, ostro pa nasprotujejo vsem izjemam, zato je upravni odbor konce avgusta sklenil sprožiti pobudo za razpis referenduma, če bodo izjeme ostale v besedilu. "Če bo v DZ sprejeta taka oblika zakona, da bo dopuščala vse te izjeme, bomo ukrepali v skladu s sklepom in sprožili postopke za zbiranje 40.000 podpisov in zahtevali referendum o takem norem zakonu," je za STA povedal predsednik upravnega odbora zbornice Štefan Grosar.

Zakon mora zajeti vse, ki poslujejo z gotovino, je poudaril Grosar ter pojasnil, da bo le v tem primeru mogoče doseči učinek. Šele takrat bo vidno, koliko denarja se vrti na sivem trgu, je dejal, a dodal, da se v državah, ki so že uvedle davčne blagajne, obseg sive ekonomije ni zmanjšal temveč celo povečal.

Po predlogu bodo morale davčne blagajne uporabljati fizične in pravne osebe, ki prodajajo blago in storitve za plačilo z gotovino, pri čemer bodo morale blagajno tudi registrirati. Če davčne blagajne ne bodo nabavile ali pa bodo posegale v zapisane podatke, bodo kaznovane. Kazni bodo sicer za samostojne podjetnike znašale med 1200 in 10.000 evrov, za pravne osebe pa med 1200 in 30.000 evrov.

Pri tem na finančnem ministrstvu kot posebnost slovenske ureditve, ki se sicer zgleduje po švedski, izpostavljajo neposredno spletno povezavo med davčno blagajno in strežniki davčne uprave. Na ta način bo prihranjenih veliko stroškov davkariji (davčni inšpektorji namreč na tem področju ne bodo več potrebni) in zavezancem.

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi / novi čistopisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

V mesecu SEPTEMBRU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika prosto dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • od svojega nastanka do danes je doživel 4 spremembe in dopolnitve z novelami 1A, 1B, 1C in 1D;
 • zadnje spremembe in dopolnitve, ki jih je prinesla novela 1C, veljajo in se uporabljajo od 16.3.2011 dalje;
 • obetajo se nove spremembe in dopolnitve zakona, predlog novele 1E je bil v Državnem zboru po skrajšanem postopku obravnavan 28.6.2011;
 • Državni zbor je pripravil "le" 2 uradni prečiščeni besedili (UPB) Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1);
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 117-5012/2006, stran 12241;
 • njegov pravni predhodnik je Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV), ki je prenehal veljati s 1.1.2007.

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 6.9.2011 - 12.9.2011 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 2 novosti 2 novosti 2 novosti 2 novosti 1 novost

V tem tednu posebej izpostavljamo:

Če želite učinkovito spremljati zakonodajo na področju varstva okolja in rabe naravnih virov in biti sproti obveščeni o vseh novostih s področja ekologije, ki so v pripravi ali pa so bile ravnokar objavljene, imamo za vas na voljo naročniški paket Eko-Lex.

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 6.9.2011 - 12.9.2011 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 9 novosti 3 novosti 4 novosti 13 novosti 4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 4 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 3 novosti 5 novosti 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8 novosti 8 novosti 14 novosti 6 novosti
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 14 novosti 4 novosti 2 novosti 25 novosti 9 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7 novosti 26 novosti 3 novosti 2 novosti 16 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti 1 novost 4 novosti 2 novosti 11 novosti 5 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti 2 novosti 1 novost 6 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 3 novosti 2 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 4 novosti 3 novosti
11. OBČINE 21 novosti

Želite prejemati Lex-Kliping 14 dni brezplačno? Pridobite testno geslo!

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .