Številka 2, letnik VI
13. januar 2015

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Koliko smo sploh pripravljeni na vlogo staršev? Tako se sprašuje v današnji številki direktorica družbe Tax-Fin-Lex Zlata Tavčar. »Kdo nas je o tem šolal in izobrazil? Vsi smo obiskovali osem ali devet let osnovne šole pa štiri leta srednje, zdaj se že več kot pol generacije ponaša tudi z diplomo. Če bi sešteli vse ure izobraževanja, ki jih je vsak imel, bi bila to izjemna številka. A starševstva, ki je najpomembnejše in življenjski projekt vsakega odraslega, ne poučuje nihče.«

Preizkušena davčnica in preizkušena računovodkinja Vida Oder tokrat piše o zaslužkih zaposlencev. Z zaslužki so lahko povezane tudi določene dajatve, ki povečujejo stroške podjetja ali deleže zaposlencev v razširjenem dobičku.

Doc. dr. Primož Gorkič, član Katedre za kazensko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, v današnjem članku piše o dokazovanju z izvedencem v kazenskih postopkih. Ali so lahko strokovna mnenja obrambe kot dokaz v kazenskem postopku?

Vabljeni k branju!

Zlata Tavčar: Šola za starše? Obvezno!

Zlata Tavčar

Zadovoljno, srečno in izpopolnjeno življenje je želja vsakogar, vprašanje pa je, kako vse to doseči. Pa ne gre le za preprosta bivanjska vprašanja, ki jih običajno obravnavajo v rubrikah zelo branih revij pri frizerju, pač pa so to ključna vprašanja, ki jih mora v resnici rešiti vsak od nas in so šele osnova za to, da lahko postane uspešen in ugleden v svoji stroki in življenjskem poslanstvu.

Naša dolžnost je, da svoje življenje živimo kvalitetno in odgovorno. A kako se vsega tega naučiti? Seveda najprej doma, nato v šoli in s samoizobraževanjem. Ključno je, da se vse začne in konča pri otrocih in njihovi vzgoji, za kar so odgovorni edino starši.

Koliko smo sploh pripravljeni na vlogo staršev? Kdo nas je o tem šolal in izobrazil? Vsi smo obiskovali osem ali devet let osnovne šole pa štiri leta srednje, zdaj se že več kot pol generacije ponaša tudi z diplomo. Učimo se tujih jezikov na raznih tečajih, opravili smo številna druga poklicna izobraževanja, pa šoferski izpit ... Aktivni smo v športnih dejavnostih, marsikdo se poda v ezoterične vode in odkriva drugo plat življenja. Če bi sešteli vse ure izobraževanja, ki jih je vsak imel, bi bila to izjemna številka. A starševstva, ki je najpomembnejše in življenjski projekt vsakega odraslega, ne poučuje nihče.

Kakšno je dobro in odgovorno starševstvo? Kaj delati, da vzgojimo odgovornega in srečnega otroka? In predvsem: zakaj je to pomembno? Ker od tu izvira vse: sreča, zadovoljstvo, red in disciplina, odgovornost, delavnost. Če bi si prizadevali za to, bi bila korist za družbo absolutno največja, izmerljiva v številkah.

Lepo bi se obnašali, bili prijazni drug do drugega in vse to odpira vrata do src ljudi in tudi marsikatera druga vrata – od zaposlitve do komunikacije in še česa. Bili bi samozavestni in zadovoljni. Bili bi delavni in kreativni, šele kombinacija samozavesti in delavnosti je tista prava. Znali bi spoštovati, najprej seveda sebe, potem starše pa učitelje in pozneje nadrejene in oblast.

Ključni problem Slovenije je v tem, da nima spoštovanja do oblasti in nadrejenih. Iz tega izvirajo vse težave. Za to sta dva razloga: prvič, nimamo kraljevskih korenin. Nimamo zgodovine oblasti, ki bi jo spoštovali že zato, ker je oblast. Drugo škodo pa je naredil socializem, kjer smo bili vsi enaki. Nismo. In nikoli ne bomo. Da ne bo pomote, enaki smo po tem, da si vsak zasluži spoštovanje. Vedno pa moraš vedeti, kje in kdo si, da se znaš primerno vesti. Obvladovanje odnosov spoštljivosti na vseh ravneh, od snažilke do predsednika, je tisto, kar je potrebno.

Vse to se je preslikalo na družino, ki smo ji v minulih letih dodali še strašen pridih permisivne vzgoje, ki pušča posledice na vseh ravneh: otrok je po nepotrebnem in na nepravilen način postal središče sveta, namesto da bi to vlogo opravili odgovorni in samozavestni starši, ki bi mu postavili meje, red in disciplino. Tako pa so v veri, da delajo v otrokovo korist, šli z odvetniki v šole, se vtikali v avtoriteto učiteljev in jim odvzeli vso moč in pooblastila ter se potem čudili, zakaj v šolah učitelji ničesar ne naredijo in zakaj otroci ne ubogajo. Še huje je, da ti starši sploh ne vidijo, da je problem njihov otrok in oni sami. Tako gre karavana dalje. Potem tak otrok nima prijateljev, ga izločajo, ostane zagrenjen, zaradi neprimernega obnašanja ne dobi službe, poveča se obisk v zdravstvenih institucijah, lahko da se spopade še z debelostjo, alkoholom, lahko razmišlja o samomoru … Najhuje je, da se lahko ponovi vzorec v njegovi novonastali družini. Kakšno ceno za vse to plačuje družba, bi se zagotovo dalo izračunati.

Zato sta obvezno šolanje in priprava za dobro starševstvo na prvem mestu, kar bi morala država institucionalno vključiti v sistem izobraževanja.

Priporočam ogled dveh sobotnih jutranjih serij, ki bi ju morali uvrstiti v najbolj gledan termin vsakega TV-programa, Supervaruške in Najstrožjih staršev.

Sporočilo obeh oddaj je zelo preprosto: otroci potrebujejo jasna pravila in red, mlajši otroci igro s starši, večji otroci pa morajo prevzeti delovne obveznosti doma. Prav trivialno je, da jim tega ne znamo dati in da razvajene najstnike pošiljamo celo onstran luže k popolnoma preprostim družinam, ki na tak način funkcionirajo že ves čas in so tem otrokom sposobne dati red in disciplino ter seveda ljubezen, toplino in zaupanje na drugi strani. Brez tega seveda ne gre. Ne pa razvajanje. Ko se ti »ozdravljeni« najstniki vrnejo domov in ugotovijo, kaj so starši naredili za njih, se začnejo vključevati v gospodinjstvo in nenadoma ugotovijo, da imajo vrednote in da želijo v življenju nekaj doseči.

Strokovna mnenja obrambe kot dokaz v kazenskem postopku?

dr. Primož Gorkičpiše: doc.dr. Primož Gorkič, član Katedre za kazensko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Ustavno sodišče RS je z odločbo št. Up-234/13-13 z dne 27.11.2014 korenito poseglo v dokazovanje z izvedencem v kazenskem postopku. Sodišča morajo strokovna mnenja obrambe upoštevati pri dokazni oceni izvedenskega mnenja.

Vse od sprejetja odločbe Ustavnega sodišča RS št. U-I-132/95, z dne 8.1.1998, se dokazovanje z izvedencem v kazenskem postopku počasi spreminja. Spoznavna stiska kazenskih sodišč, ko je Ustavno sodišče zaradi zagotavljanja enakopravnosti strank kazenskega postopka prepovedalo postavitev Centra za kriminalistično-tehnične preiskave (danes Nacionalni forenzični laboratorij) za izvedenca, je vodila v iskanje alternativnih poti do strokovnih znanj, ki jih sodišča potrebujejo pri svojem odločanju. Prvi odziv sodišč je bilo pripoznanje dokaznega pomena strokovnih mnenj, ki so jih je izdelali pri policiji zaposleni strokovnjaki. Usodnosti tega koraka smo se morda zavedli prepočasi, a vendar: je prvi korak v smeri večje adversarnosti pri dokazovanju z izvedenci. Za adversarne sisteme, kot v ZDA, je značilno, da je izvedenec pomočnik stranke, in ne sodišča, kot velja pri nas in v drugih kontinentalnih kazenskih postopkih. Naš strokovnjak pri policiji sicer nima položaja izvedenca, je pa nedvomno strokovni pomočnik državnega tožilca - njegovo mnenje pa del dokaznega gradiva.

Položaj strokovnih mnenj, ki jih v kazenskem postopku predloži obramba, je bil precej drugačen. Kazenska sodišča takih mnenj niso obravnavala kot dokazno gradivo, ampak kot del obrambnih navedb, tipično kot dokazni predlog, naj se izvedenstvo dopolni ali ponovi. Tako so se sodišča na takšne predloge odzivala na podlagi meril odločanja o dokaznih predlogih, ob upoštevanju razmeroma ostrih pogojev, pod katerimi je mogoče izvedenstvo dopolniti ali ponoviti.

Takšna praksa je vnesla precejšnje neravnotežje med obe stranki. Strokovno mnenje, ki ga je predložil državni tožilec, je bilo predmet dokazne ocene, strokovno mnenje obrambe pa ne. Z vidika ureditve dokazovanja je mogoče to zadržanost sodišč razumeti kot upiranje prehodu v "strankarski" sistem dokazovanja z izvedencem. Odkrito pripoznanje dokazne vrednosti mnenj strankarskih strokovnih pomočnikov bi dejansko pomenilo slovo od ideje, da mora biti strokovni pomočnik predvsem pomočnik - sodišča.

Zaradi takšne prakse sodišč je nedavna odločba Ustavnega sodišča st. Up-234/13-13 z dne 27.11.2014 izjemno pomembna. Ustavno sodišče je z njo razveljavilo pravnomočno obsodilno sodbo zaradi kršitve 29. člena Ustave RS, t. j. pravice do obrambe. Relevantno dejansko stanje odraža ustaljeni odziv kazenskih sodišč, ko se soočijo z obrambnimi strokovnimi mnenji. Obdolženec je v dokaznem postopku predložil strokovno mnenje, s katerim se je odzval na zanj obremenilno mnenje izvedenca. Sodišča so to strokovno mnenje štela kot del predloga za dopolnitev oziroma ponovitev izvedenstva in jih kot taka tudi zavrnila. Pri dokazni oceni izvedenskega mnenja pa predloženega strokovnega mnenja niso upoštevala in se nanj niso odzvala.

Celoten članek je dostopen za naročnike!

Računovodska obravnava zaslužkov zaposlencev

Vida Oderpiše: Vida Oder, univ. dipl. ekon., Preizkušena davčnica, Preizkušena računovodkinja

Zaslužke zaposlencev obravnava Slovenski računovodski standard št. 15 – Stroški dela in stroški povračil zaposlencem (v nadaljevanju SRS). Zaslužki zaposlencev so, skladno s SRS 15.1, vse oblike poplačil, ki jih daje podjetje zaposlencem v zameno za njihovo službovanje in jih obravnava kot svoje stroške dela ali kot deleže v razširjenem dobičku pred predstavitvijo dobička v izkazu poslovnega izida. Z zaslužki so lahko povezane tudi določene dajatve, ki povečujejo stroške podjetja ali deleže zaposlencev v razširjenem dobičku. Zaslužki zaposlencev med njihovim službovanjem so plače, nadomestila plač in njim sorodne postavke, tudi deleži v razširjenem dobičku. Zaslužki po koncu njihovega službovanja pa so večinoma odpravnine in pokojnine.

Stroški dela in stroški povračil zaposlencem se, skladno s splošnim načelom, pripoznajo v obdobju, ko je storitev opravljena. To pomeni, da je potrebno zaslužke zaposlencev na osnovi listin, ki dokazujejo opravljeno delo in druge podlage za obračun v kosmatem znesku oziroma upravičenost do nadomestil in plačam sorodnih postavk (tudi odpravnin) skupaj z dajatvami, pripoznati v obdobju, v katerem je bila pravica pridobljena. Če gre za zaslužke, ki bodo izplačani v roku 12 mesecev (kratkoročni zaslužki zaposlencev), se poleg stroškov pripoznajo kratkoročne obveznosti za plače ali kratkoročne časovne razmejitve. Kratkoročne časovne razmejitve se največkrat oblikujejo za neizplačane dopuste. Skladno s 3., 4. in 5. odstavkom 162. člena Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/2013 in 78/2013), lahko zaposlenci prenesejo del dopusta tudi v naslednje leto. To pomeni, da bo dopust obračunan in izplačan v naslednjem letu, stroški pa morajo biti pripoznani v letu, ko je pravica do dopusta nastala. Dokončni obračun višine dopusta, ki bo izplačan v naslednjem letu, sicer na dan priprave bilance stanja še ni znan, je pa mogoče višino izplačila zanesljivo izmeriti (oceniti), zato se oblikujejo pasivne časovne razmejitve.

Dolgoročni zaslužki zaposlencev so tisti zaslužki, ki bodo izplačani zaposlencu v obdobju, daljšem od 12 mesecev. Običajno gre za odpravnine, jubilejne nagrade in pokojninske načrte. Za tovrstne zaslužke se praviloma oblikujejo rezervacije. Pri odločanju o tem, ali bo podjetje v knjigovodskih razvidih pripoznalo zaslužke zaposlencev, je treba upoštevati Pojasnilo 4 k uvodu v Slovenske računovodske standarde v delu, ki se nanaša na bistvenost. Obravnavano pojasnilo v 2.b. točki navaja, da se podjetje lahko odloči, da ne oblikuje rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, če razlike med ocenjenim zneskom potrebnih letno oblikovanih rezervacij in dejanskim zneskom stroškov za jubilejne nagrade in odpravnine niso pomembne.

Rezervacije za zaslužke zaposlencev podjetja praviloma oblikujejo za:

 • tisti del zneska stroškov dela, katerega izplačilo zahtevajo zaposlenci na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta podjetja ali pogodbe o zaposlitvi, podjetje pa takemu izplačilu nasprotuje,
 • jubilejne nagrade in
 • odpravnine, ki pripadajo zaposlencem, ko prenehajo delati v podjetju.

Slovenski računovodski standardi (SRS 15, pa tudi SRS 10), Uradni list RS, št. 118/2005 do 94/2014, podjetja pri oblikovanju rezervacij, za potrebe zaslužkov zaposlencev, napotujejo na uporabo Mednarodnega računovodskega standarda (MRS) 19 – Zaslužki zaposlencev, EU L 320/2008 do 95/2013. MRS 19 zahteva, da podjetje pripozna:

 • obveznost, ko zaposlenec opravi delo v zameno za zaslužke, ki mu bodo plačani v prihodnosti, ter
 • odhodek, ko podjetje izrabi gospodarsko korist, izhajajočo iz dela, ki ga zaposlenec opravi v zameno za zaslužke, ki mu pripadajo.

Dolgoročni zaslužki po MRS-19 so:

 • pozaposlitveni zaslužki (pokojnine, življenjska zavarovanja,…),
 • drugi dolgoročni zaslužki zaposlencev (na primer jubilejne nagrade) ter
 • odpravnine.

Za oblikovanje rezervacij v slovenskem prostoru so pomembna določila, ki se nanašajo na druge dolgoročne zaslužke (jubilejne nagrade) in odpravnine.

Izračun višine posamezne vrste zaslužkov je zelo kompleksen in ga praviloma opravi aktuar. V računovodskih razvidih se pripozna sedanja vrednost obvez določenih zaslužkov. Za izračun sedanje vrednosti obvez je obvezna uporaba metode predvidene pomembnosti enot (Project unit credit method – metoda vračunavanja zaslužkov sorazmerno z opravljenim delom).

Osnova za izračun rezervacij so aktuarske predpostavke, ki morajo biti nepristranske in medsebojno primerljive. Za izračun rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine se uporabijo:

 1. demografske predpostavke:
  1. umrljivost
  2. stopnja fluktuacije zaposlencev, invalidnost, zgodnje upokojevanje,…
 2. finančne predpostavke:
  1. diskontna mera
  2. prihodnja raven plač in drugih zaslužkov (inflacija, realna rast/padec plač …)
  3. višina pravic po zakonu, kolektivni pogodbi, splošnem aktu,…
  4. drugo.

MRS-19 od 1.1.2013 predvideva različno evidentiranje aktuarskih dobičkov/izgub pri jubilejnih nagradah in odpravninah. Pri jubilejnih nagradah se vse spremembe obveznosti, tudi aktuarski dobički/izgube evidentirajo preko izkaza poslovnega izida, pri odpravninah ob upokojitvi pa se aktuarski dobički/izgube evidentirajo preko vseobsegajočega donosa, ostale spremembe obveznosti pa preko izkaza poslovnega izida.

Ob izdelavi računovodskih izkazov za leto 2013 so podjetja, ki računovodijo skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi, rezervacije obravnavala še po starem, ker je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na svoji redni seji 19.1.2014 sprejel sklep, da se Pojasnilo 1 k SRS 10 (2006) preneha uporabljati za poslovno leto, ki se začne s 1.1.2014, in sta k prenehanju uporabe pojasnila dala soglasje Ministrstvo za finance in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pojasnilo 1 k SRS 10 (2006) je v 2. odstavku določalo, da se spremembe vrednosti rezervacij pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Iz napisanega sledi, da bodo navedena podjetja novo računovodsko obravnavo aktuarskih dobičkov/izgub morala prvič uporabiti pri izdelavi računovodskih izkazov za leto 2014.

 

Popravek navedb v TFL Glasniku št.1

Spoštovani bralci!

Obveščam vas, da novela Zakona o dohodnini, ki je predvidevala olajšave za tiste zavezance, ki dosegajo svoje dohodke z zaposlitvijo pri tujem delodajalcu (delovni migranti), ni bila sprejeta in tovrstne olajšave v veljavnem Zakonu o dohodnini niso predvidene. Za napako se opravičujem.

Vida Oder

Prejeli smo vprašanje davčnega zavezanca glede davčne obravnave dobave blaga z montažo, pri čemer nemški davčni zavezanec v okviru izvajanja svojih pogodbenih obveznosti vnaša v Slovenijo blago iz držav članic EU, kakor tudi iz tretjih držav.

Direktiva 2006/112/ES v prvem odstavku 36. člena določa, da se, kadar blago, ki ga odpošlje ali prevaža dobavitelj, pridobitelj ali tretja oseba, instalira ali montira dobavitelj ali druga oseba za njegov račun s poskusnim zagonom ali brez njega, za kraj dobave šteje kraj, kjer je blago instalirano ali montirano.

Drugi odstavek 36. člena iste direktive določa, da, kadar se instalacija ali montaža opravi v drugi državi članici, kot je država dobavitelja, sprejme država članica, na ozemlju katere se opravi instalacija ali montaža, vse potrebne ukrepe za izognitev dvojnemu obdavčevanju v tej državi članici.

Nemški davčni zavezanec v okviru izvajanja svojih pogodbenih obveznosti vnaša v Slovenijo blago iz držav članic EU, kakor tudi iz tretjih držav. Kot je že navedeno, lahko v skladu s sklenjeno pogodbo slovenski naročnik nastopa kot uvoznik blaga, ki ga dobavi in montira nemški davčni zavezanec.

Odgovor na vprašanje, ali pri opisanem poslovnem dogodku pride do uporabe 36. člena Direktive 2006/112/ES, je odvisen od tega, kdo je lastnik blaga, v času, ko je blago uvoženo v Slovenijo.

Če je blago, ki se uvaža iz tretje države v času uvoza v lasti dobavitelja iz druge države članice, so dejansko izpolnjeni pogoji iz 36. člena Direktive 2006/112/ES. Dobavitelj iz druge države članice plača DDV od uvoza blaga (ki ga lahko odbije, če je v Sloveniji identificiran za DDV) in mora obračunati tudi DDV od dobave blaga z montažo, ki jo opravi na ozemlju Slovenije.

Iz pogodbe, sklenjene med slovenskim naročnikom in nemškim davčnim zavezancem izhaja, da pri dobavi blaga, ki jo opravi nemški davčni zavezanec, lastništvo na blagu preide na slovenskega naročnika pred uvozom blaga. V času uvoza je lastnik blaga torej slovenski naročnik, ki kot uvoznik plača DDV od uvoza blaga.

Vir: pojasnilo Durs

Za obdavčitev z davčnim odtegljajem morata biti kumulativno izpolnjena dva pogoja – nižja stopnja in objava na seznamu.
V praksi se občasno, predvsem pri mednarodnem poslovanju, zastavlja vprašanje, kdaj ima dohodek vir v Sloveniji z vidika zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ZDDPO) in ali je seznam 19 držav, katerega je ministrstvo za finance objavilo daljnega 21. februarja 2008, sploh še verodostojen dokument.

Vir dohodka

8. členu veljavnega ZDDPO je določeno, da ima dohodek vir v Sloveniji:

 • če gre za dohodke rezidenta;
 • če je dohodek nerezidenta dosežen v poslovni enoti v Sloveniji;
 • če gre za dohodke od nepremičnin in pravic na nepremičninah, ki se nahajajo v Sloveniji;
 • če gre za dividende, vključno z dohodki podobnimi dividendam, in dohodki od deležev, ki izvirajo iz finančnih instrumentov oziroma finančnih naložb vseh vrst, kot so vrednostni papirji, lastniški deleži, če jih izdajo gospodarske družbe, zadruge in druge oblike organiziranja, ki so ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji, kot tudi dobički od odsvojitve le-teh;
 • če gre za obresti, ki bremenijo rezidenta ali nerezidenta po njegovi poslovni enoti v Sloveniji;
 • če gre za dohodke od uporabe ali pravice uporabe avtorskih pravic, patentov, zaščitnih znakov in drugih premoženjskih pravic in dohodki od drugih podobnih pravic, če bremenijo rezidenta ali nerezidenta po njegovi poslovni enoti v Sloveniji;
 • če gre za dobiček od odsvojitve poslovne enote nerezidenta v Sloveniji;
 • če gre za dohodke od storitev nastopajočih izvajalcev ali športnikov, ki pripadajo drugi osebi, če so storitve opravljene v Sloveniji;
 • če gre za dohodke od storitev, če so storitve opravljene v Sloveniji oziroma če bremenijo rezidenta ali nerezidenta po njegovi poslovni enoti v Sloveniji.

Nadalje je v ZDDPO določeno, da ministrstvo za finance in Davčna uprava Republike Slovenije objavljata na svojih spletnih straneh seznam držav, v katerih je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja obdavčitve dobička družb nižja od 12,5 odstotka, pri tem pa to niso države članice EU.

Kot zanimivost naj opozorim, da navedene določbe učinkujejo z naslednjim dnem od dneva objave države na seznamu. Ob tem pa ne gre prezreti dejstva, da v nadaljevanju navedeni seznam 19 držav ni bil spremenjen vse od njegove prve objave, to je 21. februarja 2008.

Seznam držav

Na seznamu ministrstva za finance je 19 držav, in to:

1. Bahami
2. Barbados
3. Belize
4. Brunej
5. Mauritius
6. Kostarika
7. Liberija
8. Liechtenstein
9. Maldivi
10. Maršalovi otoki
11. Dominikanska republika
12. Oman
13. Panama
14. Saint Kitts in Nevis
15. Saint Vincent in Grenadines
16. Samoa
17. Sejšeli
18. Urugvaj
19. Vanuatu
Poleg tega ne smemo prezreti še določbe 70. člena ZDDPO, v katerem je določeno, da se davek izračuna, odtegne in plača po stopnji 15 odstotkov, in sicer od plačil za storitve svetovanja, trženja, raziskav trga, kadrovanja, administriranja, informacijske storitve in pravne storitve, če so plačila opravljena osebam, ki imajo sedež ali kraj dejanskega delovanja poslovodstva v državah, razen držav članic EU, v katerih je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja obdavčitve dobička nižja od 12,5 odstotka in je država objavljena na seznamu ministrstva za finance.

Torej, ZDDPO zahteva izpolnitev dveh kumulativnih pogojev, in to:

 • da gre za državo, v kateri je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja obdavčitve dobička nižja od 12,5 odstotka in
 • je ta država objavljena na prej omenjen seznamu ministrstva za finance.

ZAKLJUČEK

Davčnim zavezancem zato predlagamo, da pred vsakokratnim nakazilom oziroma plačilom v države, ki so na seznamu ministrstva za finance, preverijo tudi dejansko stopnjo obdavčitve pravnih oseb v konkretni državi, saj zgolj uvrstitev na seznam ne zadostuje oziroma ne sme zadostovati.

Vir: revija Denar – mag. Ivan Simič

Tradicionalno pojmovanje računovodstva je omejeno na knjigovodstvo. Zato v tradicionalnem računovodstvu niso potrebni knjigovodje, ampak samo računovodje. Z razvojem računovodske stroke je bilo kmalu jasno, da vodenje kontov v poslovnih knjigah ni dovolj za potrebe notranjega poročanja. Tudi razvoj slovenske računovodske teorije je sledil temu. Že v petdesetih letih prejšnjega stoletja so bili postavljeni temelji sodobnega računovodstva, ki so računovodstvo delili na knjigovodstvo, ki vsebuje zajemanje in urejanje podatkov v poslovnih knjigah in sestavljanje računovodskih obračunov; računovodsko načrtovanje, ki zajema sestavljanje računovodskih predračunov; računovodsko nadziranje in računovodsko analiziranje, ki je namenjeno uporabnikom računovodskih informacij.

 

Na osnovi širitve računovodske stroke se je pojavil poklic knjigovodje, ki bi moral pri knjigovodskih aktivnostih nadomestiti računovodjo. Žal temu ni bilo tako. Razlog za to je tičal v tem, ker praksa tudi zaradi političnih interesov ni sledila sodobnim teoretičnim izhodiščem. Enačenje knjigovodstva z računovodstvom se je v praksi nadaljevalo tudi po sprejemu Slovenskih računovodskih standardov v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, čeprav ti temeljijo na širši opredelitvi računovodstva. Večina organizacij ima slabo razvito računovodsko načrtovanje in analiziranje, nadziranje pa se izvaja pretežno na osnovi predpisanih revizij. Ponekod poleg računovodske službe ustanavljajo analitske oddelke, po germanskem vzoru pa oddelke kontrolinga, ki opravljajo naloge računovodskega proučevanja, za potrebe planiranja pa planske oddelke.

Računovodje še vedno opravljajo pretežno knjigovodska dela z večjim poudarkom na davčnih obračunih in izkazih za zunanje poročanje. Tudi poročila za potrebe notranjega poročanja so pretežno zasnovana na strukturi poročil za zunanja poročanja. Malo je računovodij, ki v večjem obsegu izvajajo računovodsko analiziranje in načrtovanje. Tudi če imajo računovodje zmožnosti za opravljanje teh računovodskih funkcij, jim običajno zmanjka časa za njihovo izvajanje zaradi opravljanja knjigovodskih del.

POSLANSTVO RAČUNOVODJE

S tem, ko se računovodjo razbremeni knjigovodskih del, je njegova pozornost usmerjena v pripravo računovodskih informacij za uporabnike. Sodobni računovodja mora biti usmerjen predvsem v pripravo in posredovanje informacij za notranje uporabnike. S tem računovodstvo doseže svoj glavni namen. Klasični računovodje, ki so pravzaprav knjigovodje, so svojo pozornost namenjali predvsem zbiranju podatkov in oblikovanju informacij, ki so bile namenjene zunanjim uporabnikom. Vsebina in struktura informacij za zunanje uporabnike je predpisana, saj je bila namenjena tako imenovanemu standardiziranemu uporabniku, ki mu je potrebno razkriti določene informacije o poslovanju organizacije. Zato pri oblikovanju informacij ni potrebno veliko znanja. Takšen način prikazovanja informacij zunanjim uporabnikom računovodjem ne daje možnosti oblikovanja usmerjenih informacij za posamezne uporabnike in s tem razvoja računovodskih znanj. Danes večino računovodskih informacij za zunanje uporabnike avtomatično oblikuje računovodska programska oprema.

Pozornost računovodje je zato usmerjena v oblikovanje računovodskih informacij za notranje poročanje, ki so usmerjene v posameznega uporabnika in njegove potrebe po njih. Pri tem mora računovodja poskrbeti, da so računovodske informacije za uporabnike dostopne, točne, pravočasne, popolne, ustrezne, razumljive in objektivne. Naloga računovodje je, da informacije pripravi, tako da jih uporabnik lahko doseže s svojim znanjem in komunikacijskimi potmi, brez nepotrebnih naprezanj. Če informacije niso točne, se poslovodja lahko nepravilno odloča. Informacije morajo biti uporabnikom na voljo takrat, ko jih potrebujejo, in ne prej ali kasneje, sicer so neuporabne in izgubijo vso vrednost. Je pa včasih težko izdelati pravočasno točne informacije. V tem primeru se mora računovodja odločiti in na račun točnosti posredovati pravočasne informacije in o možnih odstopanjih opozoriti uporabnika. Tudi nepopolne informacije lahko zavedejo uporabnike, predvsem pa povzročijo, da morajo uporabniki sami iskati dodatne podatke za popolne informacije. V poplavi informacij je pomembno, da računovodja posameznim uporabnikom posreduje samo tiste informacije, ki mu ustrezajo za nadaljnje odločanje. Poslovodja, ki ga bo računovodja zasipal z odvečnimi informacijami, bo težko sam ločil plevel od zrnja. Informacije morajo biti razumljive za tistega, kateremu so namenjene, zato se je potrebno izogibati pretirano strokovnem izražanju. Nekatere informacije je potrebno tudi pojasniti. Nerazumljive informacije uporabnik ne bo uporabil. Pri pripravi informacij se mora računovodja izogibati subjektivnim ocenam. To je zelo težko, saj vsaka informacija nosi subjektivno noto pripravljavca.

PODROČJA DELA RAČUNOVODIJ

Računovodja mora znati opravljati naloge s področij računovodskega predračunavanja, računovodskega analiziranja in računovodskega nadziranja. Računovodsko predračunavanje je del informacijskega delnega sistema, ki obravnava podatke o prihodnosti. Rezultat računovodskega predračunavanja so računovodski predračuni, ki jih poslovodstvo uporabi pri načrtovanju. Računovodja mora oblikovati urejene računovodske predračune, ki obsegajo informacije o pričakovanih poslovnih spremembah v prihodnosti, izraženih v denarni merski enoti. Lahko obsegajo tudi informacije, ki so za potrebe primerjanja izražene z naravnimi merskimi enotami. Računovodske predračune mora sestavljati z uporabo sodobnih metod in ob upoštevanju sodobnega pojmovanja stroškov in pri tem upoštevati tudi oportunitetne stroške. Računovodski predračuni morajo ustrezno odsevati odločitve v okviru načrtovanja kot odločevalne funkcije, pri tem pa mora računovodja upoštevati pravila stroke.

Računovodja v okviru računovodskega analiziranja presoja in pojasnjuje stanja in uspešnosti poslovanja. S primerjanjem podatkov iz računovodskih obračunov, ki jih pripravijo knjigovodje, in predračunov ugotavlja odmike ter vzroke za te odmike in njihove posledice. Sestavni del računovodskega analiziranja je tudi oblikovanje predlogov za izboljševanje poslovnih procesov in stanj.

Računovodska analiza je brez vrednosti, če so vhodni podatki zanjo nepravilni. Zato mora računovodja izvajati računovodsko nadziranje, v okviru katerega ugotavlja pravilnosti in odpravlja nepravilnosti v vseh delih računovodstva. V okviru računovodskega nadziranja računovodja opravlja kontrole in inšpekcije, medtem ko revidiranje izvajajo revizorji. Računovodja nadzira računovodske podatke, preverja usklajenost poslovanja s predpisi in delovanje računovodstva v skladu z računovodskimi standardi in tako oblikuje informacijsko podlago za delovanje pristojnih organov.

Vir: revija Denar – Tomaž Glažar

Dolgoročno financiranje pomeni pridobitev dolgoročnih virov financiranja za zagotavljanje plačilne sposobnosti podjetja. Dolgoročni viri financiranja so:

 • lastni dolgoročni vir financiranja – kapital
 • tuji dolgoročni viri financiranja (komercialni krediti, dolgoročna posojila, dolgoročni dolžniški vrednostni papirji in drugo).

O dolgoročnem financiranju govorimo, kadar je ročnost posameznega vira financiranja daljša od enega leta.

Skladno s Slovenskimi poslovno finančnimi standardi (v nadaljevanju Standardi) dolgoročno financiranje zajema odločitve o financiranju podjetja s kapitalom. Odločanje o financiranju Standardi delijo na:

 • odločanje o obsegu dolgoročnega financiranja in
 • odločanje o strukturi dolgoročnega financiranja.

Odločanje o obsegu dolgoročnega financiranja podjetja je povezano z odločanjem o ustreznem obratnem kapitalu (dolgoročni viri za financiranje kratkoročnih sredstev družbe) in posledično z zagotavljanjem plačilne sposobnosti podjetja.

Standardi kot temeljno strukturo kapitala navajajo delitev na:

 • lastniški kapital in
 • dolžniški kapital.

Lastniški kapital je obveznost do lastnikov podjetja, ki zapade v plačilo, če podjetje preneha delovati.

Dolgovani kapital pa so dolgoročni dolgovi in druge dolgoročne obveznosti.

Odločanje o strukturi kapitala torej pomeni odločanje o tem, koliko bo podjetje imelo lastniškega  in koliko dolžniškega kapitala.

Vir: Tax-Fin-Lex

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) opozarja, da mora glede na to, da zakon o izvrševanju proračuna za leti 2014 in 2015 ne predvideva redne uskladitve pokojnin, priti do izredne uskladitve. Pogoji za to so izpolnjeni, so povedali na novinarski konferenci. "Država je več let na grob način posegala v standard upokojencev, ko je z interventno zakonodajo preprečevala normalno usklajevanje pokojnin," je opozoril predsednik ZSSS Dušan Semolič. Po njegovih besedah je "izčrpavanje upokojencev" nujno ustaviti. Glede na to pričakujejo, da bo svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje sprejel sklep o izredni uskladitvi, vlada pa dala soglasje k sklepu, je dejal.

Izvršna sekretarka zveze Lučka Böhm je spomnila na določbo pokojninske reforme, po kateri se lahko v letu po letu, v katerem je ugotovljena pozitivna gospodarska rast bruto domačega proizvoda, ali v letu, ko je rast najnižje pokojninske osnove dve leti zaporedoma nižja od rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju od januarja do decembra preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem pred tem, na predlog sveta zavoda in ob soglasju vlade opravi izredna uskladitev pokojnin.

Pogoj pozitivne gospodarske rasti bruto domačega proizvoda je izpolnjen, je poudarila. Pokojninski zakon pa po njenih besedah kot mesec za izredno uskladitev določa februar. Kakšen odstotek naj bi predstavljala ta izredna uskladitev, bo izračunal pokojninski zavod, tako da ga v zvezi danes niso mogli posredovati. Zakon pa po besedah Böhmove določa, da uskladitev v 60 odstotkih upošteva rast povprečne bruto plače in v 40 odstotkih povprečno rast življenjskih potrebščin.

Upokojenci so po njenih besedah skupina prebivalstva, kjer je tveganje revščine najvišje, še zlasti v enočlanskih upokojenskih gospodinjstvih in še posebej pri upokojenkah, je dejala. Po podatkih pokojninskega zavoda za november lani je kar 61 odstotkov upokojencev prejemalo pokojnino, nižjo od 593 evrov, kolikor znaša letni prag tveganja revščine, je poudarila. Po pojasnilu sekretarja Sindikata upokojencev Slovenije pri zvezi Miloša Mikoliča ni razloga, da izredne uskladitve ne bi bilo. "Kar zahtevamo, ni nič nemogočega," je dejal.

Vir: STA

Sodelujoči na predstavitvi Vodnika po pravicah otrok s posebnimi potrebami avtorice Jasne Murgel so se strinjali, da morajo biti starši otrok s posebnimi potrebami čimbolj seznanjeni s pravicami, družba pa jih mora spoštovati. Nevednost nas lahko veliko stane, je dejala varuhinja Vlasta Nussdorfer. Varuhinja človekovih pravic Nussdorferjeva je na predstavitvi vodnika, ki podaja pregled zakonodaje z obravnavanega področja, opozorila, da ima vsakdo svojo usodo. Glede na to postavlja vprašanje, zakaj se ne bi vsakemu posvetili enako. Po njenih besedah se je odnos okolja do otrok s posebnimi potrebami sicer precej spremenil. V preteklosti so starši take otroke skrivali pred javnostjo, je spomnila.

Tako kot so pri varuhu na počitniško prakso že sprejeli dve osebi s posebnimi potrebami, tudi drugim kolektivom svetuje, da medse vsaj za nekaj časa sprejmejo take sodelavce. "Človekove pravice imamo vsi, čeprav včasih pozabimo na to," je poudarila.

Alenka Šelih s Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki je babica otroka s posebnimi potrebami, je spomnila na pomanjkljivosti zakonodaje. Po njenem opozorilu se zakonodajalec še ni ustrezno odzval na odločbo ustavnega sodišča iz leta 2007, po kateri zakon o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb ni v skladu z ustavo.

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami pa po njenih besedah od leta 2000 določa, da se otroci s posebnimi potrebami lahko vključijo v redne šole. Toda medtem ko se denimo gibalno ovirani res vključujejo v redno šolo, se vanjo v 14 letih ni vključil niti eden z motnjo v duševnem razvoju, je dejala. "Praksa ne sledi vedno zakonodaji," ugotavlja.

Po besedah direktorja Zveze Sonček Iztoka Suhadolnika je nujen sistem zgodnje obravnave, sestavljen denimo iz socialne pomoči, izobraževanja in svetovanja. Kot meni, otrok s posebnimi potrebami tudi ne bi bilo treba pošiljati v posebne šole in zavode, saj jih to že v otroštvu ločuje od drugih otrok. "Ni razloga, da ne bi hodili v šolo skupaj z vrstniki. Ne bodo se naučili tistega, česar se ne morejo, a naučili se bodo živeti skupaj z vrstniki," je dejal.

Vir: STA

Novi predpisi:

Spremenjeni predpisi:

Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

V mesecu JANUARJU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije.

Nekaj dejstev o zakonu:

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 7.1.2015 - 13.1.2015 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 1 novost 1 novost 1 novost 14 novosti

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 7.1.2015 - 13.1.2015 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 3 novosti 1 novost 2 novosti 1 novost 8 novosti 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 2 novosti 10 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 3 novosti 1 novost 5 novosti 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4 novosti 7 novosti 1 novost 1 novost 12 novosti
5. JAVNE FINANCE 1 novost 12 novosti 1 novost 11 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 11 novosti 22 novosti 2 novosti 6 novosti 13 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 2 novosti 1 novost 4 novosti 21 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost 3 novosti 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 3 novosti 4 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 2 novosti
11. OBČINE 24 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .