Navigacija
Portal TFL

Poslovodno računovodstvo - številka 1, letnik 2015

Poslovodno računovodstvo

Poslovodno računovodstvo je revija s strokovno poglobljenimi prispevki z računovodenja, financ in revizije ter preprečevanja prevar. Zbirka obsega arhiv od leta 2011 dalje. Izhaja 4 x letno.

Strokovna revija
Visoka šola za računovodstvo

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
dr. Živko Bergant

dr. Živko Bergant

Četrta konferenca o notranjem poročanju

V Ljubljani je bila 27. novembra v prostorih Visoke šole za računovodstvo izvedena že četrta konferenca o notranjem poročanju z delovnim naslovom Posebnosti notranjega poročanja v nekaterih dejavnostih. Organizirala sta jo Inštitut za poslovodno računovodstvo (IPR) in Visoka šola za računovodstvo.

dr. Bojan Tičar, Samo Medvešek

dr. Bojan Tičar, Samo Medvešek

Pregled organiziranosti nekaterih institucij formalnega družbenega nadzora v RS za študij forenzike na področju računovodstva in financ

Policija je kot organ izvršilne oblasti v največji meri pristojna za zagotavljanje javne varnosti in vzdrževanja javnega reda in miru ter hkrati eden od ključnih nosilcev, ki skrbijo za delovanje kazenskopravnega sistema v Republiki Sloveniji. Poleg tega je policija eden od ključnih dejavnikov pri zagotavljanju nacionalne varnosti, pri čemer tesno sodeluje z drugimi varnostnimi organi. Slovenska policija se je v letu 2009 lotila prenove policijske zakonodaje in posledica tega sta bila dva nova zakona – Zakon o organiziranosti in delu v policiji in Zakon o nalogah in pooblastilih policije, ki sta izšla v letu 2013. Smoter prenove policijske zakonodaje je bil predvsem v tem, da se je obsežno tematiko zapisalo na jasnejši, preglednejši in bolj sistematičen način. Prav tako je v novih zakonih večji poudarek na zaščiti svobode in spoštovanju temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Sicer pa se organiziranost, temeljne naloge in pooblastila policije s sprejemom novih zakonov niso bistveno spremenila. Poleg policije je del izvršilne veje oblasti tudi Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij (UIKS), ki v Republiki Sloveniji izvršuje kazenske sankcije kot organ v sestavi ministrstva, pristojnega za pravosodje. Kazni zapora in mladoletniškega zapora ter kazni zapora, izrečene po drugih predpisih, se izvršujejo v zavodih, ki so dislocirane notranje organizacijske enote uprave.

dr. Živko Bergant

dr. Živko Bergant

Finančna prožnost in naložbena sposobnost

Prispevek obravnava finančno prožnost za razliko od finančne stabilnosti. Avtor ugotavlja, da je v literaturi običajno združevanje namena obvladovanja tveganj z namenom izkoriščanja poslovnih priložnosti v pojmu finančna fleksibilnost. To zmanjšuje tako jasnost pojmov kot tudi nabor koristnih informacij za poslovno odločanje. V prispevku je podana opredelitev finančne prožnosti in obravnavani so njeni številni vidiki. V okviru merjenja je podan kratek pregled različnih pristopov, obenem pa je prikazana tudi izvirna zamisel drugačnega pristopa k analiziranju in načrtovanju finančne prožnosti.

mag. Nataša Pustotnik

mag. Nataša Pustotnik

Notranje poročanje o trženjski funkciji

Namen prispevka je podati pogled o notranjem poročanju za potrebe prodajne oziroma širše, trženjske funkcije združbe. Podani so cilji in naloge trženjske funkcije, razvojni pristop te funkcije in prikazani novi pristopi k razmišljanju o trženju. V okviru izhodišč načel so upoštevane posebnosti trženjske funkcije in obravnavane njene naloge. S poslovodnim vidikom je zajeto načrtovanje, organiziranje izvajanja in nadzor nad poročanjem za potrebe funkcije trženja. Informacijski vidik govori o uporabnikih poročil, potrebnih računovodskih in neračunovodskih informacijah ter klasificira vrste poročil za potrebe trženjske funkcije. Izvajalni vidik govori o izvajanju procesa poročanja, njegovih nosilcih in njihovih vlogah pri oblikovanju informacij ter opozarja na vlogo ustreznega informacijskega sistema pri pripravi poročil za potrebe trženjske funkcije.

Darinka Meško

Darinka Meško

Spletne goljufije

Obstaja toliko spletnih prevar, kolikor je uporabnikov spleta. V članku prikazujem nekatere najpogostejše primere spletnih tveganj, prevar družbenih omrežij in pa spletnih prevar, ki ciljajo tako na fizične osebe kot na podjetja. Te vrste prevar so za uporabnike najpogostejše in smo jim tudi najbolj izpostavljeni. Vsak je že kdaj dobil elektronsko pošto, zaradi katere je ali bi lahko postal žrtev prevare.

dr. Živko Bergant

dr. Živko Bergant

Mogoče, možno ali morda?

Zavreči eno slovensko besedo v korist druge je že na prvi pogled siromašenje jezika, kajti obstoj sopomenk vedno daje priložnost za njegovo bogatenje. To pa lahko uresničimo, če zaznamo podtone v obeh besedah in jih primerno opredelimo, kar je zlasti pomembno pri uporabi v strokovnem, manj v pogovornem jeziku. Zlasti v znanosti je škodljivo uporabljati preveč soznačnic, kajti to zamegljuje jasnost vsebine.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window