Navigacija
Portal TFL

Poslovodno računovodstvo - številka 2, letnik 2015

Poslovodno računovodstvo

Poslovodno računovodstvo je revija s strokovno poglobljenimi prispevki z računovodenja, financ in revizije ter preprečevanja prevar. Zbirka obsega arhiv od leta 2011 dalje. Izhaja 4 x letno.

Strokovna revija
Visoka šola za računovodstvo

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
dr. Živko Bergant

dr. Živko Bergant

Uvodnik

Pred vami je zbornik referatov druge Konference o analizi poslovanja, ki ji je posvečena druga številka letošnje revije Poslovodno računovodstvo. Inštitut za poslovodno računovodstvo pri Visoki šoli za računovodstvo s pripravo te konference nadaljuje izvajanje svojega poslanstva v pogledu promocije analize poslovanja kot temeljne dejavnosti pri pripravi in oblikovanju informacij za odločanje v združbah.

dr. Branko Mayr

dr. Branko Mayr

Sodila in informacije za naložbenje v vrednostne papirje

Trgovanje z delnicami je tvegano. Trgovci zmanjšujejo tveganje z uporabo najrazličnejših podlag. Te zagotavljata temeljna in tehnična analiza delnic. V tem sestavku poudarjamo nekaj lastnosti in orodij obeh analiz. Pri temeljni analizi obravnavamo uporabnost kazalnikov P/E, PEG, P/B, P/S in beta koeficienta. Pri tehnični analizi se opiramo na grafične prikaze in poudarjamo graf v obliki sveče, med njenimi kazalniki pa uporabnost kazalnika drsnega povprečja. Priporočamo uporabo tako temeljne kot tehnične analize in previdnost pri tržnih odločitvah, saj nobena analiza ne zagotavlja varne in uspešne tržne odločitve.

mag. Nataša Pustotnik

mag. Nataša Pustotnik

ABC metoda razporejanja stroškov na praktičnih primerih

V članku predstavljamo zamisel razporejanja stroškov na podlagi dejavnosti (ABC metoda), ki ga uporablja že mnogo organizacij po svetu. ABC metoda zagotavlja poslovodjem informacije o stroških, ki jih potrebujejo za strateške in druge odločitve in ki v končni fazi vplivajo tako na stalne kot na spremenljive stroške v podjetju. V članku pojasnjujemo, zakaj je za podjetja uporaba ABC metode lahko bolj koristna od tradicionalnega sistema razporejanja stroškov, predvsem z vidika razporejanja posrednih stroškov in sprejemanja odločitev. Tradicionalni stroškovni sistemi običajno razporejajo posredne stroške na osnovi delovnih ali strojnih ur. ABC metoda razporedi stroške v stroškovne bazene glede na ugotovljene dejavnosti, nato pa na podlagi skrbno določenih povzročiteljev stroškov prenese stroške na stroškovne objekte.

mag. Vladimir Bukvič

mag. Vladimir Bukvič

Analiza poslovne odličnosti s praktičnim primerom na področju zdravstva

Avtor v svojem prispevku poveže analizo poslovanja s poslovno odličnostjo kot idealom, h kateremu težijo vse dobre organizacije, ki dosegajo in trajno ohranjajo izvrstne ravni poslovanja, ki izpolnjujejo oziroma presegajo pričakovanja vseh njihovih deležnikov. Opre se na model EFQM, ki ga uporabi kot odlično orodje, da lahko z njim analizira poslovanje organizacije skozi vse faze, ki jih opredeljuje tradicionalna analiza poslovanja. Najprej gre za opazovanje dejstev, za diagnosticiranja problemov, kar se v modelu poslovne odličnosti prepozna skozi opredeljevanje priložnosti za izboljšave. To obenem pomeni postavljanje hipotez in v nadaljevanju njihovo preverjanje na osnovi sprejetih ukrepov. Avtor predstavi osnovne prvine modela poslovne odličnosti in posebej izpostavi RADAR matriko kot zelo koristen pripomoček za analiziranje poslovne odličnosti. Uporabi jo na dveh merilih EFQM modela, po katerih analizira in ocenjuje poslovno odličnost na primeru večje organizacije (javnega zavoda) na področju zdravstva. Avtor svoj prispevek zaokroži z nekaj priporočili pri zapisovanju prednosti in priložnosti za izboljšave, ki ga kot vodilni ocenjevalec poslovne odličnosti z dolgoletnimi izkušnjami šteje za najpomembnejšo fazo v analizi poslovne odličnosti.

dr. Živko Bergant

dr. Živko Bergant

Kazalniki kot temeljno orodje analize poslovanja

Prispevek obravnava kazalnike in njihovo vlogo v okviru analize poslovanja. Pri tem poudarja njihovo poslanstvo kot oceno teže kazalcev. Posebej podana kritična presoja pri uporabi in pojasnjevanju kazalnikov. V pogledu razvrščanja je podana zamisel tipologije kazalnikov. Poudarjena je potreba po opredelitvi optimalnih kazalnikov za pomembnejša področja analize poslovanja. Posebej so podana temeljna načela oblikovanja kazalnikov.

Tomaž GLAŽAR, univ.dipl.ekon., spec.pod., Sotočje d.o.o., Medvode

Tomaž GLAŽAR, univ.dipl.ekon., spec.pod., Sotočje d.o.o., Medvode

Analiziranje tržne in netržne dejavnosti v zdravstvenem domu

Zdravstveni domovi so javni zavodi, ustanovljeni z namenom opravljanja javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti. Poleg te lahko opravljajo tudi tržno dejavnost. Pri tem morajo upoštevati pravilo, da se prihodki za javno službo ne smejo prelivati v tržno dejavnost. Z analizo prihodkov in stroškov je treba določiti pravila za njihovo delitev na javno službo in tržno dejavnost. Na osnovi tega je možno opraviti analiziranje javne službe, tržne dejavnosti ali njunega medsebojnega učinkovanja.

mag. Dejan PETKOVIČ, davčni svetovalec, Abeceda Svetovanje d.o.o., Ptuj

mag. Dejan PETKOVIČ, davčni svetovalec, Abeceda Svetovanje d.o.o., Ptuj

Analiza davčnih obremenitev različnih izplačil pogodbenim sodelavcem družbe

V članku analiziramo in pojasnjujemo različne oblike dela, ki so obremenjeni z različnimi davki in prispevki. Med oblikami dela, ki jih lahko po slovenski zakonodaji opravlja oseba so: polovično delo oziroma reaktivacija upokojencev (opravljanje dejavnosti v sorazmernem delu polnega delovnega časa), študentsko delo, delo osebe na podlagi pogodbe (podjemne ali avtorske pogodbe ali druge pogodbe civilnega prava, poslovodna pogodba), delo v funkciji lastnika ali prokurista družbe in delo osebe na podlagi pogodbe o začasnem in občasnem delu. Zaradi vsebinskih in davčnih razlik med omenjenimi izplačili v prispevku podajamo pomembne razlike.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window