Prof. dr. Senko Pličanič

Prof. dr. Senko Pličanič:

je izredni profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer predava Pravo okolja in Upravno pravo. Je tudi direktor Inštituta za javno upravo, ki se ukvarja z raziskovalno in svetovalno dejavnostjo na področju upravnega prava. Je avtor knjige Temelji ekološkega prava. Sodeloval je pri pripravi Zakona o varstvu okolja, Zakona o vodah, Zakona o prostorskem načrtovanju, Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in mnogih drugih zakonskih in drugih predpisih. Leta 1996 je kot gostujoči raziskovalec kot Fulbrightov štipendist gostoval na University of California at Berkeley School of Law, leta 2006 pa, prav tako kot Fulbrightov štipendist, kot gostujoči profesor na Golden Gate University School of Law v San Franciscu.

Je urednik komentarja, avtor uvodne šštudije (2. poglavje) in komentarja k členom- 1-5, 11, 15, 16, 35-37, 39-42, 44-49, 96-105, 163-166, 169-171a, 175, 197, ZVO-1A: 52

ter soavtor komentarja k členom 38, 43, 101-103.


Dušan Pichler

Dušan Pichler:

je sekretar in vodja pravnosistemskega sektorja v Direktoratu za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor. Sodeloval je pri pripravi Zakona o varstvu okolja iz leta 1993, Zakona o varstvu okolja iz leta 2004 in vseh njegovih spremembah, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o varstvu podzemnih jam, Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi, Zakona o vodah, Zakona o porabi sredstev za ekološko sanacijo podjetij in Zakona o meteorološki dejavnosti in tudi pri pripravi več izvršilnih predpisov s področja varstva okolja. Intenzivno je bil vključen v proces prilagajanja pravnega reda Republike Slovenije pravnemu redu Evropske unije na področju varstva okolja v času pridruževanja in v postopke sprejemanja pravnih aktov s področja varstva okolja v času, ko je Republika Slovenija predsedovala Evropski uniji. Je soavtor knjige Zakon o varstvu okolja s komentarjem iz leta 1994 in vrste člankov s področja varstva okolja.

Je avtor komentarja k členom 10, 17-34a, 68-81,85, 89, 91, 111-142.g, 150-155, 168, 172, 175-183, 189, 191, ZVO-1A: 51, 54, 55, ZVO-1B: 90, 92, ZVO-1C: 77-81

ter soavtor komentarja k členom 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 173, 174.


Mag. Tanja Pucelj Vidović

Mag. Tanja Pucelj Vidović:

je diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom. Pripravništvo je opravljala na Tržnem inšpektoratu in Višjem sodišču v Ljubljani. Od leta 2004 je zaposlena kot strokovna sodelavka Inštituta za javno upravo, kjer se ob svetovalnem in izobraževalnem delu že nekaj let ukvarja zlasti s pravom okolja. Pravne vidike varstva okolja je obravnavala tako v diplomski kot v magistrski nalogi, pravna vprašanja varstva okolja pa so rdeča nit tudi večine njenih objavljenih člankov. Kot prostovoljka pogosto svetuje različnim nevladnim organizacijam. V letih 2008 – 2010 pa je delovala tudi kot predsednica Slovenskega e- foruma, društva, ki se je od leta 1993 uveljavilo na področju energetske politike in z njo povezanih politik varstva okolja in podnebja.

Je avtorica komentarja k členom 6-9, 12-14, 50-67, 84a, 87, 110a-110i, 156-162c in k prehodnim določbam: 173, 174, 175, 190, 192-199, ZVO-1A: 52, 53, 56-58, ZVO-1B: 89, 91, 94-96, ZVO-1C: 82, 83

ter soavtorica k členom 38, 43, 48, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 101–103, 173, 174 ter sistematike prava okolja (2. poglavje).


Prof. dr. Rajko Pirnat

Prof. dr. Rajko Pirnat:

je redni profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer predava Upravno pravo. Je tudi predsednik Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. V letih 1990 do 1992 je bil član slovenske vlade in minister, pristojen za pravosodje in upravo. V letih 2006 do 2010 pa je bil dekan Pravne fakultete v Ljubljani. Njegovo znanstveno strokovno delo se odraža tudi v bogati bibliografiji. Z različnimi vladami je sodeloval pri številnih zakonskih in podzakonskih projektih. Med temi velja izpostaviti predvsem njegovo delovanje na področju predpisov s področja energetike, javno - zasebnega partnerstva ter svetovalno dejavnost in opozarjanje na potrebne zakonske spremembe na področju gospodarskih javnih služb.

Je avtor predgovora (1. poglavje) in komentarja k členom 148, 149 ter 185–188.


Sonja Kelšin

Sonja Kelšin:

je diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom, zaposlena najprej na Ministrstvu za šolstvo in šport, od leta 1997 dela v finančnih institucijah. V Slovenski odškodninski družbi je delovala na področju denacionalizacije, nato več let na področju upravljanja kapitalskih naložb. Pooblaščena je bila za zastopanje družbe v različnih gospodarskih sporih in sodelovala pri pripravi podlag in postopkov lastninskega preoblikovanja zavarovalnic. Od leta 2002 je pomočnica direktorja na Ekološko razvojnem skladu Republike Slovenije, javnem skladu in vodja Sektorja za upravljanje. Pripravila je več splošnih aktov sklada, vodila pripravo veljavnega ustanovitvenega akta sklada in sodelovala v postopkih za pripravo predlogov zakonov v delih, ki se nanašajo na delovanje Ekosklada, predvsem pri Zakonu o varstvu okolja, Zakonu o javnih skladih, Zakonu o energetiki in Zakonu o rudarstvu, pa tudi pri pripravi posameznih podzakonskih in izvedbenih predpisov.

Je avtorica komentarja k 143.-146.i ter 184. in ZVO-1B: 93. členu.