EZ

Energetski zakon (Uradni list RS, št. 79/99 (8/00 popr.), 110/02, 50/03, 51/04, 26/05, 118/06 (9/07 popr.), 27/07, 70/08, 22/10).

KZ-1

Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 55/08 (66/08 popr.), 39/09, 55/09).

OZ

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01, 32/04, 28/06, 29/07, 40/07, 97/07).

SPZ

Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02, 18/07).

Ustava RS

Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04, 68/06).

ZAkr

Zakon o akreditaciji (Uradni list RS, št. 59/99).

ZBioP

Zakon o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06).

ZCS-1

Zakon o carinski službi (Uradni list RS, št. 56/99, 52/02, 110/02, 57/04, 103/04, 113/05, 40/09).

ZDIJZ

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03, 61/05, 96/05, 109/05, 113/05, 28/06, 51/06, 117/06).

ZDru-1

Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 61/06, 91/08, 102/08, 58/09).

ZDU-1

Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02, 56/03, 83/03, 45/04, 61/04, 97/04, 123/04, 24/05, 93/05, 113/05, 126/07, 48/09).

ZEN

Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07).

ZFfS

Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01, 2/04, 37/04, 98/04, 14/07, 35/07).

ZFO-1

Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07, 57/08).

ZFPPIPP

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10).

ZG

Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98, 24/99, 56/99, 67/02, 110/02, 112/06, 115/06, 110/07).

ZGJS

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10).

ZGD-1

Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 (60/06 popr.), 26/07, 33/07, 67/07, 10/08, 68/08, 23/09, 42/09, 65/09, 83/09).

ZGO-1

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03, 41/04, 45/04, 47/04, 62/04, 102/04 (14/05 popr.), 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09, 108/09).

ZIN

Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/02, 26/07, 43/07).

ZJF

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10).

ZJN-1

Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 (102/00 popr.), 2/04, 2/04, 36/04, 128/06 – prenehal veljati 23.decembra 2006).

ZJN-2

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10).

ZJS-1

Zakon o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08, 68/09, 8/10, 19/10).

ZJU

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02, 2/04 (10/04 popr.), 23/05, 35/05, 62/05, 113/05, 21/06, 23/06, 32/06, 62/06, 131/06, 11/07, 33/07, 63/07, 65/08, 69/08, 69/08, 74/09).

ZJZP

Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06).

ZKC

Zakon o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99, 32/02, 20/06, 51/06).

ZKem

Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99, 11/01, 65/03, 110/03, 47/04, 61/06, 16/08).

ZLS

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 36/99, 59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/03, 77/04, 72/05, 100/05, 21/06, 14/07, 60/07, 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10).

ZMetD

Zakon o meteorološki dejavnosti (Uradni list RS, št. 49/06).

ZMR-2

Zakon o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06).

ZON

Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99 (31/00 popr.), 110/02, 119/02, 22/03, 41/04, 96/04, 61/06, 63/07, 117/07, 32/08, 8/10).

ZP-1

Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 45/04, 86/04, 7/05, 23/05, 34/05, 44/05, 55/05, 40/06 (51/06 popr.), 70/06, 115/06, 139/06, 3/07, 29/07, 58/07, 16/08, 17/08 (21/08 popr.), 76/08, 108/09, 109/09, 45/10).

ZPNačrt

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09).

ZPNB

Zakon o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 79/99, 96/02, 2/04, 101/05, 33/06, 41/09).

ZRev-2

Zakon o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08).

ZRGSO

Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 67/02, 73/04, 23/05, 21/10).

ZRud

Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99, 110/02, 46/04, 98/04-UPB1, 68/08).

ZSDrP

Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04).

ZSIRB

Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (Uradni list RS, št. 56/08, 20/09).

ZSRib

Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06).

ZSNT

Zakon o storitvah na notranjem trgu (Uradni list RS, št. 21/10).

ZU

Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95, 53/05, 70/05 (91/05 popr.)).

ZUKN

Zakon o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/10).

ZUP

Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 22/05, 119/05, 24/06, 105/06, 126/07, 65/08, 47/09, 8/10).

ZUreP-1

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 (8/03 popr.), 58/03, 33/07, 108/09).

ZUS-1

Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 26/07, 122/07, 65/08, 119/08, 54/09, 107/09, 14/10).

ZUT

Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00, 44/00, 81/00, 33/01, 45/01, 42/02, 18/04, 40/04, 91/05, 114/05, 131/06, 14/07, 42/07, 126/07).

ZV-1

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02, 2/04, 41/04, 57/08).

ZVarCP

Zakon o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 71/93 (15/94 popr.), 56/02).

ZVISJV

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02, 24/03, 50/03, 46/04, 102/04, 70/08).

ZVNDN

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00, 87/01, 41/04, 28/06, 51/06).

ZVO-1

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06, 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09).

ZVO

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 56/99, 86/, 22/00, 82/01, 67/02, 41/04 – prenehal veljati 7. maja 2004).

ZVOP-1

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 51/07, 67/07, 94/07).

ZVRS

Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01, 52/02, 123/04, 24/05, 109/08, 55/09, 38/10).

ZZ

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06).

ZZK-1

Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08, 45/08, 28/09).

ZZZ-1

Zakon o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01, 78/03, 113/03, 20/06, 118/07, 76/08, 108/09).

ZZZiv

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99, 126/03, 20/04, 61/06, 14/07, 43/07).

Aarhuška konvencija

Konvencija ZN o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Uradni list RS – MP, št. 17/04).

Čikaška konvencija

Odlok o ratifikaciji Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu in Protokola o spremembah in dopolnitvah Konvencije (Uradni list FLRJ – MP, št. 3–15/1954).

Direktiva EIA, tudi Direktiva PVO

Direktiva 85/337/EGS o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L 175, 5. julija 1985, str. 40).

Konvencija Espoo

Konvencija o presoji čezmejnih vplivov na okolje (Uradni list RS – MP, št. 11/98).

Direktiva IPPC

Direktiva 96/61/ES Evropskega parlamenta in Sveta o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (UL L 257, 10. oktobra 1996, str. 26), prenovljena z Direktivo 2008/1/ES (UL L 24, 29. januarja 2008, str. 8).

Kjotski protokol

Kjotski protokol k Okvirni konvenciji ZN o spremembi podnebja (Uradni list RS – MP, št. 17/02).

Podnebna konvencija

Okvirna konvencija ZN o spremembi podnebja (Uradni list RS – MP, št. 13/95).

Pogodba o delovanju EU

Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti se zdaj imenuje Pogodba o delovanju Evropske unije (Lizbonska pogodba, člen 2(1)).

Pogodba ES

Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Uredba REACH

Uredba (ES) 1907/2006 o Registraciji, Evalvaciji, Avtorizaciji in omejevanju Kemikalij.

Direktiva SEVESO

Direktive Sveta 96/82/ES o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi.

UGB

Umweltgesetzbuch, osnutek okoljskega zakonika, ki ga pripravljajo v Nemčiji z namenom kodificirati celotno pravo okolja ter ga hkrati poenotiti.

Vodna direktiva

Direktiva 2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22. decembra 2000, str. 1).

Agencija

Agencija RS za okolje (ARSO).

CPVO

Celovita presoja vplivov na okolje.

Državni zbor RS

Državni zbor Republike Slovenije.

EEA

Evropska agencija za okolje.

EU

Evropska unija.

Eurocontrol

Evropska organizacija za varnost zračne plovbe

EUROSTAT

Evropski statistični urad.

FFS

Fitofarmacevtska sredstva.

Inšpektorat

Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP).

naprava IPPC

Naprava, v kateri se opravlja dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega (68. člen ZVO-1).

JRC

Joint Research Centre.

Komisija

Evropska komisija.

Ministrstvo

Ministrstvo za okolje in prostor.

OECD

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (Organisation for economic co-operation and development).

OZN

Organizacija združenih narodov.

PVO

Presoja vplivov na okolje.

RS

Republika Slovenija.

obrat SEVESO

Obrat, v katerem so ali bi v primeru okoljske nesreče lahko nastale nevarne snovi (86. člen ZVO-1).

SEIS

Skupni evropski okoljski informacijski sistem.

SID

Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana.

Sodišče EU

Sodišče Evropske unije.

TGP

Toplogredni plini.

UL C

Uradni list Evropske unije, serija C: Informacije in objave.

UL L

Uradni list Evropske unije, serija L: Zakonodaja.

ZDA

Združene države Amerike.

ZVO

Zakon o varstvu okolja iz leta 1993.

Zakon

Zakon o varstvu okolja iz leta 2004, ZVO-1.