Št. Naslov Objava Datum objave Izvor Pravna podlaga Področje Institut
1 Trgovanje z električno in elektronsko opremo - problem moderne družbe Revija za kriminalistiko in kriminologijo 3/2016, str. 248. 7.11.2016 Katja Eman, Benjamin Franca ZVO-1 člen 3. KZ-1 člen 332. KZ-1B. Zakon o ratifikaciji Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja. Bamako konvencije o prepovedi uvoza in nadzoru ... KRIMINOLOGIJA - OKOLJSKO PRAVO odpadki - električna oprema - elektronska oprema - trgovanje z odpadki - Slovenija
2 Nepremoženjska škoda zaradi posega v pravico do zdravega življenjskega okolja: odškodninska odgovornost države za cestni hrup PiD 1/2016 str. 21 29.3.2016 dr. Damjan Možina URS člen 26, 72, 72/1, 72/2, 72/3. ZVO člen 5, 9, 9/2, 10, 78. ZOR člen 156, 156/3. OZ člen 133, 133/3, 133/4, 171, 179, 352, 352/1, 460, 460/1. EKČP člen 8, 8/2, 13. ZVO-1 člen 11, 11/5. ODŠKODNINSKO PRAVO – ČLOVEKOVE PRAVICE - USTAVNO PRAVO imisije - javnopravne imisije – nepremoženjska škoda – denarna odškodnina – odškodninska odgovornost države – prispevek oškodovanca – človekove pravice – nepogodbena odškodninska odgovornost – pravica...
3 Vpliv prava na kakovost zraka Javna uprava 3-4/2014 str. 87 3.7.2015 Tanja Pucelj Vidović ZVO-1. OKOLJSKO PRAVO varstvo okolja - kakovost zraka - zagotavljanje kakovosti zraka - okoljske dajatve - Pravica do čistega zraka
4 Gospodarske javne službe v občini Podjetje in delo 3-4/2015, str. 613 6.1.2015 mag. Irena Prodan ZGJS. ZVO-1 člen 149. ZJZP. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE gospodarske javne službe - državne gospodarske javne službe - lokalne gospodarske javne službe - obvezne gospodarske javne službe - izbirne gospodarske javne službe - vrste javnih služb - režijski obr...
5 Pravni standardi imisijskega prava Pravnik 7-8/2014 str. 425 15.12.2014 Ksenija Zeilhofer Orehek SPZ člen 75. OZ člen 133, 133/1, 133/3. ZOR člen 156, 156/3. Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju. ZVO-1. STVARNO PRAVO - PRIMERJALNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO imisije – krajevno običajna mera – vir nevarnosti – škodna nevarnost – večja škoda – pravni standard - sosedsko pravo – dejavnost, iz katere izvira nevarnost – vznemirjanje – škoda, ki presega običajn...
6 Naravovarstveno soglasje in molk organa Pravna praksa 4/2014 str. 12 30.1.2014 Adrijana Viler Kovačič ZON člen 105, 105a. ZVO-1. OKOLJSKO PRAVO naravovarstveno soglasje - molk organa - popolnost vloge - domneva pozitivne odločitve upravnega organa - vloga za pridobivanje naravovarstvenih pogojev - posegi v triglavski narodni park (TNP) - ekon...
7 Pravna ureditev izvajanja dimnikarske službe v RS s poudarkom na ekonomski (ne)učinkovitosti Pravna praksa 37/2013, Priloga 26.9.2013 dr. Breda Mulec, dr. Katarina Zajc Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES) člen 93, 106, 106/2. Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) člen 14. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o storitvah na notranjem trgu, št. ... GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - KONCESIJE dimnikarske storitve - dimnikarske službe - javne službe - omejevanje konkurence - izjema od prepovedi omejevanja konkurence - izključne pravice - dimnikarske službe v državah članicah EU - koncesije ...
8 Začasna odredba v okoljskih zadevah Pravna praksa 6/2013, str. 14 14.2.2013 mag. Tanja Pucelj Vidović ZVO-1 člen 152. ZUS-1 člen 32. PRAVO EVROPSKE UNIJE - OKOLJSKO PRAVO varstvo okolja - začasna odredba - položaj nevladne organizacije v postopkih zaradi varstva okolja - zadevna javnost - zadržanje izvajanja okoljevarstvenega dovoljenja
9 Evropsko prekrškovno pravo (s ponazoritvijo na primeru vinjetnega sistema in nelegalno odloženih odpadkov) Pravosodni bilten (PB) 1/2013, str. 45 1.1.2013 prof. dr. Rajko Knez Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) člen 5, 18, 21, 56. Drugi protokol k Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU). Direktiva 2011/82/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o l... PRAVO EVROPSKE UNIJE - PREKRŠKI - PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO - OKOLJSKO PRAVO - INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO - ČLOVEKOVE PRAVICE evropsko prekrškovno pravo - skladnost med notranjim pravom in pravom EU - sankcioniranje kršitve pravil prava EU - sankcije - določljivost sankcij - primernost sankcij - učinki sankcij - preprečevaln...
10 <a target="_blank" href="./Podrobnosti?rootEntityId=63FC4C22-2A42-4A11-9EE1-A5DC73D9E480">Množični zahtevki zaradi posegov v zdravo življenjsko okolje</a> Pravni letopis 2011 str. 243 1.12.2011 dr. Matija Damjan URS člen 72.SPZ člen 75, 99.OZ člen 133.ZVO-1 člen 14, 15, 110a, 110b, 110g. OKOLJSKO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVO poseg v zdravo življenjsko okolje - varstvo pred škodljivimi vplivi na okolje - varstvo pred imisijami - zahteva, da se odstrani škodna nevarnost - splošno koristna dejavnost - prepovedni zahtevek - o...
11 Javno-zasebno partnerstvo pri vodnih pravicah in pooblastilih na področju varstva okolja PP 21/11 Priloga str. II 2.6.2011 Adrijana Viler Kovačič ZJZP. ZDIJZ. ZJN-2. ZGJS. ZJF. ZV-1. ZVO-1. INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA - JAVNA UPRAVA - JAVNA NAROČILA - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - OKOLJSKO PRAVO javno zasebno partnerstvo - posebna ali izključna pravica - pogodbeno partnerstvo - koncesijsko razmerje - javnonaročniško razmerje - statusno partnerstvo - evidenca projektov in sklenjenih pogodb o j...
12 Zasavčani odpornejši na strupene emisije kot drugi? PP 5/11, str. 13 10.2.2011 Anja Brglez ZVO-1 člen 68, 68/2. Direktiva 2000/76/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. 12. 2000 o sežiganju odpadkov. OKOLJSKO PRAVO pridobitev dovoljenja IPPC – status naprave – vplivno območje emisij – (ne)upoštevanje meteoroloških in geografskih posebnosti – (ne)upoštevanje zdravstvenih kazalcev zmotno ugotovljeno dejansko stanj...
13 <a target="_blank" href="./Podrobnosti?rootEntityId=05bc4466-28a1-4aeb-9aa7-7719f5f81405">Odškodninska odgovornost za ugriz kače</a> Odvetnik 4/10, str. 19 29.12.2010 Jože Ilc OZ člen 158, 158/1. ZZZiv člen 5, 5-6. ZVO-1 člen 163, 163/1. ZON člen 30, 30/1, 81, 91, 92, 92/1, 93. ZDLov-1 člen 10, 53, 53/3, 54, 54/4. Uredba o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah. ODŠKODNINSKO PRAVO odškodninska odgovornost države - lastništvo naravnega javnega dobra - odgovornost upravljalca javnega dobra - prevzem tveganja pri gibanju v naravnem okolju - nevarna žival - odgovornost imetnika nev...
14 Idealne imisije industrijskih in infrastrukturnih objektov Pravnik 9-10 , str. 573 30.11.2010 dr. Matija Damjan ZVO člen 5, 78. ZVO-1 člen 3, 9. Direktiva 2004/35/ES o okoljski odgovornosti člen 110a. ODZ paragraf 364, 364a. ZTLR člen 5. SPZ člen 15, 73, 75, 99. OZ člen 132, 133, 1... STVARNO PRAVO – OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO civilnopravno varstvo pred škodljivimi (motečimi) vplivi na okolico – eksternalije industrijskih in infrastrukturnih obratov – odgovornost za preprečevanje in sanacijo okoljske škode – prepoved medseb...
15 Javno dobro PP 38/10, priloga II 30.9.2010 dr. Tratnik Matjaž, dr. Vrenčur Renato URS člen 67, 70. SPZ člen 15, 18, 19, 49. ZJC člen 2, 3, 51, 53. ZV-1 člen 15, 16, 17, 18, 21, 22, 28, 30, 32, 38, 45, 47, 121, 121a, 153a, 158, 189, 190. ... STVARNO PRAVO – CESTE IN CESTNI PROMET – VODE – RAZLASTITEV - GRADBENIŠTVO javno dobro – splošna raba – posebna raba – lastninska pravica – pravni režim javnega dobra – status javnega dobra – vpis v zemljiško knjigo – naravno javno dobro – grajeno javno dobro – vodno javno d...
16 <a target="_blank" href="./Podrobnosti?rootEntityId=C153E6CE-B84F-4A50-BFAC-06ACC5AEEC02">Omejitve lastninske pravice v sosedskih razmerjih</a> Pravni letopis 2009, str. 99 22.3.2010 dr. Vrenčur Renato SPZ člen 73 - 91, 99. OZ člen 133. ZVO-1 člen 14, 64, 73. ZGO-1 člen 62. STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - OKOLJSKO PRAVO Sosedska razmerja - prepovedane emisije - negatorna tožba - obligacijskopravno varstvo - popularna tožba - javnopravno varstvo - organizacijska tožba - presoja posegov v okolje - stranka v postopku iz...
17 V leto 2010 z novelo Zakona o varstvu okolja PP 5/2010 str. 9 4.2.2010 Adrijana Viler Kovačič ZVO-1 člen 118, 126c, 126d. Direktiva 2009/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembi Direktive 2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za tr... OKOLJSKO PRAVO trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov – javna dražba emisijskih kuponov – Sklad za podnebne spremembe – operator zrakoplova – pristojnost občin za določanje okoljskih dajatev
18 Odgovornost za štetu u djelatnosti lovstva (Odškodninska odgovornost pri dejavnosti lovstva) Godišnjak aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse 16/2009 str. 621 27.11.2009 Berislav Matijević ZDLov-1. URS. OZ. ZJC. ZVO-1. KZ-1. ODŠKODNINSKO PRAVO - LOVSTVO odškodninska odgovornost – lovstvo – divjad – odgovornost za škodo, ki jo povzroči divjad – objektivna odgovornost – prispevek oškodovanca – odgovornost za vzdrževanje cest – odgovornost za škodo na d...
19 Imisije – prekomjerna buka susjeda <br/>(Imisije – prekomerno vznemirjanje soseda s hrupom) Godišnjak aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse 16/2009 str. 27.11.2009 Danijela Romić ZVO-1. Direktiva 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa. SPZ. URS. STVARNO PRAVO sosedsko pravo – imisije – hrup – neposredna imisija – posredna imisija – prepovedana imisija – prekomerna imisija
20 Pravica do zdravega življenjskega okolja in denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo Podjetje in delo 6-7/2009 str. 1320 1.10.2009 dr. Dunja Jadek Pensa URS člen 15, 72. OZ člen 179. Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) člen 8, 41. ZVO-1 člen 11, 11/5. ODŠKODNINSKO PRAVO – OKOLJSKO PRAVO – PRAVO EVROPSKE UNIJE osebnostne pravice – splošna osebnostna pravica – pravica do zdravega življenjskega okolja – varstvo okolja