Št. Naslov Oznaka
1 Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) RS 110-5387/2002
2 Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje RS 70-3824/1996
3 Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki RS 32-1546/1999
4 Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki RS 21-1189/2001
5 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za čiščenje odpadnih plinov sežigalnice odpadkov in pri sosežigu odpadkov RS 51-2773/2001
6 Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov RS 50-2719/2001
7 Pravilnik o obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla RS 55-2869/1997
8 Pravilnik o monitoringu onesnaženosti okolja zaradi odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida RS 57-2626/2000
9 Uredba o količini odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, ki se odvajajo v vode, in o emisiji snovi v zrak iz proizvodnje titanovega dioksida RS 64-2966/2000
10 Pravilnik o ravnanju z odpadki iz proizvodnje titanovega dioksida RS 57-2625/2000
11 Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju RS 16-800/1995
12 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov RS 35-2292/1996
13 Uredba o emisiji hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav za skladiščenje in pretakanje motornega bencina RS 11-510/1999
14 Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili RS 18-718/2003
15 Pravilnik o programu obratovalnega monitoringa za naprave za pranje in kemično čiščenje tekstilij ter naprave za regeneracijo adsorbentov RS 1-23/2004
16 Pravilnik o obveščanju potrošnikov o varčni rabi goriv in emisijah CO2 novih osebnih vozil RS 86-4032/2003
17 Odredba o prepovedi prodaje in uvoza vozil brez katalizatorja RS 27-1178/1994
18 Uredba o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka RS 52-2528/2002
19 Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku RS 52-2530/2002
20 Uredba o benzenu in ogljikovem monoksidu v zunanjem zraku RS 52-2529/2002