Št. Naslov Komentiran člen
1 Komentar - 168. člen (sanacijski programi) - ZVO-1 168. člen
2 Komentar - 169. člen (nacionalni program varstva okolja in operativni programi) - ZVO-1 169. člen
3 Komentar - 170. člen (okoljska izhodišča) - ZVO-1 170. člen
4 Komentar - 171. člen (celovita presoja vplivov na okolje) - ZVO-1 171. člen
5 Komentar - 171.a člen (celovita presoja vplivov na okolje za državni lokacijski načrt ) - ZVO-1 171.a člen
6 Komentar - 172. člen (okoljevarstveno dovoljenje za naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega) - ZVO-1 172. člen
7 Komentar - 173. člen (okoljevarstveno dovoljenje za druge naprave) - ZVO-1 173. člen
8 Komentar - 174. člen (okoljevarstveno dovoljenje za obrate) - ZVO-1 174. člen
9 Komentar - 175. člen (registri) - ZVO-1 175. člen
10 Komentar - 176. člen (pridobitev dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov) - ZVO-1 176. člen
11 Komentar - 177. člen (prvo obdobje) - ZVO-1 177. člen
12 Komentar - 178. člen (izključitev naprav) - ZVO-1 178. člen
13 Komentar - 179. člen (prodaja na javni dražbi za prvo obdobje) - ZVO-1 179. člen
14 Komentar - 180. člen (vključitev drugih naprav, dejavnosti in toplogrednih plinov) - ZVO-1 180. člen
15 Komentar - 181. člen (podelitev in razveljavitev emisijskih kuponov) - ZVO-1 181. člen
16 Komentar - 182. člen (višja sila) - ZVO-1 182. člen
17 Komentar - 183. člen (penali) - ZVO-1 183. člen
18 Komentar - 184. člen (Ekološko razvojni sklad) - ZVO-1 184. člen
19 Komentar - 185. člen (obvezna gospodarska javna služba) - ZVO-1 185. člen
20 Komentar - 186. člen (režijski obrat, javni gospodarski zavod ali javno podjetje) - ZVO-1 186. člen