Št. Naslov Komentiran člen
21 Komentar - 187. člen (koncesionirana služba) - ZVO-1 187. člen
22 Komentar - 188. člen (drugi načini izvajanja) - ZVO-1 188. člen
23 Komentar - 189. člen (Svet za varstvo okolja) - ZVO-1 189. člen
24 Komentar - 190. člen (uskladitev predpisov) - ZVO-1 190. člen
25 Komentar - 191. člen (začetek uporabe) - ZVO-1 191. člen
26 Komentar - 192. člen (uporaba kazenskih določb) - ZVO-1 192. člen
27 Komentar - 193. člen (prenehanje veljavnosti) - ZVO-1 193. člen
28 * Komentar - 194. člen (projekt nameravanega posega in revizija poročila o vplivih na okolje) - ZVO-1 194. člen
29 Komentar - 195. člen (dokončanje postopkov za izdajo okoljevarstvenega soglasja) - ZVO-1 195. člen
30 Komentar - 196. člen (uskladitev postopkov za pridobitev okoljevarstvenega soglasja v primeru novih zahtev za izdajo gradbenih dovoljenj za objekte z vplivi na okolje) - ZVO-1 196. člen
31 Komentar - 197. člen (uskladitev postopkov za celovito presojo in presojo vplivov na okolje za državni ali občinski lokacijski načrt) - ZVO-1 197. člen
32 Komentar - 198. člen (dokončanje inšpekcijskih postopkov v teku) - ZVO-1 198. člen
33 Komentar - 199. člen (začetek veljavnosti zakona) - ZVO-1 199. člen
34 Komentar prehodnih in končnih določb - 51. člen (okoljevarstveno dovoljenje za naprave iz 82. člena) - ZVO-1A 51. člen
35 * Komentar prehodnih in končnih določb - 52. člen (celovita presoja vplivov na okolje za gozdnogospodarske načrte gozdnogospodarskih enot) - ZVO-1A 52. člen
36 * Komentar prehodnih in končnih določb - 53. člen (izdaja odločbe) - ZVO-1A 53. člen
37 Komentar prehodnih in končnih določb - 54. člen (uporaba enot potrjenega zmanjševanja emisij) - ZVO-1A 54. člen
38 Komentar prehodnih in končnih določb - 55. člen (uporaba določb) - ZVO-1A 55. člen
39 * Komentar prehodnih in končnih določb - 56. člen (podaljšanje veljavnosti sedanjih izvršilnih predpisov) - ZVO-1A 56. člen
40 * Komentar prehodnih in končnih določb - 57. člen (obveznost izdaje podzakonskih predpisov) - ZVO-1A 57. člen