Knjige in ČLANKI

Bahor, Maja, 2005. Trajnostni razvoj v okoljski politiki Evropske unije: magistrsko delo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Čebulj, Janez, Pichler, Dušan, Prančič, Ana in Toplišek, Janez, 1994. Zakon o varstvu okolja s komentarjem. Ljubljana: Gospodarski vestnik.

Jan, H. Jans, Hans, H. B. Vedder, 2008. European Environmental Law. Nizozemska: University of Groningen.

Juhart, Miha, 2009. Zahtevki zaradi opravljanja splošno koristne dejavnosti. V: Podjetje in delo, letnik 35, št. 6/7, str. 1302–1311. Ljubljana.

Kloepfer, Michael, 2004. Umweltrecht. Munchen: Verlag C.H. Beck.

Nomden, Koen, 1996. Reconciling Liberalisation and Public Service Obligations, Managing Universal Service Obligations in Public Utilities in the European Union, str. 7. Maastricht: European Institute of Public Administration.

Pirnat, Rajko, ur. 2004. Komentar zakonov s področja uprave. Ljubljana: Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti.

Pličanič, Senko, 1998. Vpliv entropije na pravno urejanje voda: doktorska disertacija, str. 168–176.

Pličanič, Senko, 2003. Temelji ekološkega prava: (kako uzakoniti) zmernost pri človekovih odnosih z živalmi, rastlinami in neživim svetom). Ljubljana: Cankarjeva založba.

Podkrajšek, Boštjan, 2007. Izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak. V: Brezplačni bilten Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, št. 11, str. 15. Ljubljana.

Pucelj Vidović, Tanja, 2008. Pravice in dolžnosti zavezancev v inšpekcijskem postopku. V: Javna uprava, letnik 44, št. 4, str. 81–98.

Pucelj Vidović, Tanja, 2009. Pravica nevladnih organizacij do sodelovanja pri okoljsko relevantnih upravnih odločbah: magistrska naloga, smer Javna uprava.

Rančić, Nenad, 2007. Načelo opreza u teoriji in politici zaštite okoliša i javnog zdravja. V: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, letnik 57, št. 3, str. 629–664. Zagreb, Hrvaška.

Salzman, James in Thompson, Barton H., Jr., 2007. Environmental Law and Policy. New York: Foundation Press, 2nd Edition.

Starman, Marko, 2010. Slovenija proti Italiji – Evropsko sodno varstvo pred škodljivimi vplivi plinskih terminalov. V: Pravna praksa, letnik 29, št. 3/4, str. I–VIII. Ljubljana.

Slot, Piet Jan, 1994. Energy and Competition. V: Common Market Law Review, št. 31, str. 534–537.

Slot, Piet Jan. Competition and Public Service Obligations: The example of the Energy Sector, neobjavljen članek, str. 2–3.

Tekavec, Janez, 2007. Novela ZGO-1: spremeniti je treba okoljsko zakonodajo. V: Pravna praksa, letnik 26, št. 26, str. 9–11. Ljubljana.

Tavzes, Radovan, 2008. Okoljska škoda, povzročena vodam in tlom. V: Javna uprava, letnik 44, št. 4, str. 63–80.

Tickner, Joel, Raffensperger, Carolyn, in Myers, Nancy. The precautionary principle in action (handbook). Dostopno na http://www.biotech-info.net/handbook.pdf.

Zidar, Katarina, 2006. Onesnaževanje okolja in človekove pravice. V: Pravna praksa, letnik 25, št. 26, str. 20–22. Ljubljana.

Zuljan, Boštjan, 2009. Civilnopravna odgovornost povzročitelja za obremenjevanje okolja. V: Pravna praksa, letnik 28, št. 27, str. I–VIII. Ljubljana.

 

Drugi pisni viri

Communication from the Commission on the precautionary principle; COM (2000)1 final. Dostopno na:

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/library/pub/pub07_en.pdf (junij 2010).

Green Paper on Services of General Interest COM(2003) 270 final (UL C št. 76 z dne 25. marca 2004).

Poročilo Inšpektorata RS za okolje in prostor za leto 2009. Dostopno na:

http://www.iop.gov.si/fileadmin/iop.gov.si/pageuploads/IRSOP_dokumenti/Porocila_IJZ/Porocilo_o_delu_IRSOP2009.pdf (junij 2010).

Poročilo o okolju v Sloveniji (Gradivo za javno razpravo).

Poročilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o uporabi in učinkovitosti direktive o presoji vplivov na okolje COM(2009). Dostopno na:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0378:EN:NOT (junij 2010).

Priporočilo Sveta z dne 3. marca 1975 v zvezi z razporeditvijo stroškov in delovanja javnih oblasti na področju okolja (75/436/Euratom, ECSC, EEC: Council Recommendation of 3 March 1975 regarding cost alocation and action by public authorities on environmental metters; UL L št. 194 z dne 25. julija 1975, stran1).

Program zmanjševanja tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi snovmi (julij 2008).

Okvir Skupnosti za državne pomoči v obliki nadomestila za javne storitve (UL C št. 297 z dne 29. november 2005, stran 4).

Opozorilo Komisije EU z dne 13. oktobra 2006. Presoja vplivov na okolje: Komisija bo pravno ukrepala, da se izboljša izvajanje na Madžarskem, v Latviji, Litvi in Sloveniji. Dostopno na:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1397&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en (junij 2010).

Services of General Economic Interest and State Aids (non paper); European Commission, DG Competition, 12. november 2002; str. 21–24. Dostopno na:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/reform/archive_docs/1759_sieg_en.pdf (junij 2010).

Zloženka Zdravje za Zasavje. Dostopno na: http://www.zdravje-zasavje.si/files/Zlozenka.pdf (junij 2010).

PRAVNI VIRI

Deklaracija o okolju in razvoju v Riu (Rio Declaration on the Environment and Development), sprejeta 13. junija 1992.

Baselska konvencija o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja (Uradni list RS – MP, št. 15/93, 23/04).

Konvencija o presoji čezmejnih vplivov na okolje – Espoo konvencija (Uradni list RS – MP, št. 11/98).

Kartagenski protokol o biološki varnosti h Konvenciji ZN o biološki raznovrstnosti (Uradni list RS – MP, št. 23/02 (14/08 popr., 15/08 popr.)).

Konvencija ZN o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah – Aarhuška konvencija (Uradni list RS – MP, št. 17/04).

Prečiščeni različici Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije (tedanje Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti) (UL C št. 83 z dne 30. marca 2010).

Direktiva Sveta 85/337/EGS z dne 27. junija 1985 o oceni vplivov določenih javnih in zasebnih projektov na okolje, dopolnjena z Direktivo Sveta 97/11/EGS z dne 3. marca 1997 o dopolnitvi Direktive 85/337/EGS z dne 27. junija 1985 o oceni vplivov določenih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L št. 175 z dne 5. julija 1985, stran 40).

Direktiva Sveta 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja (UL L št. 257 z dne 10. oktobra 1996, stran 26).

Direktiva Sveta 96/82/ES z dne 9. decembra 1996 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi (UL L št. 10 z dne 14. januarja 1997, stran 13).

Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL L št. 182 z dne 16. julija 1999, stran 1).

Direktiva 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih (UL L št. 296 z dne 21. oktobra 2000, stran 34).

Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L št. 327 z dne 22. decembra 2000, stran 1).

Direktiva 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS (UL L št. 106 z dne 17. aprila 2001, stran 1).

Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje (UL L št. 197 z dne 21. julija 2001, stran 30).

Direktiva 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o javnem dostopu do informacij o okolju z razveljavitvijo Direktive Sveta 90/313/EGS (UL L št. 41 z dne 14. februarja 2003, stran 26).

Direktiva 2003/35/EGS Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o zagotavljanju udeležbe javnosti pri sprejemanju določenih planov in programov, ki se nanašajo na okolje, in dopolnitvah, ki se nanašajo na udeležbo javnosti in dostop do pravice Direktive 85/337/EGS in 96/61/ES (UL L št. 156 z dne 25. junija 2003, stran 17).

Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra o vzpostavitvi sheme za trgovanje s pravicami za izpuščanje toplogrednih plinov v Skupnosti in dopolnitvi Direktive 96/61/ES (UL L št. 275 z dne 25. oktobra 2003, stran 32).

Direktiva 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (UL L št. 143 z dne 30. aprila 2004, stran 56).

Direktiva 2004/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 2004 o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sheme za trgovanje s pravicami za izpuščanje toplogrednih plinov v Skupnosti, upoštevajoč projektne mehanizme Kjotskega protokola (UL L št. 338 z dne 13. novembra 2004, stran 18).

Direktiva 2005/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (UL L št. 70 z dne 16. marca 2005, stran 17).

Direktiva Komisije 2006/111/ES z dne 16. novembra 2006 o preglednosti finančnih odnosov med državami članicami in javnimi podjetji ter o finančni preglednosti znotraj določenih podjetij (UL L št. 318 z dne 17. novembra 2006, stran 17).

Direktiva 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (Kodificirana različica) (UL L št. 24 z dne 29. januarja 2008, stran 8–29).

Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (UL L št. 152 z dne 11. junija 2008, stran 1).

Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L št. 312 z dne 22. novembra 2008, stran 3–30).

Direktiva 2008/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o kazenskopravnem varstvu okolja (UL L št. 328 z dne 6. decembra 2008, stran 28).

Direktiva 2008/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi vključitve letalskih dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (UL L št. 8 z dne 13. januarja 2009, stran 3).

Direktiva 2008/103/ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih glede dajanja baterij in akumulatorjev na trg (UL L št. 327 z dne 5. decembra 2008, stran 7).

Direktiva 2009/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembi Direktive 2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov (UL L št. 140 z dne 5. junija 2009, stran 63).

Uredba Sveta (EGS) št. 259/93 z dne 1. februarja 1993 o nadzorovanju in kontroli pošiljk odpadkov znotraj Evropske skupnosti ter v njo in iz nje – ki jo nadomesti Uredba (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (UL L št. 190 z dne 12. julija 2006, stran 1).

Uredba (ES) št. 1980/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o spremenjenem sistemu Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje (UL L št. 237 z dne 21. septembra 2000, stran 1).

Uredba (ES) št. 761/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001, ki dopušča prostovoljno sodelovanje organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (UL L št. 114 z dne 24. aprila 2001, stran 1–29).

Uredba (ES) 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L št. 396 z dne 30. decembra 2006, stran 1).

Uredba (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (UL L št. 293 z dne 31. oktobra 2008, stran 3).

Uredba Komisije (ES) št. 2216/2004 z dne 21. decembra 2004 za standardiziran in zavarovan sistem registrov v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbo 280/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 386 z dne 29. decembra 2004, stran 1) – popravljena (UL L št. 156 z dne 9. junija 2006, stran 19).

Uredba Komisije (ES) št. 916/2007 z dne 31. julija 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2216/2004 za standardiziran in zavarovan sistem registrov v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbo 280/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 200 z dne 1. avgusta 2007, stran 5).

Uredba Komisije (ES) št. 994/2008 z dne 21. decembra 2008 o standardiziranem in zaščitenem sistemu registrov v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbo 280/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 271 z dne 11. oktobra 2008, stran 3).

Uredba Komisije (EU) št. 82/2010 z dne 28. januarja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 748/2009 o seznamu operaterjev zrakoplovov, ki so 1. januarja 2006 ali pozneje izvajali letalsko dejavnost s seznama v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES, z navedbo države članice upravljavke za vsakega operaterja zrakoplova (UL L št. 25 z dne 29. januarja 2010, stran 12).

Odločba Komisije 2004/156/ES o določitvi smernic za spremljanje in poročanje o emisijah toplogrednih plinov v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 59 z dne 26. februarja 2004, stran 1).

Odločba Komisije št. 2006/780/ES z dne 13. novembra 2006 o izognitvi dvojnemu štetju zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v okviru sistema Skupnosti za trgovanje z emisijami za projektne dejavnosti iz Kjotskega protokola v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 316 z dne 16. novembra 2006, stran 12).

Odločba Komisije z dne 14. decembra 2006 o določitvi ravni emisij, ki se dodelijo skupnosti in vsaki od njenih držav članic v okviru Kjotskega protokola v skladu z Odločbo Sveta 2002/358/ES (UL L št. 358 z dne 16. decembra 2006, stran 87).

Odločba Komisije 2007/589/ES z dne 18. julija 2007 o določitvi smernic za spremljanje in poročanje o emisijah toplogrednih plinov v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 229 z dne 31. avgusta 2007, stran 1).

Odločba Komisije 2009/73/ES z dne 17. decembra 2008 o spremembi Odločbe 2007/589/ES glede vključitve smernic za spremljanje in poročanje o emisijah dušikovega oksida (UL L št. 24 z dne 28. januarja 2008, stran 18).

Odločba Komisije 2009/339/ES z dne 16. aprila 2009 o spremembi Odločbe 2007/589/ES glede vključitve smernic za spremljanje in sporočanje emisij in podatkov o tonskih kilometrih iz letalskih dejavnosti (UL L št. 103 z dne 23. aprila 2009, stran 10).

Odločba Komisije 2009/450/ES z dne 8. junija 2009 o natančni razlagi letalskih dejavnosti iz Priloge I k Direktivi 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 12. junija 2009, stran 69).

Sklep Komisije z dne 8. junija 2010 o spremembi Odločbe 2007/589/ES glede vključitve smernic za spremljanje in poročanje o emisijah toplogrednih plinov iz zajemanja, transporta in geološkega shranjevanja ogljikovega dioksida (UL L št. 155 z dne 22. junija 2010, stran 34).

Ustava Republike Slovenije (URS) (Uradni list RS, št. 33I/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04, 68/06).

Energetski zakon (EZ) (Uradni list RS, št. 79/99 (8/00 popr.), 110/02, 50/03, 51/04, 26/05, 118/06 (9/07 popr.), 27/07, 70/08, 22/10).

Kazenski zakonik (KZ-1) (Uradni list RS, št. 55/08 (66/08 popr.), 39/09, 55/09).

Obligacijski zakonik (OZ) (Uradni list RS, št. 83/01, 32/04, 28/06, 29/07, 40/07, 97/07).

Stvarnopravni zakonik (SPZ) (Uradni list RS, št. 87/02, 18/07).

Zakon o akreditaciji (ZAkr) (Uradni list RS, št. 59/99).

Zakon o biocidnih proizvodih (ZBioP) (Uradni list RS, št. 61/06).

Zakon o carinski službi (ZCS-1) (Uradni list RS, št. 56/99, 52/02, 110/02, 57/04, 103/04, 113/05, 40/09).

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) (Uradni list RS, št. 24/03, 61/05, 96/05, 109/05, 113/05, 28/06, 51/06, 117/06).

Zakon o društvih (ZDru-1) (Uradni list RS, št. 61/06, 91/08, 102/08, 58/09).

Zakon o državni upravi (ZDU-1) (Uradni list RS, št. 52/02, 56/03, 83/03, 45/04, 61/04, 97/04, 123/04, 24/05, 93/05, 113/05, 126/07, 48/09).

Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN) (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07).

Zakon o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07, 57/08).

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10).

Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS) (Uradni list RS, št. 11/01, 2/04, 37/04, 98/04, 14/07, 35/07).

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/06 (60/06 popr.), 26/07, 33/07, 67/07, 10/08, 68/08, 23/09, 42/09, 65/09, 83/09).

Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10).

Zakon o gozdovih (ZG) (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98, 24/99, 56/99, 67/02, 110/02, 112/06, 115/06, 110/07).

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03, 41/04, 45/04, 47/04, 62/04, 102/04 (14/05 popr.), 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09, 108/09).

Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) (Uradni list RS, št. 56/02, 26/07, 43/07).

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10).

Zakon o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10).

Zakon o javnih naročilih (ZJN-1) (Uradni list RS, št. 39/00 (102/00 popr.), 2/04, 2/04, 36/04, 128/06 – prenehal veljati 23. decembra 2006).

Zakon o javnih skladih (ZJS-1) (Uradni list RS, št. 77/08, 68/09, 8/10, 19/10).

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02, 2/04 (10/04 popr.), 23/05, 35/05, 62/05, 113/05, 21/06, 23/06, 32/06, 62/06, 131/06, 11/07, 33/07, 63/07, 65/08, 69/08, 69/08, 74/09).

Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) (Uradni list RS, št. 127/06).

Zakon o kemikalijah (ZKem) (Uradni list RS, št. 36/99, 11/01, 65/03, 110/03, 47/04, 61/06, 16/08).

Zakon o kontroli cen (ZKC) (Uradni list RS, št. 63/99, 32/02, 20/06, 51/06).

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 36/99, 59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/03, 77/04, 72/05, 100/05, 21/06, 14/07, 60/07, 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10).

Zakon o meteorološki dejavnosti (ZMetD) (Uradni list RS, št. 49/06).

Zakon o morskem ribištvu (ZMR-2) (Uradni list RS, št. 115/06).

Zakon o ohranjanju narave (ZON) (Uradni list RS, št. 56/99 (31/00 popr.), 110/02, 119/02, 22/03, 41/04, 96/04, 61/06, 63/07, 117/07, 32/08, 8/10).

Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD) (Uradni list RS, št. 53/07 in 65/08).

Zakon o prekrških (ZP-1) (Uradni list RS, št. 7/03, 45/04, 86/04, 7/05, 23/05, 34/05, 44/05, 55/05, 40/06 (51/06 popr.), 70/06, 115/06, 139/06, 3/07, 29/07, 58/07, 16/08, 17/08 (21/08 popr.), 76/08, 108/09, 109/09, 45/10).

Zakon o prevozu nevarnega blaga (ZPNB) (Uradni list RS, št. 79/99, 96/02, 2/04, 101/05, 33/06, 41/09).

Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL) (Uradni list RS, št. 67/93).

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09).

Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (ZRGSO) (Uradni list RS, št. 67/02, 73/04, 23/05, 21/10).

Zakon o ratifikaciji Konvencije o presoji čezmejnih vplivov na okolje (MPCVO) (Uradni list RS – MP, št. 11/98).

Zakon o ratifikaciji Protokola o strateški presoji vplivov na okolje h Konvenciji o presoji čezmejnih vplivov na okolje (MPSPVO) (Uradni list RS – MP, št. 11/10).

Zakon o revidiranju (ZRev-2) (Uradni list RS, št. 65/08).

Zakon o rudarstvu (ZRud) (Uradni list RS, št. 56/99, 110/02, 46/04, 98/04-UPB1, 68/08).

Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB) (Uradni list RS, št. 56/08, 20/09).

Zakon o sladkovodnem ribištvu (ZSRib) (Uradni list RS, št. 61/06).

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 22/05, 119/05, 24/06, 105/06, 126/07, 65/08, 47/09, 8/10).

Zakon o spremljanju državnih pomoči (ZSDrP) (Uradni list RS, št. 37/04).

Zakon o storitvah na notranjem trgu (ZSNT) (Uradni list RS, št. 21/10).

Zakon o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN) (Uradni list RS, št. 38/10).

Zakon o upravnem sporu (ZUS-1) (Uradni list RS, št. 105/06, 26/07, 122/07, 65/08, 119/08, 54/09, 107/09, 14/10).

Zakon o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, št. 8/00, 44/00, 81/00, 33/01, 45/01, 42/02, 18/04, 40/04, 91/05, 114/05, 131/06, 14/07, 42/07, 126/07).

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02 (8/03 popr.), 58/03, 33/07, 108/09).

Zakon o ustanovah (ZU) (Uradni list RS, št. 60/95, 53/05, 70/05 (91/05 popr.)).

Zakon o ustavnem sodišču (ZUstS) (Uradni list RS, št. 64/2007-UPB1).

Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02, 2/04, 41/04, 57/08).

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06, 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09).

Zakon o varstvu okolja (ZVO) (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 56/99, 86/, 22/00, 82/01, 67/02, 41/04 – prenehal veljati 7. maja 2004).

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 51/07, 67/07, 94/07).

Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (ZVPH) (Uradni list SRS, št. 15/76, 29/86, RS, št. 32/93, 29/95, 45/95, 41/04).

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV) (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02, 24/03, 50/03, 46/04, 102/04, 70/08).

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN) (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00, 87/01, 41/04, 28/06, 51/06).

Zakon o varuhu človekovih pravic (ZVarCP) (Uradni list RS, št. 71/93 (15/94 popr.), 56/02).

Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS) (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01, 52/02, 123/04, 24/05, 109/08, 55/09, 38/10).

Zakon o zaščiti živali (ZZZiv) (Uradni list RS, št. 98/99, 126/03, 20/04, 61/06, 14/07, 43/07).

Zakon o zavodih (ZZ) (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06).

Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08, 45/08, 28/09).

Zakon o zunanjih zadevah (ZZZ-1) (Uradni list RS, št. 45/01, 78/03, 113/03, 20/06, 118/07, 76/08, 108/09).

Uredba o čezmejnem pošiljanju odpadkov (Uradni list RS, št. 101/04).

Uredba o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti (Uradni list RS, št. 45/04, 96/05, 120/05, 66/06, 31/08, 48/09, 42/10).

Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04).

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09).

Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09).

Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03, 36/09).

Uredba o izvajanju Uredbe ES št. 1013/2006 o pošiljanju odpadkov (Uradni list RS, št. 71/07).

Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Uradni list RS, št. 84/05, 62/08, 62/08, 113/09).

Uredba o merilih za določitev najmanjše razdalje med obratom in območji, kjer se zadržuje večje število ljudi, ter infrastrukturo (Uradni list RS, št. 34/08).

Uredba o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 9/09).

Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 129/04, 57/06, 105/07 in 102/08).

Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05).

Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov (Uradni list RS, št. 62/08).

Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08).

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08, 53/09).

Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05).

Uredba o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08, 63/09).

Uredba o ozonu v zunanjem zraku (Uradni list RS, št. 8/03).

Uredba o podrobnejšem načinu in pogojih vzpostavitve in vodenja registra emisijskih kuponov (Uradni list RS, št. 56/05).

Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08).

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05, 119/07).

Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 71/08).

Uredba o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09).

Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list RS, št. 3/10).

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07).

Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08).

Uredba o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 43/08).

Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Uradni list RS, št. 107/06).

Uredba o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 30/10).

Uredba o vrstah dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07).

Uredba o vrstah in merilih za presojo projektnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 30/10).

Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07 in 32/09).

Uredba o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode (Uradni list RS, št. 55/09).

Uredba o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave (Uradni list RS, št. 36/09).

Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 110/04, 115/07, 36/09).

Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 96/08, 36/09).

Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku (Uradni list RS, št. 52/02).

Pravilnik o dejavnostih, ki bodo prvič vključene v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov po letu 2012, o podatkih, ki jih morajo poslati, in načinu njihovega preverjanja (Uradni list RS, št. 35/10).

Pravilnik o merilih za preverjanje poročila o emisijah toplogrednih plinov in pogojih, ki jih mora izpolnjevati preveritelj (Uradni list RS, št. 17/05 in 79/05).

Pravilnik o metodologiji za določanje vodnih teles podzemnih voda (Uradni list RS, št. 65/03).

Pravilnik o monitoringu kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 36/07).

Pravilnik o monitoringu podzemnih voda (Uradni list RS, št. 31/09).

Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 10/09).

Pravilnik o obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 55/97).

Pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00).

Pravilnik o podrobnejših merilih za ugotavljanje okoljske škode (Uradni list RS, št. 46/09).

Pravilnik o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije, ki na področju varstva okolja deluje v javnem interesu (Uradni list RS, št. 112/06).

Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10).

Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08).

Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08).

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08).

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96).

Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 104/00).

Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98).

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja registra emisijskih kuponov (Uradni list RS, št. 82/05).

Pravilnik o vodenju registra nevladnih organizacij s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja (Uradni list RS, št. 42/09).

Odlok o državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 2005 do 2007 (Uradni list RS, št. 112/04, 131/04, 53/05).

Odlok o državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 2008 do 2012 (Uradni list RS, št. 42/07, 70/07).

Odredba ministra za varstvo okolja o izvozu, uvozu in tranzitu odpadkov (Uradni list RS, št. 39/96 (44/96 popr.), 1/97, 59/98, 1/00, 94/00, 41/04, 101/04).

Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini (Uradni list RS, št. 119/07).

Uzance pri vračanju in prevzemanju vračljive embalaže (Uradni list RS, št. 125/00).

Poslovnik Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01 (23/02 popr.), 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10).

Akt o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09).

Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (Uradni list RS, št. 57/04).

Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005 do 2012 (Uradni list RS, št. 2/06).

Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost 2008 – 2016, ki ga je sprejela Vlada RS 31. januarja 2008.

 

Odločbe sodišč

Odločba Ustavnega sodišča RS št. U-I-154/93-8.

Odločba Ustavnega sodišča RS št. U-I-103/95.

Odločba Ustavnega sodišča RS št. U-I-263/95.

Sklep Ustavnega sodišča RS št. U-I-24/96.

Odločba Ustavnega sodišča RS št. U-I-98/04.

Odločba Ustavnega sodišča RS št. U-I-204/04.

Odločba Ustavnega sodišča RS št. U-I- 263/95.

Odločba Ustavnega sodišča RS št. U-I-360/05.

Odločba Ustavnega sodišča RS št. U-I-51/06.

Odločba Ustavnega sodišče RS št. U-I-386/06.

Odločba Ustavnega sodišča RS št. U-I-406/06.

Odločba Ustavnega sodišča RS št. U-I-436/06.

Odločba Ustavnega sodišča RS št. P-16/06.

Sklep Vrhovnega sodišča RS št. I Up 201/2003.

Sodba Vrhovnega sodišča RS št. I Up 1455/2003.

Sodba Vrhovnega sodišča RS št. I Up 776/2004.

Sodba Vrhovnega sodišča RS št. X Ips 1056/2004.

Sodba Vrhovnega sodišča RS št. X I Ips 775/2006.

Sodba Vrhovnega sodišča RS št. I Up 1126/2006.

Odločba Ustavnega sodišča RS št. U-I-98/04.

Sodba Vrhovnega sodišča RS št. II Ips 940/2007.

Sodba Upravnega sodišča RS št. U 2580/2007.

Odločba Višjega sodišča v Ljubljani Cpg 487/2001.

Sodba Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 710/2005.

Sklep Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 809/2009.

Primer Sodišča EU C-157/96.

Primer Sodišča EU C-49/10.

Združena primera Sodišča EU C-180-184/98 (Pavel Pavlov and Others v Stichtung Pensionenfonds Medische Specialisten), ECR I-6451.

Primer Sodišča EU C-203/99 (Henning Veedfald), ECR I-3569.

Primer Sodišča EU C-475/99 (Ambulanz Glöckner).

Primer Sodišča EU C-218/00 (Cisal di Batistello), ECR I-691.

Primer Sodišča EU C-280/00 (Altmark).

Primer Sodišča EU C-402/08.

Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice Guerra and others v Italy (ECHR judgment of 19.2.1998).

Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice Fadeyeva v. Russia (ECHR judgment of 30.11.2005).

 

Internetni viri

http://www.arso.gov.si/ (julij 2010).

http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/poro%C4%8Dila/poro%C4%8Dila%20o%20stanju%20okolja%20v%20Sloveniji/ (julij 2010).

http://www.ekosklad.si/pdf/LetnaPorocila/LP_08_slo.pdf (junij 2010).

http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf (junij 2010).

http://e-uprava.gov.si/e-uprava/inspektorji/ (junij 2010).

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/ (julij 2010).

http://www.ip-rs.si/ (junij 2010).

http://kazalci.arso.gov.si/ (julij 2010).

http://www.mju.gov.si/si/inspekcijski_svet/ (junij 2010).

http://www.uk.gov.si/si/delovna_podrocja/inspekcijski_nadzor_nad_kemikalijami/ (junij 2010).

http://zakonodaja.gov.si/ (julij 2010).