Št. Opravilna št. Datum seje Pravna podlaga Institut Jedro
1 UPRS Sodba II U 186/2017-16 3.4.2019 ZFPPIPP člen 132, 132/1, 161, 161/1. ZVO-1 člen 9, 9/3 stroški izvršbe - prisilna poravnava - nedenarna terjatev - prekinitev izvršilnega postopka V obravnavani zadevi se postopek izvršbe z začetkom postopka prisilne poravnave ne prekine, ker gre za terjatev, ki ne vpliva na obseg premoženja tožeče stranke. V predmetni zadevi namreč ne gre za ob...
2 UPRS Sodba I U 2678/2017-42 26.2.2019 ZDIJZ člen 6, 6/3, 6/3-2. ZVO-1 člen 110, 110/2, 110/2-5. Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (2015) člen 33, 33/4, 33/4-2 dostop do informacij javnega značaja - izjeme od dostopa do informacije javnega značaja - poslovna skrivnost - poročilo - emisije - okoljski podatki - bistvena kršitev določb postopka Do vprašanja, ali je poročilo o finančnem poslovanju neke gospodarske družbe v delu, ki se nanaša na stroške zbiranja in obdelave odpadkov, možno enačiti s pojmom poročila, povezanega s kvaliteto okol...
3 UPRS Sodba I U 1828/2018-11 11.12.2018 ZVO-1 člen 146g, 146g/5 javni razpis - sofinanciranje iz javnih sredstev - nepovratna finančna spodbuda - raba obnovljivih virov energije - večja energijska učinkovitost stanovanjskih stavb - nepopolna vloga - nepopolno ugot... Kot obvezna priloga vlogi se zahteva kopija gradbenega dovoljenja za stavbo, na kateri bo izvedena naložba. Ker gre za ukrep - naložbo v stanovanjsko stavbo, je logično, da se zahteva temu ustrezno gr...
4 UPRS Sodba III U 380/2016-7 22.11.2018 ZVO-1 člen 146h. ZMV člen 26 javni poziv - sofinanciranje iz javnih sredstev - nepovratna finančna sredstva - namenska poraba sredstev - vračilo sredstev Glede na to, da predmetno vozilo tri leta po sklenitvi pogodbe ni bilo prijavljeno v promet, je toženka pravilno zaključila, da naložba ni bila izvedena v skladu s pogoji iz javnega poziva in da v opi...
5 UPRS Sodba I U 1814/2018-7 6.11.2018 ZUP člen 135, 135/3. ZVO-1 člen 78, 78/1, 78/1-1. Uredba o odlagališčih odpadkov (2014) člen 76. Pravilnik o odlaganju odpadkov (2000) člen 64, 64/2. ZUS-1 člen 59, 59/2 okoljevarstveno dovoljenje - odlagališče odpadkov - umik zahteve - postopek po uradni dolžnosti - glavna obravnava Za zapiranje odlagališča so bili ves čas predpisani pogoji oziroma je moral upravljavec izpolnjevati obveznosti, pri čemer so bili ti določeni v načrtu še neizvedenih del v zvezi z zapiranjem odlagali...
6 UPRS Sodba I U 1613/2017-10 25.10.2018 ZVO-1 člen 146h, 146h/1. javni razpis - sofinanciranje iz javnih sredstev - nepovratna finančna sredstva - razpisni pogoj - finančni leasing - sprememba lastništva - vračilo sredstev Pri obeh obravnavanih vozilih je prišlo do spremembe lastništva pred potekom treh let od prve registracije. Prepoved odtujitve vozila pred potekom treh let od prve registracije izhaja tako iz določb (...
7 UPRS Sodba I U 1695/2018-14 11.10.2018 ZVO-1 člen 70, 74, 74/9, 172. ZVO-1F člen 87, 87/2 okoljevarstveno dovoljenje - obstoječa naprava - nova naprava - okoljevarstveno soglasje - zavrženje vloge Tožnik je bil najkasneje ob prejemu sodbe I U 893/2014 z dne 21. 8. 2014 seznanjen s stališčem naslovnega sodišča, da obravnavane naprave v obsegu, za katerega je zaprosil za izdajo okoljevarstvenega ...
8 UPRS Sodba I U 818/2016-12 27.9.2018 ZDIJZ člen 6,6/1, 6/1-7, 6/1-9, 6/2. ZVO-1 člen 43 dostop do informacij javnega značaja - izjeme od dostopa do informacije javnega značaja - okoljski podatki V obravnavani zadevi je sporno, ali dokument Osnutek akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (AN OVE) (posodobitev 2016) ne predstavlja prosto dostopne informacije javnega z...
9 UPRS Sodba I U 929/2016-10 24.9.2018 ZDIJZ člen 6, 6/1, 6/1-9, 6/3. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja člen 7, 7/1. Direktiva 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu jav... dostop do informacij javnega značaja - informacija javnega značaja - varstvo okolja - izjeme od dostopa do informacije javnega značaja - sodelovanje javnosti Strokovne organizacije, ki lahko nadzirajo javne politike (t.i. „watchdogs“), imajo poseben vpliv na uresničevanje omenjenih ciljev, ki so deklarirani v uvodni izjavi št. 1 ter v členu 1(b) Direktive ...
10 UPRS Sodba IV U 180/2016-8 13.9.2018 ZVO-1 člen 146c javni poziv - dodelitev nepovratne finančne vzpodbude - naložbe v rabo obnovljivih virov energije - razpisni pogoj - datum izvedbe naložbe Ker se datum izdaje računa šteje za datum izvedbe naložbe, je glede na določbe javnega poziva in med strankami nesporno ugotovitev datuma vgradnje toplotne črpalke in datuma oddaje vloge za pridobitev...
11 UPRS Sodba IV U 81/2017-14 4.9.2018 ZVO-1 člen 51 neposredna plačila v kmetijstvu - javni razpis - razpisni pogoj - okoljevarstveno soglasje Ker v obravnavanem primeru ni sporno, da je prvostopenjski upravni organ ugotovil neizpolnjevanje pogoja iz javnega razpisa, ki bi moral biti izpolnjen na dan oddaje vloge (nima okoljevarstvenega sogl...
12 UPRS Sodba I U 1310/2018-7 21.8.2018 ZUP člen 43, 214. URS člen 72. ZLS člen 21, 21/2. ZVO-1 člen 11, 82-85 okoljevarstveno dovoljenje - sprememba okoljevarstvenega dovoljenja - pravni interes za udeležbo v postopku - zemeljski izkop Tožnica pri zatrjevanju o izkazanem pravnem interesu ne more uspeti s pavšalnimi navedbami, da je okoljevarstveno dovoljenje v nasprotju z določbami prostorskih aktov, ker odlaganje odpadkov na sporne...
13 UPRS Sodba I U 1435/2016-38 18.7.2018 ZVO-1 člen 3, 3(2), 6, 6/3, 13, 13/1. ZDIJZ člen 4. ZGD člen 39, 39/3 dostop do informacij javnega značaja - okoljski podatki - izjeme od dostopa do informacije javnega značaja - poslovna skrivnost - javni zavod - javna služba Javnost ima pravico do udeležbe pri odločanju že v začetnih fazah odločanja, ko so še vse možnosti odprte in lahko javnost učinkovito sodeluje. Tožnik zato nima prav, ko zatrjuje, da bi izdelava omenj...
14 UPRS Sodba III U 72/2018-10 12.7.2018 ZUP člen 43, 43/2. ZVO-1 člen 58, 58/1, 64 varstvo okolja - okoljevarstveno soglasje - status stranke Sklenitev dogovora med tožečo stranko in nosilcem nameravanega posega, kot ga predvideva drugi odstavek 40. člena OPPN, nima vpliva na izdajo okoljevarstvenega soglasja in zato tudi ne utemeljuje prav...
15 UPRS Sodba I U 260/2018-10 12.7.2018 ZVO-1 člen 20, 20/1. Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži člen 7. Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (2006) člen 26, 2... ravnanje z odpadki - ravnanje z odpadno embalažo - prevzem odpadne embalaže - okoljevarstveno dovoljenje - sprememba okoljevarstvenega dovoljenja - delež prevzemanja odpadne embalaže - pogodbena obvez... Odgovornost za ravnanje z odpadki je na povzročitelju odpadkov, kar tožnik kot družba za ravnanje z odpadno embalažo ni. Njegova obveznost v tem pogledu temelji izključno na pogodbi, s katero je to ob...
16 UPRS Sodba II U 106/2018-6 11.7.2018 ZUP člen 43, 43/1. ZVO-1 člen 82 okoljevarstveno dovoljenje - stranka v postopku - stranski udeleženec - občina Stranka je pravni interes za udeležbo v postopku izkazala s sklicevanjem na to, da je lastnica zemljišča, ki meji na zemljišče, na katerem se izvaja dejavnost, ki je predmet obravnavanega okoljevarstv...
17 UPRS Sodba II U 67/2018-6 4.7.2018 ZUP člen 43, 43/1. ZVO-1 člen 51, 51/3, 51a poseg v okolje - presoja vplivov objekta na okolje - stranka v postopku - stranski udeleženec - občina Izvajanje izvirnih pristojnosti občine pomeni sprejem in izvedbo ustreznih ukrepov na teh področjih, ne pomeni pa, da gre v konkretnih upravnih postopkih, kjer se odloča o pravicah in obveznostih drug...
18 UPRS Sodba I U 35/2018-18 21.6.2018 ZPNačrt člen 51, 51/5. ZVO-1 člen 40, 46 predlog občinskega prostorskega načrta - celovita presoja vplivov na okolje - molk organa - okoljsko poročilo Iz ZPNačrt ne izhaja, da v postopku izvedbe CPVO velja zakonska fikcija iz petega odstavka 51. člena ZPNačrt, saj je situacija, ko je za OPN treba izvesti CPVO, urejena v nadaljnjih določbah (šesti in...
19 UPRS Sodba I U 1729/2017-18 5.6.2018 ZVISJV člen 3, 3-24, 65a. ZVO-1 člen 3, 3-2, 50, 51, 51/2, 51/3, 51/4. Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (2014) člen 3, 3/2, 3/2-2. Direktiva 2011/92/EU E... varstvo okolja - okoljevarstveno soglasje - presoja vplivov objekta na okolje Iz sodne prakse Sodišča Evropske unije izhaja, da pri podaljšanju obstoječih dovoljenj, brez del ali posegov, ki bi spreminjali fizično stvarnost območja, ne gre za projekt iz Direktive 2011/92/EU. Pr...
20 UPRS Sodba IV U 34/2018-8 23.5.2018 ZVO-1 člen 80, 85. ZUP člen 10. ZUS-1 člen 59 okoljevarstveno dovoljenje - odvzem dovoljenja - ravnanje z odpadki - obdelava odpadkov - dokazni postopek - ničnost odločbe - glavna obravnava Upravni organ, ki odloča o predlogu za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja, ne more presojati vsebine oziroma zakonitosti izdane inšpekcijske odločbe, pa tudi ne ugotovitve, da le-ta ni bila realizira...