Št. Opravilna št. Datum seje Pravna podlaga Institut Jedro
1 UPRS Sodba III U 100/2019-12 11.9.2019 ZVO-1 člen 51, 51/1, 89. Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (2008) člen 27. ZUP člen 9. varstvo okolja - okoljevarstveno dovoljenje - sprememba okoljevarstvenega dovoljenja - načelo zaslišanja strank - bistvena kršitev določb postopka Na področju varstva okolja je polno upoštevanje zakonskih določb, ki urejajo kontradiktornost postopka, bolj izraženo kot v drugih postopkih, zlasti zaradi velikega obsega potrebnih informacij, preple...
2 UPRS Sodba III U 40/2019-13 4.7.2019 ZVO-1 člen 156. ZUP člen 214. Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (2008) člen 10, 10-1. ukrep okoljskega inšpektorja - odlaganje odpadkov - okoljevarstveno dovoljenje - gradbeni odpadki - gradbišče - obrazložitev Določba 1. točke 10. člena Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov dopušča ponovno uporabo zemeljskega izkopa za potrebe gradnje brez pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja, če so izpolnjeni...
3 UPRS Sodba I U 728/2019-9 11.6.2019 ZVO-1 člen 51,051/1, 54, 54/1, 54/2-6, 64, 64/2. ZUP člen 43. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela pri razstreljevanju, kadar gre za razisk... okoljevarstveno soglasje - poseg v okolje - presoja vplivov objekta na okolje - stranski udeleženec - pravni interes za udeležbo v postopku Sodišče se strinja s toženko, da je prizadeta stranka zadostila zahtevi po opredelitvi okoliščin, da bo nameravani poseg povzročal obremenitve z močnimi vibracijami zaradi miniranja. Presoja pravnega ...
4 UPRS Sodba I U 165/2019-13 9.5.2019 ZVO-1 člen 50, 51, 64, 64/2, 64/4. ZUP člen 43, 43/1, 43/2. varstvo okolja - okoljevarstveno soglasje - stranski udeleženec - pravni interes - služnostni upravičenec Pogojevanje udeležbe v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja s pravnim interesom posameznika, s čimer je izključeno vlaganje actio popularis, je skladno z Direktivo 2011/92/E2 in Aarhuško konvenc...
5 UPRS Sodba I U 82/2018-14 18.4.2019 ZGJS člen 3, 5, 5/2, 9, 9/2. ZVO-1 člen 149, 149/1, 149/1-1, 149/3. Uredba o oskrbi s pitno vodo člen 11, 11/1. inšpekcijski postopek - ukrep občinskega inšpektorja - obveznost priključitve na javni vodovod - oskrba s pitno vodo - priključek stavbe na javni vodovod Tožnikova obveznost priključitve objekta na javni vodovod izhaja že iz zakona, Uredba o oskrbi s pitno vodo pa možnosti priključitve veže na odvajanje in čiščenje komunalne vode, urejeno v skladu s pr...
6 UPRS Sodba I U 1294/2016-33 17.4.2019 ZDIJZ člen 1.a, 4.a. Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah člen 2, 4. ZVO-1 člen 13, 110. ZV-1 člen 4, 7, 80, 82. Direk... dostop do informacij javnega značaja - izjeme od dostopa do informacije javnega značaja - okoljski podatki - pravna oseba zasebnega prava, ki je pod neposrednim ali posrednim prevladujočim vplivom Tožeča stranka s svojo zahtevo za posredovanje informacij javnega značaja v konkretnem primeru od zavezanke zahtevala podatke, za katere ta, kot gospodarska družba, nima javnega pooblastila za njihovo...
7 UPRS Sodba II U 186/2017-16 3.4.2019 ZFPPIPP člen 132, 132/1, 161, 161/1. ZVO-1 člen 9, 9/3. stroški izvršbe - prisilna poravnava - nedenarna terjatev - prekinitev izvršilnega postopka V obravnavani zadevi se postopek izvršbe z začetkom postopka prisilne poravnave ne prekine, ker gre za terjatev, ki ne vpliva na obseg premoženja tožeče stranke. V predmetni zadevi namreč ne gre za ob...
8 UPRS Sklep I U 1763/2017-11 28.3.2019 ZVO-1 člen 110 a-110 f. ZUS-1 člen 36, 36/1, 36/1-6. varstvo okolja - požar - okoljska škoda - sanacija Obveznost iz izpodbijane delne odločbe je bila že izpolnjena, zato toženka glede na podano dejansko stanje tudi ob uspehu v tem upravnem sporu in odpravi te delne odločbe v ponovljenem postopku ne bi ...
9 UPRS Sodba I U 492/2018-8 14.3.2019 ZVO-1 člen 20. ZKZ člen 9, 9/2. inšpekcijski postopek - okoljsko pravo - odpadki - ukrep okoljskega inšpektorja - ravnanje z odpadki - zemeljski izkop Za odstranjevanje obravnavanih odpadkov je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje po postopku z oznako R10, ki, kot rečeno, ni bilo pridobljeno. Na drugačno odločitev ne more vplivati tožničino sk...
10 UPRS Sodba I U 2678/2017-42 26.2.2019 ZDIJZ člen 6, 6/3, 6/3-2. ZVO-1 člen 110, 110/2, 110/2-5. Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (2015) člen 33, 33/4, 33/4-2. dostop do informacij javnega značaja - izjeme od dostopa do informacije javnega značaja - poslovna skrivnost - poročilo - emisije - okoljski podatki - bistvena kršitev določb postopka Do vprašanja, ali je poročilo o finančnem poslovanju neke gospodarske družbe v delu, ki se nanaša na stroške zbiranja in obdelave odpadkov, možno enačiti s pojmom poročila, povezanega s kvaliteto okol...
11 UPRS Sodba I U 2805/2017-41 13.2.2019 ZDIJZ člen 6, 6/3, 6/3-2. ZVO-1 člen 110. dostop do informacij javnega značaja - izjeme od dostopa do informacije javnega značaja - poslovna skrivnost - okoljski podatki - bistvena kršitev določb postopka - poročilo Sodišče ne pritrjuje stališču, da količina oziroma vrednost finančnih sredstev oziroma stroškov vselej sovpliva na okoljske odločitve, ker naj bi se v zvezi s tem zastavljalo vprašanje, ali ni zaradi ...
12 UPRS Sodba I U 249/2018-8 15.1.2019 ZVO-1 člen 146, 146/1, 146/1-6. javni razpis - pogoji za dodelitev sredstev - pravnomočnost vloge - izjema od pravila Glede na vsebino javnega razpisa je za pridobitev sredstev relevantno zgolj to, kdaj je bila vloga oddana in ali so se dela začela po tem datumu. Drugačna razlaga tega predpisa sploh ni mogoča, saj je...
13 UPRS Sodba I U 69/2018-10 8.1.2019 ZVO-1 člen 146h, 146h/1, 146h/1-6. javni razpis - sofinanciranje iz javnih sredstev - pravica do nepovratne finančne spodbude - datum izvedbe naložbe - zamuda roka Izjava o zaključku naložbe in druga izjava sta različni, gre za različna obrazca, kljub temu obe kot datum zaključka naložbe navajata datum 10. 7. 2017. Težko je verjetno, da bi se tožnik in izvajalec...
14 UPRS Sodba I U 2384/2017-12 18.12.2018 Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami (2009) člen 3, 3/1, 3/1-2, 4, 4/1. Uredba o odpadkih člen 3, 3/1, 3/1-18. ZVO-1 člen 20, 20/2. ukrep inšpektorja za okolje - ravnanje z odpadki - odstranitev odloženih odpadkov Sodišče ugotavlja, da tožnika v upravnem postopku nista zatrjevala niti predložila dokazila, da B. izpolnjuje pogoje za (zakonito) izvedbo predelave izrabljenih gum, niti tega dokaza nista navajala in...
15 UPRS Sodba I U 1828/2018-11 11.12.2018 ZVO-1 člen 146g, 146g/5. javni razpis - sofinanciranje iz javnih sredstev - nepovratna finančna spodbuda - raba obnovljivih virov energije - večja energijska učinkovitost stanovanjskih stavb - nepopolna vloga - nepopolno ugot... Kot obvezna priloga vlogi se zahteva kopija gradbenega dovoljenja za stavbo, na kateri bo izvedena naložba. Ker gre za ukrep - naložbo v stanovanjsko stavbo, je logično, da se zahteva temu ustrezno gr...
16 UPRS Sodba III U 380/2016-7 22.11.2018 ZVO-1 člen 146h. ZMV člen 26. javni poziv - sofinanciranje iz javnih sredstev - nepovratna finančna sredstva - namenska poraba sredstev - vračilo sredstev Glede na to, da predmetno vozilo tri leta po sklenitvi pogodbe ni bilo prijavljeno v promet, je toženka pravilno zaključila, da naložba ni bila izvedena v skladu s pogoji iz javnega poziva in da v opi...
17 UPRS Sodba I U 1510/2016-27 7.11.2018 ZVO-1 člen 13, 110. ZDIJZ člen 6, 6/3, 6/3-2. dostop do informacij javnega značaja - izjeme od dostopa do informacije javnega značaja - okoljski podatki V konkretnem primeru gre za dostop do dveh študij oziroma raziskav, ki sta potrebni za pridobivanje dovoljenj za izvedbo gradenj na reki Savi, pri čemer so postopki za pridobivanje teh dovoljenj ureje...
18 UPRS Sodba I U 1814/2018-7 6.11.2018 ZUP člen 135, 135/3. ZVO-1 člen 78, 78/1, 78/1-1. Uredba o odlagališčih odpadkov (2014) člen 76. Pravilnik o odlaganju odpadkov (2000) člen 64, 64/2. ZUS-1 člen 59, 59/2. okoljevarstveno dovoljenje - odlagališče odpadkov - umik zahteve - postopek po uradni dolžnosti - glavna obravnava Za zapiranje odlagališča so bili ves čas predpisani pogoji oziroma je moral upravljavec izpolnjevati obveznosti, pri čemer so bili ti določeni v načrtu še neizvedenih del v zvezi z zapiranjem odlagali...
19 UPRS Sodba I U 1613/2017-10 25.10.2018 ZVO-1 člen 146h, 146h/1. javni razpis - sofinanciranje iz javnih sredstev - nepovratna finančna sredstva - razpisni pogoj - finančni leasing - sprememba lastništva - vračilo sredstev Pri obeh obravnavanih vozilih je prišlo do spremembe lastništva pred potekom treh let od prve registracije. Prepoved odtujitve vozila pred potekom treh let od prve registracije izhaja tako iz določb (...
20 UPRS Sodba I U 1695/2018-14 11.10.2018 ZVO-1 člen 70, 74, 74/9, 172. ZVO-1F člen 87, 87/2. okoljevarstveno dovoljenje - obstoječa naprava - nova naprava - okoljevarstveno soglasje - zavrženje vloge Tožnik je bil najkasneje ob prejemu sodbe I U 893/2014 z dne 21. 8. 2014 seznanjen s stališčem naslovnega sodišča, da obravnavane naprave v obsegu, za katerega je zaprosil za izdajo okoljevarstvenega ...