Št. Naslov Oznaka
1 Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) RS 128-5409/2006
2 Energetski zakon (EZ) RS 79-3757/1999
3 Popravek Direktive 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L 26, 28.1.2012) EU L 174/2015
4 Zakon o carinski službi (ZCS-1) RS 56-2648/1999
5 Zakon o biocidnih proizvodih (ZBioP) RS 61-2569/2006
6 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) RS 21-784/2013
7 Zakon o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN) RS 38-1847/2010
8 Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS) RS 11-663/2001
9 Pogodba o delovanju Evropske unije EU C 326/2012
10 Zakon o rudarstvu (ZRud) RS 56-2653/1999
11 Zakon o storitvah na notranjem trgu (ZSNT) RS 21-881/2010
12 Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne 13. decembra 2007 EU C 306/2007
13 Kazenski zakonik (KZ-1) RS 55-2296/2008
14 Zakon o javnih skladih (ZJS-1) RS 77-3449/2008
15 Zakon o revidiranju (ZRev-2) RS 65-2813/2008
16 Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB) RS 56-2342/2008
17 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) RS 126-6413/2007
18 Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) RS 33-1761/2007
19 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) RS 127-5348/2006
20 Zakon o javnih naročilih (ZJN-1) RS 39-1893/2000