Št. Naslov Oznaka
1 Uredba Komisije (EU) 2023/1803 z dne 13. septembra 2023 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta // Mednarodni računovodski standardi EU L 237/2023
2 MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARD 1 (MRS 1) - Predstavljanje računovodskih izkazov EU L 320-0/2008
3 MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARD 2 (MRS 2) - Zaloge EU L 320-0/2008
4 MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARD 7 (MRS 7) - Izkaz denarnih tokov EU 02008R1126-20160101
5 MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARD 8 (MRS 8) - Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake EU 320-0/2008
6 MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARD 10 (MRS 10) - Dogodki po poročevalskem obdobju EU 320-0/2008
7 MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARD 11 (MRS 11) - Pogodbe o gradbenih delih EU L 320-0/2008
8 MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARD 12 (MRS 12) - Davek iz dobička EU L 320-0/2008
9 MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARD 16 (MRS 16) - Opredmetena osnovna sredstva EU L 320-0/2008
10 MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARD 17 (MRS 17) - Najemi EU 02008R1126-20160101
11 MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARD 18 (MRS 18) - Prihodki EU L 320-0/2008
12 MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARD 19 (MRS 19) - Zaslužki zaposlencev EU 02008R1126-20160101
13 MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARD 20 (MRS 20) - Obračunavanje državnih podpor in razkrivanje državne pomoči EU 320-0/2008
14 MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARD 21 (MRS 21) - Vplivi sprememb deviznih tečajev EU 320-0/2008
15 MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARD 23 (MRS 23) - Stroški izposojanja EU 320-0/2008
16 MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARD 24 (MRS 24) - Razkrivanje povezanih strank EU 02008R1126-20160101
17 MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARD 26 (MRS 26) - Obračunavanje in poročanje pokojninskih programov EU 02008R1126-20160101
18 MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARD 27 (MRS 27) - Ločeni računovodski izkazi EU 02008R1126-20160101
19 MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARD 28 (MRS 28) - Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige EU 02008R1126-20160101
20 MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARD 29 (MRS 29) - Računovodsko poročanje v hiperinflacijskih gospodarstvih EU 02008R1126-20160101